Απόφαση αριθμ. 2/4/2017

 Αριθμός Πρακτικού 2

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 01-02-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 01η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ.3779/27-01-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και απουσίαζαν τρία (3) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2) Σταυρέλης Νικόλαος 3)Βλάσσης Δημήτριος, 4)Φαρμάκης Γεώργιος, 5)Ζώγκος Ανδρέας, 6)Πανταζής Βασίλειος.

Α π ό ν τ ε ς

1) Παππάς Αντώνιος, 2) Κορδώσης Χρήστος, 3)Γκουργιώτης Αλεξανδρος.

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 4η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση δαπανών από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2017», λέει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι σύμφωνα με το σημείο (δ) της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει, μεταξύ άλλων, για την διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού.

Επίσης, από 01-01-2017 εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, το οποίο ορίζει ότι ο χρόνος έκδοσης της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης τοποθετείται μετά την έκδοση της Απόφασης Έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής Δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα. Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση Δαπανών από τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2017.

Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι πιστώσεις που έχουν γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των εσόδων στο δημοτικό ταμείο.

Επίσης για τους λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα. (παρ 2 άρθρο 2 του ΠΔ 80/2016). Συγκεκριμένα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” που εκδόθηκε κατ΄ εξουσιοδότηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 68 του Ν.4270/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις” (Α’ 143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 10 του Ν.4337/2015 (Α’ 129). Ειδικότερα προβλέπεται ιδιαίτερος τρόπος ανάληψης υποχρέωσης για συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών.

Έχοντας υπόψη α) τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2017, που ψηφίστηκε με την υπ΄ αριθ. 27/481/27-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου β) τις ανωτέρω σχετικές διατάξεις παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας να προβούμε στην έγκριση σχετικών δαπανών που αναγράφονται σ’ αυτόν.

Ειδικότερα προτείνεται η έγκριση των δαπανών και ψήφιση των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 :

 

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

00

8211.0001

Υπέρ Δημοσίου 6,67%

290.000,00

00

 

8211.0002

Υπέρ Δημοσίου 10% (έξοδα παράστασης Δημάρχου)

5.000,00

00

8211.0003

ΤΣΚΥ 8%

25.000,00

00

8212.0001

Υπέρ Δημοσίου (Αναγνώριση Προϋπηρεσίας Γενικό Λογιστήριο του Κράτους)

2.000,00

00

8221.0001

Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών

280.000,00

00

8222.0001

Απόδοση φόρων και χαρτόσημο Δημάρχων Αντιδημάρχων, μελών Δημοτικών Συμβουλίων και λοιπών συλλογικών οργάνων.

22.000,00

00

8223.0001

Φόρος ελευθέρων επαγγελματιών 20%

40.000,00

00

8223.0002

Φόρος εργολάβων 3%

75.000,00

00

8223.0003

Φόρος 4% επί προμηθειών

55.000,00

00

8223.0004

Φόρος 1% επί προμηθειών (καύσιμα)

8.000,00

00

8223.0005

Φόρος 4% επί μελετών

3.000,00

00

8223.0006

Φόρος αμοιβών τρίτων

10.000,00

00

8223.0007

Φόρος 8% επί παροχής υπηρεσιών

60.000,00

00

8223.0008

Φόρος τόκων

10.000,00

00

8223.0009

Φόρος τόκων 15%

7.000,00

00

8224.0001

Υγειονομική περίθαλψη

40.000,00

00

8224.0002

Χαρτόσημο 3% (ενοικίων)

16.211,55

00

8224.0003

ΟΓΑ 20% επί Χαρτοσήμου ενοικίων

3.242,28

00

8224.0004

Απόδοση τέλους χρήσης αιγιαλού και παραλίας

1.500,00

00

8224.0007

Απόδοση τέλους χρήσης αιγιαλού και παραλίας

20.000,00

00

8224.0008

Χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου θαλασσίων εκτάσεων

2.310,79

00

8224.0011

Ειδική εισφορά αλληλεγγύης 2% για για την καταπολέμηση της ανεργίας (άρθρο 38 παρ.2 α.ν.3986/2011)

120.000,00

00

8224.0013

Φόρος προστιθέμενης αξίας 13% (Φ.Π.Α.)

10.000,00

00

8224.0015

ΕΙΔΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 1%(Ν.3986/2011 ΑΡ.29)

30.000,00

00

8224.0016

Χαρτόσημο τρίτων

2.000,00

00

8224.0017

Χαρτόσημο 3% επί κράτησης υπέρ Ε. Α. Α. Δ.Σ

2.000,00

00

8224.0018

ΟΓΑ 20% επί χαρτ. υπέρ Ε. Α. Α. Δ.

2.000,00

00

8224.0019

ΟΓΑ 20% επί χαρτ. υπέρ Ε. Α. Α. Δ.

3.500,00

00

8224.0020

ΟΓΑ χαρτοσήμου 3% επί επιδικασθέντων τόκων υπερημερίας

2.000,00

00

8231.0001

ΙΚΑ – ΤΕΑΜ

750.000,00

00

8231.0002

ΤΥΔΚΥ

550.000,00

00

8231.0004

ΤΣΜΕΔΕ Μισθοδοσίας

260.000,00

00

8231.0005

ΤΣΜΕΔΕ Μελετών & Έργων

35.000,00

00

8231.0007

ΤΠΕΔΕ 1%

13.000,00

00

8231.0008

Τ.Ε.Α.Δ.Υ-ΔΗΜΟΣΙΟΥ

23.000,00

00

8231.0010

Μ.Τ.Π.Υ

20.000,00

00

8231.0011

Τ.Π.Δ.Υ

10.000,00

00

8231.0014

Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Ε.Α.Δ.Υ.

