Διοργάνωση του 8ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου «ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ 2017» στη Δ.Ε. Σαρωνικού

                                                                                                                                

 

 

           

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                  

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/03.05.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 169/2017

 

Θέμα 12ο Η.Δ.: « Διοργάνωση του 8ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου «ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ 2017» στη Δ.Ε. Σαρωνικού»  

 

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 03η του μηνός Μαίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική  συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17845/27-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα εννέα (19) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.  Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,

3.  Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

5.       Φαρμάκης Γεώργιος

6.       Σταυρέλης Νικόλαος

7.       Οικονόμου Γεώργιος

8.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος

9.  Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

10.    Βλάσσης Δημήτριος

11.    Μπάκουλης  Δημήτριος

12.    Νανόπουλος Βασίλειος

13.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος

14.    Πανταζής Βασίλειος

15.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

16.    Κορδώσης Χρήστος

17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής

18.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

19.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία

 

1. Μελέτης Χρήστος

2. Κεφάλας Σταύρος

3. Ζήμος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο μέσον του 2ο ΕΗΔΘ

4.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

5. Παππάς Αντώνιος

6. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να, προσήλθε στο τέλος του 3ο ΕΗΔΘ

7. Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

8. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,

9. Κοντογιώργος Αναστάσιος

10. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του 3ο ΕΗΔΘ

11. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)

12. Σούκουλης  Ανδρέας

13.Καρασάββας Ιωάννης

14. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας

 

 

 

                         

 

  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων

3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

 

 

 

 

 

 

 

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου

12.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διοργάνωση του 8ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου «ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ 2017» στη Δ.Ε. Σαρωνικού», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 17919/28-04-2017 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Παρτσινέβελου Κων/νου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< Ο Δήμος Κορινθίων πρόκειται να διοργανώσει για 8η συνεχή χρονιά τον αγώνα δρόμου «Διδασκάλεια 2017» στη μνήμη του Σωτηρίου Διδασκάλου, δωρητή του Πνευματικού Κέντρου των Αθικίων, καθώς φέτος συμπληρώνονται δώδεκα χρόνια από το θάνατό του.

 Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Μαΐου 2017 και ώρα 18:00 με αφετηρία και τερματισμό το Πνευματικό  Κέντρο Αθικίων «Ελένης Σ. Διδασκάλου». Ο 8ος Λαϊκός Αγώνας  Δρόμου περιλαμβάνει αγώνα δρόμου δέκα (10) χιλιομέτρων αθλητών και αθλητριών της γενικής κατάταξης, αλλά και παιδικό αγώνα τριών (3) χιλιομέτρων.

 Για την πραγματοποίηση του αγώνα, προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις  ακόλουθες δαπάνες:

    1.  Προμήθεια επάθλων ως εξής:

·      12 κύπελλα (2 μικρά ύψους 26 εκ., 8 μεσαία ύψους 30 εκ. και  2 μεγάλα ύψους 39 εκ. ) για τους τρεις πρώτους αθλητές και τις τρεις πρώτες αθλήτριες της γενικής κατάταξης των δέκα χιλιομέτρων, καθώς και για τα τρία πρώτα αγόρια και τα τρία πρώτα κορίτσια του παιδικού αγώνα των τριών  χιλιομέτρων,

·      350 μετάλλια για τους ενήλικες και τα παιδιά που θα συμμετέχουν στον αγώνα δρόμου,

 ποσού έως 732,00€ με Φ.Π.Α.

2.       Παροχή υπηρεσιών catering με νερά, χυμούς, σάντουιτς και μπανάνες για τους συμμετέχοντες στον αγώνα,  ήτοι 350 άτομα, ποσού έως 1.400€ με Φ.Π.Α.

    3.       Ηχητική κάλυψη του αγώνα, ποσού έως 248,00€ με Φ.Π.Α.

 Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 2.380,00€ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων». Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά α) με τη διοργάνωση του 8ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου «Διδασκάλεια 2017» β) με την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 2.380,00 € σε βάρος του ΚΑ 15/6472.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. >>

 Σημειώνεται ότι πρόκειται για μία αθλητική εκδήλωση, τις δαπάνες της οποίας μπορεί να καλύψει ο Δήμος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου και προάγει τα αθλητικά, πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων του.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθμ. 17919/28.04.2017 εισήγηση του Αντιδημάρχου  και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 Τη διοργάνωση από το Δήμο Κορινθίων του 8ου Λαϊκού Αγώνα Δρόμου «ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ 2017», που θα πραγματοποιηθεί στα Αθίκια, της Δημοτικής Ενότητας Σαρωνικού με αφετηρία και τερματισμό το Πνευματικό Κέντρο Αθικίων «Ελένης Σ. Διδασκάλου». Ο αγώνας θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 13 Μαΐου 2017 και ώρα 18:00.

Εγκρίνει ποσό 2.380,00 € συμπ. Φ.Π.Α. για την κάλυψη των κάτωθι δαπανών:

 

          1.          Προμήθεια επάθλων ως εξής:

·       12 κύπελλα (2 μικρά ύψους 26 εκ., 8 μεσαία ύψους 30 εκ. και  2 μεγάλα ύψους 39 εκ.) για τους τρεις πρώτους αθλητές και τις τρεις πρώτες αθλήτριες της γενικής κατάταξης των δέκα χιλιομέτρων, καθώς και για τα τρία πρώτα αγόρια και τα τρία πρώτα κορίτσια του παιδικού αγώνα των τριών χιλιομέτρων,

·       350 μετάλλια  για τους ενήλικες και τα παιδιά που θα συμμετέχουν στον αγώνα δρόμου,

ποσού έως 732,00€ με Φ.Π.Α.

 2.   Παροχή υπηρεσιών catering με νερά, χυμούς, σάντουιτς και μπανάνες για τους συμμετέχοντες στον αγώνα,  ήτοι 350 άτομα, ποσού έως 1.400€ με Φ.Π.Α.

 

      3.  Ηχητική κάλυψη του αγώνα, ποσού έως 248,00€ με Φ.Π.Α.

 Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων».

Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης  2.380,00 € .

 

 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9 / 169/ 2017.

 

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Χρήστος Γ. Χασικίδης