Απόφαση αριθμ. 2/2/2017

 Αριθμός Πρακτικού 2

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 01-02-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 01η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ.3779/27-01-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και απουσίαζαν τρία (3) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2) Σταυρέλης Νικόλαος 3)Βλάσσης Δημήτριος, 4)Φαρμάκης Γεώργιος, 5)Ζώγκος Ανδρέας, 6)Πανταζής Βασίλειος.

Α π ό ν τ ε ς

1) Παππάς Αντώνιος, 2) Κορδώσης Χρήστος, 3)Γκουργιώτης Αλεξανδρος.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 2η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2016» θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ : Ανατροπή ανάληψης υποχρεώσεων 2016 (σύμφωνα με τα αριθ. 2/96117/0026/20-12-2011(ΑΔΑ: 45ΨΡΗ-92Θ), 2/92055/0026/20-12-2012 (ΑΔΑ: Β4ΜΛΗ-ΟΛ1) , 2/112634/0026/17-12-2013 ( ΑΔΑ: ΒΛΓΛΗ-ΥΚΠ) , 2/97612/0026/22-12-2014 (ΑΔΑ: 7ΣΖΓΗ-ΖΡ8) , 2/81869/0026/23-12-2015 (ΑΔΑ: 6Ξ5ΔΗ-ΛΓΓ) & 2/99070/0026/23-12-2016 (ΑΔΑ: 717ΥΗ-61Δ) έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών).

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 4 του ΠΔ 113/2010 (Α΄194), αναλήψεις υποχρεώσεων που δεν έχουν εκτελεστεί εν όλω ή εν μέρει, για οποιοδήποτε λόγο (ματαίωση πραγματοποίησης της δαπάνης, δέσμευση πίστωσης μεγαλύτερου ύψους από την τελικώς πληρωθείσα δαπάνη κ.λ.π), ανατρέπονται μέχρι το τέλος του οικείου οικονομικού έτους, με σχετική ανακλητική απόφαση του διατάκτη. Στη συνέχεια, με αρνητικές εγγραφές τόσο στο Μητρώο Δεσμεύσεων του Φορέα, όσο και στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής, διαγράφονται τα αντίστοιχα ποσά και αποδεσμεύονται οι σχετικές πιστώσεις.

Επίσης σύμφωνα με την εγκύκλιο 30 αριθμ.πρωτ. 19664/20-04-2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, η ανάληψη της υποχρέωσης ανατρέπεται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου διάθεσης της πίστωσης (δημάρχου, οικονομικής επιτροπής, δημοτικού συμβουλίου) στις ακόλουθες περιπτώσεις (άρθρο 4 παρ. 1Β και 5 ΠΔ 113/2010):

α. Όταν η δαπάνη ματαιωθεί για οποιαδήποτε λόγο.

β. Όταν η ανάληψη της υποχρέωσης δεν εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται. Εδώ δεν πρόκειται για δαπάνη που έχει ματαιωθεί, αλλά για δαπάνη που δεν έχει πληρωθεί μέχρι τη λήξη του έτους, με συνέπεια η σχετική υποχρέωση να μεταφέρεται στο επόμενο έτος. Για το λόγο αυτό οι πιστώσεις που αντιστοιχούν στις ανατραπείσες (μη εκτελεσθείσες) αναλήψεις, δεσμεύονται με νέες αποφάσεις κατά την έναρξη του οικονομικού έτους, έτσι ώστε νέες υποχρεώσεις να αναλαμβάνονται μόνο αν απομένει υπόλοιπο στον οικείο κωδικό αριθμό (άρθρο 4 παρ. 5 ΠΔ 113/2010).

Η αρμοδιότητα διάθεσης των πιστώσεων και έγκρισης των δαπανών ανήκει κατά κανόνα στην οικονομική επιτροπή (άρθρο 72 παρ. 1 περίπτ. δ’ Ν 3852/2010) και κατ’ εξαίρεση στο δημοτικό συμβούλιο και στο δήμαρχο (άρθρο 158 παρ. 3 και 4 Ν 3463/2006).

Με βάση το έγγραφο Υπ. Οικ. 2/96117/0026/20.12.2011:

1. Η απόφαση του διατάκτη (δηλ. κατά περίπτωση: δημάρχου, οικονομικής επιτροπής, δημοτικού συμβουλίου), για την ανατροπή των αναλήψεων υποχρέωσης, μπορεί να γίνει έως και το πρώτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου 2012.

Οι αποφάσεις δύναται να εκδίδονται είτε ξεχωριστά για κάθε μία ανάληψη υποχρέωσης που ανατρέπεται είτε συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) για το συνολικό ποσό ανάληψης υποχρέωσης που πρέπει να ανατραπεί στον εν λόγω ΚΑΕ.

Δηλαδή μπορεί σε μία απόφαση του διατάκτη, δηλαδή του Δημάρχου, της οικονομικής Επιτροπής ή του Δημοτικού Συμβουλίου, ανάλογα με την περίπτωση της δαπάνης, να ανατραπούν όλες οι αναλήψεις υποχρέωσης, αρκεί να εμφανίζονται, στην απόφαση, αναλυτικά ανά ΚΑΕ.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2016, το αριθ. πρωτ. οικ. 45494/04-12-2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, τα αριθμ. 2/92055/0026/20-12-2012, 2/112634/0026/17-12-2013, 2/97612/0026/22-12-2014 (ΑΔΑ: 7ΣΖΓΗ-ΖΡ8), 2/81869/ 0026/ 23-12-2015 (ΑΔΑ: 6Ξ5ΔΗ-ΛΓΓ), 2/99070/0026/23-12-2016 (ΑΔΑ: 717ΥΗ-61Δ) έγγραφα του Υπουργείου Οικονομικών, τις αποφάσεις δέσμευσης πίστωσης της Οικονομικής Επιτροπής και τις αναλήψεις υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2016, για τις οποίες η δαπάνη έχει ματαιωθεί για οποιοδήποτε λόγο ή η ανάληψη της υποχρέωσης δεν έχει εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει μέσα στο οικονομικό έτος στο οποίο αναφέρεται, προτείνεται η ανατροπή αναλήψεων υποχρέωσης συγκεντρωτικά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου (ΚΑΕ) των δαπανών που δεν θα εκτελεστούν, σύμφωνα με τη συνημμένη κατάσταση.

 

 

Αρ.

ΠΑΥ

Υπη ρεσία

Κ.Α.

Κωδικός Δ/νσης

Διεύθυνση

Αιτιολογία

Αναληφθέ-ντα

Ενταλθέντα

Υπόλοιπο

17

10

6422.0001

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών υπηρεσιών

2000

1279,6

720,40

28

15

6422.0001

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής

2000

372,6

1.627,40

43

30

6041.0002

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τακτικές αποδοχές πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

5282,4

1056,48

4.225,92

50

30

6054.0002

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΙΚΑ προσωπικού πρακτικής άσκησης Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

303,3

60,66

242,64

53

30

6422.0001

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

10.000,00

2.134,00

7.866,00

54

20

6422.0001

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

2.000,00

635,80

1.364,20

70

35

6422.0001

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου

1.000,00

0,00

1.000,00

71

35

6041.0009

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με τρίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση των εποχικών-κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας -πυροπροστασίας 2016

22.272,00

13.800,00

8.472,00

87

40

6422.0001

Α40

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολεοδομίας

3.000,00

144,00

2.856,00

96

45

6422.0001

Α45

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων

500,00

0,00

500,00

104

20

6041.0001

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

420.529,00

338.061,63

82.467,37

107

35

6054.0005

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων με τρίμηνη σύμβαση για την αντιμετώπιση των εποχικών-κατεπειγουσών αναγκών πυρασφάλειας -πυροπροστασίας 2016

5.950,00

3.598,32

2.351,68

108

00

6421.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων αιρετών

10.000,00

4.727,90

5.272,10

122

00

6715.0019

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων(ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ)

484.000,00

125.599,49

358.400,51

125

00

6526.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Χρεολύσια δανείων εσωτερικού

187.174,61

173.061,46

14.113,15

126

10

6273.0001

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες

250.000,00

210.334,35

39.665,65

127

20

6151.0001

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων

200.000,00

174.609,10

25.390,90

128

35

6273.0001

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

10.000,00

5.526,00

4.474,00

129

35

6273.0002

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος από κατανάλωση αντλιοστασίων ύδρευσης

300.000,00

203.288,81

96.711,19

130

45

6273.0001

Α45

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες

7.000,00

5.792,00

1.208,00

131

20

6211.0001

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

1.274.551,29

1.184.503,41

90.047,88

132

20

6279.0001

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα

4.271,18

2.296,00

1.975,18

133

00

6718.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εισφορά υπέρ ΚΕΔΕ 15% από ΤΑΠ

84.600,00

75.993,03

8.606,97

134

10

6612.0001

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, AM 20/2015

4.661,18

2.341,19

2.319,99

135

30

6612.0001

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, AM 20/2015

1.949,32

1.326,40

622,92

136

10

6614.0001

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, AM 20/2015

21.511,47

7.003,27

14.508,20

137

30

6614.0001

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, AM 20/2015

5.947,98

4.284,39

1.663,59

138

10

6613.0001

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, AM 20/2015

2.961,84

872,53

2.089,31

139

30

6613.0001

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, AM 20/2015.

