Απόφαση αριθμ. 7/88/2017

 Αριθμός Πρακτικού 7

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 22-03-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 22α Μαρτίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 12099/17-03-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και απουσίαζαν δύο (2) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γ.), 6)Νανόπουλος Βασ., 7)Δημητρόπουλος Κων..

Α π ό ν τ ε ς

1)Μπάκουλης Δημ., 2)Κορδώσης Χρ..

 

       Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

     ΑΠΟΦΑΣΗ 88η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος τo 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ προϋπολογισμού 73.840,00€» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 31/380/2016 απόφασή της, με την οποία εγκρίθηκαν οι τεχνικές προδιαγραφές της υπ’ αριθμ. 58/2016 σχετικής μελέτης, καθορίστηκαν οι όροι διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας και ορίστηκε ημερομηνία διαγωνισμού η  16-12-2016.  Κατόπιν  με την αριθμ. 2/9/2017  απόφαση της  Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το από 16-12-2016 πρακτικό περί αποσφράγισης προσφορών, ελέγχου δικαιολογητικών και αξιολόγησης τεχνικών και οικονομικών προσφορών της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για την ανωτέρω προμήθεια, ανακηρύχθηκαν προσωρινοί ανάδοχοι του ανωτέρω διαγωνισμού: 1)η εταιρεία με την επωνυμία Γ. Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ για τη προμήθεια των ειδών με α/α στη σχετική μελέτη 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 6.1, 7.1,  και 8.1 με συνολικό ποσό προσφοράς είκοσι τέσσερις χιλιάδες διακόσια δέκα πέντε ευρώ και πενήντα λεπτά (24.215,50€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., και 2)η εταιρεία με την επωνυμία ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ για την προμήθεια ελαστικών διαστάσεων 12R22.5, 13R22.5, 285/70R19.5, 11R22.5, 175/70R13, 185/60R15, 205R16C, 295/80R22.5, 315/80R22.5 και 315/70R22.5 με ποσοστό έκπτωσης ένα τοις εκατό (1%) επί των τιμών καταλόγου συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και τοποθέτησης, και, ως προσωρινοί ανάδοχοι, κλήθηκαν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά κατακύρωσης για τον διαγωνισμό.  Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 22-02-2017 αριθμ. 2 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης, σύμφωνα με το οποίο: α)ο προσωρινός ανάδοχος εταιρεία Γ. Δ. Δαλαμαρίνης & ΣΙΑ Ε.Ε. κατέθεσε σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως ορίζει η αρ. 49509/2016 αναλυτική διακήρυξη, β)ο προσωρινός ανάδοχος Πίτσα Κυρ. Φωτεινή δεν κατέθεσε σωστά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, όπως ορίζει η αρ. 49509/2016 αναλυτική διακήρυξη, διότι δεν υπέβαλλε βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας κύριας ασφάλισης από τον Ο.Α.Ε.Ε..  Η επιτροπή αξιολόγησης μετά από συνεχείς συνεδριάσεις και κατόπιν των από 22-02-2017 και από 28-02-2017 εγγράφων περί παροχής προθεσμίας 5 και 15 ημερών αντίστοιχα για την προσκόμιση δικαιολογητικών, προχώρησε στον έλεγχο του προσκομισθέντος από την Πίτσα Κυρ. Φωτεινή εγγράφου – βεβαίωσης Ε.Φ.Κ.Α. με αρ. πρωτ. 386768/13-03-2017 περί ρύθμισης ασφαλιστικών εισφορών, το οποίο και έκανε δεκτό.  Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή αξιολόγησης εισηγείται την κατακύρωση της προμήθειας: α)των ανταλλακτικών όλων των κατηγοριών του προϋπολογισμού της μελέτης, ήτοι 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 6.1, 7.1 και 8.1, έναντι του ποσού των 24.215,50€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. στην εταιρεία Γ. Δ. Δαλαμαρίνης & ΣΙΑ Ε.Ε. και β)των ελαστικών διαστάσεων 12R22.5, 13R22.5, 285/70R19.5, 11R22.5, 175/70R13, 185/60R15, 205R16C, 295/80R22.5, 315/80R22.5 και 315/70R22.5 με ποσοστό έκπτωσης ένα τοις εκατό (1%) επί των τιμών καταλόγου συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και τοποθέτησης.  Τέλος, για τα είδη για τα οποία δεν κατατέθηκε προσφορά, καθώς και για τα είδη για τα οποία η προσφορά της συμμετέχουσας επιχείρησης « Πίτσα Κυρ. Φωτεινή – Εμπορία Ελαστικών» δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις της διακήρυξης, η επιτροπή εισηγείται την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016.

