Απόφαση αριθμ. 8/101/2017

 Αριθμός Πρακτικού 8

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 10-04-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Απριλίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ.Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 15306/06-04-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και απουσίαζε ένα(1) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γ.), 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1) Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 101η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση αποδοχής δωρεών για το Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Κορινθίων» θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. Πρωτ.14668/04-04-2017 εισήγηση της Επιτροπής Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου, που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Έγκριση αποδοχής δωροεπιταγών της επιχείρησης LADIS για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, συνολικού ποσού 500,00 »

 

Η Επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με την αριθμ.2/12/03.04.2017 απόφαση :

1.Ενέκρινε την αποδοχή δωροεπιταγών συνολικού ποσού 500,00 € (ήτοι 100 δωροεπιταγές των 5,00 €) τις οποίες προσέφερε η επιχείρηση LADIS στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου μας και αποφάσισε την διάθεσή τους για την αγορά προϊόντων για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

2.Αποφάσισε να εξουσιοδοτήσει τον Πρόεδρο της Επιτροπής για την παραλαβή των ανωτέρω δωροεπιταγών.

3.Αποφάσισε την εκ νέου συνεδρίαση της Επιτροπής για την αποδοχή της παραλαβής των προϊόντων τα οποία θα αγοραστούν με τις εν λόγω δωροεπιταγές.

 

Και αιτείται την έγκριση της αποδοχής των εν λόγω δωροεπιταγών από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μας.

 

Συνημμένα: Η υπ’ αριθμ. 2/12/03.04.2017 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση, την υπ’ αριθμ. 2/12/03.04.2017 απόφαση της Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ 1 του Ν. 4071/2012 και τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την αποδοχή δωροεπιταγών συνολικού ποσού 500,00 € (ήτοι 100 δωροεπιταγές των 5,00 €) τις οποίες προσέφερε η επιχείρηση LADIS στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/101/2017.-