734,18

205,90

528,28

140

10

6654.0001

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια λοιπού υλικού, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, AM 20/2015.

32.808,22

9.054,25

23.753,97

141

30

6654.0001

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια λοιπού υλικού, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, AM 20/2015

13.724,96

4.681,91

9.043,05

155

10

6641.0002

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου Συνεχιζόμενο Α.Μ 14/2014

8.873,84

2.016,33

6.857,51

156

20

6641.0002

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Α.Μ 14/2014

194.747,37

141.032,10

53.715,27

157

30

6641.0002

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Α.Μ 14/2014

23.880,93

6.297,21

17.583,72

158

35

6641.0002

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Α.Μ 14/2014

21.894,00

5.593,06

16.300,94

159

45

6641.0002

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Α.Μ 14/2014

1.857,10

474,85

1.382,25

160

20

6644.0002

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Κορίνθου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 14/2014

57.502,50

24.316,71

33.185,79

161

30

6644.0002

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Κορίνθου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Α.Μ 14/2014

31.119,00

20.520,62

10.598,38

162

35

6644.0002

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Κορίνθου ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Α.Μ 14/2014

6.380,73

2.469,48

3.911,25

166

30

6641.0004

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Τενέας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, AM 14/2014.

12.000,00

0,00

12.000,00

170

35

6641.0004

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Τενέας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, AM 14/2014.

8.950,00

1.391,74

7.558,26

175

30

6644.0004

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Τενέας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, AM 14/2014.

13.234,67

9.552,87

3.681,80

176

35

6644.0004

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Τενέας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, AM 14/2014.

2.850,00

0,00

2.850,00

183

30

6641.0003

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου Συνεχιζόμενο Α.Μ 14/2014

7.359,47

4.327,94

3.031,53

184

35

6641.0003

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου Συνεχιζόμενο Α.Μ 14/2014

9.500,00

517,04

8.982,96

189

35

6644.0006

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε.Σολυγείας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, AM 14/2014.

2.850,00

542,93

2.307,07

191

35

6644.0003

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου Συνεχιζομενο Α.Μ 14/2014

1329,86

787,24

542,62

194

10

6231.0001

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών

100,00

0,00

100,00

195

10

6232.0001

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μισθώματα κτιρίων

11.092,80

8.328,00

2.764,80

196

10

6232.0002

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ

13.860,60

11.961,19

1.899,41

197

10

6236.0001

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ

9.834,00

9.560,83

273,17

198

15

6236.0002

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Μισθώματα σχολικών κτιρίων

168.058,44

153.084,12

14.974,32

199

15

6236.0004

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Μισθώματα κτιρίου ΠΡΟΝΟΙΑΣ (μεταφερόμενες υπηρεσίες του ν.3852/2010)

5.940,00

3.960,00

1.980,00

204

40

6236.0001

Α40

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Μισθώματα κτιρίων ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (μεταφερόμενες υπηρεσίες του ν.3852/2010)

23.379,60

17.648,16

5.731,44

206

15

6232.0005

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Μίσθωση ακινήτου στην Κόρινθο για στέγαση και λειτουργία Κέντρου Δια Βίου Μάθησης

2.255,04

0,00

2.255,04

207

20

6231.0001

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών

32.400,00

0,00

32.400,00

209

00

6711.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές

457.043,76

437.960,00

19.083,76

210

00

6331.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λοιποί φόροι και τέλη

59.235,00

12660,62

46.574,38

211

00

6715.0019

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων από τους ΚΑΠ έτους 2016.

950.210,00

861.468,07

88.741,93

212

00

6715.0020

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού,Αθλητισμού και Περιβάλλοντος από τους ΚΑΠ έτους 2016.

80.631,00

57.340,62

23.290,38

213

30

7332.0004

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συντήρηση-επισκευή εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Κορινθίων, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

72.128,11

31.472,02

40.656,09

214

00

6515.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών

30.000,00

15357,78

14.642,22

215

30

7332.0005

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συντήρηση-επισκευή εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Ασσου-Λεχαίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

17.158,85

4.897,40

12.261,45

216

00

6056.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)

363.242,20

90.814,04

272.428,16

217

30

7332.0006

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συντήρηση-επισκευή εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Τενέας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

16.660,26

4.509,98

12.150,28

218

00

6726.0002

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εισφορά Δήμου Κορινθίων ως μέλος του ΣΠΟΑΚΌ Αρίων”

11.242,00

0,00

11.242,00

219

30

7332.0010

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συντήρηση-επισκευή εγκαταστάσεων και κοινοχρήστων χώρων Δ.Ε. Σολυγείας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

13.629,72

3.485,86

10.143,86

220

00

6311.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Φόροι τόκων

60.000,00

32.510,74

26.489,26

221

15

7326.0016

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου κλειστού γυμναστηρίου – Β’ ΦΑΣΗ (Δ. Άσσου – Λεχαίου -ΚΑ:15/7326.07), ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

9.877,60

5.969,15

3.908,45

222

15

7326.0020

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διαμόρφωση προαυλείου χώρου δημοτικού παιδικού & βρεφονηπιακού σταθμού (Δ. Άσσου -Λεχαίου ΚΑ: 15/7326.11), ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

36.110,07

0,00

36.110,07

223

25

7412.0001

Α25

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤ.

Μελέτη έργων αποχέτευσης και εγκαταστάσεων επεξεργασίας ακαθάρτων Δήμου Τενέας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση Π.Δ.Ε. ΣΑΜΠ 026/3..

260.352,87

0,00

260.352,87

224

25

7336.0002

Α25

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤ.

Επισκευή τσιμενταυλάκων άρδευσης στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.

30.724,30

19.487,13

11.237,17

226

30

7336.0009

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κατασκευή οδοποιίας ΤΔ Αθικίων, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2013.

14.897,65

0,00

14.897,65

227

00

6718.0002

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για τους σχολικούς τροχονόμους

38.720,00

16.160,00

22.560,00

229

30

7322.0101

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανάπλαση Κοινόχρηστων Χώρων Κατακαλίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2012.

48.499,99

40.849,55

7.650,44

230

30

7322.0100

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανάπλαση Δημοτικών Κοινόχρηστων Χώρων πέριξ Δικαστικού Μεγάρου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

171.000,00

0,00

171.000,00

232

30

7412.0009

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μελέτη βελτίωσης οδών Αγίας Άννης και Ιωνίας εκτός σχεδίου πόλεως, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.

16.000,00

0,00

16.000,00

234

30

7323.0118

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού 2013, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2012.

14.812,92

6.011,56

8.801,36

237

30

7331.0008

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανακατασκευή παλαιού δημοτικού σχολείου Κατακαλίου σε πολιτιστικό κέντρο, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2011.

31.000,00

28.901,95

2.098,05

238

30

7322.0002

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανάπλαση πεζοδρομίων στο Συνοικισμό Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2015.

219.000,00

99.844,38

119.155,62

240

30

7322.0083

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανάπλαση Κ.Χ. Χιλιομοδίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

90.944,00

0,00

90.944,00

241

30

7322.0084

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανάπλαση οδών εντός οικισμού Σοφικού, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

6277,89

6277,61

0,28

244

30

7322.0091

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανάπλαση θέσης “Πλάτανος” στις Κλένιες, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2013.

18633,51

18582,24

51,27

246

30

7322.0095

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κατασκευή πλατείας Κάτω Αλμυρής, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

12000

11987,79

12,21

247

30

7322.0001

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ολοκλήρωση πλατείας ΚΧ Γ 939 σχεδίου πόλεως Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.

110.683,09

29.281,04

81.402,05

248

30

7322.0098

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ολοκλήρωση πεζοδρομίων Π..Ε.0 Κορίνθου – Αργούς Τ.Κ.Χιλιομοδίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, ΣΑΤΑ 2013.

44.167,85

0,00

44.167,85

249

30

7326.0046

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανακατασκευή γηπέδου Σπαθοβουνίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2012 ποσό 8.848,04€ & ΣΑΤΑ 2011 ποσό 1.688,94€.

3.927,05

0,00

3.927,05

250

30

7326.0047

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανακατασκευή γηπέδου Λεχαίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2014 ποσού 153.844,89€.

13.789,20

4.191,58

9.597,62

251

30

7326.0048

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανακατασκευή γηπέδου Γαλατακίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2014.

19.850,09

5.404,96

14.445,13

253

30

7311.0059

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ολοκλήρωση του έργου ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Εξαμιλίων, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ποσό 70.038,19 €.

17.161,66

0,00

17.161,66

254

30

7322.0012

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανάπλαση πλατείας Τ.Κ. Κουταλά, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.

57.606,29

23.201,87

34.404,42

256

30

7323.0010

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κατασκευή τοιχείων εγκιβωτισμού δημοτικών οδών Δ.Τενέας (Κ.Α. 30/7323.09), ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

8.530,16

0,00

8.530,16

257

30

7323.0055

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Οδοποιία Δ.Ε. Ασσου-Λεχαίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

37.478,92

0,00

37.478,92

258

30

7323.0071

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

38.712,11

0,00

38.712,11

260

30

7323.0102

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Οδοποιϊα Τοπικών Διαμερισμάτων Δήμου Κορινθίων, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.

