Έγκριση διενέργειας προμήθειας πετρελαιοειδών

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                  
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 9/03.05.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 157/2017
 
Θέμα 2ο Η.Δ.: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας πετρελαιοειδών» 
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 03η του μηνός Μαίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17845/27-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα εννέα (19) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
9. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.    Μπάκουλης  Δημήτριος
12.    Νανόπουλος Βασίλειος
13.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
14.    Πανταζής Βασίλειος
15.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
16.    Κορδώσης Χρήστος
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
19.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Κεφάλας Σταύρος
3. Ζήμος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο μέσον του 2ο ΕΗΔΘ
4.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5. Παππάς Αντώνιος
6. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να, προσήλθε στο τέλος του 3ο ΕΗΔΘ
7. Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
9. Κοντογιώργος Αναστάσιος
10. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του 3ο ΕΗΔΘ
11. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
12. Σούκουλης  Ανδρέας
13.Καρασάββας Ιωάννης
14. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
 
                          
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1. Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.         Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3. Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.         Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5. Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.         Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.         Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8. Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9. Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.       Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.       Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
13.       Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης διενέργειας προμήθειας πετρελαιοειδών» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
 
“Λαμβάνοντας υπόψη:
 
1.    Το άρθρο 65  του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010) : «Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και 
2.       σχετικά με την έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας, η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση , λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας, περίπτωσης αρμόδιο όργανο για την έγκριση της είναι η Οικονομική Επιτροπή.
3.       τον Προϋπολογισμό του έτους 2017 και τις εγγεγραμμένες πιστώσεις με τους εξής ΚΑ και ποσά :
 
Α/Α
ΚΑ
Ποσό
1
10/6641.0001
 2.218,11€
2
20/6641.0001
               17.187,39€
3
30/6641.0001
                11.464,54€
4
35/6641.0001
8.176,06€
5
45/6641.0001
1.186,43€
6
20/6644.0001
                 17.564,35€
7
30/6644.0001
                 47.145,79€
8
35/6644.0001
6.183,63€
 
ΣΥΝΟΛΟ
               111.126,30€
 
Παρακαλούμε για τη λήψη απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα εγκρίνετε τη διενέργεια «Προμήθειας πετρελαιοειδών» προϋπολογισμού 111.126,30 € (με ΦΠΑ 24%) με ηλεκτρονικό, διεθνή και μειοδοτικό σύμφωνα με την αριθμ.  19/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των άρθρων 65 και 72 του Ν. 3852/2010
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΕΙΔΩΝ», προϋπολογισμού 111.126,30 ευρώ με ηλεκτρονικό διεθνή και μειοδοτικό διαγωνισμό, σύμφωνα  με την αριθμ. 19/2017 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9 / 157 / 2017.
 
 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 

Χρήστος Γ. Χασικίδης