Έγκριση έκθεσης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού της Οικ. Επιτροπής για το δ’ τρίμηνο έτους 2016

                                                                                                            

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 7/11.04.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 121/2017
Θέμα 2oΗ.Δ.: «Έγκριση έκθεσης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού της Οικονομικής Επιτροπής για το δ’ τρίμηνο έτους 2016»
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 11η του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Μ. Τρίτη καιώρα 17:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 15381/07-4-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε  σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι έξι (26) μέλη, δηλαδή:
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.       Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος
3.       Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Μελέτης Χρήστος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)
5.       Ζήμος Κωνσταντίνος
6.       Σταυρέλης Νικόλαος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΗΔΘ)
9.       Λύτρα – Ανδρουτσοπούλου Κωνσταντίνα
10.    Βλάσσης Δημήτριος
11.   Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.   Παρτσινέβελος Κωνσταντίνος – Αντιδήμαρχος
13.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
14.   Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)  
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων –Αντιπρόεδρος, (αποχώρησε στο τέλος του 2ου ΘΗΔ)    
19.    Κορδώσης Χρήστος
20.    Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Σούκουλης Ανδρέας
23.    Καρασάββας Ιωάννης
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
25.    Δημητριάδη – Κακούρου Μαρία
26.    Πιέτρης Τιμολέων – Γραμματέας, (αποχώρησε στο τέλος του 1ου ΘΗΔ)
 
 
 
 
1.       Δράκος Παναγιώτης- Αντιδήμαρχος, (προσήλθε στο τέλος του 1ου ΗΔΘ)
2.       Παππάς Αντώνιος
3.       Φαρμάκης Γεώργιος
4.       Κεφάλας Σταύρος
5.       Πανταζής Βασίλειος
6.       Γκουργιώτης Αλέξανδρος
7.       Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν επίσης, πέντε (05) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
2.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
3.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
4.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
5.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος – Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
3.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων 
4.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
5.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
6.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
7.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
8.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Κίννας  Νικόλαος – Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
11.    Κούτρας Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
12.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
13.    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
14.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
15.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου 
16.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
17.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
 
Κατά την ψηφοφορία του ανωτέρω θέματος οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κορδώσης Χρήστος και Σούκουλης Ανδρέας βρίσκονται εκτός αιθούσης.
Ο Πρόεδρος αφού διαπίστωσε απαρτία κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί «Έγκρισης έκθεσης εσόδων και εξόδων του Προϋπολογισμού της Οικονομικής Επιτροπής για το δ’ τρίμηνο έτους 2016», έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα κατωτέρω:
Τις διατάξεις του άρθρου 72 § 1β του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07.06.2010), σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού και υποβάλλει ανά τρίμηνο έκθεση προς το Δημοτικό Συμβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και των εξόδων του Δήμου.
Τις διατάξεις του άρθρου 266 § 9 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/07.06.2010), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις του άρθρου 43 § 4 του Ν. 3979/2011 και του άρθρου 39 του Ν. 4257/2014, σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή, μετά από εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο τριμηνιαία έκθεση ως προς τα αποτελέσματα εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το προηγούμενο της έκθεσης τρίμηνο.
Την απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011 (Φ.Ε.Κ. 2007/09.09.2011, τεύχος Β΄) περί “Καθορισμού των στοιχείων τα οποία περιλαμβάνονται στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού των Δήμων και Περιφερειών”.
Την από 06-03-2017 εισηγητική έκθεση δ΄ τριμήνου του έτους 2016 για την εκτέλεση του προϋπολογισμού της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.
Την υπ’ αριθμ. 6/81/13-03-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, περί σύνταξης έκθεσης αποτελεσμάτων δ΄ τριμήνου έτους 2016. 
Ο κ. Νανόπουλος Βασίλειος αφού πήρε το λόγο είπε: Η μείζον μειοψηφία δεν εγκρίνει τις οικονομικές καταστάσεις διότι δεν έχουμε πειστεί ότι είναι εν τάξει. Αν ήταν σωστά τα οικονομικά στοιχεία γιατί δυσκολεύονται οι ορκωτοί λογιστές να κλείσουν τις οικονομικές χρήσεις των τελευταίων ετών;
Η κα Δημητριάδη Μαρία αφού πήρε το λόγο είπε : Θεωρώ ότι η συζήτηση δεν περιορίστηκε στο συγκεκριμένο θέμα αλλά επεκτάθηκε πέραν αυτού και για το λόγο αυτό καταψηφίζω το θέμα.
   
