Αναλυτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού υπηρεσίας

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων

ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Α.Μ.:  14/2017

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΠΡΟΥΠ: 34.510,00 €

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Αριθμ. πρωτ: 20035/10-05-2017 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

 

Διακηρύσσει συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο την οικονομικότερη προσφορά, προκειμένου να αναθέσει σε ασφαλιστική εταιρεία την ασφάλιση των δημοτικών αυτοκινήτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων για το έτος 2017 και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, ενδεικτικού προϋπολογισμού  34.510,00 €.

 

Άρθρο 1ο: Ισχύουσες διατάξεις

           Ο διαγωνισμός και η ασφάλιση των οχημάτων/μηχανημάτων θα γίνουν σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

1.     Του Ν. 3463 /2006 ( ΦΕΚ  Α/114/2006 ) με τίτλο « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων », όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.

2.       Του N. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010)  περί ΄΄Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.

3.       Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

4.       Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008

5.       Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) περί ΄΄ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες΄΄.

6.       Της ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/20.12.2012 τεύχος Β’) :
Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

7.       Του N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τεύχος Α):Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις

8.       Toυ N. 4250/2014 ΦΕΚ Α΄ 74 : Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις.

9.       Του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

10.   Του Ν. 4013/2011 περί ΄΄ Σύστασης ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις΄΄.

11.   Του Π.Δ. 237 της 10 Ιουν./18 Ιουλ. 1986 (ΦΕΚ Α 110 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 169 Α/30-10-86)) : Κωδικοποίηση των διατάξεων του Νομ.489/76 (ΦΕΚ Α 331/76) “περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης”, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Νομ. 1569/85 (ΦΕΚ Α/183/85) και τα Π.Δ.1019/81 (ΦΕΚ Α/253/81) και 118/85) ΦΕΚ Α 35/85).

12.   Του Ν. ΓπΝ’/04-12-1911 ”Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης”.

13.   Του Ν. 3492/06 (ΦΕΚ 210 Α/05-10-2006) : ΄΄Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις΄΄, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

      Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στα 34.510,00  ΕΥΡΩ, η δε πίστωση θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Δήμου του οικονομικού έτους 2017.  Η χρηματοδότηση είναι από Πόρους του Δήμου και η δαπάνη θα βαρύνει τους Κ.Α. του προϋπολογισμού έτους 2017 ως παρακάτω :

Α/Α

ΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)

Kωδικός κατά CPV

1

10/6253.0001

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

1.500,00

66514110-0

2

20/6252.0001

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

4.000,00

3

20/6253.0001

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

13.000,00

4

30/6252.0001

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.500,00

5

30/6253.0001

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

4.000,00

6

30/6255.0001

ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

2.460,00

7

35/6253.0001

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

4.500,00

8

35/6252.0001

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.500,00

9

35/6255.0001

ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

820,00

10

45/6253.0001

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

1.230,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

34.510,00

Η ασφάλιση των δημοτικών αυτοκινήτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων, αφορά πενήντα τρία (53) αυτοκίνητα (επιβατηγά, λεωφορεία, βυτιοφόρα, φορτηγά παντός τύπου, απορριμματοφόρα), είκοσι οκτώ (28) μηχανήματα έργων (ερπύστρια, σάρωθρα, τσάπες, βραχιονοφόρα ανυψωτικά καλάθια) και εννέα (9) δίκυκλα μοτοποδήλατα.

 

ΑΡΘΡΟ 2Ο : Τεύχη μελέτης – Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

Η παρούσα αφορά την ασφάλιση των οχημάτων/μηχανημάτων του Δήμου για το έτος 2017 και για δώδεκα μήνες, σύμφωνα με τον προϋπολογισμό της σχετικής μελέτης της Τεχνκής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων (Αριθμός Μελέτης : 14/2017).

Οι ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά, θα πρέπει να προμηθευτούν από το Δήμο Κορινθίων (Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 20131, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών (Ισόγειο), τηλ. : 27413-62819) τα τεύχη της σχετικής μελέτης του διαγωνισμού.

Σημειώνεται ότι, τα έξοδα φωτοτύπησης των τευχών της μελέτης βαρύνουν τον κάθε ενδιαφερόμενο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αφήνουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, φαξ) στη γραμματεία τεχνικών υπηρεσιών (Δημοκρατίας 1, Τ.Κ. 20131, ΚΟΡΙΝΘΟΣ, Γραμματεία Τεχνικών Υπηρεσιών (Ισόγειο), τηλ. : 27413-62819), για τυχόν ενημέρωσή τους σε απρόοπτες καταστάσεις.

Σε κάθε περίπτωση το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και είναι διαθέσιμο για ελεύθερη, πλήρη, άμεση πρόσβαση και χρήση από κάθε ενδιαφερόμενο.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο :  Τόπος και χρόνος διενέργειας του Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός θα γίνει την 24η Μαΐου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:30 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κορινθίων (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος, Τ.Κ. 20131, Κόρινθος) από την αρμόδια επιτροπή. Ώρα έναρξης λήψης προσφορών ορίζεται η 11:00 και ώρα λήξης παραλαβής αυτών η 11:30.

 

ΑΡΘΡΟ 4ο :  Τεύχη Δημοπράτησης.

 

Τα στοιχεία της σύμβασης, κατά σειρά ισχύος, είναι :

1.      Η παρούσα διακήρυξη.

2.      Η Συγγραφή Υποχρεώσεων.

