Απόφαση αριθμ. 9/135/2017

 Αριθμός Πρακτικού 9

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 18-04-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 18η Απριλίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 16141/13-04-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα οκτώ (8) μέλη και απουσίαζε ένα (1) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωρ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Ζώγκο Ανδ.), 6)Παρτσινέβελος Κων. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Μπάκουλη Δημ., ) 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Δημητρόπουλος Κων.,

 

Α π ό ν τ ε ς

1).Κορδώσης Χρ..

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 135η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017», ενημερώνει τα μέλη της επιτροπής ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…. η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν».

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής την σχετική εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

 

Θέμα: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017

ΜΕΡΟΣ Α’

Κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2017 προκειμένου να δημιουργηθούν-ενισχυθούν πιστώσεις ως εξής:

 

προτείνουμε:

ως προς τον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017

 

Ως προς το μέρος των εξόδων:

 • μειώνουμε τον Κ.Α 30/6654.0001 με τίτλο:«Προμήθεια λοιπού υλικού», προϋπολογισμού 25.000,00€ κατά το ποσό των 8.500,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 16.500,00€

 • μειώνουμε τον Κ.Α 00/6116.0001 με τίτλο:«Αμοιβές δικαστικών επιμελητών», προϋπολογισμού 20.000,00€ κατά το ποσό των 5.450,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 14.550,00€

 • μειώνουμε τον Κ.Α 10/6273.0001 με τίτλο:«Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες», προϋπολογισμού 250.000,00€ κατά το ποσό των 13.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 237.000,00€

 

μεταφέρουμε αυτό στο αποθεματικό και από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 26.950,00 € συνολικά προκειμένου να δημιουργηθούν -ενισχυθούν οι κάτωθι πιστώσεις:

Δημιουργούμε:

 • Τον Κ.Α 10/6063.0002 με τίτλο:«Λοιπές παροχές σε είδος (γάλα εργαζομένων)», με το ποσό των 1.100,00 και τελική πίστωση 1.100,00 €

 

Ενισχύουμε:

 • Τον Κ.Α 30-6063.0001 με τίτλο:«Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων)», προϋπολογισμού 12.000,00€ κατά το ποσό των 1.400,00 και τελική πίστωση 13.400,00 €

 • Τον Κ.Α 35-6063.0001 με τίτλο:«Λοιπές παροχές σε είδος (Γάλα εργαζομένων)», προϋπολογισμού 2.500,00€ κατά το ποσό των 6.000,00 και τελική πίστωση 8.500,00 €

 • Τον Κ.Α 10/6266.0001 με τίτλο:«Συντήρηση Εφαρμογών λογισμικού», προϋπολογισμού 90.000,00€ κατά το ποσό των 18.450,00 και τελική πίστωση 108.450,00 €

 

ΜΕΡΟΣ B’

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 236/19-12-2016 προτείνεται η καταβολή των προνοιακών επιδομάτων από τους μητροπολιτικούς Δήμους έως 1/1/2018.

Επειδή κατά τη σύνταξη του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 έχει εγγραφεί ως πίστωση το ύψος των προνοιακών επιδομάτων που αφορούν μόνο το Δήμο Κορινθίων και το Δήμο Σικυωνίων, απαιτείται αναμόρφωση με την εγγραφή των αναγκαίων πιστώσεων για την κάλυψη των δαπανών για όλους τους Δήμους του Νομού.

 

ως προς το μέρος των εσόδων :

Ενισχύουμε:

 • τον κ.α εσόδων 0621.0001 με τίτλο:”κάλυψη δαπάνης των προνοιακών επιδομάτων” προϋπολογισμού 3.867.556,98 κατά 2.802.466,20€ και τελικό ποσό 6.670.023,18€

μεταφέρουμε αυτό στο αποθεματικό και απο αυτό ενισχύουμε τις κάτωθι πιστώσεις:

Ως προς το μέρος των εξόδων:

Ενισχύουμε:

 • τον κ.α 15/6741.0001 με τίτλο:”Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς Αναπηρίας”, προϋπολογισμού 1.694.472,62 € με το ποσό των 1.194.277,86€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 2.888.750,48 €

 • τον κ.α 15/6741.0002 με τίτλο:”Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, αιμολυτική αναιμία, αιμορροφιλία, AIDS”, προϋπολογισμού 254.141,40 € με το ποσό των 164.937,34€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 419.078,74€

 • τον κ.α 15/6741.0004 με τίτλο:”Επίδομα βαριάς νοητικής καθυστέρησης”, προϋπολογισμού 814.843,60 € με το ποσό των 632.449,42€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 1.447.293,02€

 • τον κ.α 15/6741.0005 με τίτλο: ”Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς /τετραπληγικούς /ακρωτηριασμένους”, προϋπολογισμού 124.708,22€ με το ποσό των 90.761,26€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 215.469,48 €

 • τον κ.α 15/6741.0006 με τίτλο: ”Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής”, προϋπολογισμού 48.735,92 € με το ποσό των 17.626,94€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 66.362,86 €

 • τον κ.α 15/6741.0007 με τίτλο:”Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών”, προϋπολογισμού 141.431,16 € με το ποσό των 103.026,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 244.457,16 €

 • τον κ.α 15/6741.0009 με τίτλο:”Επίδομα Τυφλότητας”, προϋπολογισμού 435.880,16€ με το ποσό των 397.073,06€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 832.953,22€

 • τον κ.α 15/6741.0010 με τίτλο:”Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα”, προϋπολογισμού 144.092,22 € με το ποσό των 89.785,62€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 233.877,84€

 • τον κ.α 15/6741.0008 με τίτλο: ”Επίδομα Παραπληγικών, Τετραπληγικών Δημοσίου”, προϋπολογισμού 154.278,34 € με το ποσό των 105.691,92€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 259.970,26€

 • τον κ.α 15/6741.0012 με τίτλο: ”Επίδομα απροστάτευτων παιδιών”, προϋπολογισμού 43.971,26 € με το ποσό των 6836,78€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 50.808,04 €

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 του Δήμου Κορινθίων, όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στην εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο ιστορικό της παρούσης.

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 9/135/2017.-