Απόφαση αριθμ. 2/3/2017

 Αριθμός Πρακτικού 2

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 01-02-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 01η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ.3779/27-01-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και απουσίαζαν τρία (3) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2) Σταυρέλης Νικόλαος 3)Βλάσσης Δημήτριος, 4)Φαρμάκης Γεώργιος, 5)Ζώγκος Ανδρέας, 6)Πανταζής Βασίλειος.

Α π ό ν τ ε ς

1) Παππάς Αντώνιος, 2) Κορδώσης Χρήστος, 3)Γκουργιώτης Αλεξανδρος.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 3η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2017», λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για την διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού. Στην συνέχεια θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.

Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.

Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 68 του Ν.4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 10 του Ν.4337/2015 (Α’ 129). Ειδικότερα προβλέπεται ιδιαίτερος τρόπος ανάληψης υποχρέωσης για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.

Έχοντας υπόψη α) τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2017, που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ. 27/481/27-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου β) τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.

 

Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 :

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Π.Α.Υ.

Α.Δ.Α.

ΠΟΣΟ

10

6011.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

1

ΨΟΙ1ΩΛ7-Π3Ξ

1.162.954,20

15

6011.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής

2

Ω2ΣΛΩΛ7-2ΘΩ

490.422,84

20

6011.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

3

7ΘΕΑΩΛ7-Υ2Α

1.422.894,48

30

6011.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

4

7Χ0ΧΩΛ7-ΞΒΔ

708.570,48

35

6011.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου

5

ΩΣ5ΞΩΛ7-Ζ9Ψ

215.534,16

40

6011.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας

6

7ΗΟΓΩΛ7-Α33

312.308,52

45

6011.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων

7

7ΤΒ3ΩΛ7-Ξ9Ο

77.304,00

10

6021.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

8

Ω6ΘΨΩΛ7-Ι1Φ

248.401,80

10

6041.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

9

ΩΖΞΦΩΛ7-ΞΦΦ

5.282,40

10

6051.0001

Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

10

ΩΑΑ3ΩΛ7-5ΣΦ

139.264,08

10

6051.0002

ΙΚΑ Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

11

ΩΥ9ΠΩΛ7-ΤΦΠ

12.271,16

10

6051.0003

Εισφορά Εργοδότη υπέρ ΟΠΑΔ για τους πρώην τακτικούς υπαλλήλους κοινοτήτων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

12

ΩΜ6ΕΩΛ7-ΕΓ8

18.593,42

10

6051.0004

ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιώ

13

7Υ4ΩΩΛ7-ΧΧΣ

36.467,01

10

6051.0005

ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

14

ΩΣΙΜΩΛ7-Ο2Δ

2.459,91

10

6051.0006

Εργοδοτικές εισφορές κύριας σύνταξης δημοσίου μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

15

7ΔΒΓΩΛ7-Θ2Θ

136.029,07

10

6051.0007

Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10% Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών (αρ.19 παρ 191 Ν.3918/11)

16

ΩΚ4ΜΩΛ7-ΤΟΡ

3.584,44

10

6054.0002

ΙΚΑ προσωπικού πρακτικής άσκησης Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

17

7ΑΝΝΩΛ7-ΠΣ3

303,31

10

6021.0003

Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών (άρθρ. 300 Ν.1188/81)

18

7ΣΓ8ΩΛ7-ΣΒΗ

1.500.015,00

15

6021.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής

19

Ω4ΧΔΩΛ7-0ΝΟ

355.737,12

15

6051.0001

Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής

20

ΩΟ85ΩΛ7-4ΒΝ

38.495,96

60

6041.0002

Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών

21

Ω7Β4ΩΛ7-47Ο

43.236,00

60

6054.0002

Εργοδοτικές Εισφορές έκτακτου προσωπικού Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών

22

ΩΜΗ4ΩΛ7-71Μ

10.678,88

00

 

 

6031.0001

Τακτικές αποδοχές Ειδικών Συνεργατών (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

23

6ΟΟΤΩΛ7-Ν6Λ

78.420,00

00

 

6031.0003

Τακτικές αποδοχές Γενικού Γραμματέα (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα)

24

6ΩΔΜΩΛ7-Ρ21

27.276,00

00

 