Το Δημοτικό συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 72 § 1β και 266 § 9 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, την απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. αριθμ. οικ. 40038/09.09.2011, την εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και την αριθμ. 6/81/13-03-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ.:1.Βασιλείου Νανόπουλου, 2. Σπυρίδωνα Ζαχαριά, 3. Κων/νου Δημητρόπουλου,
4. Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα και 5. Μαρίας Δημητριάδη)
 
Εγκρίνει την έκθεση εσόδων και εξόδων του Δήμου Κορινθίων που αφορά το τέταρτο τρίμηνο του έτους 2016, όπως συντάχθηκε και υποβλήθηκε με την υπ’ αριθμ. 6/81/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και έχει ως εξής:


ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016
Ημερομηνία από 01/01/2016 έως 31/12/2016
 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
%
ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ
%
1
2
2/1
3
3/1
3/2
0
ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
26.142.799,34
25.532.819,40
97,67
24.470.971,16
93,61
95,84
01
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
516.653,00
506.750,00
98,08
468.092,80
90,60
92,37
02
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ  ΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ
202.634,52
297.665,44
146,90
297.665,44
146,90
100,00
03
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
5.747.989,27
5.313.881,88
92,45
5.313.881,88
92,45
100,00
04
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1.272.626,52
1.218.258,79
95,73
1.103.612,22
86,72
90,59
05
ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ
2.327.519,49
2.276.013,18
97,79
1.379.947,70
59,29
60,63
06
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
15.869.152,29
15.714.025,86
99,02
15.714.025,86
99,02
100,00
07
ΛΟΙΠΑ ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
206.224,25
206.224,25
100,00
193.745,26
93,95
93,95
1
ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
11.396.803,54
1.870.180,95
16,41
1.824.271,85
16,01
97,55
11
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΚΙΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
240,00
240,00
100,00
240,00
100,00
100,00
12
ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
1.652.164,13
196.484,65
11,89
196.484,65
11,89
100,00
13
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
9.129.252,25
1.061.673,14
11,63
1.061.673,14
11,63
100,00
14
ΔΩΡΕΕΣ – ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΕΣ – ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
15
ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΤΙΜΑ – ΠΑΡΑΒΟΛΑ
550.340,91
546.976,91
99,39
505.667,81
91,88
92,45
16
ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
64.806,25
64.806,25
100,00
60.206,25
92,90
92,90
2
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΤΩΝ (Π.Ο.Ε.) ΠΟΥ ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ
1.177.827,91
1.150.699,49
97,70
328.959,06
27,93
28,59
21
ΕΣΟΔΑ ΠΟΕ ΤΑΚΤΙΚΑ
929.009,77
901.881,35
97,08
312.511,64
33,64
34,65
22
ΕΣΟΔΑ Π.Ο.Ε. ΕΚΤΑΚΤΑ
248.818,14
248.818,14
100,00
16.447,42
6,61
6,61
3
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ Π.Ο.Ε.
17.464.489,11
17.333.494,60
99,25
428.071,85
2,45
2,47
31
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
32
ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ
17.464.489,11
17.333.494,60
99,25
428.071,85
2,45
2,47
4
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
4.853.240,25
3.467.722,76
71,45
3.023.007,96
62,29
87,18
41
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ
4.010.102,85
2.646.575,49
66,00
2.636.020,40
65,73
99,60
42
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ
843.137,40
821.147,27
97,39
386.987,56
45,90
47,13
5
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ
13.281.065,45
13.281.065,45
100,00
13.281.065,45
100,00
100,00
51
ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ
13.281.065,45
13.281.065,45
100,00
13.281.065,45
100,00
100,00
 
ΣΥΝΟΛΑ ΕΣΟΔΩΝ
74.316.225,60
62.635.982,65
          
       43.356.347,33
 
 
 
 
 
ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟΔΩΝ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟΥ
Ημερομηνία από 01/01/2016 έως 31/12/2016
 
ΚΩΔΙΚΟΣ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΤΑ
ΔΕΣΜΕΥΘΕΝΤΑ
%
ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΑ
 %
ΕΝΤΑΛΘΕΝΤΑ
ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ
%
 
 
 
