Απόφαση αριθμ. 8/106/2017

 Αριθμός Πρακτικού 8

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 10-04-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Απριλίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ.Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 15306/06-04-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και απουσίαζε ένα (1) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γ.), 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1) Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 106η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων στην Τ.Κ. Σολομού» υπενθυμίζει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με την υπ’ αριθμ.5/44/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την διενέργεια της εν θέματι δημοπρασίας. Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 14588/15-04-2016 αναλυτική Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, περίληψη της οποίας με αριθμ. Πρωτ. 14589/15-04-2016 τοιχοκολλήθηκε νόμιμα.

Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 16987/06-05-2016 αίτηση-προσφορά του κ.Μπέκου Παναγιώτη του Γεωργίου και στην συνέχεια η Επιτροπή Καταλληλότητας συνέταξε το από 12-05-2016 Πρακτικό της σύμφωνα με το οποίο κρίνει κατάλληλο για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου στην Τοπική Κοινότητα Σολομού Δήμου Κορινθίων, το προσφερόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας Μπέκου Παναγιώτη, συνολικού εμβαδού 80,99 μ2, με καθαρό εμβαδόν 69,87 μ2, ως προς τους όρους της υπ’ αριθμ.14588/15-04-2016 Διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, ορίσθηκε ημερομηνία διενέργειας της ως άνω δημοπρασίας η 5η Απριλίου 2017 και με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 13871/29-03-2017 πρόσκληση του Δημάρχου Κορινθίων κλήθηκε ο ανωτέρω προσφέρων κ. Μπέκος Παναγιώτης.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής το από 05-04-2017 πρακτικό της φανερής, μειοδοτικής, προφορικής Δημοπρασίας, σύμφωνα με το οποίο μειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ.Μπέκος Παναγιώτης του Γεωργίου – ο οποίος παρέστη δια του αντιπροσώπου του κ.Μπέκου Ευαγγέλου του Παναγιώτη – ο οποίος δέχθηκε να μισθώσει το ακίνητό του για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων στην Τ.Κ. Σολομού, για πέντε έτη (5) έτη χωρίς αναπροσαρμογή, αρχής γενομένης από την υπογραφή του συμφωνητικού, με μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των διακοσίων τριάντα ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ (230,40€).

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν το από 12-05-2016 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Καταλληλότητας, το από 05-04-2017 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, τον πρωτότυπο φάκελο της δημοπρασίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/81,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(διαφωνούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β. και Κορδώση Χ., επειδή στο Πρακτικό καταλληλότητας δεν υπάρχει Έκθεση στατικής επάρκειας και προσβασιμότητα Α.μ.Ε.Α και προτείνουν νέα προκήρυξη μίσθωσης.)


 

Εγκρίνει το από 05-04-2017 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, στην Τ.Κ. Σολομού, συνολικού εμβαδού 80,99 μ2, με καθαρό εμβαδόν 69,87 μ2, ιδιοκτησίας κ.Μπέκου Παναγιώτη του Γεωργίου.

Ανακηρύσσει μειοδότη-εκμισθωτή τον κ.Μπέκο Παναγιώτη του Γεωργίου, ιδιοκτήτη, νομέα και κάτοχο του ανωτέρου ακινήτου, στον οποίο θα καταβάλλεται από τον Δήμο Κορινθίων ως μηνιαίο μίσθωμα για το ανωτέρω ακίνητό του, το ποσό των διακοσίων τριάντα ευρώ και σαράντα λεπτών του ευρώ (230,40€) για τα πέντε (5) έτη της μίσθωσης χωρίς αναπροσαρμογή, αρχής γενομένης από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η δαπάνη για την ανωτέρω μίσθωση θα καλυφθεί από την πίστωση δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017, με ΚΑ 10.6232.0001 ποσού 8.328,00 € και τίτλο “Μισθώματα κτιρίων” (Π.Α.Υ. 145/2017 και Α.Ο.Ε.2/3/2017)

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/106/2017.-