6053.0001

ΙΚΑ-ΤΕΑΜ Εργοδότη υπαλλήλων ειδικών θέσεων

25

7Υ1ΛΩΛ7-Η79

7.909,74

00

 

6053.0002

ΤΣΜΕΔΕ Εργοδότη μισθοδοσίας υπαλλήλων ειδικών θέσεων

26

ΩΗ3ΡΩΛ7-Σ4Π

13.387,97

15

6051.0002

Εργοδοτικές εισφορές κύριας σύνταξης δημοσίου μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτική

27

Ω9ΙΘΩΛ7-2ΓΖ

62.121,38

15

6051.0003

ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής

28

ΩΘ1ΝΩΛ7-6ΞΖ

10.778,87

00

 

6121.0001

Αντιμισθία Δημάρχου

29

7ΜΝΤΩΛ7-ΤΥ2

41.040,00

15

6051.0004

ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής

30

ΩΗ0ΙΩΛ7-70Π

5.532,07

00

 

6121.0002

Αντιμισθία αντιδημάρχων (Ν.4093/12 ΦΕΚ 256/31.12.2012 τεύχος Α΄)

31

7ΞΠ2ΩΛ7-0ΝΖ

161.343,27

15

6051.0005

ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

32

70Ξ3ΩΛ7-ΑΧ8

6.490,56

15

6051.0006

Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10% μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής (αρ.19 παρ 191 Ν.3918/11)

33

6ΡΛΝΩΛ7-Θ1Ψ

8.061,02

00

 

6121.0003

Αντιμισθία Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου

34

60Φ7ΩΛ7-ΗΚΛ

8.640,00

15

6052.0001

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής

35

Ω65ΘΩΛ7-ΡΜΓ

94.925,60

00

 

6123.0001

Έξοδα κίνησης προέδρων τοπικών συμβουλίων (άρθρο 4 Ν 2539/97)

36

7ΘΡΨΩΛ7-39Φ

94.200,00

20

6021.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

37

6ΓΗ4ΩΛ7-ΦΗ4

144.187,56

00

 

6126.0001

Εργοδοτικές εισφορές αιρετών

38

ΩΧΝΑΩΛ7-6ΕΑ

22.892,84

20

6021.0003

Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (άρθρ. 300 Ν.1188/81) Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

39

6ΞΥΒΩΛ7-ΦΨΤ

30.000,00

20

6051.0001

Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

40

7Ι80ΩΛ7-70Η

193.015,13

20

6051.0002

ΙΚΑ Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

41

64ΑΥΩΛ7-ΤΞ8

43.795,64

20

6051.0003

ΤΣΜΕΔΕ μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

42

6ΛΣΖΩΛ7-76Λ

4.687,96

20

6051.0004

Εργοδοτική εισφορά κύριας σύνταξης δημοσίου μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

43

7ΚΚΜΩΛ7-960

157.539,07

20

6051.0005

Εισφορά εργοδότη υπέρ ΟΠΑΔ για τους πρώην τακτικούς υπαλλήλους κοινοτήτων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

44

6ΨΚΒΩΛ7-59Π

3.545,02

20

6051.0006

ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

45

7ΚΚΜΩΛ7-960

52.870,00

20

6051.0007

ΤΕΑΔΥ Δημοσίου Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

46

6Ξ9ΖΩΛ7-ΦΛΒ

555,12

20

6051.0008

Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10% Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (αρ.19 παρ.1 Ν 3918/11)

47

6Η6ΡΩΛ7-ΖΓΧ

808,89

20

6052.0001

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

48

ΩΦΚ1ΩΛ7-69Ξ

46.329,67

20

6041.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

49

Ω0ΩΟΩΛ7-ΘΝ4

700,00

20

6054.0001

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

50

6ΙΤΙΩΛ7-349

1.964,26

35

6021.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πρασίνου

51

7Σ4ΤΩΛ7-4ΧΟ

28.980,00

35

6041.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου

52

ΩΗΔ5ΩΛ7-ΜΚ4

39.401,88

35

6051.0001

Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη Υπηρεσίας Πρασίνου

53

6ΟΧΔΩΛ7-ΑΦΚ

27.660,91

35

6051.0002

ΙΚΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου

54

ΩΖΜΩΩΛ7-15Ζ

4.166,12

35

6051.0003

ΤΑΔΚΥ ΤΕΑΔΥ εργοδότη Υπηρεσίας Πρασίνου

55

Ω5ΘΔΩΛ7-ΤΜ2

6.887,00

35

6051.0004

Εργοδοτική εισφορά κύριας σύνταξης μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πρασίνου