3.       Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός.

4.       Η τεχνική έκθεση.

5.       Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ)

6.       Έντυπο προσφοράς

7.        Πίνακας οχημάτων

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  : Εγγυητικές επιστολές

Σχετικά με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Α. Δεν απαιτείται εγγυητική συμμετοχής στο διαγωνισμό

Β. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, που απαιτείται για την υπογραφή της σύμβασης, θα είναι το 5% της αξίας της σύμβασης.  Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. (άρθρο 72 παρ.1β του Ν.4412/2016).

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει απαραιτήτως να απευθύνεται στο Δήμο Κορινθίων και να είναι πρωτότυπη.  Αυτή εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα (άρθρο 72 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των ειδών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. Η εγγύηση μπορεί να αποδεσμεύεται σταδιακά ύστερα από γνωμοδότηση αρμόδιας Επιτροπής, κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και της εκπρόθεσμης παράδοσης.

 

ΑΡΘΡΟ 6ο  : Κατάθεση προσφορών

Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικά στα γραφεία του Δήμου (Ταχ. Δ/νση: Κολιάτσου 32, Κόρινθος, Τ.Κ. 20131) ή να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή του διαγωνισμού μέχρι την ώρα που ορίζει το άρθρο 3 της παρούσης.

Η πρωτοκολλημένη σύμβαση θα τεθεί σε ισχύ με την ανάρτησή της στο διαδίκτυο (΄΄ΔΙΑΥΓΕΙΑ΄΄). Η εξάντληση του ποσού της σύμβασης δεν είναι υποχρεωτική.

 

ΑΡΘΡΟ 7ο : Περιεχόμενο προσφορών και αιτήσεων συμμετοχής

7.Α.   Η ανάθεση θα βασιστεί στην πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για το Δήμο.

Οι προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς (άρθρο 92 παρ.1 Ν.4412/16):
α) η λέξη ΄΄Προσφορά΄΄ ή ΄΄Αίτηση συμμετοχής΄΄,
β) η επωνυμία του Δήμου Κορινθίων,
γ) ο τίτλος της σχετικής μελέτης του διαγωνισμού,
δ) η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής),
ε) τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου

Οι παρακάτω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι που αναφέρονται στα Α, Β και Γ, και οι οποίοι θα βρίσκονται μέσα στον κυρίως φάκελο, θα φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου (άρθρο 92 παρ.2 Ν.4412/16).


Στη διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
Α.
   Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», που θα περιλαμβάνει τα εξής :

1.      Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016),

2.      Τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης του προσφέροντος ή του υποψήφιου νομικού προσώπου, δηλαδή πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, περί εγγραφής του σε αυτό (άρθρο 75, Ν. 4412/2016).  Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι επαγγελματίες του είδους, με την έννοια της απόδειξης εγγραφής τους σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο κατά τούς όρους που καθορίζονται  από τους νόμους της χώρας που είναι εγκατεστημένοι.

3.      Παραστατικό εκπροσώπησης, αν οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχουν με αντιπρόσωπους. Οι ενδιαφερόμενοι καταθέτουν αυτοπροσώπως στην επιτροπή ή με πληρεξούσιο νόμιμα διορισμένο τις προσφορές τους.  Οι Α.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 24 του Ν.1832/89,  εκπροσωπούνται από μέλος του Δ.Σ. που θα πρέπει να προσκομίσει στη δημοπρασία πρακτικό του Δ.Σ. που εγκρίνει τη συμμετοχή της Α.Ε. στο διαγωνισμό, οι Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και οι Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες εκπροσωπούνται από το διαχειριστή τους ή από άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 93 του Ν. 4412/2016.

Β.   Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα τεύχη της σχετικής μελέτης.  Τυχόν πιστοποιήσεις συστήματος διασφάλισης ποιότητας των εργασιών και υπηρεσιών για τον ανάδοχο κατά ISO θα πρέπει να προσκομιστούν στο φάκελο τεχνικής προσφοράς, εφόσον υπάρχουν.   Στο φάκελο θα υποβάλλονται τα προβλεπόμενα από τη Δ/νση Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και Αναλογιστικής του Υπουργείου Ανάπτυξης πιστοποιητικά περιθωρίου φερεγγυότητας και επένδυσης ασφαλιστικής τοποθέτησης χρήσης 2017.

Αν τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις και

Γ. Ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα τεύχη της σχετικής μελέτης.

 

Η οικονομική προσφορά θα περιέχει το έντυπο προσφοράς, το οποίο θα προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι, όπως αναφέρεται στο άρθρο 2.  Στην προσφορά, της οποίας η τιμή θα είναι σε ευρώ, θα φαίνονται :

1)       η τιμή ασφάλισης του κάθε οχήματος/μηχανήματος (αριθμητικώς),

2)       το συνολικό προσφερόμενο ποσό, αριθμητικώς και ολογράφως.

 

Σε περίπτωση διαφοράς, υπερισχύουν οι ολογράφως αναγραφόμενες τιμές.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.  Φ.Π.Α. δεν υφίσταται.

Οι προσφερόμενες τιμές θα παραμείνουν αμετάβλητες για όλο το χρονικό διάστημα που ισχύει η ασφάλεια και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο εκτός από τυχόν μεταβολές που θα ορίσει το Υπουργείο Εμπορίας. 