33.962,34

0,00

33.962,34

261

30

7413.0035

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Γ.Π.Σ.-Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. μελέτη πολεοδομικού σχεδιασμού Δ.Σαρωνικού(ΚΑ 70/7413.001) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

34.737,85

0,00

34.737,85

262

30

7323.0002

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ασφαλτοστρώσεις Οδών Δ.Ε. Σολυγείας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

30.000,00

0,00

30.000,00

263

30

7323.0126

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Τσιμεντόστρωση οδών στη Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

16.152,89

12.434,70

3.718,19

265

35

7322.0016

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Κατασκευή μικρού υπαίθριου θεάτρου -ανακατασκευή δημοτικού αναψυκτηρίου Αγίου Βασιλείου Τενέας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2011 ποσό 3.973,72€ & ΔΩΡΕΑ ποσό 10.000,00€.

3.973,72

3.225,03

748,69

266

40

7413.0001

Α40

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Μελέτη χωροταξικού – πολεοδομικού σχεδιασμού του Δήμου (συνεχιζόμενο Δ.Τενέας ΚΑ 40/7413.01), ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

50.000,00

0,00

50.000,00

267

40

7421.0001

Α40

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Γενικό πολεοδομικό σχέδιο και μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας Δήμου (ΔΑσσου – Λεχαίου ΚΑ 40/7421.001), ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

23.121,70

6.420,60

16.701,10

268

64

7323.0065

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Αγροτική οδοποιία Δ. Κ. Σοφικού, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ.

161.363,45

0,00

161.363,45

269

64

7341.0005

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων και κατασκευή πεζογέφυρας-ποδηλατογέφυρας στην οδό Αδειμάντου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.

283.047,95

0,00

283.047,95

270

64

7341.0010

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Σχολικό Συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο), ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.

1.294.152,94

0,00

1.294.152,94

272

00

 

8211.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπέρ Δημοσίου 6,67%

280.000,00

 

251.297,78

28.702,22

273

00

 

8211.0002

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπέρ Δημοσίου 10% (έξοδα παράστασης Δημάρχου)

5.500,00

4.104,00

1.396,00

274

00

 

8211.0003

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΣΚΥ 8%

25.000,00

 

20.760,89

4.239,11

275

00

 

8212.0001

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υπέρ Δημοσίου (Αναγνώριση Προϋπηρεσίας Γενικό Λογιστήριο του Κράτους)

2.000,00

0,00

 

2.000,00

276

00

 

8221.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών

250.000,00

 

249.948,84

51,16

277

00

 

8222.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων

30.000,00

2.880,48

27.119,52

278

30

7311.0006

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προσθήκη αίθουσας στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

12.000,00

0,00

12.000,00

279

00

 

8223.0001

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών 20%

40.000,00

3.120,29

36.879,71

280

00

 

8223.0002

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Φόρος εργολάβων 3%

80.000,00

19.718,38

60.281,62

281

00

 

8223.0003

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Φόρος 4% επί προμηθειών

60.000,00

32.686,82

27.313,18

282

00

 

8223.0004

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Φόρος 1% επί προμηθειών (καύσιμα)

10.000,00

2.281,93

7.718,07

283

00

 

8223.0005

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Φόρος 4% επί μελετών

5.000,00

0,00

5.000,00

284

00

 

8223.0006

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Φόρος αμοιβών τρίτων

15.000,00

0,00

15.000,00

285

00

 

8223.0007

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Φόρος 8% επί παροχής υπηρεσιών

70.000,00

36.148,61

33.851,39

286

00

 

8223.0008

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Φόρος τόκων

15.000,00

0,00

15.000,00

287

00

 

8223.0009

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Φόρος τόκων 15%

10.000,00

629,55

9.370,45

288

00

 

8223.0010

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Φόρος 10% μελετών

2.000,00

0,00

2.000,00

289

00

 

8224.0001

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υγειονομική περίθαλψη

12.000,00

11.917,83

82,17

290

00

 

8224.0002

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Χαρτόσημο 3% (ενοικίων)

16.211,55

0,00

16.211,55

291

00

 

8224.0003

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ενοικίων

3.242,28

0,00

3.242,28

292

00

 

8224.0007

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Απόδοση οφειλόμενων φόρων εργολάβων, προμηθευτών κλπ στις ΔΟΥ.

35.000,00

0,00

35.000,00

293

00

 

8224.0011

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% για για την καταπολέμηση της ανεργίας (άρθρο 38 παρ.2 α.ν.3986/2011)

100.000,00

79.925,69

20.074,31

294

00

 

8224.0015

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1%(Ν.3986/2011 ΑΡ.29)

20.000,00

16.106,79

3.893,21

296

30

7412.0008

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Βελτίωση οδού Μπαθαρίστρας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ποσό 10.240,18€.

18.580,00

0,00

18.580,00

298

30

7331.0005

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Επισκευή Γυμνασίου Τ,Δ.Χιλιομοδίου (Δ.Τενέας 70/7331.13), ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

3.912,59

0,00

3.912,59

299

30

7331.0006

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Επισκευή δημοτικού σχολείου Τ.Δ. Στεφανίου (Δ.Τενέας ΚΑ 70/7331.09), ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

4.257,69

0,00

4.257,69

300

30

7331.0007

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Επισκευή Νηπιαγωγείου Τ.Δ. Χιλιομοδίου (Δ.Τενέας ΚΑ 70/7331.12), ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

4.257,69

0,00

4.257,69

301

30

7413.0041

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανασύνταξη πράξης εφαρμογής σχεδίου πόλεως Αγία Άννα -Συνοικισμός, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.

12.500,00

0,00

12.500,00

302

30

7311.0064

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ολοκλήρωση εργασιών επέκτασης WC δημοτικού σχολείου Σοφικού, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

12.000,00

10.127,67

1.872,33

303

30

7322.0007

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανάπλαση αύλειου χώρου Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Σοφικού, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

12.620,00

12.367,40

252,60

304

30

7322.0102

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κατασκευή πεζοδρομίων στο Ο.Τ. ΚΦ Γ253 Σ.Π. Αγίου Γεωργίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

12.500,00

0,00

12.500,00

305

30

7324.0003

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανάπλαση πεζοδρομίων Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

12.000,00

11.400,00

600,00

307

30

7331.0103

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ολοκλήρωση Εργασιών Συντήρησης Κτιρίου Σιδηροδρομικού Σταθμού Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

7.201,18

6.075,63

1.125,55

308

30

7331.0104

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κατασκευή, επέκταση & συμπλήρωση κτιρίων ΟΤΑ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

12.607,00

0,00

12.607,00

310

64

7341.0028

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Ανάδειξη του παλαιού κτιρίου των δημοτικών σφαγείων στην περιοχή Λεχαίο Λιμάνι Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.

38.570,28

0,00

38.570,28

311

64

7341.0029

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Ανάπλαση του κέντρου της Κορίνθου .Κεντρική πλατεία και περιβάλλοντες πεζόδρομοι και δρόμοι -Ανάπλαση διαμόρφωση παραλιακού μετώπου πόλης Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ.

10.954,87

0,00

10.954,87

312

20

6234.0001

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Μίσθωση οχημάτων, Συνεχιζόμενο σύμφωνα με την αριθμ. 61058/2015 απόφαση Δημάρχου.

15.000,00

0,00

15.000,00

313

30

6234.0002

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Σαρωνικού, Συνεχιζόμενο.

55.000,00

2.628,80

52.371,20

314

30

6234.0003

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Σολυγείας, Συνεχιζόμενο.

50.000,00

2.666,00

47.334,00

315

20

7325.0005

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Ηλεκτροφωτισμός Παλαιάς Βρύσης Χιλιομοδίου, Συνεχιζόμενο.

7.527,94

6.860,65

667,29

316

30

6234.0004

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Τενέας, Συνεχιζόμενο.

55.000,00

6.882,00

48.118,00

317

30

6261.0031

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συντήρηση- επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων δημοτικών καταστημάτων δημοτικών ενοτήτων του Δήμου Κορινθίων, Συνεχιζόμενο.

55.623,27

50.430,00

5.193,27

319

64

7134.0003

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Ολοκληρωμένο σύστημα πληρωμής και διαχείρισης τελών παρόδιας στάθμευσης και ειδικών θέσεων στάθμευσης Ολοκληρωμένο σύστημα πληρωμής και διαχείρισης τελών παρόδιας στάθμευσης και ειδικών θέσεων στάθμευσης,Συνεχιζόμενο.

99.949,80

0,00

99.949,80

321

20

6117.0022

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Διαλογή στη πηγή Αστικών Στερεών Αποβλήτων, Συνεχιζόμενο.

88.246,73

2.299,30

85.947,43

322

10

6643.0002

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Δ.Ε. Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2014, AM 14/2014.

15.547,20

1.399,56

14.147,64

323

10

6643.0003

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Δ.Ε. Άσσου-Λεχαίου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2014, AM 14/2014.

273,24

0,00

273,24

326

10

6643.0006

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Δ.Ε. Σολυγείας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2014, AM 14/2014.

