Διοργάνωση εκδήλωσης εγκαινίων του γηπέδου Γαλατακίου

                                                                                                                                
            
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 9/03.05.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 168/2017
 
Θέμα 11ο Η.Δ.: « Διοργάνωση εκδήλωσης εγκαινίων του γηπέδου Γαλατακίου »  
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 03η του μηνός Μαίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17845/27-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα εννέα (19) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
9. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.    Μπάκουλης  Δημήτριος
12.    Νανόπουλος Βασίλειος
13.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
14.    Πανταζής Βασίλειος
15.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
16.    Κορδώσης Χρήστος
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
19.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Κεφάλας Σταύρος
3. Ζήμος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο μέσον του 2ο ΕΗΔΘ
4.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5. Παππάς Αντώνιος
6. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να, προσήλθε στο τέλος του 3ο ΕΗΔΘ
7. Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
9. Κοντογιώργος Αναστάσιος
10. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του 3ο ΕΗΔΘ
11. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
12. Σούκουλης  Ανδρέας
13.Καρασάββας Ιωάννης
14. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
 
                          
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  εισηγούμενος το 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διοργάνωση εκδήλωσης εγκαινίων του γηπέδου Γαλατακίου», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 17920/28-04-2017 εισήγηση του  αρμόδιου Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Ανάπτυξης κ. Παρτσινέβελου Κων/νου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», ο Δήμος Κορινθίων πρόκειται να διοργανώσει εκδήλωση για τα εγκαίνια του ανακατασκευασμένου γηπέδου του Γαλατακίου, την Κυριακή 28 Μαΐου 2017.
 
Η χρηματοδότηση του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου Γαλατακίου», προϋπολογισμού 467.000,00€, προήλθε από πόρους του Δήμου και της ΣΑΤΑ. Οι εργασίες ανακατασκευής του γηπέδου ξεκίνησαν τον Μάρτιο του 2015 και το έργο ολοκληρώθηκε τον Μάρτιο του 2016.
 
Στο υφιστάμενο γήπεδο του Γαλατακίου πραγματοποιήθηκαν εργασίες ανακατασκευής της κονίστρας και χάραξης γηπέδου ποδοσφαίρου αγωνιστικών διαστάσεων 98mx61m. Επίσης τοποθετήθηκε νέα περίφραξη, σύστημα φωτισμού και έγινε προσθήκη τεχνητού χλοοτάπητα με προδιαγραφές οι οποίες είναι σύμφωνες με τις προβλέψεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και τις απαιτήσεις της FIFA. Η χρήση του ανακατασκευασμένου γηπέδου του Γαλατακίου θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της περιοχής και θα εξασφαλίσει στους αθλούμενους τη δυνατότητα να διεξαγάγουν ασφαλείς και ποιοτικούς ποδοσφαιρικούς αγώνες.
 
Για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης των εγκαινίων του ανωτέρω γηπέδου προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
  1. Παράθεση μπουφέ για τους προσκεκλημένους της εκδήλωσης, ήτοι εκατό (100) άτομα, ποσού έως 868,00€ με Φ.Π.Α.
  2. Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης των εγκαινίων, ποσού έως 310,00€ με Φ.Π.Α.
  3. Προμήθεια είκοσι (20) τιμητικών πλακετών, ποσού έως 422,00€ με Φ.Π.Α.
  4. Προμήθεια μαρμάρινης πλακέτας η οποία θα τοποθετηθεί στο γήπεδο, ποσού έως 381,00€ με Φ.Π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 1.981,00€ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με ΚΑ 00/6443.0001 και τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών». Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά α) με τη διοργάνωση των εγκαινίων του ανακατασκευασμένου γηπέδου Γαλατακίου, β)με την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 1.981,00€ σε βάρος του ΚΑ 00/6443.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.>>
 
  
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθμ. 17920/28.04.2017 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3 του Ν. 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Τη διοργάνωση από το Δήμο Κορινθίων εκδήλωσης για τα εγκαίνια του ανακατασκευασμένου γηπέδου Γαλατακίου, που θα πραγματοποιηθούν  την Κυριακή 28 Μαΐου 2017.
Εγκρίνει ποσό 1.981,00 € συμπ. Φ.Π.Α. για την κάλυψη των κάτωθι δαπανών:
 
1.  Παράθεση μπουφέ για τους προσκεκλημένους της εκδήλωσης, ήτοι εκατό (100) άτομα, ποσού έως 868,00€ με Φ.Π.Α.
2.  Ηχητική κάλυψη της εκδήλωσης των εγκαινίων, ποσού έως 310,00€ με Φ.Π.Α.
3.  Προμήθεια είκοσι (20) τιμητικών πλακετών, ποσού έως 422,00€ με Φ.Π.Α.
4.   Προμήθεια μαρμάρινης πλακέτας η οποία θα τοποθετηθεί στο γήπεδο, ποσού έως 381,00€ με Φ.Π.Α.
 
Οι ανωτέρω δαπάνες θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με ΚΑ 00/6443.0001 και τίτλο «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης  1.981,00 € .
 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9 / 168/ 2017.
 
 
 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 

Χρήστος Γ. Χασικίδης