Απόφαση αριθμ. 11/162/2017

 Αριθμός Πρακτικού 11

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 04-05-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 4η Μαΐου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Πέμπτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 18073/28-04-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα εννέα (9) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Φαρμάκης Γεωργ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ., 9)Δημητρόπουλος Κων..

 

       Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

        ΑΠΟΦΑΣΗ 162η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός υπολόγων για έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής» θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,  η οποία έχει ως εξής:

 

  ΘΕΜΑ: «Ορισμός υπολόγων για την διαχείριση της καταβολής των προνοιακών                     επιδομάτων ατόμων με ειδικές ανάγκες για το Β΄ δίμηνο (Μάρτιος – Απρίλιος) έτους 2017.

 

  Το ύψος των προνοιακών επιδομάτων σε Α.Μ.Ε.Α. για το Β΄ δίμηνο έτους 2017 ανέρχεται στο ποσό των 1.076.000,27 €.

  Προκειμένου να διανεμηθεί το ποσό των 1.076.000,27€ στους δικαιούχους εσείς θα πρέπει να ορίσετε υπόλογους τους:

1.Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 055679750 και ΑΔΤ: Ρ377473, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού  444.043,91 €  που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά :

 

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0002

Αιμολυτική Αναιμία

65074,51

6741.0008

Παραπληγικοί Δημοσίου

40975,56

6741.0010

Κωφάλαλοι

34032,05

6741.0007

Παραπληγικοί Ανασφάλιστοι

46637,04

6741.0004

Β.Ν.Κ.

225240,31

6741.0005

Επίδομα Κίνησης

32084,44

  

  Και εν συνεχεία θα προβεί σε απόδοση λογαριασμού έως  03-08-2017.

 

2.Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 111962363 και ΑΔΤ:  Λ918699, για το κάτωθι επίδομα και το αντίστοιχο ποσό :

 

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0001

Βαριάς Αναπηρίας

475959,87

 

 Και εν συνεχεία θα προβεί σε απόδοση λογαριασμού έως 03-08-2017.

 

3.Αναργύρου Αναστασία  του Γεωργίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 111962351 και ΑΔΤ:  ΑΚ 361759, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού 155.996,49 € που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι  ποσά :

 

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0009

Τυφλότητα

134487,04

6741.0006

Στεγαστική Συνδρομή

10109,64

6741.0013

Ομογενών Προσφύγων

1904,2

6741.0012

Απροστάτευτων Ανηλίκων

9495,61

 

  Και εν συνεχεία θα προβεί σε απόδοση λογαριασμού έως 03-08-2017.                                                                     

                                                              

            Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της αρμόδιας Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 27/481/27-12-2016 (σε ορθή επανάληψη) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με την  υπ’ αριθμ. 31888/13-02-2017 απόφαση του Γ.Γ. Αποκ/νης Διοίκησης Πελ/σου Δυτ. Ελλάδας & Ιονίου,  τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του Ν. 4089/26-10-2012 (ΦΕΚ 206/26-10-2012, Τεύχος Α΄), τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

            Ορίζει υπολόγους υπαλλήλους του Δήμου Κορινθίων, οι οποίες θα διαχειριστούν τους κωδικούς εξόδων του προϋπολογισμού έτους 2017 για την καταβολή των ως άνω αναφερομένων προνοιακών επιδομάτων σε άτομα με ειδικές ανάγκες για το  Β’ δίμηνο (Μαρτίου – Απριλίου) του έτους  2017 τις κ.κ.:

1.Αθανασίου Δήμητρα του Αθανασίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 055679750 και ΑΔΤ: Ρ377473, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού  444.043,91€  που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι ποσά :

 

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0002

Αιμολυτική Αναιμία

65074,51

6741.0008

Παραπληγικοί Δημοσίου

40975,56

6741.0010

Κωφάλαλοι

34032,05

6741.0007

Παραπληγικοί Ανασφάλιστοι

46637,04

6741.0004

Β.Ν.Κ.

225240,31

6741.0005

Επίδομα Κίνησης

32084,44

  

2.Σούκουλη Μαρία του Κίμωνα – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 111962363 και ΑΔΤ:  Λ918699, για το κάτωθι επίδομα και το αντίστοιχο ποσό :

 

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0001

Βαριάς Αναπηρίας

475959,87

 

3.Αναργύρου Αναστασία  του Γεωργίου – ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, υπάλληλο του τμήματος Πρόνοιας, με ΑΦΜ 111962351 και ΑΔΤ:  ΑΚ 361759, για τα κάτωθι επιδόματα συνολικού ποσού 155.996,49€ που αφορούν αναλυτικά στα κάτωθι  ποσά :

 

ΚΑΕ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ

6741.0009

Τυφλότητα

134487,04

6741.0006

Στεγαστική Συνδρομή

10109,64

6741.0013

Ομογενών Προσφύγων

1904,2

6741.0012

Απροστάτευτων Ανηλίκων

9495,61

 

     Οι ανωτέρω δημοτικοί υπάλληλοι θα προβούν σε απόδοση λογαριασμού των ενταλμάτων προπληρωμής έως και τις 03-08-2017.       

 

           Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

                      Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 11/162/2017.-

Leave a Comment