 

Στοιχεία σχετικά με τα υπό ασφάλιση δημοτικά οχήματα και μηχανήματα (εργοστάσιο κατασκευής, είδος αυτοκινήτου, αριθμός κυκλοφορίας, φορολογήσιμοι ίπποι, ημερομηνία λήξης τωρινών ασφαλιστηρίων συμβολαίων, τωρινή κατηγορία BONUSMALUS, (ασφαλιζόμενη αξία από κίνδυνο πυρός) παρέχονται σε συνημμένο πίνακα της σχετικής μελέτης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία του Δήμου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. 27413-62835, κo Ζαφειρόπουλο Χρήστο)

 

Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α’ 188).  Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται και στην Αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική (άρθρο 92 παρ.4 Ν.4412/16).

Οι ενδιαφερόμενοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την ορθή σύνταξη των προσφορών τους.

 

Η εξάντληση του ποσού της σύμβασης δεν είναι υποχρεωτική για το Δήμο. 

 

Όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται στο διαγωνισμό (συμμετοχής και τεχνικά στοιχεία),  υποβάλλονται σε πρωτότυπα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014.

 

Ο Δήμος μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας (παρ. 5, άρθρο 79 του Ν. 4412/2016). 

 

7.Β.  Αποδεικτικά μέσα που θα πρέπει να προσκομίσει ο κάθε υποψήφιος προμηθευτής στην Επιτροπή Αξιολόγησης, όταν αυτά του ζητηθούν:

α) απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι ο συμμετέχων δεν εμπίπτει σε καμία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 73, Ν. 4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά επιπλέον και μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  Η υποχρέωση αυτή αφορά ιδίως:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.


β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας, ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.  Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

γ) Πιστοποιητικό ότι ο οικονομικός φορέας δεν :

·         τελεί υπό πτώχευση ή

·         έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή

·         τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή

·         έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή

·         έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή

·        βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.

 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω. 

 

Άρθρο 8ο  : Αποσφράγιση των προσφορών

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα προβεί στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα (άρθρο 3).  Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υπoβλήθηκαν από αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στη σχετική μελέτη.  Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια.

 

ΑΡΘΡΟ 9ο : Χρόνος ισχύος προσφοράς

Κάθε προσφορά δεσμεύει αυτόν που την υποβάλλει για τρεις (3) μήνες.

 

ΑΡΘΡΟ 10ο  : Κριτήριο επιλογής αναδόχου

Ανάδοχος της ασφάλισης κηρύσσεται αυτός που προσφέρει συνολικά τη χαμηλότερη τιμή.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο : Ενστάσεις  (Άρθρο 127 του Ν. 4412/2016)

Οι ενστάσεις πρωτοκολλούνται και εξετάζονται από την Επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων.

1. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, λαμβάνοντας υπόψη και τη γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.

 

Άρθρο 12ο : Διαδικασία πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α’ 74) όλων των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο άρθρο 7 (ειδικότερα : εδάφιο 7.Β.) αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού.  Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στην Επιτροπή Αξιολόγησης .

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε  (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς.

 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, κηρύσσεται έκπτωτος και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως ορίζονται στην παρούσα μελέτη, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του φακέλου στην Οικονομική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

 

Άρθρο 13ο : Σύμβαση

Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει άμεσα και εντός είκοσι ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης, για την υπογραφή του συμφωνητικού.

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.

 

Άρθρο 14ο: Ασφάλιση

Η ασφάλιση καλύπτει το σύνολο των μεικτών ασφαλίστρων των ασφαλιζομένων αυτοκινήτων, μηχανημάτων και μοτοποδηλάτων του Δήμου.  Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίσει :

1)       τυχόν νέα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου Κορινθίων που θα αποκτηθούν ή θα τεθούν σε κυκλοφορία

2)       υφιστάμενα οχήματα/μηχανήματα του Δήμου που τυχόν αποκτήσουν πινακίδες κυκλοφορίας

κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου, για το χρονικό διάστημα από της αναγγελίας προς αυτόν με έγγραφη βεβαίωση, μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου, για όλες τις καλύψεις που θα του ζητηθούν όπως και τυχόν επιπλέον επασφαλίσεις για όσα οχήματα κριθούν αναγκαίες, με ανάλογους όρους και τιμές ασφάλισης με την προσφορά του και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η ποσότητα της ασφάλισης μπορεί να αυξηθεί κατά το δικαίωμα της προαίρεσης (ήτοι 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένων κάθε είδους κρατήσεις) και ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις επί πλέον ασφαλίσεις χωρίς αντίρρηση. Επίσης, η ποσότητα των ασφαλισμένων οχημάτων μπορεί να μειωθεί στην περίπτωση απόσυρσης οχημάτων από την κυκλοφορία.

 

ΑΡΘΡΟ 15ο : Δαπάνες

Κάθε δαπάνη μέχρι τελικής παραδόσεως των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και της όλης ασφάλισης (κρατήσεις, έξοδα και ό,τι άλλο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία) βαρύνει αποκλειστικά και μόνον τον ανάδοχο. 

 

Άρθρο 16ο:  Πληρωμή αναδόχου

Η αμοιβή του αναδόχου για την ασφάλιση των οχημάτων/μηχανημάτων θα καταβληθεί με χρηματικό ένταλμα εκδιδόμενο σε βάρος της οικείας πίστωσης του προϋπολογισμού έτους 2017, εφ’ όσον έχει τακτοποιήσει προηγουμένως τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις που τον βαρύνουν και απορρέουν από την οικεία σύμβαση και έχει ολοκληρωθεί καλώς η παράδοση όλων των ασφαλιστηρίων συμβολαίων χωρίς αντιρρήσεις ή εν γένει προβλήματα.

