Συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση με τίτλο ‘’Ελλάδος Γεύση’’η οποία θα πραγματοποιηθεί από 18-21/5/17

                                                                                                                              

 

        

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/03.05.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 152/2017

 

Θέμα 3ο Ε.Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση με τίτλο ‘’Ελλάδος Γεύση’’ που θα πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου από 18 έως τις 21 Μαΐου 2017»  

 

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 03η του μηνός Μαίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική  συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17845/27-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα εννέα (19) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.  Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,

3.  Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

5.       Φαρμάκης Γεώργιος

6.       Σταυρέλης Νικόλαος

7.       Οικονόμου Γεώργιος

8.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος

9.  Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

10.    Βλάσσης Δημήτριος

11.    Μπάκουλης  Δημήτριος

12.    Νανόπουλος Βασίλειος

13.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος

14.    Πανταζής Βασίλειος

15.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

16.    Κορδώσης Χρήστος

17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής

18.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

19.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία

 

1. Μελέτης Χρήστος

2. Κεφάλας Σταύρος

3. Ζήμος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο μέσον του 2ο ΕΗΔΘ

4.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

5. Παππάς Αντώνιος

6. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να, προσήλθε στο τέλος του 3ο ΕΗΔΘ

7. Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

8. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,

9. Κοντογιώργος Αναστάσιος

10. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του 3ο ΕΗΔΘ

11. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)

12. Σούκουλης  Ανδρέας

13.Καρασάββας Ιωάννης

14. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας

 

 

 

                         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων

3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

 

 

 

 

 

 

 

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου

12.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον του θέματος με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στην έκθεση με τίτλο ‘’Ελλάδος Γεύση’’ που θα πραγματοποιηθεί στο εκθεσιακό κέντρο Περιστερίου από τις 18 έως τις 21 Μαΐου 2017» προκειμένου να δηλώσουμε άμεσα τη συμμετοχή μας στην έκθεση για να εξασφαλίσουμε εκθεσιακό περίπτερο. Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχθηκε να συζητήσει το εν λόγω θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω 3ο εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του αντιδημάρχου κ. Ζώγκου Ανδρέα, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

 

<<Η εταιρεία ALFAEΧPO (Οργάνωση – Κατασκευή Εκθέσεων και Συνεδρίων), μας ενημέρωσε με το αρ. πρωτ. 18088/28-04-2017 έγγραφό της, για την διοργάνωση έκθεσης «Ελλάδος Γεύση», η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως και τις 21 Μαΐου  στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου στην Αθήνα. Σκοπός της έκθεσης είναι η προβολή μιας συνολικής εικόνας της Ελλάδας σε θέματα που αφορούν την Γαστρονομία και έμμεσα τον Τουρισμό και τον Πολιτισμό, πραγματοποιώντας ένα «Ταξίδι στη Ελλάδα», αναδεικνύοντας την επιχειρηματική δράση των φορέων και των ελληνικών επιχειρήσεων που σχετίζονται με θέματα που προβάλλονται.

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε:

1.Την συμμετοχή του Δήμου μας στην έκθεση «Ελλάδος Γεύση», με εκπροσώπους επιχειρηματίες και μικροπαραγωγούς που δραστηριοποιούνται στον τόπο μας, με σκοπό την ανάδειξη και την πώληση τοπικών προϊόντων, του τοπικού πλούτου, συμβάλλοντας στην προβολή της παραγωγικής φυσιογνωμίας του τόπου μας και γενικότερα στην  προβολή των Γεύσεων του Δήμου Κορινθίων.

2. Για την συμμετοχή του Δήμου μας απαιτείται εξασφάλιση  περιπτέρου εμβαδού 48 τ.μ. πλήρους δομής με όλες τις παροχές, όπως αυτές αναφέρονται στην συνημμένη προσφορά της εταιρείας ALFAEXPO συνολικής δαπάνης ποσού 6.200€ (5.000€ και ΦΠΑ 24% 1200€). Επίσης, προτείνουμε την επιπλέον δέσμευση 1.500€ τα οποία δύναται να καλύψουν τυχόν δαπάνες όπως αφίσες, έξοδα προβολής και δαπάνες μετακίνησης. Η συνολική δαπάνη την οποία προτείνει η Διεύθυνση Τοπικής Ανάπτυξης για να εγκριθεί είναι 7.700€.

Για την δαπάνη αυτή δεν απαιτείται προηγούμενη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Γραμματείας Τουρισμού,     (ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣTO VII ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΞΗ 2/2014)

Για την ανωτέρω δαπάνη έχει προβλεφθεί εγγραφή στο κωδικό αριθμό Κ.Α. 00/6431.0007 Προϋπολογισμού έτους 2017, με συνολικά προϋπολογισμένη πίστωση 41.000€ και τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και τουριστικής προβολής του Δήμου»,στην προκειμένη περίπτωση η συμμετοχή μας στοχεύει στην ευρύτερη ενημέρωση των δυνητικών επισκεπτών του Τόπου μας για τις Κορινθιακές Γεύσεις.

 

Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου για την έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στην έκθεση «Ελλάδος Γεύση», που θα πραγματοποιηθεί από 18 έως 21 Μαΐου στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου στην Αθήνα, καθώς και την έγκριση της ανωτέρω πίστωσης.

 

Σημειώνεται ότι ο Δήμος μπορεί να συμμετέχει καθώς ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Ο.Τ.Α. οι οποίοι υποχρεούνται να μεριμνούν στην προαγωγή των κοινωνικών και οικονομικών συμφερόντων και των πολιτιστικών και πνευματικών ενδιαφερόντων των κατοίκων της περιφέρειας τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 του Ν. 3463/2006. >>

 

Ο Δήμος μπορεί να συμμετέχει στις δαπάνες της ανωτέρω έκθεσης, οι οποίες αφορούν την προβολή του Δήμου και προάγουν τα οικονομικά συμφέροντα και πολιτιστικά ενδιαφέροντα των κατοίκων του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3  του Ν. 3463/2006.

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Ζώγκου Ανδρέα και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 του Ν. 3463/2006

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

 

Την συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην έκθεση «Ελλάδος Γεύση»,  η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 21 Μαΐου 2017 στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου στην Αθήνα.

Εγκρίνει δαπάνη ποσού 7.700,00€ συμπ. ΦΠΑ για την κάλυψη των κάτωθι δαπανών:

1.        Ενοικίαση περιπτέρου εμβαδού 48 τ.μ. πλήρους δομής, με όλες τις παροχές ποσού  6.200,00€ με Φ.Π.Α.

2.       Τυχόν λοιπές δαπάνες (αφίσες, έξοδα προβολής και δαπάνες μετακίνησης) ποσού 1.500,00€ με Φ.Π.Α.

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με ΚΑ 00/6431.0007 και τίτλο «Έξοδα ενημέρωσης και τουριστικής προβολής του Δήμου».

Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 7.700,00 €.

 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9 / 152 / 2017.

 

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

Χρήστος Γ. Χασικίδης