250.000,00

00

8231.0015

Τ.Α.Δ.Κ.Υ.-Τ.Π.Δ.Υ.

80.000,00

00

8231.0016

Υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (από πρόστιμα μισθοδοσίας)

800,00

00

8231.0017

Υπέρ ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ (από πρόστιμα μισθοδοσίας)

800,00

00

8231.0018

ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ (Εξαγορά Προυπηρεσίας)

800,00

00

8231.0019

ΤΑΔΚΥ ΤΠΔΥ(Εξαγορά Προυπηρεσίας)

500,00

00

8231.0023

Απόδοση οφειλόμενων εισφορών εργολάβων, προμηθευτών κλπ σε ασφαλιστικά ταμεία.

30.000,00

00

8231.0026

ΤΣΑΥ

2.000,00

00

8231.0027

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΩΓΗΣ

1.000,00

00

8231.0029

Ειδική εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. 1%

38.000,00

00

8231.0030

Ειδική εισφορά Τ.Π.Δ.Υ. 1% Τομέα Δημοσίου

4.000,00

00

8231.0032

ΤΑΥΤΕΚΩ

2.000,00

00

8241.0001

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του ΤΠ & Δ

140.000,00

00

8242.0001

Τ.Υ.Δ.Κ 1%

10.000,00

00

8242.0003

Ε.Μ.Π. 1%

2.000,00

00

8242.0004

Ε.Μ.Π. 0,5%

12.000,00

00

8242.0006

ΓΕΩ ΤΕΕ

500,00

00

8242.0007

Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου

110.000,00

00

8242.0009

ΛΟΙΠΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ

25.000,00

00

8242.0010

Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ

30.000,00

00

8242.0011

Ειδική εισφορά υπέρ ΟΑΕΔ

1.000,00

00

8242.0012

Κράτηση 0,10% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/2011 για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

10.000,00

00

8242.0013

Κράτηση 0,06% στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4412/2016 για τις ανάγκες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων.

10.000,00

30

8111.0002

Αμοιβές και έξοδα προσωπικού Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων

372,38

10

6012.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

300,00

20

6012.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

10000

 

30

6012.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων

1.500,00

45

6012.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Νεκροταφείων

700,00

45

6022.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Νεκροταφείων

200,00

10

6022.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας, για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων αορίστου χρόνου Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών

100,00

35

6012.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Πρασίνου

500,00

20

 

6022.0001

Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

1100

 

10

6641.0002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 8/2015, Συνεχιζόμενο.

2297,50

20

6641.0002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 8/2015, Συνεχιζόμενο.

414.449,59

30

6641.0002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 8/2015, Συνεχιζόμενο.

18.276,00

35

6641.0002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 8/2015, Συνεχιζόμενο.

17.205,44

45

6641.0002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 8/2015, Συνεχιζόμενο.

1.589,85

20

6644.0002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 8/2015, Συνεχιζόμενο.

150.624,79

30

6644.0002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Κορίνθου, ΑΜ 8/2015, Συνεχιζόμενο.

20.486,58

35

6644.0002

Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για λοιπές ανάγκες μηχανημάτων Δ.Ε. Κορίνθου , ΑΜ 8/2015, Συνεχιζόμενο.

7.949,42

10

6643.0002

Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό Δ.Ε. Κορίνθου , ΑΜ 8/2015, Συνεχιζόμενο.

9.877,95

10

6273.0001

Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες

250.000,00

20

6151.0001

Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την είσπραξη τελών και φόρων

200.000,00

35

6273.0001

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

10.000,00

35

6273.0002

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος από κατανάλωση αντλιοστασίων ύδρευσης(από βεβαιωτικό κατάλογο)

300.000,00

45

6273.0001

Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες

7.000,00

20

6211.0001

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής διαδικασίας

1.377.901,25

20

6279.0001

Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα [εγγράφονται και δαπάνες Κοινοχρήστων]

5.000,00

00

6718.0001

Εισφορά υπέρ ΚΕΔΕ 15% από ΤΑΠ (από ΚΑ Εσόδου 0441 έτους 2015)

83.283,11

20

6633.0002

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε.Κορίνθου [ Συνεχιζόμενο ΑΜ 39/2015]

899,43

20

6633.0003

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε.Ασσου-Λεχαίου [ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΑΜ 39/2015 ]

316,09

20

6633.0004

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε.Τενέας [ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΑΜ 39/2015]

316,09

20

6633.0005

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε.Σαρωνικού [ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΑΜ 39/2015]

298,48

20

6633.0006

Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, χημικά κλπ) Δ.Ε.Σολυγείας [ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΑΜ 39/2015]

316,10

20

6634.0002

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Κορίνθου[ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΑΜ 39/2015]

88,28

20

6634.0003

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Ασσου-Λεχαίου[ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΑΜ 39/2015 ]

2.433,13

20

6634.0004

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Τενέας [ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΑΜ 39/2015 ]

182,53

20

6634.0005

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Σαρωνικού [ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΑΜ 39/2015 ]

2.202,49

20

6634.0006

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού Δ.Ε.Σολυγείας [ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΑΜ 39/2015 ]

2.433,13

20

6635.0002

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Κορίνθου [ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΑΜ 39/2015 ]

158,72

20

6635.0003

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Ασσου-Λεχαίου [ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΑΜ 39/2015]

81,25

20

6635.0004

[Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Τενέας[ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΑΜ 39/2015 ]

411,33

20

6635.0005

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Σαρωνικού [ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΑΜ 39/2015]

66,11

20

6635.0006

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας Δ.Ε. Σολυγείας [ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ ΑΜ 39/2015 ]

76,19

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 27/481/27-12-2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την πραγματοποίηση δαπανών και την διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2017, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/4/2017.-

 

Leave a Comment