3.024,25

0,00

3.024,25

327

00

 

8231.0001

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΚΑ – ΤΕΑΜ

700.000,00

632.419,51

67.580,49

328

00

 

8231.0002

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΥΔΚΥ

500.000,00

489.876,38

10.123,62

329

00

 

8231.0004

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΣΜΕΔΕ Μισθοδοσίας

180.000,00

178.138,08

1.861,92

330

00

 

8231.0007

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΠΕΔΕ 1%

12.000,00

3.639,09

8.360,91

331

00

 

8231.0005

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΣΜΕΔΕ Μελετών & Έργων

35.000,00

3.701,03

31.298,97

332

00

 

8231.0008

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τ.Ε.Α.Δ.Υ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ

8.000,00

7.952,70

47,30

333

00

 

8231.0010

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μ.Τ.Π.Υ

15.000,00

14.977,21

22,79

334

00

 

8231.0011

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τ.Π.Δ.Υ

10.000,00

9.952,89

47,11

335

00

 

8231.0014

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

250.000,00

204.727,21

45.272,79

336

00

 

8231.0015

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Π.Δ.Υ.

70.000,00

69.910,99

89,01

337

00

 

8231.0018

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (Εξαγορά Προυπηρεσίας)

1.000,00

0,00

1.000,00

338

00

 

8231.0026

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΣΑΥ

5.000,00

0,00

5.000,00

339

10

6643.0004

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Δ.Ε. Τενέας, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2014, AM 14/2014.

3.985,20

0,00

3.985,20

340

10

6643.0005

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Δ.Ε. Σαρωνικού,ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2014, AM 14/2014.

3.985,20

0,00

3.985,20

341

00

 

8231.0020

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 1,5% (Προμηθειών – εργασιών)

50.000,00

0,00

50.000,00

342

00

 

8231.0023

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Απόδοση οφειλόμενων εισφορών εργολάβων, προμηθευτών κλπ σε ασφαλιστικά ταμεία.

60.000,00

0,00

60.000,00

343

00

 

8231.0021

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΑΔΚΥ -ΤΠΔΥ 0,5% (Προμηθειών – εργασιών)

20.000,00

0,00

20.000,00

344

00

 

8231.0027

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ

1.000,00

0,00

1.000,00

345

00

 

8231.0029

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ειδική εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. 1%

40.000,00

22.977,86

17.022,14

359

35

6692.0001

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια φυτών (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Α.Μ.:141/2013)

7.819,60

1.611,38

6.208,22

360

35

6262.0003

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Συντήρηση σιντριβανιών Δήμου Κορινθίων, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

6.205,35

0,00

6.205,35

364

30

6662.0033

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια χρωμάτων για ελαιοχρωματισμό κρασπεδόρειθρων , διαβάσεων κλπ, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, AM 29/2014.

1.015,97

0,00

1.015,97

366

15

6481.0003

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δαπάνη σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου (ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ-ΣΥΜΒΑΣΗ 274/16-Συνεχιζόμενο))

38.759,70

25.126,25

13.633,45

367

20

6699.0001

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2013, AM 5/2013.

12.325,23

0,00

12.325,23

368

30

6699.0001

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων υλικών [ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2013, AM 5/2013]

27.027,94

585,58

26.442,36

369

35

6699.0001

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων[ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2013, AM 5/2013]

4.046,05

1.138,50

2.907,55

370

45

6699.0001

Α45

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων[ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2013, AM 5/2013]

4.692,34

0,00

4.692,34

371

00

6491.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έξοδα εκμετάλλευσης κινητής και ακίνητης περιουσίας του Δήμου

3.000,00

387,98

2.612,02

372

00

6737.0006

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προγραμματική σύμβαση για την υπογραφή του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος :Πελοπόννησος 2020-Υποστήριξη της Τεχνικής Γραμματείας του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για τα έτη 2013-2014

12.300,00

0,00

12.300,00

373

00

6739.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην ΠΟΣΕΑ

1.200,00

0,00

1.200,00

375

00

6823.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τόκοι υπερημερίας χρήσης

30.000,00

21.676,95

8.323,05

376

10

6142.0002

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2013, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

8.979,00

0,00

8.979,00

377

10

6142.0003

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβή ορκωτών λογιστών για έλεγχο οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2014, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ.

8.979,00

0,00

8.979,00

380

15

6278.0001

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δαπάνες φύλαξης κτιρίων (αρθ.21 παρ.11 ν.3731/2008) ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ σύμφωνα με την αριθ. 352015/7-8-2015 απόφαση ανάθεσης.

162,36

0,00

162,36

381

20

6271.0001

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.

1.000,00

0,00

1.000,00

382

20

6721.0001

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) άρθρο 104 παρ. 4του ν.3852/2010

23.276,80

0,00

23.276,80

384

69

7341.0013

1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΠΟΘΗΚΗ

Ανάπτυξη διαδραστικού πληροφοριακού συστήματος πολιτιστικού περιεχομένου για τους Δήμους Κορινθίων & Νεμέας (πολ-e- S)

251.803,00

0,00

251.803,00

385

30

6662.0027

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια οικοδομικών υλικών συντήρησης πλατειών -πεζοδρομίων και λοιπών εγκαταστάσεων Δ.Ε.Κορίνθου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ, AM 26/2013.

11.615,69

852,30

10.763,39

390

00

 

8231.0030

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ειδική εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. 1% Τομέα Δημοσίου

6.000,00

3.076,29

2.923,71

391

00

 

8231.0032

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΤΑΥΤΕΚΩ

2.500,00

1.487,76

1.012,24

392

00

 

8241.0001

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ

150.000,00

83.740,76

66.259,24

393

00

 

8242.0001

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τ.Υ.Δ.Κ 1%

13.000,00

4.062,25

8.937,75

394

00

 

8242.0002

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τ.Ε.Ε 2%

3.000,00

0,00

3.000,00

395

00

 

8242.0003

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ε.Μ.Π. 1%

4.000,00

111,78

3.888,22

396

00

 

8242.0004

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ε.Μ.Π. 0,5%

10.000,00

3.378,47

6.621,53

397

00

 

8242.0005

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τ.Ε.Ε. 0,2%

3.000,00

0,00

3.000,00

398

00

 

8242.0006

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΓΕΩ ΤΕΕ

500,00

75,00

425,00

399

00

 

8242.0007

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

130.000,00

71.943,13

58.056,87

400

00

 

8242.0009

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

20.000,00

13.881,26

6.118,74

401

00

 

8242.0010

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ

30.000,00

20.161,47

9.838,53

402

00

 

8242.0011

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Χαρτόσημο υπέρ ΤΣΜΕΔΕ 2,4%

2.000,00

172,60

1.827,40

403

00

 

8242.0012

Α00

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/2011 για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων

20.000,00

1.841,06

18.158,94

405

20

6056.0001

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)

144.328,82

36.079,64

108.249,18

406

45

6056.0001

Α45

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)

10.256,72

2.563,25

7.693,47

407

00

6723.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Κράτηση 0,50% υπέρ λογαριασμού του άρθρου 68 ΝΔ 3033/54

86.304,62

0,00

86.304,62

408

10

6265.0003

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού μεγάρου, ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ 2015.

3.980,03

3.816,94

163,09

411

30

7331.0003

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συντήρηση σχολικών κτιρίων Α’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων, AM 10/2015, Χρημ/ση ΣΑΤΑ για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων.

122.510,23

0,00

122.510,23

412

30

7331.0004

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συντήρηση σχολικών κτιρίων Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κορινθίων, AM 11/2015, Χρημ/ση ΣΑΤΑ για τη συντήρηση σχολικών κτιρίων.

122.510,23

0,00

122.510,23

413

10

6263.0001

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων [σύνταξη ΠΑΥ σύμφωνα με το πρωτογενές 16REQ003820343].

2.000,00

1.184,09

815,91

414

20

6263.0001

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων [σύνταξη ΠΑΥ σύμφωνα με το πρωτογενές 16REQ003820343].

80.000,00

55.571,23

24.428,77

415

20

6264.0001

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων [σύνταξη ΠΑΥ σύμφωνα με το πρωτογενές 16REQ003820343].

20.000,00

16.183,14

3.816,86

416

30

6263.0001

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων[σύνταξη ΠΑΥ σύμφωνα με το πρωτογενές 16REQ003820343].

10.000,00

5.077,71

4.922,29

417

30

6264.0001

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων[σύνταξη ΠΑΥ σύμφωνα με το πρωτογενές 16REQ003820343].

10.000,00

8.840,10

1.159,90

418

35

6263.0001

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων [σύνταξη ΠΑΥ σύμφωνα με το πρωτογενές 16REQ003820343].

5.000,00

4.821,60

178,40

419

35

6264.0001

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων [σύνταξη ΠΑΥ σύμφωνα με το πρωτογενές 16REQ003820343].

5.000,00

3.785,50

1.214,50

420

45

6263.0001

Α45

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων [σύνταξη ΠΑΥ σύμφωνα με το πρωτογενές 16REQ003820343].

