Απόφαση αριθμ. 1/1/2017

 Αριθμός Πρακτικού 1

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 04-01-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 04η Ιανουαρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε έκτακτη συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ.133/03-01-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και απουσίαζαν τρία (3) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2) Βλάσσης Δημήτριος, 3)Φαρμάκης Γεώργιος, 4)Ζώγκος Ανδρέας, 5)Καμπούρης Χαράλαμπος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Σταυρέλη Νικόλαο), 6)Πανταζής Βασίλειος,

Α π ό ν τ ε ς

1)Παππάς Αντώνιος, 2) Γκουργιώτης Αλεξανδρος, 3) Κορδώσης Χρήστος.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος πήρε τον λόγο και ζήτησε από την Επιτροπή να αποφασίσει για το κατεπείγον της συνεδρίασης, καθώς και για το κατεπείγον της συζήτησης του θέματος «Διάθεση σχετικών πιστώσεων έτους 2017-Ορισμός υπολόγων για την διαχείριση της καταβολής των προνοιακών επιδομάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες για το ΣΤ΄ δίμηνο (Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου) του έτους 2016», διότι η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων θα πρέπει να γίνει άμεσα, καθώς οι δικαιούχοι αυτών ανήκουν σε οικονομικά αδύναμες ομάδες.

Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφασίζει για το κατεπείγον της συνεδρίασης, καθώς και για το κατεπείγον της συζήτησης του ανωτέρω θέματος.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 1η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Διάθεση σχετικών πιστώσεων έτους 2017-Ορισμός υπολόγων για την διαχείριση της καταβολής των προνοιακών επιδομάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες για το ΣΤ΄ δίμηνο (Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου) του έτους 2016» θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

 

 

ΘΕΜΑ: «Διάθεση σχετικών πιστώσεων έτους 2017-Ορισμός υπολόγων για την διαχείριση της καταβολής των προνοιακών επιδομάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες για το ΣΤ΄ δίμηνο (Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου) του έτους 2016 ».

 

Α) Σύμφωνα με το άρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.

Οι διατάξεις του ΠΔ 80/2016 ”Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” καθορίζουν ειδική διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων για ορισμένες κατηγορίες δαπανών, οι οποίες αναλαμβάνονται υποχρεωτικά από την αρχή του έτους για ολόκληρο το προϋπολογιζόμενο ποσό.

Β) Τις διατάξεις του άρθρου 160 του ΔΚΚ – Ν. 3463/2006, στις οποίες ορίζονται τα εξής:

«1.Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισμός, και πάντως όχι αργότερα από το τέλος Μαρτίου του επόμενου οικονομικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισμός του έτους που έχει λήξει, μόνον ως προς την πληρωμή:

α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158.

β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόμου, κατόπιν αποφάσεων χρηματοδότησης από την Κρατική Διοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται στο πλαίσιο της υλοποίησης εγκεκριμένων έργων ή δράσεων, τα οποία συγχρηματοδοτούνται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.Μετά την πάροδο του τριμήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη με βάση τον προϋπολογισμό του περασμένου έτους, πλην αυτών που αφορούν τις αποδοχές προσωπικού και την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών».

Η διάταξη του άρθρου 160 Ν. 3463/06 δεν έχει την έννοια της παράτασης ισχύος του προϋπολογισμού του προηγούμενου οικον. έτους, μέχρι την «έγκριση» του προϋπολογισμού του νέου οικον. έτους, και τη συνέχιση πραγματοποίησης δαπανών σε βάρος αυτού, αλλά ότι ο Προϋπολογισμός του προηγούμενου οικον. έτους (που έκλεισε οριστικά στις 31 Δεκεμβρίου), θεωρείται πλασματικά ως προσωρινός προϋπολογισμός του νέου οικον. έτους και μέχρι την έγκριση του νέου Προϋπολογισμού.

Γ) τον προϋπολογισμό του Δήμου μας οικονομικού έτους 2017 που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ. 27/481/27-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου β)τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/26-10-2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Τεύχος Α΄)

Δ)το γεγονός ότι οι κατωτέρω πιστώσεις αφορούν υποχρεωτικές δαπάνες, παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.

 

Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 :

 

15

6741.0001

Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας.

89/2017

7Τ14ΩΛ7-ΑΩΑ

1694472,62

15

6741.0002

Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφιλία, AIDS.

90/2017

ΨΞ7ΑΩΛ7-4Ω4

254141,4

15

6741.0004

Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης.

91/2017

ΩΠΥ7ΩΛ7-51Ζ

814843,6

15

6741.0005

Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρω τηριασμένους.

92/2017

6Α1ΜΩΛ7-ΣΚΧ

124708,22

15

6741.0006

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής.

93/2017

ΨΡ0ΔΩΛ7-ΕΣΧ

48735,92

15

6741.0007

Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών.