 

ΑΡΘΡΟ 17ο  : Διευκρινήσεις

Οτιδήποτε δεν ορίζεται ή διευκρινίζεται στην παρούσα, ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πλαίσιο κειμένου: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Εργασία:

    Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων

 

Προϋπολογισμός :

   34.510,00

 

Αριθμ. Μελέτης :

     14 / 2017

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

·        ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

·        ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

·        ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

·        ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)

·        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

·         ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων.

(Kωδικός κατά CPV: 66514110-0)

 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

 

Με τη παρούσα μελέτη προβλέπεται η εργασία ασφάλισης δημοτικών αυτοκινήτων, μηχανημάτων και δικύκλων για το έτος 2017 ως αναφέρεται στη συγγραφή υποχρεώσεων της παρούσας μελέτης.  Ειδικότερα, θα γίνει ασφάλιση πενήντα τρία (53) οχημάτων, είκοσι οκτώ (28) μηχανημάτων και εννέα (9) μοτοποδηλάτων των διαφόρων Υπηρεσιών του Δήμου για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Σκοπός των υπηρεσιών είναι η πρόληψη για την αποφυγή εμφάνισης προβλημάτων, η απόλυτη ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών, η διαφύλαξη των υλικών αγαθών σε σχέση με τα οχήματα του Δήμου και η άμεση αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος εμφανιστεί.

 

Η χρηματοδότηση θα γίνει από Δημοτικούς Πόρους.  Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ του προϋπολογισμού έτους 2017, όπως φαίνεται παρακάτω :

 

Α/Α

ΚΑ

ΤΙΤΛΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)

Kωδικός κατά CPV

1

10/6253.0001

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

1.500,00

66514110-0

2

20/6252.0001

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

4.000,00

3

20/6253.0001

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

13.000,00

4

30/6252.0001

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.500,00

5

30/6253.0001

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

4.000,00

6

30/6255.0001

ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

2.460,00

7

35/6253.0001

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

4.500,00

8

35/6252.0001

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ-ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

1.500,00

9

35/6255.0001

ΛΟΙΠΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ

820,00

10

45/6253.0001

ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ

1.230,00

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

34.510,00

                   

           Ο διαγωνισμός και η ασφάλιση των οχημάτων/μηχανημάτων θα γίνουν σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

1.    Του Ν. 3463 /2006 ( ΦΕΚ  Α/114/2006 ) με τίτλο « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.

2.      Του N. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010)  περί ΄΄Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.

3.      Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

4.      Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008

5.      Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) περί ΄΄ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες΄΄.

6.      Της ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/20.12.2012 τεύχος Β’) :
Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

7.      Του N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τεύχος Α):Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις

8.      Toυ N. 4250/2014 ΦΕΚ Α΄ 74 : Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις.

9.      Του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

10.  Του Ν. 4013/2011 περί ΄΄ Σύστασης ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις΄΄.

11.  Του Π.Δ. 237 της 10 Ιουν./18 Ιουλ. 1986 (ΦΕΚ Α 110 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 169 Α/30-10-86) : Κωδικοποίηση των διατάξεων του Νομ.489/76 (ΦΕΚ Α 331/76) “περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης”, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Νομ. 1569/85 (ΦΕΚ Α/183/85) και τα Π.Δ.1019/81 (ΦΕΚ Α/253/81) και 118/85) ΦΕΚ Α 35/85).

12.  Του Ν. ΓπΝ’/04-12-1911 ”Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης”.

13.  Του Ν. 3492/06 (ΦΕΚ 210 Α/05-10-2006) : ΄΄Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις΄΄, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Η ανάθεση θα γίνει ύστερα από συνοπτικό (πρόχειρο) διαγωνισμό ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής, με σφραγισμένες οικονομικές προσφορές και με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά, όπως αναλυτικά ορίζει η διακήρυξη της παρούσας.

           

                                         

 

Κόρινθος,  23/03/2017

Ο Συντάκτης

                    Ζαφειρόπουλος Χρήστος

 

 

 

 

 

   Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων.

(Kωδικός κατά CPV: 66514110-0)

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

 

Για την ασφάλιση των οχημάτων/μηχανημάτων (έτους 2017), όπως αυτή αναφέρεται και περιγράφεται στη συγγραφή υποχρεώσεων και την τεχνική έκθεση, προϋπολογίστηκε το ποσό των 34.510,00 € (ΤΡΙΑΝΤΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΚΑΙ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ ΔΕΚΑ ΕΥΡΩ),  και θα βαρύνει τοους εξής κωδικούς : 10/6253.0001, 20/6252.0001, 20/6253.0001, 30/6252.0001, 30/6253.0001, 30/6255.0001, 35/6253.0001, 35/6252.0001, 35/6255.0001, 45/6253.0001, έτους 2017.  Αναλυτικά, ο προϋπολογισμός έχει ως εξής :

 

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ

ΔΑΠΑΝΗ (€)

1.