1.000,00

348,59

651,41

421

30

7111.0003

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΟΣ ΓΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΤΗΣΗΣ 021149 ΣΤΟ Ο.Τ 340 ΤΟΥ ΣΧΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ” ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΣΑΜΑΝΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΆΡΙΘΜ. 136/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.

13.068,59

0,00

13.068,59

422

30

7111.0003

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΟΠΩΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΗΚΑΝ ΜΕ ΤΗΝ 136/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΚΑΙ ΑΦΟΡΟΥΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΓΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΕ ΑΡ. ΚΤ. 021149 ΣΤΟ Ο.Τ 340 ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΑΓΙΑΝΝΙΩΤΙΚΑ” ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΣΑΜΑΝΤΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ,ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΆΡΙΘΜ. 136/15 ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ.

250,00

0,00

250,00

423

45

6693.0001

Α45

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους, [σύνταξη Π.Α.Υ. σύμφωνα με το Πρωτογενές Αίτημα 16REQ003833403].

1.976,00

1.898,00

78,00

431

15

7135.0004

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Προμήθεια και εγκατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο Σοφικού, AM 48/2015.

190.674,60

0,00

190.674,60

433

15

7135.0005

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Προμήθεια ηχητικής εγκατάστασης [Σύνταξη ΠΑΥ σύμφωνα με το Πρωτογενές Αίτημα 16REQ003256057]

1.376,34

0,00

1.376,34

434

10

7135.0001

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια ενσύρματων αναλογικών τηλεφωνικών συσκευών [Σύνταξη ΠΑΥ σύμφωνα με το Πρωτογενές Αίτημα 16REQ003853432]

996,30

0,00

996,30

435

10

6265.0001

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος και εκτυπωτή ΚΕΠ Δήμου Κορινθίων [Σύνταξη ΠΑΥ σύμφωνα με το Πρωτογενές Αίτημα 16REQ003853341]

307,50

287,82

19,68

437

30

6266

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού( Συντήρηση προγράμματος ACE ERP ECM-κοστολόγηση ,ECM-Κατασκευή,ECM-ΣΑΥ/ΦΑΥ,ECM-Επιμετρήσεις )

2.130,00

2.125,44

4,56

439

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΜΟΙΒΗ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΡ. ΑΠΟΦ. 721/2015 ΟΤΕ).ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 16REQ003869820 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ.

900,00

0,00

900,00

440

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡ. ΑΡ. 311/2015 ΣΕΛΙΩΤΗ ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ)ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ REQ 003869859 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

700,00

0,00

700,00

441

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΜΟΙΒΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΥ ΑΡ. 4290/ΟΙΚ. 435/27-1-2016))ΣΥΜΦΩΝΑΜΕΤΟ REQ 003869880 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ

250,00

0,00

250,00

442

00

8224.0019

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Χαρτόσημο 3% επί επιδικασθέντων τόκων υπερημερίας

3.000,00

138,00

2.862,00

443

00

8224.0020

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΓΑ χαρτοσήμου 3% επί επιδικασθέντων τόκων υπερημερίας

6.000,00

27,41

5.972,59

450

00

6737.0007

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προγραμματική Σύμβαση με το Πανεπιστήμιο Γκαμπριέλε Ντ’ Αννούτσιο (G. D’ ΑΝΝΟΥΖΙΟ) της Πεσκάρα για την αστική αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου και του μητροπολιτικού ιστού της Κορίνθου

90.000,00

0,00

90.000,00

451

00

 

6726.0005

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συμμετοχή στο Δίκτυο Υγείας και Αλληλεγγύης

1.000,00

0,00

1.000,00

453

10

8123.0006

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

12.917,36

0,00

12.917,36

454

00

8111.0001

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010.

115.200,00

0,00

115.200,00

455

15

8115.0001

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διάφορα έξοδα Δήμου Κορινθίων

3.411,00

0,00

3.411,00

456

00

8112.0001

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ. Κορινθίων ( ΚΑ 8112 )

8.000,00

0,00

8.000,00

457

15

8115.0006

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

11.371,05

7.561,05

3.810,00

458

20

8111.0002

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων.

16.296,91

0,00

16.296,91

460

00

8112.0005

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ. Σολυγείας

660,50

0,00

660,50

461

20

8113.0002

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων.

4.225,81

3.425,55

800,26

462

00

8112.0006

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Αμοιβές και έξοδα αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

29.212,95

9.987,28

19.225,67

463

20

8115.0006

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

6.315,18

5.984,21

330,97

464

00

8113.0001

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου-Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010.

57.693,78

0,00

57.693,78

465

20

8116.0006

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων.

20.166,84

19.985,87

180,97

466

00

8113.0002

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

7.793,60

6.800,94

992,66

467

00

8114.0006

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Φόροι-Τέλη Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

19,50

0,00

19,50

468

00

8115.0001

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Διάφορα έξοδα Δήμου Κορινθίων ( κα 8115)

978,42

0,00

978,42

469

20

8117.0002

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων.

37.805,01

0,00

37.805,01

470

00

8115.0006

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

11.314,54

1.219,27

10.095,27

471

25

8111.0002

Α25

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤ.

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων.

215,25

0,00

215,25

472

00

8117.0001

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Λοιπά έξοδα Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου-Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010

10.930,20

0,00

10.930,20

473

25

8123.0005

Α25

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -ΑΡΔΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤ.

Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Σολυγείας.

12.454,38

0,00

12.454,38

474

30

8111.0002

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων.

1.972,17

34,92

1.937,25

475

30

8112.0001

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ. Κορινθίων.

6.000,00

0,00

6.000,00

476

30

8112.0006

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Δ. Κορινθίων.

29.520,00

4.920,00

24.600,00

477

00

8117.0002

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

1.195.827,36

402.364,42

793.462,94

479

10

8111.0001

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Δ.Κορινθίων, Δ. Άσσου- Λεχαίου, Δ. Τενέας, Δ.Σαρωνικού, Δ.Σολυγείας (Καποδιστριακών Δήμων) έως 31/12/2010.

71,71

0,00

71,71

480

30

8115.0006

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

1.718,76

1.671,06

47,70

481

10

8111.0002

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

499,75

0,00

499,75

482

30

8116.0006

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων.

16.530,39

16.420,35

110,04

483

10

8113.0002

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

439,65

0,00

439,65

484

10

8115.0006

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Διάφορα έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

60,46

0,00

60,46

485

30

8121.0006

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων.

16.482,25

16.482,22

0,03

486

10

8116.0006

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Δαπάνες προμήθειες αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

5.313,35

5.084,84

228,51

487

30

8122.0004

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργα Δήμου Σαρωνικού.

213.874,95

0,00

213.874,95

488

30

8122.0006

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων.

93.051,77

30.247,18

62.804,59

489

30

8123.0001

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Μελέτες Έρευνες πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες Δήμου Κορινθίων.

45.978,91

0,00

45.978,91

491

35

8111.0002

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων.

2.693,70

0,00

2.693,70

492

35

8112.0006

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Αμοιβές αιρετών αρχόντων και τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

10.824,00

0,00

10.824,00

495

40

8115.0006

Α40

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων.

310,65

56,00

254,65

496

45

8111.0002

Α45

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων.

153,75

0,00

153,75

499

15

7131.0001

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Προμήθεια υλικών πυρασφάλειας Δημοτικού Θεάτρου Σολυγείας

12.066,30

11.764,64

301,66

505

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΕΞΩΔΙΚΟΥ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ.

500,00

196,80

303,20

506

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΔΟΥΔΟΥΜΗ

1.700,00

0,00

1.700,00

507

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΩΓΗ 573/2015 ΚΕΦΙΛΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ.

900,00

0,00

900,00

508

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΑΡ. 101/2012 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥ

800,00

0,00

800,00

510

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΜΑΧΑΙΡΑ κ.λ.π ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 16REQ003936264 ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ.

860,00

292,64

567,36

513

30

7135.0001

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών ΔΈ.Κορίνθου, AM 4/2016.

49.928,11

0,00

49.928,11

514

30

7135.0002

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ.ΕΛσσου-Λεχαίου, AM 4/2016.

38.270,22

0,00

38.270,22

515

30

7135.0003

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ.Ε.Τενέας, AM 4/2016.

39.928,26

0,00

39.928,26

516

30

7135.0004

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ.Ε.Σαρωνικού, AM 4/2016.

39.943,02

0,00

39.943,02

517

30

7135.0005

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δ.Ε.Σολυγείας, AM 4/2016.

36.764,70

0,00

36.764,70

518

15

8113.0002

Α81

ΟΦΕΙΛΕΣ

Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

140,00

0,00

140,00

520

00

6463.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων

20,00

19,68

0,32

521

00

6423.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση τρίτων

2.000,00

796,80

1.203,20

522

10

6615.0001

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις, φωτοτυπίες κ.λ.π, ΑΜ 8/2016.

5.000,00

4.999,90

0,10

523

30

6615.0001

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις (φωτοτυπίες), ΑΜ 8/2016.

5.000,00

4.999,79

0,21

524

45

7131.0001

Α45

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός

984,00

928,65

55,35

525

10

6641.0002

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου, AM 8/2015, Συνεχιζόμενο.