94/2017

Ω303ΩΛ7-7Ω0

141431,16

15

6741.0008

Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου.

95/2017

7Γ2ΩΩΛ7-ΓΙΘ

154278,34

15

6741.0009

Επίδομα Τυφλότητας.

96/2017

7ΔΓΔΩΛ7-ΦΧ1

435880,16

15

6741.0010

Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα.

97/2017

ΩΝΓΚΩΛ7-ΟΩΞ

144092,22

15

6741.0012

Επίδομα απροστάτευτων παιδιών.

98/2017

7Ξ93ΩΛ7-ΡΜΤ

43971,26

15

6741.0013

Επίδομα ομογενών – προσφύγων.

99/2017

69Φ1ΩΛ7-4ΝΠ

11002,08

 

 

 

 

 

 

 

Β)Σύμφωνα με το υπ’ αριθμ.52636/23-12-2016 έγγραφο του τμήματος Κοινωνικής Προστασίας το ύψος των προνοιακών επιδομάτων σε Α.Μ.Ε.Α. για το ΣΤ΄ δίμηνο έτους 2016 ανέρχεται στο ποσό των 1.152.593,37€.

Λαμβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθμ. 52016/20-12-16 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας το ταμειακό υπόλοιπο αδιάθετο ανέρχεται σε 61.366,70 €, επομένως το ποσό που θα κατανεμηθεί στο Δήμο Κορινθίων ως επιχορήγηση ανέρχεται σε 1.091.226,67 €.

 

Προκειμένου να διανεμηθεί το ποσό του 1.152.593,37€ στους δικαιούχους εσείς θα πρέπει να ορίσετε υπόλογους τους:

 

1.Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 055679750 και ΑΔΤ: Ρ377473, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού 476.886,00 που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά :

 

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0002

Αιμολυτική Αναιμία

73178,15

6741.0008

Παραπληγικοί Δημοσίου

40678,18

6741.0010

Κωφάλαλοι

38376,22

6741.0007

Παραπληγικοί Ανασφάλιστοι

47176,74

6741.0004

Β.Ν.Κ.

242229,00

6741.0005

Επίδομα Κίνησης

35247,71

 

Και εν συνεχεία θα προβεί σε απόδοση λογαριασμού έως 03-04-2017.

 

2.Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων,υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 111962363 και ΑΔΤ: Λ918699, για το κάτωθι επίδομα και το αντίστοιχο ποσό :

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0001

Βαριάς Αναπηρίας

505863,3

 

Και εν συνεχεία θα προβεί σε απόδοση λογαριασμού έως 03-04-2017.

 

3.Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 111962351 και ΑΔΤ: ΑΚ 361759, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού 169.844,07 € που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά :

 

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0009

Τυφλότητα

146652,81

6741.0006

Στεγαστική Συνδρομή

10109,64

6741.0013

Ομογενών Προσφύγων

1833,68

6741.0012

Απροστάτευτων Ανηλίκων

11247,94

 

Και εν συνεχεία θα προβεί σε απόδοση λογαριασμού έως 03-04-2017.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 27/481/27-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/26-10-2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Τεύχος Α΄), τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α- Εγκρίνει την διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2017, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

Β.- Ορίζει υπολόγους υπαλλήλους του Δήμου Κορινθίων, οι οποίες θα διαχειριστούν τους κωδικούς εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2017 για την καταβολή των ως άνω αναφερομένων προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με ειδικές ανάγκες για το Στ’ δίμηνο (Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου) του έτους 2016 τις κ.κ.:

1.Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 055679750 και ΑΔΤ: Ρ377473, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού 476.886,00 που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά :

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0002

Αιμολυτική Αναιμία

73178,15

6741.0008

Παραπληγικοί Δημοσίου

40678,18

6741.0010

Κωφάλαλοι

38376,22

6741.0007

Παραπληγικοί Ανασφάλιστοι

47176,74

6741.0004

Β.Ν.Κ.

242229,00

6741.0005

Επίδομα Κίνησης

35247,71

 

2.Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 111962363 και ΑΔΤ: Λ918699, για το κάτωθι επίδομα και το αντίστοιχο ποσό :

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0001

Βαριάς Αναπηρίας

505863,3

 

3.Αναργύρου Αναστασία του Γεωργίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 111962351 και ΑΔΤ: ΑΚ 361759, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού 169.844,07 € που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά :

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0009

Τυφλότητα

146652,81

6741.0006

Στεγαστική Συνδρομή

10109,64

6741.0013

Ομογενών Προσφύγων

1833,68

6741.0012

Απροστάτευτων Ανηλίκων

11247,94

 

 

Οι ανωτέρω δημοτικοί υπάλληλοι θα προβούν σε απόδοση λογαριασμού των ενταλμάτων προπληρωμής έως και τις 03-04-2017.

 

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 1/1/2017.-