Απόφαση αριθμ. 8/100/2017

 Αριθμός Πρακτικού 8

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 10-04-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Απριλίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ. Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 15306/06-04-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και απουσίαζε ένα (1) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γ.), 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 100η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017», ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…. η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν».

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

 

Θέμα: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

Κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2017 προκειμένου να δημιουργηθούν πιστώσεις ως εξής:

 

προτείνουμε:

ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017

 

 

Ως προς το μέρος των εξόδων:

 

 • μειώνουμε τον Κ.Α 00.6222.0002 με τίτλο:”Τηλεφωνικά τέλη εσωτερικού Οικονομικών-Διοικητικών υπηρεσιών”, προϋπολογισμού 50.000,00€ κατά το ποσό των 10.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 40.000,00€

 • μειώνουμε τον Κ.Α 00.6311.0001 με τίτλο:”Φόροι τόκων”, προϋπολογισμού 50.000,00€ κατά το ποσό των 10.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 40.000,00€

 • μειώνουμε τον Κ.Α 00.6331.0001 με τίτλο:”Λοιποί φόροι και τέλη”, προϋπολογισμού 30.000,00€ κατά το ποσό των 15.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 15.000,00€

 • μειώνουμε τον Κ.Α 00.6331.0003 με τίτλο:”Τέλη τεχνικού ελέγχου οχημάτων (ΚΤΕΟ)”, προϋπολογισμού 15.000,00€ κατά το ποσό των 8.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 7.000,00€

 • μειώνουμε τον Κ.Α 00.6492.0004 με τίτλο:”Αποζημίωση πολιτών για σωματικές βλάβες λόγω κακής κατάστασης πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων και κ.χ με βάση δικαστικές αποφάσεις”, προϋπολογισμού 25.000,00€ κατά το ποσό των 15.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 10.000,00€

 • μειώνουμε τον Κ.Α 00.6494.0001 με τίτλο:”Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών”, προϋπολογισμού 10.000,00€ κατά το ποσό των 2.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 8.000,00€

 • μειώνουμε τον Κ.Α 00.6515.0001 με τίτλο:”Αμοιβές και προμήθειες τραπεζών”, προϋπολογισμού 30.000,00€ κατά το ποσό των 10.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 20.000,00€

 • μειώνουμε τον Κ.Α 00.6492.0002 με τίτλο:”Δικαστικά έξοδα και αποζημιώσεις βάσει δικαστικών αποφάσεων για την καταβολή οφειλών”, προϋπολογισμού 400.000,00€ κατά το ποσό των 30.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 370.000,00€

 • Καταργούμε τον Κ.Α 35.6693.0002 με τίτλο: ”Προμήθεια κηπευτικού χώματος”, προϋπολογισμού 5.000,00

 

μεταφέρουμε αυτό στο αποθεματικό και από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 105.038,69€ συνολικά προκειμένου να δημιουργηθούν ενισχυθούν οι κάτωθι πιστώσεις:

 

Ενισχύουμε:

 • Τον Κ.Α 00-6823.0001 με τίτλο:«Τόκοι υπερημερίας χρήσης», προϋπολογισμού 25.000,00€ κατά το ποσό των 100.000,00 και τελική πίστωση 125.000,00

 • Τον Κ.Α 35-6662.0002 με τίτλο:«Προμήθεια υλικών συντήρησης άρδευσης κήπων», προϋπολογισμού 15.000,00€ κατά το ποσό των 5.000,00 και τελική πίστωση 20.000,00

 • Τον Κ.Α 35-8116.0006 με τίτλο:«Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων Καλλικρατικού Δήμου Κορινθίων», προϋπολογισμού 11.459,33€ κατά το ποσό των 38,69 και τελική πίστωση 11.498,02 €.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013)

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/100/2017.-