Ασφάλιση δημοτικών αυτοκινήτων, μηχανημάτων και δικύκλων για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών

53 (πενήντα τρία) αυτοκίνητα (επιβατηγά, λεωφορεία, βυτιοφόρα, φορτηγά παντός είδους, απορριμματοφόρα)

28 (είκοσι οκτώ) μηχανήματα έργων και

9 (εννέα) δίκυκλα (μοτοποδήλατα)

Ένα (1) έτος από την ημερομηνία λήξης των ασφαλιστηρίων συμβολαίων έτους 2016

32.510,00

2.

Απρόβλεπτα (δικαίωμα προαίρεσης)

 

 

2.000,00

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ  (€)                                             34.510,00 €

 

Το δικαίωμα προαίρεσης αφορά οχήματα ή μηχανήματα που τυχόν θα περιέλθουν στην ιδιοκτησία του Δήμου Κορινθίων εντός του χρονικού διαστήματος της ασφάλισης, όσων πιθανόν, εκτός των αναγραφομένων στον πίνακα οχημάτων, θα θέσει σε κυκλοφορία ο Δήμος Κορινθίων κατά την διάρκεια ισχύος της σύμβασης και τυχόν επιπλέον επασφαλίσεις κριθούν αναγκαίες. Η δαπάνη της συγκεκριμένης υπηρεσίας θα βαρύνει τον αντίστοιχο Κ.Α. αναλογικά.

 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Κόρινθος,  23/03/2017

 Κόρινθος,  23/03/2017

Ο Συντάκτης

 

 

                    Ζαφειρόπουλος Χρήστος

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

 Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

 

 

                    Ιωάννης  Σωτ. Τσολάκης

                 Μηχανολόγος Μηχανικός MSc

 

 

 

 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΣ  ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

Ασφάλιστρα μεταφορικών

μέσων και μηχανημάτων

Προϋπολογισμός : 34.510,00 ευρώ

Αρ. Μελέτης14/2017

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

 

 

Άρθρο 1ο : Αντικείμενο – Εργασία

Η παρούσα συγγραφή υποχρεώσεων αφορά την εργασία ασφάλισης δημοτικών αυτοκινήτων, μηχανημάτων και δικύκλων, συνολικού προϋπολογισμού 34.510,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης ποσού 2.000,00 €) συμπεριλαμβανομένων : του Φόρου Ασφαλίστρων και του τέλους χαρτοσήμου για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Σκοπός των υπηρεσιών είναι η πρόληψη για την αποφυγή εμφάνισης προβλημάτων, η απόλυτη ασφάλεια των εργαζομένων και των πολιτών, η διαφύλαξη των υλικών αγαθών σε σχέση με τα οχήματα του Δήμου και η άμεση αντιμετώπιση του οποιουδήποτε προβλήματος εμφανιστεί.

 

Άρθρο 2ο: Ισχύουσες διατάξεις

Ο διαγωνισμός και η ασφάλιση των οχημάτων/μηχανημάτων θα γίνουν σύμφωνα με τις κάτωθι διατάξεις:

1.      Του Ν. 3463 /2006 ( ΦΕΚ  Α/114/2006 ) με τίτλο « Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων », όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.

2.      Του N. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010)  περί ΄΄Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης΄΄, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.

3.      Του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-16) : Δημόσιες Συμβάσεις Εργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)

4.      Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008

5.      Του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-8-16) περί ΄΄ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες΄΄.

6.      Της ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/20.12.2012 τεύχος Β’) :
Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

7.      Του N. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/13.07.2010 τεύχος Α):Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις

8.      Toυ N. 4250/2014 ΦΕΚ Α΄ 74 : Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση των διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις.

9.      Του Ν. 4270/14 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014) : Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις.

10.  Του Ν. 4013/2011 περί ΄΄ Σύστασης ενιαίας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις΄΄.

11.  Του Π.Δ. 237 της 10 Ιουν./18 Ιουλ. 1986 (ΦΕΚ Α 110 – Διορθ. Σφαλμ. Στο ΦΕΚ 169 Α/30-10-86) : Κωδικοποίηση των διατάξεων του Νομ.489/76 (ΦΕΚ Α 331/76) “περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης”, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε από το Νομ. 1569/85 (ΦΕΚ Α/183/85) και τα Π.Δ.1019/81 (ΦΕΚ Α/253/81) και 118/85) ΦΕΚ Α 35/85).

12.  Του Ν. ΓπΝ’/04-12-1911 ”Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης”.

13.  Του Ν. 3492/06 (ΦΕΚ 210 Α/05-10-2006) : ΄΄Οργάνωση συστήματος ελέγχου για τη διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης του Κρατικού Προϋπολογισμού και των εκτός του Κρατικού Προϋπολογισμού φορέων και άλλες διατάξεις΄΄, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 

Άρθρο 3ο: Χρόνος εκτέλεσης υπηρεσίας

Η ασφάλιση θα είναι διάρκειας ενός ημερολογιακού έτους και η έναρξη της ασφαλιστικής κάλυψης θα αρχίζει από την ημερομηνία λήξης της προηγούμενης ασφαλιστικής σύμβασης για κάθε ασφαλιζόμενο όχημα.  Επίσης, η ασφάλιση θα αφορά τα υπάρχοντα οχήματα του συνημμένου πίνακα οχημάτων και κάθε νέο όχημα που θα τεθεί σε κυκλοφορία ή θα αποκτήσει πινακίδες κυκλοφορίας έστω και μετά την υπογραφή, βέβαια, αλλά και κατά τη διάρκεια της υπογραφείσας σύμβασης.