  Ο Πρόεδρος προτείνει την επικύρωση του από 22-02-2017 πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού και την κατακύρωση της σύμβασης για την εκτέλεση της εν θέματι προμήθειας ως εξής:

  α)στην εταιρεία με την επωνυμία Γ. Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ την προμήθεια των ειδών με α/α στη σχετική μελέτη 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 6.1, 7.1 και 8.1,  για τα οποία το συνολικό ποσό προσφοράς ανέρχεται στο ποσό των 24.215,50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ως ο κάτωθι πίνακας:

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ – ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Προσφερόμενο

ποσοστό έκπτωσης

1.1

1.       ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ

 

1.1.1.

DAIHATSU (επιβατηγό)

5%

1.1.2.

ΔΙΚΥΚΛΑ

5%

 

 

 

2.1

1.       ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ για ΠΛΑΙΣΙΑ

 

2.1.1.

MERCEDES (απορριμματοφόρων)

5%

2.1.2.

MAN (απορριμματοφόρων)

5%

2.1.3.

RENAULT (απορριμματοφόρων)

5%

2.1.4.

VOLVO (απορριμματοφόρων)

5%

2.1.5.

Λεωφορείων RENAULT

5%

2.1.6.

Λεωφορείων HYUNDAI

5%

2.1.7.

MERCEDES (φορτηγών)

5%

2.1.8.

MITSUBISHI (φορτηγών)

5%

2.1.9.

MITSUBISHI (αγροτικού)

5%

2.1.10.

PIAGGIO (φορτηγών)

5%

2.1.11.

SCANIA (φορτηγών)

5%

2.1.12.

RENAULT (φορτηγών)

5%

2.1.13.

IVECO (φορτηγών)

5%

 

 

 

3.1

1.       ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ για ΠΛΑΙΣΙΑ

 

3.1.1.

NISSAN (καλαθοφόρων)

5%

 

 

 

4.1

1.       ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ για ΠΛΑΙΣΙΑ

 

4.1.1.

Λεωφορείο HYUNDAI

5%

4.1.2.

MAN (φορτηγών)

5%

4.1.3.

FORD (φορτηγών)

5%

4.1.4.

VW (φορτηγών)

5%

4.1.5.

MERCEDES (φορτηγών)

5%

4.1.6.

MERCEDES (γερανών)

5%

4.1.7.

MAZDA (αγροτικών)

5%

4.1.8.

TOYOTA (αγροτικών)

5%

4.1.9.

PIAGGIO (φορτηγών)

5%

4.1.10.

OPEL (φορτηγών)

5%

4.1.11.

HYUNDAI (επιβατηγών)

5%

 

 

 

6.1

1.       ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ για ΠΛΑΙΣΙΑ

 

6.1.1.

MERCEDES (υδροφόρων)

5%

6.1.2.

TOYOTA (φορτηγών)

5%

6.1.3.

VOLVO (υδροφόρων)

5%

6.1.4.

SCANIA (υδροφόρων)

5%

6.1.5.

MAZDA (φορτηγών)

5%

6.1.6.

ΝΙSSAN (επιβατικού)

5%

6.1.7.

Λεωφορείο FORD

5%

6.1.8.

MITSUBISHI (φορτηγών)

5%

 

 

 

7.1

1.       ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ για ΠΛΑΙΣΙΑ

 

7.1.1.

MAZDA (πυροσβεστικού)

5%

 

 

 

8.1

1.       ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ για ΠΛΑΙΣΙΑ

 

8.1.1.

VW (αγροτικού)

5%

 

  β)στην επιχείρηση με την επωνυμία ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ την προμήθεια των ειδών-ελαστικών διαστάσεων 12R22.5, 13R22.5, 285/70R19.5, 11R22.5, 175/70R13, 185/60R15, 205R16C, 295/80R22.5, 315/80R22.5 και 315/70R22.5 με ποσοστό έκπτωσης ένα τοις εκατό (1%) επί των τιμών καταλόγου συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και τοποθέτησης, ως ο κάτωθι πίνακας:

 

Α/Α

 

ΤΥΠΟΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΤΙΜΗ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ

ΜΕ ΦΠΑ 24% & ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ

1

11R22.5 (ΤΙΜ. & ΔΙΑΦ.)

353,60

1%

 2

12R22,5 (ΤΙΜΟΝΙΟΥ)

404,68

1%

3

12R22,5 (ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ)

435,00

1%

4

205R16

112,55

1%

5

175/70R13

50,09

1%

6

185/60R15

62,09

1%

7

295/80R22,5 (ΤΙΜΟΝΙΟΥ)

375,15

1%

8

295/80R22,5 (ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ)

411,80

1%

9

315/80R22,5 (ΤΙΜΟΝΙΟΥ)

412,05

1%

10

315/80R22,5 (ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ)

425,30

1%

11

315/70R22,5 (ΤΙΜ. & ΔΙΑΦ.)

