Απόφαση αριθμ. 8/104/2017

 Αριθμός Πρακτικού 8

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 10-04-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Απριλίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ. Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 15306/06-04-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και απουσίαζε ένα (1) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γ.), 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1)Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 104η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ προϋπολογισμού 500.000,00€» υπενθυμίζει στην Οικονομική Επιτροπή την αριθμ. 32/404/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν θέματι έργου, ορίστηκε δε ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 12-01-2017, καθώς και την αριθμ. 4/27/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το από 12-01-2017 πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, απορρίφθηκε η προσφορά του Ι. Σπαθόπουλου, επειδή παρουσίαζε ουσιαστικές ελλείψεις στο Φάκελο Δικαιολογητικών, ανακηρύχθηκε προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία με την επωνυμία ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. (GEOGENESIS A.E.), νόμιμα εκπροσωπούμενη, με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 19462 για έργα Οδοποιίας 3ης Τάξης, με έκπτωση 56,28% επί του προϋπολογισμού της μελέτης και, ως προσωρινός ανάδοχος, κλήθηκε να καταθέσει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης για τον διαγωνισμό. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 15-03-2017 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης, σύμφωνα με το οποίο ο προσωρινός ανάδοχος κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτηση περί κατάθεσης φακέλου δικαιολογητικών κατακύρωσης, και, κατόπιν του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού αναδόχου, η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού γνωμοδοτεί για την κατακύρωση της σύμβασης στον προσωρινό ανάδοχο.

Ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 15-03-2017 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και την κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση του εν θέματι έργου στην εταιρεία με την επωνυμία ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. (GEOGENESIS Α.Ε.), νόμιμα εκπροσωπούμενη, με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 19462 για έργα Οδοποιίας 3ης Τάξης, με έκπτωση 56,28% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της το σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής διαγωνισμού, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 4412/2016 καθώς και σχετικές διατάξεις των Νόμων και Π.Δ/των

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α.- Εγκρίνει το από 15-03-2017 πρακτικό ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού, ο οποίος διενεργήθηκε την 12-01-2017, για την εκτέλεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΟΥ» προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

Β.- Ανακηρύσσει ανάδοχο του ανωτέρω διαγωνισμού την εταιρεία με την επωνυμία ΓΕΩΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. (GEOGENESIS Α.Ε.) (Θεσσαλονίκης 16, Χολαργός Αττικής, ΑΦΜ 099364380, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών), νόμιμα εκπροσωπούμενη, με αριθμό εγγραφής στο Μ.Ε.ΕΠ. 19462 για έργα Οδοποιίας 3ης Τάξης, στην οποία κατακυρώνει τη σύμβαση για την εκτέλεση του ως άνω έργου με έκπτωση 56,28% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.

Γ. Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για το εν λόγω έργο ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

Γ.- Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει την πίστωση του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με ΚΑ 30/7323.0108 και τίτλο «Οδοποιία Δ.Ε. Κορίνθου» (συνεχιζόμενο ΑΜ 64/2016, χρηματοδότησης ΣΑΤΑ και Π.Δ.) ποσού 500.000,00€ (Α.Ο.Ε. 4/23/2017, Α.Α.Υ. 357/2017).

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/104/2017.-