56

698ΡΩΛ7-7ΚΣ

25.462,72

35

6051.0006

Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10% Υπηρεσίας Πρασίνου (αρ.19 παρ.1Ν 3918/11)

57

ΩΗ8ΗΩΛ7-ΡΕΙ

1.181,95

35

6051.0007

ΤΕΑΔΥ Δημοσίου Υπηρεσίας Πρασίνου

58

6ΘΨΠΩΛ7-ΡΡΓ

811,14

35

6052.0001

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πρασίνου

59

ΩΒ76ΩΛ7-7ΞΒ

8.288,40

30

6021.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

60

ΩΣ1ΕΩΛ7-ΖΥΞ

28.060,08

30

6041.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) εκτάκτων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

61

ΩΙΡΔΩΛ7-ΥΓ9

40.942,20

30

6041.0002

Τακτικές αποδοχές πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΤΕΙ Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

62

ΩΙΡΤΩΛ7-Ψ02

5.282,40

30

6051.0001

Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

63

7ΧΟΕΩΛ7-ΛΣΔ

51.467,31

30

6051.0002

ΙΚΑ Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

64

Ω8ΥΟΩΛ7-ΝΥΖ

19.937,97

30

6051.0003

ΤΣΜΕΔΕ Μισθοδοσίας μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

65

75ΖΧΩΛ7-Ν1Β

62.463,31

40

6021.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τμήματος Πολεοδομίας

66

ΩΖΨΝΩΛ7-Ρ15

42.616,32

30

6051.0005

ΤΕΑΔΥ Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

67

ΩΦΘ7ΩΛ7-Ο01

12.279,20

30

6051.0006

Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10% μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων (αρ.19 παρ.1Ν 3918/11)

68

69ΔΕΩΛ7-ΝΩΩ

1.005,80

40

6051.0001

Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας

69

ΩΣΦ7ΩΛ7-ΚΘ7

12.807,72

30

6051.0007

Εργοδοτική εισφορά κύριας σύνταξης δημοσίου μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

70

70ΔΙΩΛ7-ΨΥ1

38.568,00

30

6052.0001

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

71

Ω7ΟΜΩΛ7-ΞΦΒ

7.790,09

30

6054.0002

ΙΚΑ προσωπικού πρακτικής άσκησης Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

72

Ω7ΣΡΩΛ7-ΨΒ4

303,30

40

6051.0002

ΤΕΑΔΥ ΤΑΔΚΥ εργοδότη υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολεοδομίας

73

Ω7ΓΠΩΛ7-ΗΒΡ

4.515,20

40

6051.0003

ΤΕΑΔΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ εργοδότη υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολεοδομίας

74

6Ο5ΠΩΛ7-1ΞΖ

1.511,73

40

6051.0004

ΤΣΜΕΔΕ εργοδότη υπαλλήλων Υπηρεσίας Πολεοδομίας

75

6ΞΔΙΩΛ7-Λ05

39.079,27

40

6051.0005

Εργοδοτική εισφορά κύριας σύνταξης μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας πολεοδομίας

76

ΩΕΓΥΩΛ7-ΘΞΘ

12.969,64

40

6051.0006

Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10% Τμήματος Πολεοδομίας (αρ.19 παρ.1Ν 3918/11)

77

Ω2Ζ2ΩΛ7-9ΡΨ

4.465,68

40

6052.0001

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τμήματος Πολεοδομίας

78

6ΛΧ7ΩΛ7-ΕΛΚ

11.795,73

45

6021.0001

Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόματα) υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Νεκροταφείων

79

ΩΟΨΙΩΛ7-Γ4Λ

14.368,44

45

6051.0001

Τ.Υ.Δ.Κ.Υ. Εργοδότη Υπηρεσίας Νεκροταφείων

80

ΩΣ60ΩΛ7-79Ψ

10.395,54

45

6051.0002

Εργοδοτική εισφορά κύριας σύνταξης δημοσίου μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας νεκροταφείων