 

Άρθρο  4ο : Ποινικές ρήτρες

Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. (άρθρο 218 παρ.1 Ν.4412/2016)

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής:
α)
για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα,
γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. (
άρθρο 218 παρ.2 Ν.4412/2016)

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου (
άρθρο 218 παρ.3 Ν.4412/2016)
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. (
άρθρο 218 παρ.4 Ν.4412/2016)

 

Άρθρο 5ο : Εγγυήσεις – Χρόνος εγγύησης

Ο ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού υποχρεούται να καταθέσει πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγύηση καλής εκτέλεσης, για ποσό ίσο με το 5% του ποσού της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα πρέπει απαραιτήτως να απευθύνεται στο Δήμο Κορινθίων και να είναι πρωτότυπη.  Αυτή εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα (άρθρο 72 παρ.3 του Ν.4412/2016)

Σχετικά με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ισχύουν όσα ορίζονται στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.

Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης και μέχρι την ημερομηνία παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή και καλύπτεται με την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της σύμβασης.

 

Άρθρο 6ο : Παραλαβή εργασιών

Η παραλαβή της ασφάλισης θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016.

 

Άρθρο 7ο : Ποιότητα Εκτελούμενων Εργασιών

Η όλη ασφάλιση των οχημάτων-μηχανημάτων θα πρέπει να συμμορφώνεται με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία.  Η τιμή μονάδος της εργασίας θα είναι σταθερή και αμετάβλητη κατά τη διάρκεια της εργασίας και για κανένα λόγο και σε καμία αναθεώρηση δεν υπόκειται.

 

Άρθρο 8ο : Εκχώρηση της εργασίας σε τρίτο

Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεων του αναδόχου, καθώς και η εκχώρηση ή ενεχυρίαση των απαιτήσεων του αναδόχου σε οιονδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

 

Άρθρο 9ο: Υποχρεώσεις αναδόχου

Η ασφάλιση των δημοτικών αυτοκινήτων, μηχανημάτων και δικύκλων θα αφορά:

·         Κάλυψη κινδύνου αστικής ευθύνης από σωματικές βλάβες (Σ.Β) σε τρίτους που δεν επιβαίνουν στο καλυπτόμενο όχημα

·         Κάλυψη κινδύνου αστικής ευθύνης από σωματικές βλάβες (Σ.Β) και στους επιβαίνοντες στο καλυπτόμενο όχημα

·         Κάλυψη κινδύνου αστικής ευθύνης από υλικές ζημιές (Υ.Ζ) σε πράγματα τρίτων που δεν μεταφέρονται με το καλυπτόμενο όχημα

·         Κάλυψη κινδύνου αστικής ευθύνης από σωματικές βλάβες (Σ.Β) σε τρίτους που δεν επιβαίνουν στο καλυπτόμενο όχημα και από υλικές ζημιές (Υ.Ζ) σε πράγματα τρίτων που δεν μεταφέρονται με το καλυπτόμενο όχημα σε περίπτωση κλοπής του καλυπτόμενου οχήματος

·         Πυρκαγιά του καλυπτόμενου οχήματος (όπου κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία) για όλες τις χρήσεις εκτός από μοτοποδήλατα.

·         Κάλυψη θραύσεως κρυστάλλων για όλες τις χρήσεις εκτός από μοτοποδήλατα.

·         Κλοπή (ολική και μερική) όπου κριθεί απαραίτητο από την Υπηρεσία για όλες τις χρήσεις εκτός από μοτοποδήλατα.

(Η τιμολόγηση για τις καλύψεις πυρός και ολικής-μερικής κλοπής θα γίνει ανά 1.000,00 € ασφαλιζομένου κεφαλαίου).

·         Επιπλέον για τα είκοσι οκτώ (28) μηχανήματα έργων η ασφάλιση θα αφορά και στην κάλυψη κινδύνου αστικής ευθύνης κατά την λειτουργία τους σαν εργαλεία.

Η συνολική προσφορά μικτών ασφαλίστρων θα δοθεί με βάση τα ακόλουθα στοιχεία:

·         Την κατηγορία BONUSMALUS στην οποία είναι ασφαλισμένα τα οχήματα, για την κάλυψη των υποχρεωτικών κινδύνων ασφάλισης (σωματικών βλαβών και υλικών ζημιών), ανεξάρτητα της υποχρεωτικής μεταβολής που θα τύχουν μετά τον υπολογισμό των τιμών BONUSMALUS για την νέα ασφαλιστική περίοδο.

Η κάλυψη τοπικής ρυμούλκησης λόγω ατυχήματος θα παρέχεται σε επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης(Ε.Ι.Χ.) και σε Φ.Ι.Χ. μικτού βάρους μέχρι 3.500 κιλών και μεταξόνιο όχι μεγαλύτερο από 2,7 μέτρα και με την απαραίτητη προϋπό0εση ότι ο πίσω άξονας του ασφαλισμένου οχήματος δεν φέρει διπλούς τροχούς καθώς και σε μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης άνω των 125 κυβικών (125cc).

