Έγκριση διέλευσης από διαδρομές εντός των ορίων του Δήμου του 24ου Classic Trophy Μοτοσικλέτας

                                                                                                                                
 
            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                          
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 9/03.05.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 155/2017
 
Θέμα 6ο E.Η.Δ.: «Έγκριση διέλευσης από διαδρομές εντός των ορίων του Δήμου του 24ου ClassicTrophyΜοτοσικλέτας»  
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 03η του μηνός Μαίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17845/27-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα εννέα (19) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
9. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.    Μπάκουλης  Δημήτριος
12.    Νανόπουλος Βασίλειος
13.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
14.    Πανταζής Βασίλειος
15.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
16.    Κορδώσης Χρήστος
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
19.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Κεφάλας Σταύρος
3. Ζήμος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο μέσον του 2ο ΕΗΔΘ
4.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5. Παππάς Αντώνιος
6. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να, προσήλθε στο τέλος του 3ο ΕΗΔΘ
7. Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
9. Κοντογιώργος Αναστάσιος
10. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του 3ο ΕΗΔΘ
11. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
12. Σούκουλης  Ανδρέας
13.Καρασάββας Ιωάννης
14. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και πρότεινε  τη συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης, ως κατεπείγον του θέματος «Έγκριση διέλευσης από διαδρομές εντός των ορίων του Δήμου του 24ου ClassicTrophy Μοτοσικλέτας», επειδή θα πραγματοποιηθεί την 13 & 14 / 5 / 2017.  Το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα δέχεται να συζητήσει εκτός ημερήσιας διάταξης ως κατεπείγον το ανωτέρω θέμα και ν΄ αποφασίσει επ΄ αυτού.
Στην συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω  6ο θέμα εκτός  ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το με αριθμ. πρωτ. 2501/18/164/28-04-2017 έγγραφο της Δ/νσης Αστυνομ. Κορινθίας, Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου, με το οποίο μας διαβιβάζει το αριθ. πρωτ. 1707/26-4-2017 έγγραφο της Ελληνικής Ομοσπονδίας Φίλων Παλαιού Αυτοκινήτου και Μοτοσικλέτας, με το οποίο  ζητά την έγγραφη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου της διεξαγωγής του 24ου ClassicTrophy Μοτοσικλέτας, που διοργανώνει η Ελληνική Λέσχη Φίλων Κλασικής Μοτοσικλέτας και τη διέλευσή των στις διαδρομές που καθορίζονται εντός των ορίων του Δήμου Κορινθίων την 13 & 14 -5-2017. Η διαδρομή της εκδήλωσης την 13/5/2017 σύμφωνα με το πρόγραμμα της Λέσχης έχει ως εξής: η εκκίνηση θα δοθεί από την Πλ. Αγ. Ασωμάτων (Θησείο) – Λεωφ. Καβάλας με κατεύθυνση προς Κόρινθο –  Διόδια Ελευσίνας – Ισθμός Κορίνθου – Λουτρά Ελένης – Ρυτό – Σοφικό – Αγγελόκαστρο – Αραχναίο – Αμαριανός – Αγ. Τριάδα – Νέα Κίος – Μύλοι – Σπηλιωτάκης – Βελανιδιά – Ανδρίτσα – Παλαιοχώρι – Αγ. Πέτρος  – Καρυές – Βαμβακού – Πολύδροσο – Σπάρτη – Μαγούλα – Μέσω Ταϋγέτου με τερματισμό στην Καλαμάτα ώρα 19:00. Την Κυριακή 14/5/2017 εκκίνηση στις 10:00 από Καλαμάτα – Παλαιά Εθν. Οδός Μερόπη – Μεγαλόπολη – Καρίταινα – Στεμνίτσα – Βυτίνα – Λεβίδι – Σκοτεινή – Πλατάνι – Αηδόνια – Νεμέα – Ισθμός – Αθήνα  με τερματισμό την Αθήνα ώρα 19:00.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη το με αριθμ. πρωτ. 2501/18/164/12-04-2017 της Δ/νσης Αστυνομ. Κορινθίας, Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου, τις διατάξεις του άρθρου 49 του ΚΟΚ, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τη  διεξαγωγή του  «24ου ClassicTrophy» που θα πραγματοποιηθεί  την 13 & 14/5/2017, με εκκίνηση από την Πλ. Αγ. Ασωμάτων (Θησείο), ώρα 09:00 καθώς και τη διέλευση από τις διαδρομές που καθορίζονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό της παρούσας. 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9 / 155 / 2017.
 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 

Χρήστος Γ. Χασικίδης