Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, γάλακτος

                                                                                                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                        
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 7/11.04.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 120/2017
 
Θέμα 1oΗ.Δ.: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, γάλακτος για τους εργαζόμενους και ετοίμων γευμάτων για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Κορίνθου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων»
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Μ. Τρίτη καιώρα 17:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15381/07-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
9.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)  
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)    
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Σούκουλης Ανδρέας
23.    Καρασάββας Ιωάννης
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
26.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ)
 
 
 
 
 
1.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Φαρμάκης Γεώργιος
4.       Κεφάλας Σταύρος
5.       Πανταζής Βασίλειος
6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
3.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
4.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
6.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
11.    Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
12.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
13.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης διενέργειας της δημοτικής προμήθειας με τίτλο  «Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, γάλακτος για τους εργαζόμενους και ετοίμων γευμάτων για τη σίτιση μαθητών Μουσικού Σχολείου Κορίνθου του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την από 05-04-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
“Λαμβάνοντας υπόψη:
1.Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87/7.6.2010): «Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν το δήμο εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του νόμου στην αρμοδιότητα του δημάρχου ή άλλου οργάνου του δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του» και
2. σχετικά με την έγκριση διενέργειας ορισμένης δημοτικής προμήθειας η αρμοδιότητα ανήκει στο Δημοτικό Συμβούλιο και μόνο κατ’ εξαίρεση όταν η προμήθεια διενεργείται με απευθείας ανάθεση, λόγω της συνδρομής εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης, αρμόδιο όργανο για τη έγκριση της είναι η Οικονομική Επιτροπή.
Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε τη διενέργεια «Προμήθειας ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΤΟΙΜΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΙΤΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ & ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΩΝ» προϋπολογισμού 466.500,08€ (με ΦΠΑ) με ηλεκτρονικό, διεθνή ανοικτό και μειοδοτικό διαγωνισμό.
Ο Δήμος μας χρειάζεται να προβεί στην προμήθεια τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, φρέσκου γάλακτος τόσο για το Δήμο όσο και τα Νομικά του Πρόσωπα,για να καλύψει τις ανάγκες των υπηρεσιών τους (Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, το Κέντρο Πολιτισμού Αθλητισμού & Περιβάλλοντος – ΚΕΠΑΠ, το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής (Παιδικοί Σταθμοί, ΚΑΠΗ), καθώς και έτοιμων γευμάτων για τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου. Έχουν εγγραφεί σχετικές πιστώσεις ως εξής:
α) προμήθεια για έτοιμα γεύματα για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου συνολικού ποσού 89.659,00 € με Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 16/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 με  ΚΑE15/6481.0003 και τίτλο «Δαπάνη σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου»,
β) προμήθεια φρέσκου γάλακτος συνολικού ποσού 67.461,00 € με Φ.Π.Α. 13%, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 16/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 με  Κ.Α. 10,15,20,30,35,45/6063.0001 και τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος»,
γ) προμήθεια ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου συνολικού ποσού 96.964,59 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 16/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  Το ποσό 49.217,13€  θα βαρύνει την υπάρχουσα πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 με ΚΑ 15/6481.0002  και τίτλο «Προμήθεια ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου» και το ποσό των 47.747,46€ θα προβλεφθεί στο προϋπολογισμό έτους 2018.  
δ) προμήθεια γάλακτος ποσού 4.339,20 €  με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 16/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2017 του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων» (Κ.Ε.Π.Α.Π.) με ΚΑ 15/6063.001 και τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος»
ε) προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου ποσού 208.075,85 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 16/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού  έτους 2017 του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» με ΚΑ 15/6481.001 και τίτλο «Έξοδα λειτουργίας συσσιτούντων».
Καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη διενέργεια των εν λόγω προμηθειών.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις των άρθρων 65και 72 του Ν.3852/2010,τον Ν. 4111/25-01-2013,τον Ν 4412/2016την εγκύκλιο 3/26-03-2013του Υπουργείου Εσωτερικών περί «ανάδειξης προμηθευτών – χορηγητών προμηθειών των δήμων, των ιδρυμάτων και όλων των νομικών προσώπων, καθώς και των συνδέσμων ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού», μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τη διενέργεια των κατωτέρω προμηθειών:
  1. Προμήθεια για έτοιμα γεύματα για την σίτιση των μαθητών του Μουσικού Σχολείου Κορίνθου συνολικού ποσού 89.659,00 € με Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 16/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 με  ΚΑE 15/6481.0003 και τίτλο «Δαπάνη σίτισης μαθητών Μουσικού Γυμνασίου Κορίνθου»,
  2. Προμήθεια φρέσκου γάλακτος συνολικού ποσού 67.461,00 € με Φ.Π.Α. 13%, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 16/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 με  Κ.Α. 10,15,20,30,35,45/6063.0001 και τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος»,
  3. Προμήθεια ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου συνολικού ποσού 96.964,59 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 16/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.  Το ποσό 49.217,13€  θα βαρύνει την υπάρχουσα πίστωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 με ΚΑ 15/6481.0002  και τίτλο «Προμήθεια ειδών για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου» και το ποσό των 47.747,46€ θα προβλεφθεί στο προϋπολογισμό έτους 2018. 
  4. Προμήθεια γάλακτος ποσού 4.339,20 €  με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 16/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών που θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού έτους 2017 του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Δήμου Κορινθίων» (Κ.Ε.Π.Α.Π.) με ΚΑ 15/6063.001 και τίτλο «Λοιπές παροχές σε είδος»
  5. Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου ποσού 208.075,85 € με Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 16/2017 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, που θα βαρύνει την πίστωση του προϋπολογισμού  έτους 2017 του Νομικού Προσώπου «Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Κορινθίων» με ΚΑ 15/6481.001 και τίτλο «Έξοδα λειτουργίας συσσιτούντων».
 
Ο τρόπος εκτελέσεως και οι όροι του διαγωνισμού θα καθοριστούν με απόφαση της οικονομικής επιτροπής και θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό και μειοδοτικό διαγωνισμό.
               
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  7 / 120 / 2017.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος,  02-05-2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