Τα ανωτέρω στοιχεία εμφαίνονται επακριβώς στον συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

 

Άρθρο 10ο : Αυξομείωση ποσοτήτων

Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να ασφαλίσει :

3)       τυχόν νέα οχήματα – μηχανήματα του Δήμου Κορινθίων που θα αποκτηθούν ή θα τεθούν σε κυκλοφορία

4)       υφιστάμενα οχήματα/μηχανήματα του Δήμου που τυχόν αποκτήσουν πινακίδες κυκλοφορίας

κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής περιόδου, για το χρονικό διάστημα από της αναγγελίας προς αυτόν με έγγραφη βεβαίωση, μέχρι το τέλος της ασφαλιστικής περιόδου, για όλες τις καλύψεις που θα του ζητηθούν όπως και τυχόν επιπλέον επασφαλίσεις για όσα οχήματα κριθούν αναγκαίες, με ανάλογους όρους και τιμές ασφάλισης με την προσφορά του και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Η ποσότητα της ασφάλισης μπορεί να αυξηθεί κατά το δικαίωμα προαίρεσης (ήτοι 2.000,00 €) και ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις επί πλέον εργασίες χωρίς αντίρρηση.   Επίσης η ποσότητα της εργασίας μπορεί να μειωθεί στην περίπτωση απόσυρσης οχημάτων από την κυκλοφορία.

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

 

Κόρινθος,  23/03/2017

Κόρινθος,  23/03/2017

Ο Συντάκτης

 

 

 

Ζαφειρόπουλος Χρήστος

Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Ο Προϊστάμενος Δ/σης

Καθαριότητας και Ανακύκλωσης

 

                    Ιωάννης  Σωτ. Τσολάκης                                   

                Μηχανολόγος Μηχανικός MSc.

       

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Νο:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑΣ

ΜΑΡΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΜΟΙ ΙΠΠΟΙ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΙΠΠΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

BONUS -MALUS

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

1

ΚΗΥ 2102

MERCEDES

68

AΠΟΡΡΙΜ.

2

 

2

ΚΗΥ 2184

MERCEDES

68

AΠΟΡΡΙΜ.

2

 

3

ΚΗΥ 2219

MAN

41

AΠΟΡΡΙΜ.

2

 

4

ΚΗΥ 2244

MAN

41

AΠΟΡΡΙΜ.

2

 

5

ΚΗΗ 2940

ΜΕRCEDES

38

AΠΟΡΡΙΜ.

2

 

6

ΚΗΙ 5490

MERCEDES

38

ΑΠΟΡΡΙΜ.

2

 

7

KHI 5499

MERCEDES

25

ΑΠΟΡΡΙΜ.

2

 

8

ΚΗΥ 2192

MITSUBISHI

17

ΤΥΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

2

 

9

YOX 1104

SCANIA

51

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

 

10

Α.Α.Κ.

PIAGGIO

9

(Aρ.Πλ. 568955)

2

 

11

ΚΗΙ 5514

RENAULT

29

ΑΠΟΡΡΙΜ.

2

 

12

ΚΗΙ 5515

RENAULT

29

ΑΠΟΡΡΙΜ.

2

 

13

ΚΗΙ 5516

ΜΕRCEDES

38

AΠΟΡΡΙΜ.

2

 

14

ΚΗΗ 2947

MΑΝ

41

ΑΠΟΡΡΙΜ

2

 

15

ΚΗΥ 2202

MERCEDES

38

ΑΠΟΡΡΙΜ

2

 

16

ΚΗΥ 5112

MERCEDES

38

ΑΠΟΡΡΙΜ

2

 

17

ΚΗΗ 5452

VOLVO

43

ΑΠΟΡΡΙΜ

2

 

18

ΚΗΙ 5501

RENAULT

37

ΑΠΟΡΡΙΜ

2

 

19

ΚΗΥ 2209

MERCEDES

38

ΑΠΟΡΡΙΜ

2

 

20

ΚΗΙ 5513

MERCEDES

25

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

 

21

ΚΗΗ 5465

MΙΤSUBISHI

17

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

 

22

KHH 2950

IVECO

190

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

 

23

ΚΗΗ 2902

MITSUBISHI

17

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

 

24

ΚΗΗ 5467

DAIMLER CHRYSL.

38

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

 

25

ΚΗΥ 5136

RENAULT

18

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

2

 

26

ΚΗΙ 5494

HYUNDAI

16

ΜΙΝΙ BUS

2

 

27

ΚΗΗ 2931

MERCEDES

38

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

 

28

ΚΗΥ 2243

MITSUBISHI

17

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

29

ΜΕ 107063

JCB

165

ΦΟΡΤΩΤΗΣ

2

 

30

ΜΕ 92449

DULEVO

80

ΣΑΡΩΘΡΟ

2

 

31

ΜΕ 37392

IVECO

177

ΣΚΟΥΠΑ

2

 

32

ΜΕ 70089

MAN

220

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ

2

 

33

ΜΕ 92404

IVECO

210

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΚΑΔΩΝ

2

 

34

ΜΕ 117488

VOLVO

240

ΣΑΡΩΘΡΟ

2

 

35

ΜΕ 117487

BUCHER

26

ΣΑΡΩΘΡΟ

2

 

36

ΜΕ 68280

RAM

113

ΤΣΑΠΑ

2

 

37

ΜΕ 68558

CATERPILLAR 963

150

EΡΠΥΣΤΡΙΑ (Aρ. Πλ: 21Ζ 0372)

2

 

38

ΜΕ 95964

HYUNDAI

166

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

2

 

39

ME 122529

LIEBHERR

180

ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

2

 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

40

ΚΗΙ 5483

ΜΑΝ

41

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

 

41

ΚΗΥ 2226

VW

13

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

 

42

ΚΗΥ 2153

MERCEDES

34

ΓΕΡΑΝΟΣ

2

 

43

ΚΗΥ 2193

MERCEDES

36

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

 

44

ΚΗI 5479

MAZDA

17

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

2

 

45

KHI 5498

HYUNDAI

16

MINI BUS

2

 

46

ΚΗΗ 2928

ΤΟΥΟΤA

17

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

2

 

47

A.A.K.

