Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση ποδηλατάδας,η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28-05-2017

                                                                                                                                 

 

 

           

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                              

   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 9/03.05.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Αριθμός Απόφασης 171/2017

 

Θέμα 14ο Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση ποδηλατάδας από το Σύλλογο Γονέων των μαθητών του 10ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου σε συνεργασία με τον Ορειβατικό Σύλλογο»  

 Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 03η του μηνός Μαίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική  συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17845/27-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.

Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα εννέα (19) μέλη, δηλαδή:

 

                  ΠΑΡΟΝΤΑ

                         ΑΠΟΝΤΑ

1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος

2.  Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,

3.  Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος

4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

5.       Φαρμάκης Γεώργιος

6.       Σταυρέλης Νικόλαος

7.       Οικονόμου Γεώργιος

8.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος

9.  Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος

10.    Βλάσσης Δημήτριος

11.    Μπάκουλης  Δημήτριος

12.    Νανόπουλος Βασίλειος

13.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος

14.    Πανταζής Βασίλειος

15.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος

16.    Κορδώσης Χρήστος

17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής

18.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης

19.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία

 

1. Μελέτης Χρήστος

2. Κεφάλας Σταύρος

3. Ζήμος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο μέσον του 2ο ΕΗΔΘ

4.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος

5. Παππάς Αντώνιος

6. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να, προσήλθε στο τέλος του 3ο ΕΗΔΘ

7. Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος

8. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,

9. Κοντογιώργος Αναστάσιος

10. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του 3ο ΕΗΔΘ

11. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)

12. Σούκουλης  Ανδρέας

13.Καρασάββας Ιωάννης

14. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας

 

 

 

                         

 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου

2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων

3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου

4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου

5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας

6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου

7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά

8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου

9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη

 

 

 

 

 

 

 

1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου

2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου

3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 

4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου

5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου

6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου

7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού

8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων

9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας

10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού

11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου

12.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου

13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου

 

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση ποδηλατάδας από το Σύλλογο Γονέων των μαθητών του 10ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου σε συνεργασία με τον Ορειβατικό Σύλλογο», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 17921/28-04-2017 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας, Πολιτισμού και Ανάπτυξης, κ. Παρτσινέβελου Κων/νου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:

<< Ο Σύλλογος γονέων των μαθητών του 10ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου αιτήθηκε με τα υπ. αριθμ. πρωτ. 14341/31.03.2017 και 18009/28.04.2017 έγγραφα, τη συμμετοχή του Δήμου μας στην ποδηλατοδρομία που διοργανώνει σε συνεργασία με τον Ορειβατικό Σύλλογο, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Μαΐου 2017.

 Η ποδηλατοδρομία θα έχει αφετηρία το 10ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου, με εκκίνηση στις 11:00π.μ. και τερματισμό στο ίδιο σημείο στις 13:30μ.μ. περίπου. Η διαδρομή θα περιλαμβάνει τους ποδηλατοδρόμους της πόλης μας, την περιοχή του Αγ. Νικολάου και της Ποσειδωνίας. Πρόκειται για μια ευχάριστη και διασκεδαστική δραστηριότητα που έχει σκοπό να αναδείξει την αξία και την προσφορά της άθλησης αλλά και να εισάγει τους συμμετέχοντες στις αρχές της ασφαλούς μετακίνησης στους ποδηλατοδρόμους της Κορίνθου.

 Για την διοργάνωση της εν λόγω ποδηλατοδρομίας, προτείνουμε ο Δήμος μας να αναλάβει τη δαπάνη της προμήθειας για εκατό (100) μπλουζάκια για τους συμμετέχοντες στον ποδηλατικό γύρο της πόλη μας, ποσού έως 360,00€ συμπ.ΦΠΑ

 Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων». Παρακαλούμε για την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά α) με τη διοργάνωση της ανωτέρω ποδηλατοδρομίας β) την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 360,00€ σε βάρος του ΚΑ 15/6472.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. >>

 Σημειώνεται ότι πρόκειται για μία αθλητική εκδήλωση, τις δαπάνες της οποίας μπορεί να καλύψει ο Δήμος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006, δεδομένου ότι σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου και προάγει τα αθλητικά, πολιτιστικά και πνευματικά ενδιαφέροντα των κατοίκων του.

 Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω εκτεθέντα, την αριθμ. 17921/28.04.2017 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου  και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 Τη συμμετοχή του Δήμου Κορινθίων στην ποδηλατοδρομία που διοργανώνει ο Σύλλογος γονέων των μαθητών του 10ου Δημοτικού Σχολείου Κορίνθου σε συνεργασία με τον Ορειβατικό Σύλλογο, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 28 Μαΐου 2017. Η ποδηλατοδρομία θα έχει αφετηρία  το 10ο Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου με εκκίνηση στις 11:00 π.μ. και τερματισμό στο ίδιο σημείο στις 13:30 μ.μ. περίπου. Η διαδρομή θα περιλαμβάνει τους ποδηλατοδρόμους της πόλη μας, την περιοχή του Αγ. Νικολάου και της Ποσειδωνίας.

Εγκρίνει ποσό 360,00 € συμπ. Φ.Π.Α. για την κάλυψη δαπάνης της προμήθειας για εκατό (100) μπλουζάκια για τους συμμετέχοντες στον ποδηλατικό γύρο της πόλης μας.

 

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων».

Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης  360,00 € .

 Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9 / 171/ 2017.

 

Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Χρήστος Γ. Χασικίδης