425,58

1%

12

13R22,5 (ΤΙΜ. & ΔΙΑΦ.)

451,41

1%

13

285/70R19,5 (ΤΙΜΟΝΙΟΥ)

299,71

1%

14

285/70R19,5 (ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ)

306,56

1%

 

  Για τα είδη για τα οποία δεν κατατέθηκε προσφορά, καθώς και για τα είδη για τα οποία η προσφορά της συμμετέχουσας επιχείρησης « Πίτσα Κυρ. Φωτεινή – Εμπορία Ελαστικών» δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις της διακήρυξης, κι ως εκ τούτου ο διαγωνισμός υπήρξε άγονος, ο Πρόεδρος προτείνει την προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, ως ο κάτωθι πίνακας:

 

Α/Α

A/A Μελέτης

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛOΦΟΡΙΑΣ

ΜΑΡΚΑ

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΣ

ΤΥΠΟΣ

ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

 

 

10/6671.0001

 

 

 

 

1

1

KHY 5108

DAIHATSU

—-

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ

JDAJ102G000505071

 

 

20/6671.0001

 

 

 

 

2

17

ΚΗΥ 2178

MERCEDES

—-

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΟΙΧΤΟ

WDB67602315592258

3

18

Α.Α.Κ
(ΙΝΡ-9315).

PIAGGIO

—-

ΦΟΡΤΗΓΟ

ZAPS8500000568955

4

27

ΚΗΥ 2209

MERCEDES

—-

ΑΠΟΡΡΙΜ

WDB9700731K405373

5

28

ΚΗΙ 5513

MERCEDES

—-

ΦΟΡΤΗΓΟ

WDB9700531K342185

6

31

ΚΗΗ 2902

MITSUBISHI

—-

ΦΟΡΤΗΓΟ

MMBCNK740YD003583

7

32

ΚΗΥ 2240

RENAULT

—-

ΦΟΡΤΗΓΟ

VF1KC0AAG19362333

8

33

ΚΗΥ 5136

RENAULT

—-

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

VF1NDDCL521893218

9

34

ΚΗΙ 5494

HYUNDAI

—-

ΜΙΝΙ BUS

NLJWWH7WP5Z032061

10

37

ΚΗΗ 2916

CITROEN

—-

ΦΟΡΤΗΓΟ

VF7GBKFWB94177577

11

38

ΚΗΥ 2191

ΜΙΤSUBISHI

—-

TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

MMBONK64PVD025050

 

 

20/6672.0001

 

 

 

 

12

39

ΜΕ 113702

ΝΙSSAN

—-

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

VWASHTF2492102710

13

40

ΜΕ 129346

ΝΙSSAN

—-

ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

VWASHTF 2481-061354

 

 

30/6671.0001

 

 

 

 

14

42

ΚΗΥ 2143

FORD

—-

ΦΟΡΤΗΓΟ

SGHBP535293

15

43

ΚΗΥ 2226

VW

—-

ΦΟΡΤΗΓΟ

WV1ZZZ9KZYR503518

16

45

ΚΗΥ 2193

MERCEDES

—-

ΦΟΡΤΗΓΟ

WDB67401415386993

17

46

ΚΗI 5479

MAZDA

—-

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

JMZUN1B22OW199370

18

47

KHI 5498

HYUNDAI

—-

MINI BUS

NLJWWH7WP5Z032033

19

49

A.A.K.

PIAGGIO

—-

ΦΟΡΤΗΓΟ

01384

20

50

ΚΗΗ 2946

ΜΕRCEDES

—-

ΦΟΡΤΗΓΟ

38503014664222

 

 

35/6671.0001

 

 

 

 

21

53

ΚΗΥ 2160

MITSUBISHI

—-

ΦΟΡΤΗΓΟ

JMBCNK12000290

22

54

ΚΗH 2919

MERCEDES

—-

ΥΔΡΟΦΟΡΟ

WDB9525031L364745

23

55

KHI 5506

TOYOTA

—-

ΦΟΡΤΗΓΟ

MROHR22G101500159

24

60

KHI 4148

MAZDA

—-

ΦΟΡΤΗΓΟ

JMZUF8UL200709550

25

62

KHI 5484

FORD

 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

SFAKXXBDVKKA43335

 

 

35/6672.0001

 

 

 

 

26

63

ΜΕ 113688

MAZDA

—-

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

JMZUN82128W687922

27

64

ME 104409

MAZDA

—-

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ

JMZUN82128W682966

 

 

45/6671.0001

 

 

 

 

28

65

ΚΗΥ 2229

VW-CADDY

—-

TYΠΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ

WV1ZZZ9KZR503521

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την εισήγηση του Προέδρου, τον σχετικό φάκελο του διαγωνισμού, το ως άνω αναφερόμενο πρακτικό της επιτροπής αξιολόγησης, τις διατάξεις του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 και του Ν. 4412/2016, καθώς και όλες τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

   Α.- Εγκρίνει το από 22-02-2017 πρακτικό αποσφράγισης και ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης της επιτροπής αξιολόγησης διαγωνισμού για εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2016) προϋπολογισμού 73.840,00€.