1
2
2/1
3
3/1
4
5
5/1
5/3
6
Έξοδα χρήσης
36.184.832,58
20.161.569,05
55,72
20.580.229,38
56,88
20.161.569,05
20.161.569,05
55,72
97,97
60
Αμοιβές και έξοδα προσωπικού
7.773.327,52
6.299.364,68
81,04
6.316.028,88
81,25
6.299.364,68
6.299.364,68
81,04
99,74
61
Αμοιβές αιρετών και τρίτων
1.468.393,68
560.711,34
38,19
564.762,00
38,46
560.711,34
560.711,34
38,19
99,28
62
Παροχές τρίτων
5.239.457,17
2.428.991,11
46,36
2.457.738,54
46,91
2.428.991,11
2.428.991,11
46,36
98,83
63
Φόροι – Τέλη
356.957,45
183.027,16
51,27
179.725,86
50,35
183.027,16
183.027,16
51,27
101,84
64
Λοιπά γενικά έξοδα
4.098.451,46
374.803,19
9,14
423.226,51
10,33
374.803,19
374.803,19
9,14
88,56
65
Πληρωμές για την εξυπηρέτηση της δημόσιας πίστης
312.334,09
278.575,90
89,19
280.102,80
89,68
278.575,90
278.575,90
89,19
99,45
66
Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων
3.234.954,16
480.427,53
14,85
555.565,31
17,17
480.427,53
480.427,53
14,85
86,48
67
Πληρωμές για μεταβιβάσεις εισοδημάτων σε τρίτους Παραχωρήσεις -Παροχές – Επιχορηγήσεις – Επιδοτήσεις – Δωρεές
13.611.957,05
9.533.991,19
70,04
9.781.402,53
71,86
9.533.991,19
9.533.991,19
70,04
97,47
68
Λοιπά έξοδα
89.000,00
21.676,95
24,36
21.676,95
24,36
21.676,95
21.676,95
24,36
100,00
7
Επενδύσεις
14.105.259,03
1.082.818,21
7,68
1.223.108,24
8,67
1.082.818,21
1.082.818,21
7,68
88,53
71
Αγορές κτιρίων τεχνικών έργων και προμήθειες παγίων
4.557.730,07
308.147,41
6,76
405.010,75
8,89
308.147,41
308.147,41
6,76
76,08
73
Έργα
9.089.494,93
760.870,20
8,37
804.296.89
8,85
760.870,20
760.870,20
8.37
94,60
74
Μελέτες, έρευνες, πειραματικές εργασίες και ειδικές δαπάνες
452.034,03
13.800,60
3,05
13.800,60
3,05
13.800,60
13.800,60
3,05
100,00
75
Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συμμετοχές σε επιχειρήσεις)
6.000,00
0,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8
ΠΛΗΡΩΜΕΣ Π.Ο.Ε & ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
23.145.245,57
3.392.791,54
14,66
4.834.760,91
20,89
3.392.791,54
3.392.791,54
14,66
70,17
81
Πληρωμές υποχρεώσεων (Π.Ο.Ε.)
2.124.790,11
640.050,93
30,12
2.082.020,30
97,99
640.050,93
640.050,93
30,12
30,74
82
Λοιπές αποδόσεις
4.145.565,05
2.752.740,61
66,40
2.752.740,61
66,40
2.752.740,61
2.752.740,61
66,40
100,00
85
Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους
16.874.890,41
0,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9
Αποθεματικό
880.888,42
0,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
91
Ποσό διαθέσιμο για αναπλήρωση των ανεπαρκών πιστώσεων για τη δημιουργία νέων μη προβλεπόμενων στον προϋπολογισμό
880.888,42
0,00
0,00
 
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
 
ΣΥΝΟΛΑ ΕΞΟΔΩΝ
74.316.225,60
24.637.178,80
 
26.638.098,53
 
24.637.178,80
24.637.178,80
 
 
 
 

                                     


 
 
β. Σύμφωνα με την πορεία και την εκτίμηση είσπραξης των εσόδων,  στις κατηγορίες ιδίων εσόδων (0,1,2-06,12,13) παρατηρήθηκε αύξηση της είσπραξης σε σχέση με το στόχο σε ποσοστό 4,63% . Στο σύνολο δε των εσόδων η απόκλιση απο το στόχο ανήλθε σε  -8,62% , ποσοστό λιγότερο από το  επιτρεπόμενο που δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% .Επίσης η εκτέλεση του προϋπολογισμού συνέβαλλε στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων σε σχέση με τη διαφορά εσόδων -εξόδων.
Σύμφωνα με την οδηγία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Αρ Πρωτ. Οικ 2/98253/0094 30-11-2011):
“ ελέγχεται η διαθεσιμότητα όχι μόνο των πιστώσεων του προϋπολογισμού αλλά και αυτή της επάρκειας ταμειακών διαθεσίμων. Η εγγραφή πίστωσης στον προϋπολογισμό, δεν σημαίνει ότι υπάρχει δυνατότητα πληρωμής, αφού η δυνατότητα αυτή εξασφαλίζεται μόνο αν υλοποιούνται οι προβλέψεις των εσόδων του προϋπολογισμού. Για το λόγο αυτό οι προβλέψεις του προϋπολογισμού θα πρέπει να επανεκτιμώνται σε τακτά διαστήματα και να λαμβάνονται μέτρα διόρθωσης. Σε περίπτωση υστέρησης των εσόδων θα πρέπει να αναπροσαρμόζεται ανάλογα το επίπεδο των δαπανών. Να παρακολουθείται η μηνιαία εξέλιξη των δεσμεύσεων και να λαμβάνονται έγκαιρα μέτρα σε περίπτωση που σωρεύονται ανεξόφλητες υποχρεώσεις.
 
Οι προϊστάμενοι των οικονομικών υπηρεσιών των φορέων έχουν την ευθύνη να παρακολουθούν την τήρηση και λειτουργία των μητρώων δεσμεύσεων .
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, την επάρκεια των ταμειακών διαθεσίμων του Δήμου, την υλοποίηση των προβλέψεων των συνολικών εσόδων του Δήμου που υπερτερούν έναντι των συνολικών δαπανών,  κρίνουμε πως δεν υπάρχουν αποκλίσεις στην εκτέλεση του προϋπολογισμού και δεν ήταν αναγκαία η μειωτική τροποποίηση του προϋπολογισμού εσόδων- εξόδων.                                                                                                                     
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  7 / 121 / 2017.
 
Ακριβές Απόσπασμα
Κόρινθος, 25 – 04 – 2017
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ Γ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