81

6ΛΘΖΩΛ7-Χ4Ψ

8.705,02

45

6051.0003

Τ.Ε.Α.Δ.Υ. Εργοδότη Υπηρεσίας Νεκροταφείων

82

729ΒΩΛ7-Φ5Χ

2.741,29

45

6051.0004

Εργοδοτικές εισφορές ΙΚΑ μονίμων υπαλλήλων υπηρεσίας νεκροταφείων

83

7ΙΞΕΩΛ7-4Β0

2.277,60

45

6052.0001

Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Νεκροταφείων

84

ΩΠΙΓΩΛ7-0ΡΒ

4.859,60

10

6052.0001

Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση αορίστου χρόνου Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

85

6ΚΧΗΩΛ7-4ΚΛ

66.055,39

15

6021.0003

Αποζημίωση συνταξιοδοτούμενων υπαλλήλων (άρθρ. 300 Ν.1188/81) αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πολιτισμού, Αθλητισμού & Κοινωνικής Πολιτικής

86

ΩΦ8ΚΩΛ7-ΓΤΣ

15.000,00

30

6054.0001

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

87

Ω4ΔΤΩΛ7-ΘΙΞ

12.135,57

35

6054.0001

Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού Υπηρεσίας Πρασίνου

88

ΩΒ7ΤΩΛ7-6ΓΞ

10.891,17

10

6012.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

100

ΩΞΡ5ΩΛ7-ΤΔ7

14.624,00

10

6022.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

101

6ΤΝΘΩΛ7-419

5.864,57

20

6012.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

102

ΩΠΔΦΩΛ7-9ΑΗ

159.273,43

20

6022.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

103

6Ξ0ΛΩΛ7-ΡΙΠ

16.717,71

30

6012.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

104

6Β4ΗΩΛ7-2ΝΒ

6.504,00

30

6022.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

105

6ΞΓΧΩΛ7-Θ12

2.545,71

35

6012.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου

106

ΩΒΙ2ΩΛ7-Υ02

5.928,57

35

6022.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Πρασίνου

107

6ΥΜΖΩΛ7-ΚΡΦ

3.934,29

35

6042.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές προσωπικού ορισμένου χρόνου Υπηρεσίας Πρασίνου

108

67ΗΥΩΛ7-6ΝΡ

2.453,71

40

6012.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Τμήματος Πολεοδομίας

109

7ΝΣ1ΩΛ7-Ι3Π

3.922,57

40

6022.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Τμήματος Πολεοδομίας

110

Ω65ΤΩΛ7-ΟΓΖ

5.092,29

45

6012.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων

111

6Ρ0ΨΩΛ7-Ξ2Φ

5.860,29

45

6022.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Νεκροταφείων

112

7ΖΚ4ΩΛ7-7Κ0

2.031,43

30

6042.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές εκτάκτων υπάλληλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

113

ΩΑΥ6ΩΛ7-82Ψ

3.353,14

10

6231.0001

Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών

144

707ΘΩΛ7-0Σ9

100,00

10

6232.0001

Μισθώματα κτιρίων

145

ΩΤΓΙΩΛ7-ΨΚΜ

8.328,00

10

6232.0002

Μισθώματα κτιρίου ΚΕΠ

146

7Ι2ΝΩΛ7-Κ31

18.836,64

15

6236.0002

Μισθώματα σχολικών κτιρίων

147

Ω9ΣΧΩΛ7-ΛΥΛ

164.172,12

15

6236.0004

Μισθώματα κτιρίου ΠΡΟΝΟΙΑΣ (μεταφερόμενες υπηρεσίες του ν.3852/2010)

148

6ΘΣ5ΩΛ7-32Α

5.940,00

20

6232.0001

Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων

149

6ΩΗΕΩΛ7-791

4.800,00

30

6231.0001

Μισθώματα εδαφικών εκτάσεων γαιών

150

7ΦΑΟΩΛ7-ΙΓΜ

2.592,00

30

6232.0001

Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων

151

Ω52ΡΩΛ7-ΝΥ2

2.640,00

40

6232.0001

Μισθώματα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων

152

Ω6ΚΓΩΛ7-9Γ8

12.216,00

40

6236.0001

Μισθώματα κτιρίων ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ (μεταφερόμενες υπηρεσίες του ν.3852/2010)