  Β.- Ανακηρύσσει αναδόχους του ανωτέρω διαγωνισμού:

1)την εταιρεία με την επωνυμία Γ. Δ. ΔΑΛΑΜΑΡΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΙ – ΕΙΣΑΓΩΓΑΙ (Κολιάτσου 19, Κόρινθος, ΑΦΜ 081253419, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου) για την προμήθεια των ειδών με α/α στη σχετική μελέτη 1.1, 2.1, 3.1, 4.1, 6.1, 7.1 και 8.1,  για τα οποία το συνολικό ποσό προσφοράς ανέρχεται στο ποσό των 24.215,50€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και

2)την επιχείρηση με την επωνυμία ΠΙΤΣΑ ΚΥΡ. ΦΩΤΕΙΝΗ – ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ (Σοφικό Κορινθίας, ΑΦΜ 047383071, Δ.Ο.Υ. Κορίνθου) για την προμήθεια των ειδών-ελαστικών διαστάσεων 12R22.5, 13R22.5, 285/70R19.5, 11R22.5, 175/70R13, 185/60R15, 205R16C, 295/80R22.5, 315/80R22.5 και 315/70R22.5 με ποσοστό έκπτωσης ένα τοις εκατό (1%) επί των τιμών καταλόγου συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και τοποθέτησης,

όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

    Γ. Κηρύσσει άγονο τον διαγωνισμό για την προμήθεια ελαστικών για τα οχήματα που ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται στον πίνακα στο ιστορικό της παρούσης, διότι για κάποια από τα είδη αυτά δεν υπήρξε προσφορά, καθώς και για τα είδη για τα οποία η προσφορά της συμμετέχουσας επιχείρησης « Πίτσα Κυρ. Φωτεινή – Εμπορία Ελαστικών» δεν ανταποκρινόταν στις απαιτήσεις της διακήρυξης.

  Δ.-  Παραπέμπει το θέμα της εκτέλεσης της προμήθειας των ως άνω αναφερομένων ειδών της αριθμ. 58/2015 μελέτης με τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ – ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (ΕΤΟΥΣ 2016) προϋπολογισμού 21.194,09€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για τα οποία ο διαγωνισμός υπήρξε άγονος, στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων για απευθείας ανάθεση της εν λόγω προμήθειας μέσω διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2α του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της ως άνω προμήθειας, επειδή τα παραπάνω είδη είναι απαραίτητα για τη συντήρηση – επισκευή των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου.

   Ε.- Για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης για την εν λόγω προμήθεια ισχύουν οι διατάξεις του άρθρ. 105 του Ν. 4412/2016 και των άρθρ. 360 και επόμενα του Ν. 4412/2016.

   ΣΤ.-  Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού 2017 με ΚΑ:

-10/6671.0001, με τίτλο  “Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου, έτους 2016, ΑΜ 58/2016”  ποσού   1.650,00 €, (Α.Α.Υ. 339/2017)

-20/6671.0001,  με τίτλο  “Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου, έτους 2016, ΑΜ 58/2016” ποσού 39.440,00 €, (Α.Α.Υ. 353/2017)

-20/6672.0001,  με τίτλο  “Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου, έτους 2016, ΑΜ 58/2016” ποσού   5.000,00 €, (Α.Α.Υ. 354/2017)

-30/6671.0001,  με τίτλο  “Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου, έτους 2016, ΑΜ 58/2016” ποσού 16.000,00 €, (Α.Α.Υ. 389/2017)

-30/6672.0001, με τίτλο  “Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου, έτους 2016, ΑΜ 58/2016”  ποσού   1.500,00 €, (Α.Α.Υ. 391/2017)

-35/6671.0001,  με τίτλο  “Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου, έτους 2016, ΑΜ 58/2016” ποσού   7.000,00 €, (Α.Α.Υ. 410/2017)

-35/6672.0001,  με τίτλο  “Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου, έτους 2016, ΑΜ 58/2016” ποσού   2.000,00 €, (Α.Α.Υ. 411/2017)

-45/6671.0001,  με τίτλο  “Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των οχημάτων-μηχ/των του Δήμου, έτους 2016, ΑΜ 58/2016” ποσού   1.250,00 €, (Α.Α.Υ. 429/2017),

 (Α.Ο.Ε. 4/23/2017).

 

       Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/88/2017.-