Απόφαση αριθμ. 4/50/2017

 Αριθμός Πρακτικού 4

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 21-02-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Παππά Αντώνιο, 7)Κορδώση Χρήστο, 8)Γκουργιώτη Αλέξανδρο και 9)Πανταζή Βασίλειο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 21η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 7435/17-02-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη και απουσίαζαν τρία (3) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παππά Αντ.).

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ. (προσήλθε στη συζήτηση του 16ου θέματος ημερ. διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Γκουργιώτη Αλ.) (προσήλθε στη συζήτηση του 7ου θέματος ημερ. διάταξης), 3)Πανταζής Βασ. (προσήλθε στη συζήτηση του 13ου θέματος ημερ. διάταξης).

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 50η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 22ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής ότι στις 28-06-2016 κοινοποιήθηκε στο Δήμο με δικαστικό επιμελητή το από 28.06.2016 κατασχετήριο του Μιχαήλ Ζορμπά του Γεωργίου, κατά του Δήμου Κορινθίων και εις χείρας της εδρεύουσας στην Αθήνα Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία “EFG EUROBANKERGASIAS A.E.”, για την ανακοπή του οποίου, και με γνώμονα τα συμφέροντα του Δήμου, με την υπ’ αριθμ. 27454/04-07-2016 απόφαση Δημάρχου ορίστηκε πληρεξούσια δικηγόρος του Δήμου Κορινθίων η δικηγόρος Κορίνθου κ. Μήτσουλα Παναγούλα, ώστε να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως και κατόπιν η ανωτέρω απόφαση Δημάρχου εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 19/220/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Στην συνέχεια και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ. 66/2011 Απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, στις 18-10-2016 ο κ. Μιχαήλ Ζορμπάς προέβη σε κατάσχεση του ποσού των 50.567,23 από τους λογαριασμούς που τηρεί ο Δήμος Κορινθίων στην Τράπεζα EFG EUROBANKERGASIAS και προς λογιστική τακτοποίηση της αναγκαστικής κατάσχεσης του ανωτέρω ποσού, εξεδόθη από τον Δήμο Κορινθίων το υπ’ αριθμ. 2124/2016 Χρηματικό Ένταλμα Πληρωμής.

 

Ο Πρόεδρος ακολούθως θέτει υπόψη των μελών το υπ’ αριθμ. πρωτ. εισερχ. 4877/3-2-2017 έγγραφο της πληρεξούσιας Δικηγόρου, σύμφωνα με το οποίο η ίδια κατέθεσε για λογαριασμό του Δήμου, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου την με αριθμό κατάθεσης 70/ΠΔ70/2016 ανακοπή του Δήμου Κορινθίων κατά του Μιχαήλ Ζορμπά και κατά της από 17.6.2016 πρώτης επιταγής προς εκτέλεση εκ του υπ’ αριθμ. 71/2016 πρώτου απογράφου εκτελεστού της υπ’ αριθμ. 66/2011 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και της από 28.6.2016 αναγκαστικής κατάσχεσης παντός χρηματικού ποσού και πάσης φύσεως δικαιώματος και χρηματικής αναλήψεως εις χείρας της εδρευούσας στην Αθήνα Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία “EFG EUROBANKERGASIAS A.E.”, νομίμως εκπροσωπούμενης ως τρίτης, που στρεφόταν σε βάρος του Δήμου Κορινθίων. Στη συνέχεια την 21.9.2016 η πληρεξούσια Δικηγόρος παραστάθηκε ενώπιον του άνω Δικαστηρίου προς υποστήριξη της ως άνω ανακοπής. Επί της άνω ανακοπής εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 4/21-12-2016 οριστική απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, η οποία έκανε δεκτή την άνω ανακοπή και ακύρωσε όλες τις προσβαλλόμενες με αυτή πράξεις. Τέλος, η πληρεξούσια δικηγόρος ενημερώνει για τη δυνατότητα του Δήμου για την κατάθεση αγωγής σύμφωνα με το άρθρο 940 παρ.3 του Κ.Πολ.Δ., περί καταβολής στο Δήμο Κορινθίων χρηματικής αποζημίωσης και επαναφοράς των πραγμάτων στην αρχική τους κατάσταση, λόγω της αμετάκλητης ακύρωσης της αναγκαστικής εκτέλεσης που κινήθηκε κατά του Δήμου.

Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος λέει ότι, προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα καταθέσει ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου αγωγή κατά του Μιχαήλ Ζορμπά και κατά της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία EFG EUROBANKERGASIAS A.E., σύμφωνα με το άρθρο 940 παρ.3 του Κ.Πολ.Δ., για την καταβολή στο Δήμο Κορινθίων χρηματικής αποζημίωσης για ζημία του, η οποία ανέρχεται στο ποσό της κατάσχεσης και συγκεκριμένα στο ποσό των 50.567,23€ με τους νόμιμους τόκους, το οποίο παρανόμως κατασχέθηκε από τον κ. Ζορμπά Μιχαήλ από τους λογαριασμούς του Δήμου και του οποίου παρανόμως η τράπεζα EFG EUROBANKERGASIAS A.E. επέτρεψε την κατάσχεση, παρά το διατακτικό της με αριθμό 4/2016 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, και επαναφοράς των πραγμάτων στην αρχική τους κατάσταση, λόγω της αμετάκλητης ακύρωσης της αναγκαστικής εκτέλεσης που κινήθηκε κατά του Δήμου, θα παρασταθεί κατά την δικάσιμο που ήθελε ορισθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου ή σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω αγωγή, θα συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, θα παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, θα ασκήσει έφεση κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά θα προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, και για το λόγο αυτό προτείνει τον ορισμό της δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Μήτσουλα Παναγούλας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το υπ΄ αριθμ. πρωτ. 4877/03-02-2017 έγγραφο της πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου, την με αριθμό 4/2016 απόφαση Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Κορδώση Χ., Πανταζή Β. και Δημητρόπουλου Κ., διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Μήτσουλα Παναγούλα, στην οποία δίνει εντολή να καταθέσει ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου αγωγή κατά του Μιχαήλ Ζορμπά και κατά της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία EFG EUROBANKERGASIAS A.E., σύμφωνα με το άρθρο 940 παρ.3 του Κ.Πολ.Δ., για την καταβολή στο Δήμο Κορινθίων χρηματικής αποζημίωσης για ζημία του, η οποία ανέρχεται στο ποσό της κατάσχεσης και συγκεκριμένα στο ποσό των 50.567,23€ με τους νόμιμους τόκους, το οποίο παρανόμως κατασχέθηκε από τον κ. Ζορμπά Μιχαήλ από τους λογαριασμούς του Δήμου και του οποίου παρανόμως η τράπεζα EFG EUROBANKERGASIAS A.E. επέτρεψε την κατάσχεση, παρά το διατακτικό της με αριθμό 4/2016 οριστικής απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, και επαναφοράς των πραγμάτων στην αρχική τους κατάσταση, λόγω της αμετάκλητης ακύρωσης της αναγκαστικής εκτέλεσης που κινήθηκε κατά του Δήμου, να παρασταθεί κατά την δικάσιμο που ήθελε ορισθεί ενώπιον του αρμόδιου δικαστηρίου ή σε κάθε μετ’ αναβολής δικάσιμο ήθελε συζητηθεί η ανωτέρω αγωγή, να συντάξει, υπογράψει και καταθέσει σχετικό υπόμνημα, να παρακολουθήσει την έκδοση της σχετικής απόφασης, να ασκήσει έφεση κατά της εκδοθησόμενης απόφασης εφόσον θα βλάπτει τα συμφέροντα του Δήμου και γενικά να προβεί σε όλες τις νόμιμες δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομίμων ενεργειών προς υποστήριξη των συμφερόντων του Δήμου κατά την διαδικασία εκτέλεσης της σχετικής τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/50/2017.-

Leave a Comment