Απόφαση αριθμ. 10/146/2017

 Αριθμός Πρακτικού 10

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 03-05-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 3η Μαΐου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 18072/28-04-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα εννέα (9) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Φαρμάκης Γεωργ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ., 9)Δημητρόπουλος Κων..

 

       Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

     ΑΠΟΦΑΣΗ 146η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017» λέει στην Επιτροπή ότι σύμφωνα με το εδάφιο α της παρ. 1 του άρθρ. 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονομική Επιτροπή συντάσσει τον προϋπολογισμό του Δήμου.  Σύμφωνα με το αρ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. η αναμόρφωση του προϋπολογισμού αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός και συνεπώς, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α/23-7-2013) «…η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν την γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν».  Συνεπώς, εκτός των ρητά εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού, άρα, σε σχέση με την ακολουθούμενη διαδικασία, πρέπει να λαμβάνεται και απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία θα γίνεται εισήγηση του σχεδίου της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στην συνέχεια, ο Πρόεδρος θέτει υπόψη της Επιτροπής σχετική εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής:

 

ΜΕΡΟΣ Α’

 

Κρίνεται αναγκαίο να τροποποιηθεί  ο Δημοτικός Προϋπολογισμός 2017 προκειμένου να δημιουργηθούν-ενισχυθούν  πιστώσεις ως εξής:

 

προτείνουμε:

 ως προς τον Δημοτικό  Προϋπολογισμό έτους 2017

 

Ως προς το μέρος των εξόδων:

·         μειώνουμε τον Κ.Α 10/7135.0001 με τίτλο:«Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού(αριθμομηχανές,γραφομηχανές κλπ)», προϋπολογισμού 10.000,00€ κατά το ποσό των 1.054,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 8.946,00€

μειώνουμε τον Κ.Α 00/6221.0001 με τίτλο:«Ταχυδρομικά τέλη», προϋπολογισμού 60.000,00€ κατά το ποσό των 20.139,49€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 39.860,51€

μειώνουμε τον Κ.Α 20/6051.0006  με τίτλο:«ΤΕΑΔΥ-ΤΑΔΚΥ Εργοδότη  μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού», προϋπολογισμού 52.870,00€ κατά το ποσό των 1.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 51.870,00€

μειώνουμε τον Κ.Α. 20/7132.0001 με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων αυτοκινήτων» προϋπολογισμού 56.800,00€ κατά  το ποσό των 21.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 35.800,00€

μειώνουμε τον Κ.Α. 30/6234.0002 με τίτλο «Μίσθωση οχημάτων υπηρεσίας Τεχνικών έργων για την κάλυψη αναγκών της Δ.Ε. Σαρωνικού» προϋπολογισμού 100.000,00€ κατά το ποσό των 13.640,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 86.360,00€

μειώνουμε τον Κ.Α. 30/6051.0002 με τίτλο «ΙΚΑ Εργοδότη μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων» προϋπολογισμού 19.937,97€ κατά το ποσό των 9.000,00€ και η πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 10.937,97€

 

μεταφέρουμε αυτό στο αποθεματικό και από το αποθεματικό λαμβάνουμε το ποσό των 65.833,49 € συνολικά προκειμένου να δημιουργηθούν -ενισχυθούν οι κάτωθι πιστώσεις:

 

Δημιουργούμε:

Τον Κ.Α  30/7135.0008  με νέο τίτλο:«Προμήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισμού(αριθμομηχανές,γραφομηχανές κλπ)», με  το ποσό των 1.054,00€ και τελική πίστωση   1.054,00 €

Τον Κ.Α  20/7135.0004 με τίτλο:«Προμήθεια εργαλείων», με  το ποσό των 10.000,00€ και τελική πίστωση    10.000,00€

Τον Κ.Α  20/7131.0001 με τίτλο:«Προμήθεια μηχανημάτων», με  το ποσό των 6.000,00€ και τελική πίστωση    6.000,00€

Τον Κ.Α  15/6235.0001 με τίτλο:«μίσθωση μεταλλικής κερκίδας», με  το ποσό των 13.640,00€ και τελική πίστωση    13.640,00€

 

Ενισχύουμε:

·         Τον Κ.Α 10/6263.0001 με τίτλο:«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», προϋπολογισμού 1.300,00€ κατά το ποσό των 2.000,00 και τελική πίστωση   3.300,00 €

·         Τον Κ.Α 30-6263.0001 με τίτλο:«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», προϋπολογισμού 10.000,00€ κατά το ποσό των 5.000,00 και τελική πίστωση   15.000,00 €

·         Τον Κ.Α 35/6263.0001 με τίτλο:«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», προϋπολογισμού 6.500,00€ κατά το ποσό των 4.500,00 και τελική πίστωση   11.000,00 €