PIAGGIO

9

ΦΟΡΤΗΓΟ (Aρ. Πλ: 01384)

2

 

48

ΚΗΗ 2914

OPEL

9

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

 

49

KHY 2208

HYUNDAI

18

EΠΙΒΑΤΙΚΟ

2

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

50

ΜΕ 26846

JCB

89

TΣΑΠΑ

2

 

51

ME 117492

BOBCAT

75

BOBCAT

2

 

52

ME 80518

NISSAN

34

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

2

 

53

ME 88755

JCB

93

TΣΑΠΑ

2

 

54

ΜΕ 45017

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

94

ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ ΦΟΡΤΩΤΗΣ

2

 

55

AAK

ΤΥΠΟΥ BOBCAT

 

 

TΣΑΠΑΚΙ
(Αρ. Πλ: 152763000000/102991/400)

2

 

56

ME 128150

JCB

110

TΣΑΠΑ
(Αρ. Πλ: JCB3CX4TA02109608)

2

 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

57

KHY 5108

DAIHATSU

9

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

2

 

58

KHI 5477

RENAULT

18

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ

2

 

 

 

EΠΙΒΑΤΙΚΟ (HUNDAI)

11

 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

2

15/07/2011

ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ

59

ΚΗΥ 2229

VW-CADDY

13

TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

2

 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

60

ΚΗΗ 2916

CITROEN

10

ΦΟΡΤΗΓΟ

 

 

61

ΚΗΥ 2191

ΜΙΤSUBISHI

17

TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

2

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

62

ΜΕ 113702

ΝΙSSAN

125

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

2

 

63

ΜΕ 129346

ΝΙSSAN

130

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

2

 

64

ΜΕ 117491

PIAGGIO

66

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

2

 

ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΗΠΩΝ

65

ΚΗΥ 2160

MITSUBISHI

14

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

 

66

ΚΗH 2919

MERCEDES

38

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

2

 

67

KHI 5506

TOYOTA

17

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

 

68

KHH 2949

MITSUBISHI

17

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

 

69

KHH 2942

VOLVO

43

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

2

 

70

KHH 2911

VOLVO

43

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

2

 

71

KHI 5517

SCANIA

77

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

2

 

72

KHI 4148

MAZDA

17

ΦΟΡΤΗΓΟ

2

 

73

KHI 5487

ΝΙSSAN

10

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

2

 

74

KHI 5484

FORD

17

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

2

 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΗΠΩΝ

75

ΜΕ 113688

MAZDA

143

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

2

 

76

ME 104409

MAZDA

143

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

2

 

77

ME 107054

LOADSTAR

210

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

2

 

78

ME 109636

MULTICAR

101

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

2

 

79

Α.Α.Κ.

MULTICAR

101

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ (Αρ. Πλαισίου: WMU2M26E48W000130)

2

 

80

NEO Α.Α.Κ.

DODCE DACOTA

101

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ (Αρ. Πλαισίου: 1B7XGG23X6PS198400)

2

 

81

ME 109644

NISSAN

133

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

2

 

ΔΙΚΥΚΛΑ

1

ΕΗΜ 1231

PIAGGIO

50cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

 

2

ΕΗΜ 1233

PIAGGIO

50cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

 

3

ΕΗΜ 1492

HONDA

50cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

 

4

ΕΗΜ 1494

HONDA

50cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

 

5

ΚΡΤ 101

MOTIVE

125cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

 

6

ΡΒΗ 592

TAIZHOU ZHONGNEG MOT

150cc

ΔΙΚΥΚΛΟ (Αρ. Πλ:81158605)

2

 

7

ΡΒΗ 595

TAIZHOU ZHONGNEG MOT

150cc

ΔΙΚΥΚΛΟ (Αρ. Πλ:81158597)

2

 

8

ΥΡ 9200

TAIZHOU ZHONGNEG MOT

50cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

 

9

ΕΗΜ 4853

PIAGGIO

50cc

ΔΙΚΥΚΛΟ

2

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ :……………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

………./………/2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ-ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

A/A

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑΣ

ΜΑΡΚΑ

ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΙΜΟΙ ΙΠΠΟΙ

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΙΠΠΟΙ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

BONUS -MALUS

Εναρξη ασφαλιστικής περιόδου

1

ΚΗΥ 2102

MERCEDES

68

AΠΟΡΡΙΜ.

2

23/08/2017

2

ΚΗΥ 2184

MERCEDES

68

AΠΟΡΡΙΜ.

2

23/08/2017

3

ΚΗΥ 2219

MAN

41

AΠΟΡΡΙΜ.

2

23/08/2017

4

ΚΗΥ 2244

MAN

41

AΠΟΡΡΙΜ.

2

23/08/2017

5

ΚΗΗ 2940

ΜΕRCEDES

38

AΠΟΡΡΙΜ.

2

23/08/2017

6

ΚΗΙ 5490

MERCEDES

38

ΑΠΟΡΡΙΜ.

2

23/08/2017

7

KHI 5499

MERCEDES

25

ΑΠΟΡΡΙΜ.

2

23/08/2017