2.384,82

0,00

2.384,82

526

20

6641.0002

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου, AM 8/2015, Συνεχιζόμενο.

420.761,51

225,95

420.535,56

527

30

6641.0002

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου, AM 8/2015, Συνεχιζόμενο.

18.583,40

0,00

18.583,40

528

35

6641.0002

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου, AM 8/2015, Συνεχιζόμενο.

17.631,53

0,00

17.631,53

529

45

6641.0002

Α45

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου, AM 8/2015, Συνεχιζόμενο.

1.589,85

0,00

1.589,85

530

20

6644.0002

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Κορίνθου, AM 8/2015, Συνεχιζόμενο.

152.847,82

0,00

152.847,82

531

30

6644.0002

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Κορίνθου, AM 8/2015, Συνεχιζόμενο.

22.081,71

0,00

22.081,71

532

35

6644.0002

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Κορίνθου , AM 8/2015, Συνεχιζόμενο.

7.949,42

0,00

7.949,42

533

10

6643.0002

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Δ.Ε. Κορίνθου , AM 8/2015, Συνεχιζόμενο.

9.877,95

0,00

9.877,95

534

20

6662.0007

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια φωτιστικών ιστών Δήμου Κορινθίων Α.Μ 3/2015 (ΣΑΤΑ 2015), Συνεχιζόμενο.

14.391,00

0,00

14.391,00

535

20

6661.0001

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού Δημοτικών κτιρίων AM 3/2015 (ΣΑΤΑ 2015), Συνεχιζόμενο.

14.984,48

5.809,40

9.175,08

536

20

6662.0002

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού εγκαταστάσεων Κ.Χ., AM 3/2015 (ΣΑΤΑ 2015) Συνεχιζόμενο.

199.994,43

105.053,91

94.940,52

537

15

6481.0003

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δαπάνη σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου, AM 19/2015, Συνεχιζόμενο.

52.054,85

18.049,71

34.005,14

538

15

6063.0001

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι), AM 19/2015, Συνεχιζόμενο.

8.999,93

0,00

8.999,93

539

20

6063.0001

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προοτασίας)(ΚΥΑ 53361/2.10.2006), AM 19/2015, Συνεχιζόμενο.

94.828,20

0,00

94.828,20

540

30

6063.0001

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι) υπαλλήλων Τεχνικής Υπηρεσίας, AM 19/2015, Συνεχιζόμενο.

34.500,00

0,00

34.500,00

541

35

6063.0001

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι), AM 19/2015, Συνεχιζόμενο.

11.710,47

0,00

11.710,47

542

45

6063.0001

Α45

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Λοιπές παροχές σε είδος (μέσα ατομικής προστασίας – ιατρικοί έλεγχοι), AM 19/2015, Συνεχιζόμενο.

4.636,49

0,00

4.636,49

543

15

6481.0002

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Προμήθεια ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου, AM 19/2015, Συνεχιζόμενο.

119.095,22

88.054,31

31.040,91

544

20

6633.0002

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε.Κορίνθου, AM 39/2015, Συνεχιζόμενο.

2.697,86

1.243,09

1.454,77

545

20

6633.0003

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.ΕΑσσου-Λεχαίου, AM 39/2015, Συνεχιζόμενο.

1.176,35

12,40

1.163,95

546

20

6633.0004

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε.Τενέας, AM 39/2015, Συνεχιζόμενο.

1.176,35

17,36

1.158,99

547

20

6633.0005

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε.Σαρωνικού, AM 39/2015, Συνεχιζόμενο.

1.176,35

483,85

692,50

548

20

6633.0006

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε.Σολυγείας, AM 39/2015, Συνεχιζόμενο.

1.176,35

12,40

1.163,95

549

20

6634.0002

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Κορίνθου, AM 39/2015, Συνεχιζόμενο.

10.390,06

4.806,25

5.583,81

550

20

6634.0003

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.ΕΑσσου-Λεχαίου, AM 39/2015, Συνεχιζόμενο.

2.690,26

0,00

2.690,26

551

20

6634.0004

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Τενέας, AM 39/2015, Συνεχιζόμενο.

2.690,26

0,00

2.690,26

552

20

6634.0005

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Σαρωνικού, AM 39/2015, Συνεχιζόμενο.

2.690,26

0,00

2.690,26

553

20

6634.0006

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Σολυγείας, AM 39/2015, Συνεχιζόμενο.

2.690,26

0,00

2.690,26

554

20

6635.0002

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Κορίνθου, AM 39/2015, Συνεχιζόμενο.

2.346,86

2.001,00

345,86

555

20

6635.0003

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Ασσου-Λεχαίου, AM 39/2015, Συνεχιζόμενο.

1.001,79

94,86

906,93

556

20

6635.0004

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Τενέας, AM 39/2015, Συνεχιζόμενο.

1.001,79

110,00

891,79

557

20

6635.0005

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Σαρωνικού, AM 39/2015, Συνεχιζόμενο.

1.001,79

136,04

865,75

558

20

6635.0006

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Σολυγείας, AM 39/2015, Συνεχιζόμενο.

1.001,79

99,91

901,88

559

00

 

6331.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Λοιποί φόροι και τέλη

15,00

0,00

15,00

560

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβή νομικού για την παροχή υπηρεσιών αίτησης ακύρωσης Ζωής Ασλανίδη.

1.180,80

0,00

1.180,80

561

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβή νομικού για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την αγωγή Βασιλείου Τσαβαλιά.

590,40

0,00

590,40

562

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβή νομικού για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την αίτηση ακύρωσης Παναγιώτας Κοντογιάννη κλπ.

1.180,80

0,00

1.180,80

563

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβή νομικού για την παροχή υπηρεσιών σχετικά με την αίτηση ακύρωσης Βασιλείου Κελάμη κλπ.

1.180,80

0,00

1.180,80

581

30

6265.0001

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού [Παραχώρηση φωτοτυπικού μηχανήματος]

1.476,00

0,00

1.476,00

582

30

6261.0017

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

“Συντήρηση – Βελτίωση πινάκων Η/Μ εγκαταστάσεων θεάτρου”

12.841,20

5.933,40

6.907,80

586

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΠΗ ΜΑΡΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ 16REQ 004054701)

322,26

0,00

322,26

588

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΚΟΥΚΛΑΚΗ (ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ 16REQ 004055231)

793,35

0,00

793,35

590

00

 

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβή Δικηγόρου για γνωμοδότηση αίτησης θεραπείας Κ/Ξ Τσαούσης -Γκίκας για Βάρχατ.

787,20

738,00

49,20

592

10

6271.0001

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.

5.000,00

390,00

4.610,00

595

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

184,50

0,00

184,50

597

00

8224.0017

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Χαρτόσημο 3% επί κράτησης 0,10 υπέρ Ε. Α. Α. Δ.

1.000,00

38,6

961,40

598

00

 

8224.0018

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΟΓΑ 20% επί χαρτ. υπέρ Ε. Α. Α. Δ.

1.000,00

6,38

993,62

607

20

6641.0001

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων [Προμήθεια λιπαντικών-Κατεπείγον, AM 13/2016]

8.069,19

3.699,45

4.369,74

608

35

6644.0001

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων [Προμήθεια λιπαντικών-Κατεπείγον, AM 13/2016].

738,00

314,88

423,12

609

35

7131.0003

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια Μηχανημάτων Υπηρεσίας Πρασίνου, AM 9/2016, Χρημ/ση ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2014.

2.000,00

0,00

2.000,00

611

30

7324.0040

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου, AM 14/2016.

55.350,00

42.021,98

13.328,02

612

35

6662.0002

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια υλικών συντήρησης άρδευσης κήπων [σύμφωνα με το Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004170209].

1.012,00

949,93

62,07

613

20

6263.0001

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων [σύνταξη ΠΑΥ σύμφωνα με το Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004177524].

30.000,00

29.225,39

774,61

614

20

6264.0001

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων [σύνταξη ΠΑΥ σύμφωνα με το Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004177524].

10.000,00

8.844,51

1.155,49

615

30

6264.0001

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων [σύνταξη ΠΑΥ σύμφωνα με το Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004177524].

10.000,00

8.435,52

1.564,48

616

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΕΣΗ ΣΕΛΙΩΤΗ ΑΝΑΡΓ.(ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΜΑ 16REQ 004189004)

793,35

0,00

793,35

617

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων[τταροχή υπηρεσίας προσβολής πράξης επιβολής δημοσιονομικής διόρθωσης για το έργο “κατασκευή νηπιαγωγείου και δημοτικού σχολείου στην περιοχή Αγίου Γεωργίου”].

615,00

0,00

615,00

619

00

 

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων[ παροχή υπηρεσίας αιτήσεως αναστολής Σταματίου & Μητροβγένη].

396,68

216,41

180,27

620

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΩΓΗ ΣΕΛΙΩΤΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ κλπ,8 ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ .(ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΜΑ 16REQ 004187721)

708,48

0,00

708,48

621

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων [παροχή υπηρεσίας για την αγωγή Λινάρδου].