·         Τον Κ.Α 30/6264.0001 με τίτλο:«Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων», προϋπολογισμού 20.000,00€ κατά το ποσό των 6.500,00 και τελική πίστωση   26.500,00 €

·         Τον Κ.Α 35/6264.0001 με τίτλο:«Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων», προϋπολογισμού 5.000,00€ κατά το ποσό των 2.139,49 και τελική πίστωση   7.139,49 €

·         Toν Κ.Α 20/6051.0008 και  τίτλο “Εργοδοτική εισφορά υγειονομικής περίθαλψης 5,10% Υπηρεσίας Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού (αρ.19 παρ.1 Ν 3918/11) ” προϋπολογισμού 808,89€ κατά το ποσό των 1.000,00 € και τελική πίστωση   1.808,89 €

  •  τον Κ.Α. 20/7132.0002 με τίτλο «Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου» προϋπολογισμού 30.000,00€ με το ποσό των 5.000,00€, τελικό ποσό προς διάθεση 35.000,00€ 
  • τον Κ.Α. 30/6012.0001 με τίτλο ‘Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αμοιβές μονίμων υπαλλήλων Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων’ προϋπολογισμού 6.504,00€ με το ποσό των 9.000,00€, τελικό ποσό προς διάθεση 15.504,00€ 

 

ΜΕΡΟΣ B

Σε συνέχεια του αριθμ. ΔΥΟ/1748/30-3-2017 (ΑΔΑ: ΩΥΣΣ465ΧΘΞ-Ξ57) εγγράφου του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Έγκριση δέσμευσης ποσού 1.000.000,00 ευρώ για την υλοποίηση του έργου Εργασίες συντήρησης της ΠΕ Κορίνθου – Πατρών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων»,

Θα πρέπει να  αποδεχτούμε το ποσό των 1.000.000,00 ευρώ με πηγή χρηματοδότησης το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 571) για την υλοποίηση του έργου «Εργασίες συντήρησης της ΠΕ Κορίνθου – Πατρών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων» καθώς και να τροποποιήσουμε τον προϋπολογισμό τρέχοντος έτους και το Τεχνικό Πρόγραμμα ως εξής:

 

Ως προς το Τεχνικό πρόγραμμα:

 

εντάσσουμε στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2017 το έργο  με τίτλο «Εργασίες συντήρησης της ΠΕ Κορίνθου – Πατρών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων»  με πίστωση 1.000.000,00 ευρώ και πηγή χρηματοδότησης το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 571) .

 

Ως προς το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2016:

 

ως προς το μέρος των εσόδων:

Δημιουργούμε  τον κ.α 1322.0002   με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης της ΠΕ Κορίνθου – Πατρών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων» από το  Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 571)  με το ποσό του 1.000.000,00€

 

μεταφέρουμε απο τα έσοδα το ποσό του 1.000.000,00€  απο την παραπάνω ενίσχυση στο αποθεματικό  και μέσω αυτού δημιουργούμε :

 

ως προς το μέρος των εξόδων:

Δημιουργούμε τον κ.α  64/7333.0001 με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης της ΠΕ Κορίνθου – Πατρών, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων», με πηγή χρηματοδότησης το ΠΔΕ, με το ποσό του 1.000.000,00€ και τελική πίστωση 1.000.000,00 €.

 

ΜΕΡΟΣ Γ΄

Στην υπ΄αρίθμ. 4/65/2017 απόφαση του ΔΣ  η ορθή απεικόνιση τόσο στον προϋπολογισμό όσο και στο τεχνικό πρόγραμμα είναι η εξής:

 

10/6265.0003

Συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού μεγάρου

10000

-6500

3500

30/7331.0001

 

Συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού μεγάρου

 

0

6500

6500

 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τροποποιεί το τεχνικό πρόγραμμα ως ακολούθως:

 

30/7331.0001

 

Συντήρηση επισκευή ανελκυστήρων δημοτικού μεγάρου

 

0

6500

6500

 

     Τέλος, ο Πρόεδρος λέει πως λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανωτέρω η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

 

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, τον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017, που ψηφίστηκε με την υπ’ αριθμ. 27/481/27-12-2016 (ορθή επαναλ.) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και νομιμοποιήθηκε με την αριθμ. 31888/13-02-2017 απόφαση Γ.Γ.Α.Δ.Π.Δ.Ε. & Ι., τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/τ.Α΄/2013), το αρ. 28376/2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ., καθώς και όλες τις σχετικές ισχύουσες διατάξεις

 

                                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων προς ψήφιση το σχέδιο αναμόρφωσης του δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως αυτό ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης.

  

     Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/146/2017.-