Περίληψη διακήρυξης διενέργεια διαγωνισμού υπηρεσίας

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    Κόρινθος, 10-05-2017

  ΝΟΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ                                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 20050

ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ   

                                                      ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

                          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

                                                             Διακηρύττει ότι

 

  Εκτίθεται σε συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει της τιμής, η εκτέλεση της υπηρεσίας ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 34.510,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, όπως του Ν. 3463/2006, του Ν.3852/2010, του Ν. 2690/1999, του N. 3861/2010, του Ν. 4270/2014, του Ν. 4412/2016

  Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ασφάλιση των δημοτικών αυτοκινήτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων, και αφορά πενήντα τρία (53) αυτοκίνητα (επιβατηγά, λεωφορεία, βυτιοφόρα, φορτηγά παντός τύπου, απορριμματοφόρα), είκοσι οκτώ (28) μηχανήματα έργων (ερπύστρια, σάρωθρα, τσάπες, βραχιονοφόρα ανυψωτικά καλάθια) και εννέα (9) δίκυκλα μοτοποδήλατα.

Η ασφάλιση καλύπτει το σύνολο των μεικτών ασφαλίστρων των ασφαλιζομένων αυτοκινήτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου για το έτος 2017 και για δώδεκα μήνες.  Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίσει :

1.       τυχόν νέα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου Κορινθίων που θα αποκτηθούν ή θα τεθούν σε κυκλοφορία

2.       υφιστάμενα οχήματα/μηχανήματα του Δήμου που τυχόν αποκτήσουν πινακίδες κυκλοφορίας

κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου, για το χρονικό διάστημα από της αναγγελίας προς αυτόν με έγγραφη βεβαίωση, μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου, για όλες τις καλύψεις που θα του ζητηθούν όπως και τυχόν επιπλέον επασφαλίσεις για όσα οχήματα κριθούν αναγκαίες, με ανάλογους όρους και τιμές ασφάλισης με την προσφορά του και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η ποσότητα της ασφάλισης μπορεί να αυξηθεί κατά το δικαίωμα της προαίρεσης (ήτοι 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους κρατήσεις) και ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις επί πλέον ασφαλίσεις χωρίς αντίρρηση. Επίσης, η ποσότητα των ασφαλισμένων οχημάτων μπορεί να μειωθεί στην περίπτωση απόσυρσης οχημάτων από την κυκλοφορία.

               Ο διαγωνισμός θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, Κόρινθος) την 24η Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και από ώρα 11:00 έως 11:30 (ώρα λήξης επίδοσης των προσφορών).

Οι οικονομικοί φορείς που επιθυμούν να συμμετέχουν στο συνοπτικό διαγωνισμό μπορούν να λάβουν γνώση του πλήρους τεύχους της διακήρυξης σε ηλεκτρονική μορφή, από την ιστοσελίδα του Δήμου Κορινθίων, στον δικτυακό τόπο: www.korinthos.gr ή από το Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ., όπου είναι διαθέσιμο για ελεύθερη, πλήρη, άμεση πρόσβαση και χρήση από κάθε ενδιαφερόμενοΟι ενδιαφερόμενοι, για να ενημερωθούν σχετικά, μπορούν ακόμα να προμηθευτούν με δικά τους έξοδα φωτοτύπησης τα τεύχη της σχετικής μελέτης του διαγωνισμού στην ταχυδρομική διεύθυνση: Δημοκρατίας 1, Κόρινθος, Τ.Κ. 20131, Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών (ισόγειο) τηλέφωνο: 2741362819, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες, μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