322,26

0,00

322,26

622

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων [παροχή υπηρεσίας σχετικά με την αγωγή Κυριάκη Σοφίας κλπ, 24 υπαλλήλων]

708,48

0,00

708,48

623

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων [παροχή υπηρεσίας σχετικά με την αγωγή Σελιώτη Ανάργυρου κλπ, 8 υπαλλήλων].

708,48

422,84

285,64

624

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ” ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ .(ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΜΑ 16REQ 004187678)

688,80

0,00

688,80

625

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : “ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΛΑΤΕΙΑΣ Ο.Τ 256 ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ” .(ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΜΑ 16REQ 004187614)

688,80

0,00

688,80

628

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ κλπ (3 εργαζόμενοι).ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ 16REQ004207898.

861,00

 

0,00

861,00

630

30

8122.0001

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Έργα Δήμου Κορινθίων (ΚΑ 8122)

1.317,40

0,00

1.317,40

631

00

8261.0001

200

Διεύθυνση:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, Τμήμα:ΕΣΟΔΩΝ

Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρηματικών ποσών

5.000,00

2.974,94

2.025,06

637

00

6331.0002

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τέλη μηχανημάτων έργων (ΜΕ)

7.000,00

5.390,88

1.609,12

638

10

6253.0001

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, AM 11/2016.

4.060,00

986,00

3.074,00

639

20

6252.0001

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Ασφάλιστρα μηχανημάτων -Τεχνικών εγκαταστάσεων, AM 11/2016.

8.200,00

2.474,00

5.726,00

640

20

6253.0001

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, AM 11/2016.

20.500,00

10.540,28

9.959,72

642

30

6252.0001

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ασφάλιστρα μηχανημάτων -Τεχνικών εγκαταστάσεων, AM 11/2016.

2.786,00

1.071,00

1.715,00

643

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΩΓΗ ΙΩΑΝΝΗ ΡΟΔΟΠΟΥΛΟΥ (ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ : 16REQ 004279935)

492,00

0,00

492,00

644

30

6253.0001

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, AM 11/2016.

12.384,00

2.965,00

9.419,00

645

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΔΑΜ κλπ( (ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ: 16REQ 004279926)

1.763,82

823,52

940,30

646

00

6116.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ( (ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ : 16REQ 004279988)

338,25

215,25

123,00

647

30

6255.0001

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Λοιπά Ασφάλιστρα, AM 11/2016.

2.460,00

0,00

2.460,00

648

35

6253.0001

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, AM 11/2016.

4.510,00

3.655,00

855,00

649

35

6252.0001

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Ασφάλιστρα μηχανημάτων -Τεχνικών εγκαταστάσεων, AM 11/2016.

2.050,00

1.086,00

964,00

650

35

6255.0001

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Λοιπά Ασφάλιστρα, AM 11/2016.

820,00

0,00

820,00

651

45

6253.0001

Α45

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων, AM 11/2016.

1.230,00

283,00

947,00

652

30

7336.0034

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ανακατασκευή Περιβάλλοντος χώρου Πολύκεντρου Ξυλοκέριζας (ΑΡ. ΜΕΛ.16/2016)

50.000,00

635,46

49.364,54

653

62

7131.0005

Α62

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτού-μενες από ΠΔΕ)

Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων.

326.200,00

0,00

326.200,00

655

15

6741.0012

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Επίδομα απροστάτευτων παιδιών

36.000,00

28.824,32

7.175,68

659

10

7134.0002

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ & ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

14.760,00

0,00

14.760,00

680

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ, 16REQ 004372192)

778,59

0,00

778,59

681

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΟΟΥ-16 REQ 004371906

681,42

204,60

476,82

682

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ ΒΑΡΔΑΚΑ ( ΠΡΩΤΟΓ. ΑΙΤΗΜΑ: 16REQ 004384105)

445,26

0,00

445,26

683

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΩΓΗ ΛΕΥΚΟΦΡΥΔΟΥ( ΠΡΩΤΟΓ. ΑΙΤΗΜΑ: 16REQ 004384164)

445,26

0,00

445,26

685

35

7131.0003

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια Μηχανημάτων Υπηρεσίας Πρασίνου [Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004389440] Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 2014. .

300,00

0,00

300,00

689

30

6662.0010

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δ.Ε.Σαρωνικού, AM 23/2016 [Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004425865].

15.000,00

1.160,52

13.839,48

690

30

6662.0009

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δ.ΕΑσσου-Λεχαίου, AM 24/2016 [Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004426120].

15.000,00

0,00

15.000,00

691

30

6662.0007

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δ.Ε.Σολυγείας, AM 25/2016 [Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004425474]

15.000,00

0,00

15.000,00

694

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων[Αγωγή Καλοπαστά Κων/νου, Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004436942].

445,26

0,00

445,26

695

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων [γνωμοδότηση επί δυνατότητας θεώρησης οικοδομικών αδειών βάσει της 4689/2015 απόφ. ΣτΕ, Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004436808].

492,00

0,00

492,00

696

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΩΓΗ ΤΣΑΛΗ ΕΛΕΝΗΣ (ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΜΑ 16REQ 004437351)

831,48

332,32

499,16

697

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙ ΑΓΩΓΗ ΒΛΑΣΣΗ ΜΑΡΙΑΣ (ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΜΑ 16REQ 004437300)

445,26

0,00

445,26

698

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων [Αίτηση υπερχρεωμένου νοικοκυριού Λιούντρη Γεωργίας, Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004436700].

569,49

0,00

569,49

699

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΩΓΗ ΘΕΟΦΑΝΗ ΚΑΝΩΛΗ (ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΜΑ 16 REQ 004437249)

445,26

332,32

112,94

700

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων[Προσφυγή κατά διοικητικού προστίμου Αντιπεριφερειάρχη Κορινθίας για “Σκουτέλα” Λεχαίου, Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004436529].

681,42

0,00

681,42

701

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΜΕμ.Πρ.Εφαρμ.(ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΜΑ 16 REQ 004437103)

984,00

0,00

984,00

702

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΩΓΗ ΣΤΕΦΑ ΠΕΤΡΟΥΛΑ (ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΜΑ 16 REQ 004437027)

831,48

0,00

831,48

703

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ ΑΕΒΕ (ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΜΑ 16REQ 004439209)

1.640,82

0,00

1.640,82

704

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ Δ. ΜΑΡΑΒΕΑΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ EE (ΠΡΩΤ. ΑΙΤΗΜΑ 16REQ 004439083)

916,35

0,00

916,35

717

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων. Παροχή υπηρεσιών σχετικά με παρέμβαση για αίτηση Ασφαλιστικών Μέτρων Κων. Σταματίου και λοιπών.

784,92

183,30

601,62

718

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ,ΔΙΑΛΥΤΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ)ΠΡΩΤ. AIT.16REQ 004531163

2.320,14

31,07

2.289,07

720

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ κλπ(ΠΡΩΤ. AIT.16REQ 004530981)

784,92

0,00

784,92

721

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΚΩΝ.ΒΡΑΧΝΟΥ κλπ.(ΠΡΩΤ. AIT.16REQ 004530880)

570,40

0,00

570,40

722

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΠ.9/2014 ΚΑΙ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ κλπ(ΠΡΩΤ. AIT.16REQ 004530753)

1.654,16

0,00

1.654,16

723

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΦΕΣΗ ΜΑΡΙΑΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ κλπ(ΠΡΩΤ. AIT.16REQ 004530625)

716,72

357,12

359,60

724

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΕΚ 28055ΕΚ00176/0/0 κλπ(ΠΡΩΤ. AIT.16REQ 004530439)

992,00

0,00

992,00

725

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ ΠΡΟΔΗΛΩΝ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 16REQ 004535348).

1.000,00

0,00

1.000,00

727

00

 

6492.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ ΑΠΟ ΜΠΙΖΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΕΞΟΔΑ,ΕΞΟΔΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ κλπ.

7.838,23

7.838,17

0,06

728

00

6331.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 450,00 € – ΓΙΑ ΤΟ Α’ΥΠΟΘΥΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 30,00 € -Β’ΥΠΟΘΥΚΟΦΥΛΑΚΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΟΥ 60,00 €

540,00

397,80

142,20

730

35

6262.0003

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια υλικών συντήρησης σιντριβανιών Δήμου Κορινθίων

14.863,38

14.801,38

62,00

731

30

6262.0012

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εργασίες διαμόρφωσης Κ.Χ Δ.Ε. Σολυγείας

14.648,13

13.183,32

1.464,81

732

30

7135.0089

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια πινακίδων σήμανσης Κ.Ο.Κ., AM 35/2016.

14.942,00

0,00

14.942,00

733

30

7135.0028

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια πινακίδων οδών, AM 35/2016.

14.985,40

0,00

14.985,40

734

30

7135.0014

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια Καθρεπτών Δρόμων, AM 35/2016.

19.840,00

0,00

19.840,00

735

00

 

6463.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων. Παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης απόφασης Δημάρχου περί υπερωριακής απασχόλησης Β΄Εξαμήνου 2016.

80,00

69,44

10,56

736

35

6262.0005

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Προμήθεια ξυλουργικών υλικών για συντήρηση – επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων, AM 34/2016 [Πρωτογενές αίτημα 16REQ004589438].

15.000,00

2.747,80

12.252,20

738

30

6662.0012

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δ.Ε. Κορίνθου, AM 27/2016 [Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004589724].

15.000,00

7.070,50

7.929,50

739

30

6662.0019

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δ.Ε. Σολυγείας, AM 31/2016 [Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004590283].

10.000,00

2.140,14

7.859,86

740

30

6662.0020

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δ.Ε Ασσου-Λεχαίου, AM 32/2016 [Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004590694].

10.000,00

207,64

9.792,36

741

20

6414

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Μεταφορές εν γένει [Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς σύμφωνα με το Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004589164].

248,00

0,00

248,00

742

15

6481.0003

Α15

ΥΠΗΡ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤ. & ΚΟΙΝ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Δαπάνη σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου, AM 19/2015. Έκδοση συμπληρωματικής ΠΑΥ λόγω αύξησης του συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24%.

422,70

0,00

422,70

744

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΕ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ.(ΠΡΩΤΟΓ. ΑΙΤΗΜΑ 16REQ 004615046)

992,00

0,00

992,00

745

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΙΡΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΠ. 209/2015 ΚΑΙ ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΡΜΠΑ.(ΠΡΩΤΟΓ. ΑΙΤΗΜΑ 16REQ 004613625

2.561,84

0,00

2.561,84

747

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

686,96

0,00

686,96

757

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΕΦΕΣΗ ΚΑΤΑ ΑΠ. 49/2016 ΚΑΙ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ κτλ(ΑΡ.ΠΡΩΤ.^ΕΟ 004672174)

3.720,00

0,00

3.720,00

758

00

 

8224.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υγειονομική περίθαλψη

40.000,00

20.368,55

19.631,45

759

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΓΙΑ ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ 28/6/16 ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΡΜΠΑ.

689,44

407,00

282,44

760

00

 

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΟΥ ΑΠΟ 28/6/2016, ΜΙΧΑΗΛ ΖΟΡΜΠΑ

130,20

86,80

43,40

761

30

6261.0017

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

“Συντήρηση – Βελτίωση πινάκων Η/Μ εγκαταστάσεων θεάτρου”.Συμπληρωματική ΠΑΥ λόγω αλλαγής ποσοστού ΦΠΑ από 23% σε 24%.

104,40

0,00

104,40

764

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

148,80

0,00

148,80

767

30

7324.0008

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κατασκευή παραλιακού πεζόδρομου στον Κόρφο, AM 46/2016, Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ 2016.

180.000,00

0,00

180.000,00

770

00

 

6312.0003

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Φόρος εισοδήματος έτους 2015

129.920,62

108.031,71

21.888,91

774

30

6265.0001

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού

388,62

0,00

388,62

775

10

6265.0001

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού.

316,81

0,00

316,81

776

20

6263.0001

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων [Καθαρισμός οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου (έτους 2016), AM 45/2016].

17.484,00

233,12

17.250,88

777

20

6264.0001

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων [Καθαρισμός οχημάτων-μηχανημάτων Δήμου (έτους 2016), AM 45/2016].

7.285,00

0,00

7.285,00

778

30

7324.0040

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου, AM 14/2016, [Συμπληρωματική ΠΑΥ λόγω αλλαγής του συντελεστή ΦΠΑ από 23% σε 24%].

450,00

0,00

450,00

785

20

6263.0001

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων

18.642,73

17.875,05

767,68

787

10

6266.0001

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού, AM 48/2016.

37.200,00

0,00

37.200,00

790

60

6481.0001

Α60

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (Έργα και δράσεις χρηματοδοτού-μενες από ΠΔΕ)

ΤΕΒΑ-ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, 2015-2016, Α.Μ. 47/2016.

1.289.842,58

0,00

1.289.842,58

791

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

689,44

584,04

105,40

792

30

6662.0005

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δ.Ε.Τενέας, AM 29/2016.

15.000,00

0,00

15.000,00

793

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

689,44

0,00

689,44

794

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

689,44

0,00

689,44

795

30

6662.0002

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια ασφαλτομίγματος Δ.Ε.Κορίνθου, AM 28/2016.

30.000,00

0,00

30.000,00

796

30

6662.0021

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δ.Ε.Σαρωνικού, AM 33/2016.

10.000,00

0,00

10.000,00

797

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

741,52

641,08

100,44

798

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

784,92

306,63

478,29

799

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

2.264,24

569,16

1.695,08

800

30

6662.0018

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος και αδρανών υλικών Δ.Ε.Τενέας, AM 30/2016.

10.000,00

0,00

10.000,00

801

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

2.264,24

0,00

2.264,24

802

10

6265.0001

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού

496,00

0,00

496,00

803

10

6265.0001

Α10

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού εξοπλισμού

80,60

0,00

80,60

804

00

6451.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα

50,00

0,00

50,00

805

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

570,40

0,00

570,40

806

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

2.388,24

0,00

2.388,24

807

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

667,12

0,00

667,12

808

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

570,40

0,00

570,40

809

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

2.388,24

0,00

2.388,24

810

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

570,40

0,00

570,40

811

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

818,40

145,08

673,32

812

35

6263.0001

Α35

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων [Σύμφωνα με το Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004851518].

3.500,00

1.598,18

1.901,82

813

20

6142.0001

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Αμοιβή για έλεγχο και πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων [Σύμφωνα με το Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004851293].

372,00

0,00

372,00

814

30

6142.0023

Α30

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Αμοιβή για έλεγχο και πιστοποίηση ανυψωτικών μηχανημάτων [Σύμφωνα με το Πρωτογενές Αίτημα 16REQ004851293].

372,00

0,00

372,00

815

00

 

8231.0008

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τ.Ε.Α.Δ.Υ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ

20.000,00

11.283,28

8.716,72

816

00

6116.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβή Δικαστικής επιμελήτριας “ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΚΑΝΑΡΑΚΗ-ΠΡΟΥΝΤΖΟΥ” για επίδοση της υπ΄αριθμ. απόφασης 38/2014 του Μονομελούς Πρωτοδικείου και τοιχοκόλληση εκθέσεων επίδοσης.

900,00

886,66

13,34

819

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

936,20

332,32

603,88

820

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

1.914,56

610,00

1.304,56

821

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

936,20

0,00

936,20

822

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

936,20

0,00

936,20

823

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

1.647,96

0,00

1.647,96

824

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

1.647,96

0,00

1.647,96

825

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

570,40

0,00

570,40

826

00

6111.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων

2.388,24

0,00

2.388,24

827

00

 

8224.0001

Α00

ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Υγειονομική περίθαλψη

10.000,00

261,63

9.738,37

828

20

6633.0002

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε. Κορίνθου, AM 39/2015, Συνεχιζόμενο. Συμπληρωματική ΠΑΥ λόγω αλλαγής ποσοστού ΦΠΑ από 23% σε 24%.

21,93

0,00

21,93

829

20

6633.0003

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.ΕΑσσου-Λεχαίου, AM 39/2015, Συνεχιζόμενο.Συμπληρωματική ΠΑΥ λόγω αλλαγής ποσοστού ΦΠΑ από 23% σε 24%.

9,56

0,00

9,56

830

20

6633.0004

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε.Τενέας, AM 39/2015, Συνεχιζόμενο.Συμπληρωματική ΠΑΥ λόγω αλλαγής ποσοστού ΦΠΑ από 23% σε 24%.

9,56

0,00

9,56

831

20

6633.0005

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε.Σαρωνικού, AM 39/2015, Συνεχιζόμενο. Συμπληρωματική ΠΑΥ λόγω αλλαγής ποσοστού ΦΠΑ από 23% σε 24%.

9,56

0,00

9,56

832

20

6633.0006

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε.Σολυγείας, AM 39/2015, Συνεχιζόμενο. Συμπληρωματική ΠΑΥ λόγω αλλαγής ποσοστού ΦΠΑ από 23% σε 24%.

9,56

0,00

9,56

833

20

6634.0002

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Κορίνθου, AM 39/2015, Συνεχιζόμενο. Συμπληρωματική ΠΑΥ λόγω αλλαγής ποσοστού ΦΠΑ από 23% σε 24%.

84,47

0,00

84,47

834

20

6634.0003

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.ΕΑσσου-Λεχαίου, AM 39/2015, Συνεχιζόμενο. Συμπληρωματική ΠΑΥ λόγω αλλαγής ποσοστού ΦΠΑ από 23% σε 24%.

21,87

0,00

21,87

835

20

6634.0004

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Τενέας, AM 39/2015, Συνεχιζόμενο. Συμπληρωματική ΠΑΥ λόγω αλλαγής ποσοστού ΦΠΑ από 23% σε 24%.

21,87

0,00

21,87

836

20

6634.0005

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Σαρωνικού, AM 39/2015, Συνεχιζόμενο. Συμπληρωματική ΠΑΥ λόγω αλλαγής ποσοστού ΦΠΑ από 23% σε 24%.

21,87

0,00

21,87

837

20

6634.0006

Α20

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ-ΣΜΟΥ

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Σολυγείας, AM 39/2015, Συνεχιζόμενο. Συμπληρωματική ΠΑΥ λόγω αλλαγής ποσοστού ΦΠΑ από 23% σε 24%.

21,87

0,00

21,87

838

20

6635.0002

Α20