153

Ω74ΥΩΛ7-Ζ9Ω

15.668,16

60

6232.0002

Μίσθωση Κέντρου Συμβουλευτικής Γυναικών, ΕΣΠΑ

154

6Λ0ΠΩΛ7-9Η3

4.656,00

60

6232.0003

Μίσθωση ακινήτου για την υλοποίηση του Προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016

155

Ω19ΥΩΛ7-Ι5Φ

20.000,00

00

 

8117.0002

Λοιπά έξοδα Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

114

ΩΝ7ΚΩΛ7-6ΨΒ

23.773,91

00

 

6711.0001

Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές

115

734ΞΩΛ7-Ε7Ε

488.000,00

00

 

6331.0001

Λοιποί φόροι και τέλη

116

Ω05ΒΩΛ7-91Λ

30.000,00

00

 

6715.0019

Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων(ΚΑΠ 2017)

117

61Γ4ΩΛ7-Ν89

950.210,00

00

 

6715.0020

Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού,Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΚΑΠ 2017)

118

ΩΠ3ΑΩΛ7-ΥΚΟ

80.631,00

00

 

6515.0001

Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών.

119

ΩΒΖΛΩΛ7-9ΦΛ

30.000,00

00

 

6726.0002

Εισφορά Δήμου Κορινθίων ως μέλος του ΣΠΟΑΚ”Ο Αρίων “.

120

ΩΦΝ2ΩΛ7-83Ω

11.242,00

00

 

6056.0001

Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66).

121

ΩΙΓ0ΩΛ7-5ΝΗ

89.988,69

00

 

 

6311.0001

Φόροι τόκων

122

6ΗΗΑΩΛ7-Δ6Κ

50.000,00

00

 

6718.0002

Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για τους σχολικούς τροχονόμους

123

ΩΨΜΦΩΛ7-Δ1Λ

21.120,00

00

 

6726.0004

Εισφορά στο σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Ιαματικών Πηγών Ελλάδας

124

6ΗΗΟΩΛ7-3ΣΡ

1.500,00

00

 

6521.0001

Τόκοι δανείων εσωτερικού.

125

6ΙΓΣΩΛ7-ΩΒΩ

60.676,77

00

 

6526.0001

Χρεολύσια δανείων εσωτερικού

126

64ΔΨΩΛ7-ΑΥΓ

183.062,82

00

 

6715.0019

Επιχορήγηση ΝΠΔΔ Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων (ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2017 : 484.000 € -ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2016 : 364.000 € )

127

ΩΒΕΠΩΛ7-ΚΗΥ

848.000,00

00

 

6715.0020

Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού,Αθλητισμού και Περιβάλλοντος (ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ).

128

ΩΧ00ΩΛ7-8Λ9

956.608,00

20

6056.0001

Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)

129

7ΚΘΓΩΛ7-ΔΥΕ

36.889,98

45

6056.0001

Ετήσια εισφορά στο ΤΑΔΚΥ (άρθρα 3 Ν 1726/44, 30 Ν 2262/52, 100 ΝΔ 4260/61 και 33 ΝΔ 5441/66)

130

7ΓΒΚΩΛ7-Ψ91

3.333,97

00

 

6718.0027

Ασφαλιστικές εισφορές επιχορηγούμενων ωφελούμενων απο ΟΑΕΔ

131

7ΑΘΗΩΛ7-ΨΨΗ

189.275,64

10

6266.0001

Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού, συνεχιζόμενο, ΑΜ 48/2016.

156

75Ζ4ΩΛ7-ΧΒΘ

37.014,00

45

7336.0006

Διαμόρφωση κοιμητηρίων Δ.Ε Σαρωνικού

157

6Ξ8ΕΩΛ7-9ΣΧ

35.000,00

15

7135.0004

Προμήθεια και εγκατάσταση χλοοτάπητα στο γήπεδο Σοφικού

158

ΨΞΗΧΩΛ7-ΧΑΒ

195.000,00

62

7135.0013

Προμήθεια κάδων απορριμμάτων [Π.Δ.Ε.]

159

7Α9ΝΩΛ7-ΤΣΦ

73.800,00

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 27/481/27-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2017, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/3/2017.-

 

 

Leave a Comment