Περίληψη διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Κόρινθος, 0905-2017

  ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 19805

ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ   

     

 

                                                      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

                                                             Διακηρύττει ότι

 

  Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, η εκτέλεση της προμήθειας «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» προϋπολογισμού μελέτης 50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, όπως του Ν. 3463/2006, του Ν.3852/2010, του Ν. 2690/1999, του N. 3861/2010, του Ν. 4270/2014, του Ν. 4412/2016

Η χρηματοδότηση της προμήθειας προέρχεται από το πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους (θύλακες υψηλής ανεργίας)».

  Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υλικών για τη δράση: συντήρηση πλακόστρωση πεζοδρομίων και κοινοχρήστων χώρων Δήμου Κορινθίων στα πλαίσια και με χρηματοδότηση του προγράμματος «Προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα σε 17 Δήμους».

  Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της ποσότητας του είδους του Πίνακα «Ενδεικτικός Προϋπολογισμός» της σχετικής μελέτης με αρ. 12/2017.  Οι προσφορές των υποψηφίων στο διαγωνισμό ισχύουν και δεσμεύουν του διαγωνιζόμενους για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού, επί ποινή αποκλεισμού. 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να  παραδώσει τα υλικά, εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών, τμηματικά,  ανάλογα με τις ανάγκες και τις εντολές του Δήμου Κορινθίων στην Αποθήκη του Δήμου Κορινθίων, παρουσία της αρμόδιας Επιτροπής Παραλαβής. Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

               Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, Κόρινθος) την 24η Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 09:30 έως 10:00 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων, στον δικτυακό τόπο: www.korinthos.gr ή από το Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν ακόμα να ενημερώνονται για τον παρόντα διαγωνισμό στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δημοκρατίας 1, Κόρινθος, Τ.Κ. 20131, τηλέφωνο: 2741362807, Fax: 2741362830, e-mail: a.theodosiou@korinthos.gr (κα Θεοδοσίου Αναστασία), τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

 

 

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