Απόφαση αριθμ. 8/120/2017

 Αριθμός Πρακτικού 8

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 10-04-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Απριλίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Μεγ.Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 15306/06-04-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και απουσίαζε ένα(1) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γ.), 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ..

Α π ό ν τ ε ς

1) Δημητρόπουλος Κων..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 120η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 16ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών», ενημερώνει τα μέλη της Επιτροπής ότι ο Δήμος Κορινθίων, δια μέσου της πληρεξούσιας δικηγόρου του, έχει ασκήσει την με χρονολογία 26-02-2014 έφεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά του Αχιλλέα Αντωνιάδη και κατά της αριθμ. 88/2013 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, της οποίας δικάσιμος έχει οριστεί η 25-04-2017 (Αρ.Πιν.:14, αριθμ. Κλήσης: ΚΛ121/20-2-2017, ΑΒΕΜ: ΕΦ26/26-02-2014 Κλήση Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης).

Προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να παραιτηθεί ο Δήμος από το ως άνω δικόγραφο, διότι το ποσό του οικονομικού αντικειμένου είναι τόσο μικρό, που δεν χωρεί άσκηση εφέσεως κι ως εκ τούτου σε περίπτωση εκδίκασής της θα απορριφθεί ως απαράδεκτη και συντρέχει κίνδυνος επιδίκασης δικαστικών εξόδων του εναγόμενου εις βάρος του Δήμου. Για τον λόγο αυτό ο Πρόεδρος προτείνει τον ορισμό της δικηγόρου στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Θωμαΐδου Αγλαΐας.

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του εδαφίου ιγ) της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου 54 του Ν. 4447/2016, τις διατάξεις του εδαφίου ιε) της παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β. και Κορδώση Χ. διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

Α.- Την παραίτηση του Δήμου Κορινθίων από την με χρονολογία 26-02-2014 έφεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης κατά του Αχιλλέα Αντωνιάδη και κατά της αριθμ. 88/2013 απόφασης Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κορίνθου, της οποίας δικάσιμος έχει οριστεί η 25-04-2017 (Αρ.Πιν.:14, αριθμ. Κλήσης: ΚΛ121/20-2-2017, ΑΒΕΜ: ΕΦ26/26-02-2014 Κλήση Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης), για τους λόγους που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσης.

Β.- Ορίζει πληρεξούσια δικηγόρο του Δήμου την δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ.Θωμαΐδου Αγλαΐα, στην οποία δίνει εντολή να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, προκειμένου για την παραίτηση του Δήμου Κορινθίων από την ως άνω αναφερόμενη έφεση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Τρίπολης.

Η αμοιβή της ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 8/120/2017.-