Διοργάνωση του 19ου αγώνα στα χνάρια του Αποστόλου Παύλου

                                                                                                                                 

            

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                 

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/03.05.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 170/2017

 

Θέμα 13ο Η.Δ.: «Διοργάνωση του 19ου αγώνα στα χνάρια του Αποστόλου Παύλου» 

 

 

Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 03η του μηνός Μαΐου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική  συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17845/27-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα εννέα (19) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.  Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,

3.  Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

5.       Φαρμάκης Γεώργιος

6.       Σταυρέλης Νικόλαος

7.       Οικονόμου Γεώργιος

8.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος

9.  Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

10.    Βλάσσης Δημήτριος

11.    Μπάκουλης  Δημήτριος

12.    Νανόπουλος Βασίλειος

13.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος

14.    Πανταζής Βασίλειος

15.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

16.    Κορδώσης Χρήστος

17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής

18.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

19.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία

 

1. Μελέτης Χρήστος

2. Κεφάλας Σταύρος

3. Ζήμος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο μέσον του 2ο ΕΗΔΘ

4.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

5. Παππάς Αντώνιος

6. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να, προσήλθε στο τέλος του 3ο ΕΗΔΘ

7. Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

8. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,

9. Κοντογιώργος Αναστάσιος

10. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του 3ο ΕΗΔΘ

11. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)

12. Σούκουλης  Ανδρέας

13.Καρασάββας Ιωάννης

14. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας

 

 

 

                         

 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων

3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

 

 

 

 

 

 

 

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου

12.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Διοργάνωση του 19ου αγώνα στα χνάρια του Αποστόλου Παύλου», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 17923/28-04-2017 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Παρτσινέβελου Κων/νου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

«Ο Δήμος Κορινθίων στα πλαίσια των εκδηλώσεων για τον εορτασμό του Πολιούχου της Κορίνθου Αποστόλου Παύλου, διοργανώνει τον 19ο Αγώνα Δρόμου «Στα Χνάρια του Απ. Παύλου». Ο αγώνας δρόμου, ο οποίος πραγματοποιείται προς τιμή του Αποστόλου των Εθνών, Παύλου, θα διεξαχθεί την Κυριακή 25 Ιουνίου  2017, με αφετηρία το Αρχαίο Λιμάνι Κεγχρεών της Τ.Κ. Ξυλοκέριζας και τερματισμό την πλατεία της Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου. Στον αγώνα  θα συμμετάσχουν αθλητές από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό, ατομικά ή συλλογικά, οι οποίοι θα διανύσουν μια απόσταση 12 χιλιομέτρων περίπου, καλύπτοντας νοερά τα χνάρια της διαδρομής που άφησε στο πέρασμα του ο Απόστολος Παύλος.

Για την διοργάνωση του αγώνα, προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:

1.Προμήθεια:

1.       Διακοσίων δέκα (210)μεταλλίων,

2.       Δεκαοχτώ (18) κυπέλλων για τις ανάγκες του αγώνα,

3.       διακοσίων δέκα (210) αυτοκόλλητων συμμετοχής με αρίθμηση,

4.       διακοσίων δέκα (210) αναμνηστικών tshirts και

5.       διακοσίων δέκα (210) καπέλων με εκτύπωση σήματος του αγώνα,

ποσού έως 2.105,00€ συμπ. Φ.π.Α.

 

2.Προμήθεια:

1.      Εκατόν είκοσι(120)αφισών και

2.      Διακοσίων δέκα (210)τιμητικών διπλωμάτων για τους αθλητές,

 ποσού έως 615,00€ συμπ. Φ.π.Α.

 3. Παροχή υπηρεσιών catering με σάντουιτς, νερά, χυμούς και φρούτα, τα οποία θα προσφερθούν στους συμμετέχοντες αθλητές, ήτοι 210 άτομα, στο χώρο του τερματισμού τους, ποσού έως 840,00€ συμπ. Φ.π.Α.

 4.Ηχητική κάλυψη του αγώνα, ποσού έως 464,00€ συμπ. Φ.π.Α.

 5. Μίσθωση δύο λεωφορείων για τη μεταφορά των αθλητών από την Αρχαία Κόρινθο στο λιμάνι Κεγχρεών, ποσού έως 397,00€ συμπ. Φ.π.Α.

 Οι ανωτέρω δαπάνες, συνολικού ποσού έως 4.421,00 € θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων».  Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη διοργάνωση».

 Σημειώνεται ότι πρόκειται για μία αθλητική εκδήλωση που σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου, τις δαπάνες της οποίας μπορεί να καλύψει ο Δήμος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν.3463/2006, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

           Τη διοργάνωση του 19ου αγώνα δρόμου “Στα χνάρια του Απ. Παύλου”, που θα ξεκινήσει από το Αρχαίο Λιμάνι Κεγχρεών της Τ.Κ. Ξυλοκέριζας και θα τερματίσει στην πλατεία της Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου στις 25 Ιουνίου 2017, στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Δήμου για τον εορτασμό του πολιούχου της Κορίνθου Αποστόλου Παύλου.

Εγκρίνει  ποσό 4.421,00 € για την υλοποίηση της εκδήλωσης, με το οποίο θα καλυφθούν οι δαπάνες για:

1.Προμήθεια:

1.       Διακοσίων δέκα (210)μεταλλίων,

2.       Δεκαοχτώ (18) κυπέλλων για τις ανάγκες του αγώνα,

3.       διακοσίων δέκα (210) αυτοκόλλητων συμμετοχής με αρίθμηση,

4.       διακοσίων δέκα (210) αναμνηστικών tshirts και

5.       διακοσίων δέκα (210) καπέλων με εκτύπωση σήματος του αγώνα,

ποσού έως 2.105,00€ συμπ. Φ.π.Α.

 

2.Προμήθεια:

1.      Εκατόν είκοσι(120)αφισών και

2.      Διακοσίων δέκα (210)τιμητικών διπλωμάτων για τους αθλητές,

 ποσού έως 615,00€ συμπ. Φ.π.Α.

3. Παροχή υπηρεσιών catering με σάντουιτς, νερά, χυμούς και φρούτα, τα οποία θα προσφερθούν στους συμμετέχοντες αθλητές, ήτοι 210 άτομα, στο χώρο του τερματισμού τους, ποσού έως 840,00€ συμπ. Φ.π.Α.

4.Ηχητική κάλυψη του αγώνα, ποσού έως 464,00€ συμπ. Φ.π.Α.

5. Μίσθωση δύο λεωφορείων για τη μεταφορά των αθλητών από την Αρχαία Κόρινθο στο λιμάνι Κεγχρεών, ποσού έως 397,00€ συμπ. Φ.π.Α.

 Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού 4.421,00 € θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων».

Ψηφίζει τη διάθεση ποσού 4.421,00 € σε βάρος της ανωτέρω σχετικής πίστωσης.

 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9 / 170/ 2017.

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Χρήστος Γ. Χασικίδης