Έγκριση πίστωσης για την 20η εθελοντική αιμοδοσία της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 9/03.05.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 172/2017
 
Θέμα 15ο Η.Δ.: « Έγκριση πίστωσης για την 20η εθελοντική αιμοδοσία της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος» 
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 03η του μηνός Μαΐου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17845/27-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα εννέα (19) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
9. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.    Μπάκουλης  Δημήτριος
12.    Νανόπουλος Βασίλειος
13.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
14.    Πανταζής Βασίλειος
15.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
16.    Κορδώσης Χρήστος
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
19.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Κεφάλας Σταύρος
3. Ζήμος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο μέσον του 2ο ΕΗΔΘ
4.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5. Παππάς Αντώνιος
6. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να, προσήλθε στο τέλος του 3ο ΕΗΔΘ
7. Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
9. Κοντογιώργος Αναστάσιος
10. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του 3ο ΕΗΔΘ
11. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
12. Σούκουλης  Ανδρέας
13.Καρασάββας Ιωάννης
14. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  εισηγούμενος το 15ο θέμα της ημερήσιας διάταξης με τίτλο «Έγκριση πίστωσης για την 20η εθελοντική αιμοδοσία της Δημοτικής Τράπεζας Αίματος», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 17922/28-04-2017 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Παρτσινέβελου Κων/νου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Ο Δήμος Κορινθίων, σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου, πρόκειται να διοργανώσει την 20η εθελοντική αιμοδοσία με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των συμπολιτών μας σχετικά με  την αναγκαιότητα και τη διάδοση του σπουδαίου μηνύματος της εθελοντικής αιμοδοσίας. 
Για τη διοργάνωση της αιμοδοσίας η οποία θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 19 Ιουνίου 2017, στην αίθουσα του θεάτρου του Δημαρχείου Κορίνθου, προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
1. Προμήθεια νερών, χυμών και σφολιατοειδών: τυροπιτάκια, λουκανοπιτάκια, σπανακοπιτάκια, ζαμπονοτυροπιτάκια (εβδομήντα τεμάχια ανά είδος), ποσού έως 170,00€ συμπ. ΦΠΑ.
2. Προμήθεια αναμνηστικών δώρων για τους  εθελοντές αιμοδότες, ήτοι εβδομήντα (70) μπλοκάκια – στυλό με ψηφιακή εκτύπωση ποσού έως 185,00€ συμπ. ΦΠΑ.
3.Προμήθεια αυτοκόλλητου για το αεροπανό της αιμοδοσίας, ποσού έως 50,00 € συμπ. ΦΠΑ.
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 405,00€θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 15/6473.0001 και τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων». Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανωτέρω διοργάνωση».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου, κ. Παρτσινέβελου Κων/νου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3β του Ν. 3463/2006, μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
        Διοργανώνει την 20η εθελοντική αιμοδοσία του Δήμου Κορινθίων, που θα πραγματοποιηθεί την 19η Ιουνίου 2017 στην αίθουσα του θεάτρου του Δημαρχείου Κορίνθου σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου και εγκρίνει δαπάνη ποσού 405,00 € συμπ. ΦΠΑ για την ανωτέρω διοργάνωση.
        Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι δαπάνες για:
1. Προμήθεια νερών, χυμών και σφολιατοειδών: τυροπιτάκια, λουκανοπιτάκια, σπανακοπιτάκια, ζαμπονοτυροπιτάκια (εβδομήντα τεμάχια ανά είδος), ποσού έως 170,00€ συμπ. ΦΠΑ.
2. Προμήθεια αναμνηστικών δώρων για τους  εθελοντές αιμοδότες, ήτοι εβδομήντα (70) μπλοκάκια – στυλό με ψηφιακή εκτύπωση ποσού έως 185,00€ συμπ. ΦΠΑ.
3.Προμήθεια αυτοκόλλητου για το αεροπανό της αιμοδοσίας, ποσού έως 50,00 € συμπ. ΦΠΑ.
        Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 15/6473.0001 και τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 405,00 €.
 
 
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9 / 172/ 2017.
 
 
 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 

Χρήστος Γ. Χασικίδης