Απόφαση αριθμ. 8/103/2017

 Αριθμός Πρακτικού 8

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 10-04-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Απριλίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ.Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 15306/06-04-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και απουσίαζε ένα(1) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γ.), 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1) Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 103η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Εκχώρηση απαίτησης» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την από 14-03-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, που έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ: Εκχώρηση απαίτησης στην εταιρεία “ISTHMOS TRUCKS SERVICE- ΠΙΤΣΑΚΗΣ Π.-ΠΙΤΣΑΚΗΣ Ο.Ε.”

 

Στις 08.04.2015, ημέρα Τετάρτη, το υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΗ-2940 απορριμματοφόρο όχημα, ιδιοκτησίας Δήμου Κορινθίων, ενεπλάκη σε θανατηφόρο τροχαίο συμβάν με υλικές ζημιές, με το υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΒΗΧ-779 δίκυκλο όχημα, ιδιοκτησίας Κοπανά Γεωργίου, στην συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Β. Γεωργίου, στο Βοχαϊκό Κορινθίας. Το όχημα του Δήμου μετά την πραγματογνωμοσύνη της Ασφαλιστικής Εταιρείας “ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΡΙΝΗ – ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΟΛΓΑ”, επισκευάστηκε με προμήθεια των απαιτούμενων ανταλλακτικών από την εταιρεία ISTHMOS TRUCKS SERVICE – ΠΙΤΣΑΚΗΣ Π.-ΠΙΤΣΑΚΗΣ Ο.Ε.”(ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ-ΦΑΝΟΠΟΙΪΑ-ΒΑΦΗ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΕΙΟ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ).Τα ανταλλακτικά και οι εργασίες που απαιτήθηκαν, αναγράφονται στο υπ’ αριθμ.16767/28-12-2016 τιμολόγιο, ποσού 2.951,94 €, το οποίο και κατατέθηκε στην Υπηρεσία μας για να προσκομιστεί στην ασφαλιστική εταιρεία.

Το τιμολόγιο, η Υπηρεσία μας το προσκόμισε στην ασφαλιστική εταιρεία “ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΡΙΝΗ – ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΟΛΓΑ”, για να εκδοθεί το ένταλμα προπληρωμής ώστε να αποζημιωθεί ο Δήμος Κορινθίων με το ανωτέρω ποσό, καθώς το τιμολόγιο έχει εκδοθεί επ’ ονόματι του Δήμου.

 

Προς διευκόλυνση του θέματος, προτείνουμε η Οικονομική Επιτροπή να:

1.Εκχωρήσει την απαίτηση απευθείας στους διαχειριστές της εταιρείας ISTHMOS TRUCKS SERVICE – ΠΙΤΣΑΚΗΣ Π.-ΠΙΤΣΑΚΗΣ Ο.Ε.”, ώστε αυτοί να παραλάβουν το ανωτέρω ποσό από την ασφαλιστική εταιρεία. Ο εκδοχέας με την υπογραφή του συμφωνητικού καθίσταται μοναδικός δικαιούχος της εκχωρούμενης απαίτησης.

2.Εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο Κορινθίων για τις περαιτέρω ενέργειες.

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εκχωρεί την απαίτηση αποζημίωσης του Δήμου Κορινθίων, που αφορά σε ανταλλακτικά και εργασίες που απαιτήθηκαν, για την επισκευή του υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΗ-2940 απορριμματοφόρου οχήματος, ιδιοκτησίας Δήμου Κορινθίων που είχε εμπλακεί σε θανατηφόρο τροχαίο συμβάν με υλικές ζημιές, με το υπ’ αριθμ. κυκλοφορίας ΒΗΧ-779 δίκυκλο όχημα, ιδιοκτησίας Κοπανά Γεωργίου, στην συμβολή των οδών Ελ. Βενιζέλου και Β. Γεωργίου, στο Βοχαϊκό Κορινθίας, στις 08.04.2015, ημέρα Τετάρτη, όπως αναγράφονται στο υπ’ αριθμ.16767/28-12-2016 τιμολόγιο, ποσού 2.951,94 €, που έχει εκδοθεί επ’ ονόματι του Δήμου, απευθείας στους διαχειριστές της εταιρείας ISTHMOS TRUCKS SERVICE – ΠΙΤΣΑΚΗΣ Π. – ΠΙΤΣΑΚΗΣ Ο.Ε.”, ώστε αυτοί να παραλάβουν το ανωτέρω ποσό από την ασφαλιστική εταιρεία “ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΜΑΡΙΝΗ – ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΥ ΟΛΓΑ”.

Ο εκδοχέας με την υπογραφή του συμφωνητικού καθίσταται μοναδικός δικαιούχος της εκχωρούμενης απαίτησης.

Β.- Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κορινθίων για τις απαραίτητες ενέργειες.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/103/2017.-