Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό ΠΕΛ26 (Α/ΑΟΠΣ 2083) της Ε.Υ.Δ.

                                                                                                                             

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 9/03.05.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 159/2017
 
Θέμα 4ο Η.Δ.: Υποβολή πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό ΠΕΛ26 (Α/ΑΟΠΣ 2083) της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου με τίτλο «αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας/ Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – κτιριακές υποδομές» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 03η του μηνός Μαίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 17845/27-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα δέκα εννέα (19) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2. Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3. Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
9. Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.    Μπάκουλης  Δημήτριος
12.    Νανόπουλος Βασίλειος
13.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
14.    Πανταζής Βασίλειος
15.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
16.    Κορδώσης Χρήστος
17.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
18.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
19.    Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
 
1. Μελέτης Χρήστος
2. Κεφάλας Σταύρος
3. Ζήμος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο μέσον του 2ο ΕΗΔΘ
4.Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
5. Παππάς Αντώνιος
6. Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να, προσήλθε στο τέλος του 3ο ΕΗΔΘ
7. Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
8. Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος,
9. Κοντογιώργος Αναστάσιος
10. Γκουργιώτης Αλέξανδρος, προσήλθε στο τέλος του 3ο ΕΗΔΘ
11. Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
12. Σούκουλης  Ανδρέας
13.Καρασάββας Ιωάννης
14. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
 
                         
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, εννέα (09) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
4.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
5.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
6.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
7.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
8.       Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
9.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
3.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
4.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
5.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
6.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
7.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
8.       Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
9.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
10.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
11.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
12.    Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
13.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  για το   4ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Υποβολής πρότασης στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό ΠΕΛ26 (Α/Α ΟΠΣ 2083) της Ε.Υ.Δ. του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου με τίτλο “ αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας/ Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – κτιριακές υποδομές ”»,  έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 789/4-4-2017  και κωδ. ΠΕΛ26 Α/Α ΟΠΣ:2083 της ΕΥΔ  του Ε.Π. για την υποβολή πρότασης στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Πελοπόννησος» Άξονας προτεραιότητας 2Β: «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης» με τίτλο «αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας/ Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – κτιριακές υποδομές».
Κατόπιν των ανωτέρω, έθεσε στο Σώμα την εισήγηση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Σπ. Περόγαμβρου η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής πρόσκλησης και προκειμένου να εξασφαλίσει ο Δήμος Κορινθίων χρηματοδότηση για την υλοποίηση του ώριμου έργου «Σχολικό συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο)», προϋπολογισμού 3.700.000,00 ευρώ, με την παρούσα εισήγηση  προτείνεται η υποβολή σχετικής πρότασης στην Ε.Υ.Δ. του Ε.Π.  Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Με την αριθμ. 3734/26-10-2012 Απόφαση Ένταξης, εντάχθηκε το εν λόγω έργο στο ΔΕΣΠΙΝ ΕΣΠΑ 2007-2013, δημοπρατήθηκε το υποέργο υποδομής και συμβασιοποιήθηκε, ξεκίνησε η εκτέλεση του και διακόπηκε εξαιτίας αρχαιολογικών ευρημάτων.
Σήμερα και σε συνέχεια των αρχαιολογικών ευρημάτων, υπάρχει απόφαση του ΚΑΣ του Υπουργείου Πολιτισμού περί έγκρισης τροποποίησης της μελέτης θεμελίωσης του κτιρίου. Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων ανασύνταξε την μελέτη, σύμφωνα με την σχετική του ΚΑΣ».
 
Το Δημοτικό συμβούλιο  αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα την πρόσκληση με αριθμ. πρωτ. 789/4-4-2017 και κωδ. ΠΕΛ26 Α/Α ΟΠΣ:2083, την εισήγηση του Προϊσταμένου της Τεχνικής Υπηρεσίας και μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α.  Την υποβολή πρότασης του Δήμου στην Ε.Υ.Δ. του Ε.Π.  Περιφέρειας Πελοποννήσου «Υποδομές Υποστήριξης Ανθρώπινου Δυναμικού» με τίτλο «Αναβάθμιση των υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης – κτιριακές υποδομές» στα πλαίσια της πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 789/4-4-2017  και κωδ. ΠΕΛ26 Α/Α ΟΠΣ:2083, συνολικού προϋπολογισμού 3.700.000,00 ευρώ ,  για την υλοποίηση του ώριμου έργου:
Σχολικό συγκρότημα Αρχαίας Κορίνθου (Δημοτικό Σχολείο) προϋπολογισμού 3.700.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)
 
Β. Εξουσιοδοτεί τον κ. Αλέξανδρο Πνευματικό – Δήμαρχο Κορινθίων να προβεί στην υπογραφή των απαραίτητων εγγράφων για την υποβολή της πρότασης και όλων  των  απαιτούμενων  δικαιολογητικών. 
               
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  9 / 159 / 2017.
 
 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης