Απόφαση αριθμ. 7/94/2017

  Αριθμός Πρακτικού 7

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 22-03-2017

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 22α Μαρτίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 12099/17-03-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και απουσίαζαν δύο (2) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γ.), 6)Νανόπουλος Βασ., 7)Δημητρόπουλος Κων..

Α π ό ν τ ε ς

1)Μπάκουλης Δημ., 2)Κορδώσης Χρ..

        Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

     ΑΠΟΦΑΣΗ 94η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 2/20/2015 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης της αριθμ. 3510/2015 απόφασης Δημάρχου ορισμού του κ. Κουνέλη Βασιλείου, δικηγόρου Αθηνών, ως πληρεξούσιου δικηγόρου για υπόθεση οικονομικών αξιώσεων του Δήμου κατά των εταιρειών παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας Energa Power Trading A.E. και Hellas Power A.E. σύμφωνα με το αριθμ. 365/2014 παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών.  Στη συνέχεια θέτει υπόψη της Επιτροπής το από 16-03-2017 ενημερωτικό σημείωμα του πληρεξουσίου δικηγόρου, σύμφωνα με το οποίο περατώθηκε η ακροαματική διαδικασία ενώπιον του Α΄ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, όπου δήλωσε παράσταση Πολιτικής Αγωγής του Δήμου Κορινθίων κατά ενός εκάστου των κατηγορουμένων νομίμων εκπροσώπων και υπευθύνων των εταιρειών ENERGA POWER TRADING A.E. και HELLAS POWER A.E., για κακουργηματική υπεξαίρεση ποσών και αντίστοιχη ζημία του Δήμου Κορινθίων, και εκδόθηκε η με αριθμό 1115/2017 παρεμπίπτουσα απόφαση του ως άνω αρμοδίου δικαστηρίου, που αποφαίνεται μεταξύ άλλων επί της αποδόσεως χρηματικών ποσών ύψους 79.208,40€ και 39.618,70€ στο Δήμο Κορινθίων.  Προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου, θα πρέπει να οριστεί πληρεξούσιος δικηγόρος, ο οποίος θα μεταβεί αφενός στο Εφετείο Αθηνών και εν συνεχεία στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενεργώντας κατάλληλα, λαμβάνοντας αντίγραφα των υπό κρίση αποφάσεων και ενεργώντας κάθε δυνατή πράξη προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναλήψεως των άνω χρηματικών ποσών για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων δυνάμει της με αριθμό 1115/2017 αποφάσεως του Α’ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, και για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος προτείνει τον ορισμό των κ.κ. Βασιλείου Κουνέλη, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 17799 και Φλώρας Παρασκευά, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 36421, δικηγόρους Αθηνών, οι οποίοι θα ενεργούν από κοινού ή και ξεχωριστά προς υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου Κορινθίων.

      

        Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, το από 16-03-2017 ενημερωτικό σημείωμα του πληρεξουσίου δικηγόρου κ. Κουνέλη, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κ. Νανόπουλου Β. Και Δημητρόπουλου Κ.  διότι διαφωνούν  με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν  να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

   

  Ορίζει πληρεξούσιους δικηγόρους του Δήμου τους κ.κ. Βασίλειο Κουνέλη, δικηγόρο Αθηνών, με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 17799 – «Δικηγορικό Γραφείο Αποστόλης Β. Βλάχος, Δημήτρης Ι. Κυριακουλάκος, Βασίλης Ν. Κουνέλης, Βασίλης Ν. Τζούλης, Βάσια Ατσιδάκου & Συνεργάτες», καθώς και τη συνεργάτιδά του δικηγόρο Αθηνών Φλώρα Παρασκευά, με Α.Μ. Δ.Σ.Α.36421, στους οποίους δίνει εντολή και τους εξουσιοδοτεί όπως εμφανιστούν στο Α΄ Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών και λάβουν επικυρωμένο αντίγραφο της υπ’ αριθμ. 1115/2017 αποφάσεως του που εισάγεται δια του υπ’ αριθμ. 365/2014 Βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, και που αποφαίνεται για την ποινική υπόθεση κατά των κατηγορουμένων: Α). 1)Αριστείδη Φλώρου του Αχιλλέα, 2)Αχιλλέα Φλώρου του Αριστείδου, 3) Νικολάου  Δεκόλη του Αποστόλου και 4) Στέφανου Σιαφάκα του Κωνσταντίνου, κ.α. νομίμων εκπροσώπων και υπευθύνων της εταιρείας ENERGA POWER TRADING Α.Ε., ως και των διαδόχων αυτής εταιρικών σχημάτων από τις πράξεις των οποίων και με την υπεξαίρεση συνολικού χρηματικού ποσού τουλάχιστον 79.208,40€  προκλήθηκε αντίστοιχα ζημία εκ ποσού τουλάχιστον 79.208,40€ στον Δήμο Κορινθίων, καθώς επίσης και Β) του Βασιλείου Μηλιώνη του Χρήστου, νομίμου εκπροσώπου και υπευθύνου της εταιρείας HELLAS POWER Α.Ε., κ.α. κατηγορουμένων, ως και των διαδόχων αυτής εταιρικών σχημάτων, εκ των πράξεων του οποίου και με την κακουργηματική υπεξαίρεση συνολικού χρηματικού ποσού τουλάχιστον 39.618,70€ και προκλήθηκε στον Δήμο Κορινθίων ζημία εκ ποσού τουλάχιστον 39.618,70€, αντίστοιχα, όπως αναλυτικότερα οι πράξεις όλων των παραπάνω αναφερομένων κατηγορουμένων περιγράφονται στο υπ’ αριθμ. 365/2014 παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών και αφορούν την δραστηριότητα των πιο πάνω εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.  Εν συνεχεία εξουσιοδοτεί τους παραπάνω αναφερομένους δικηγόρους και κατοίκους Αθηνών, οδός Πατησίων, αρ. 67 Βασίλειο Κουνέλη, με ΑΜ ΔΣΑ 17799, και Φλώρα Παρασκευά με Α.Μ. Δ.Σ.Α. 36421 όπως, ενεργώντας από κοινού ή κεχωρισμένως έκαστος και υπογράφοντες κάθε σχετικό προς τούτο έγγραφο και εν γένει ασκώντας άπαντα τα δικαιώματα του συνηγόρου εμφανιστούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και αναλάβουν χρηματικές επιταγές ή δώσουν την εντολή για την μεταφορά των χρημάτων σε λογαριασμό του παραπάνω εντολέως ΟΤΑ Δήμου Κορινθίων, όπως δυνάμει της υπ’ αριθμ. 1115/2017 αποφάσεως του Α΄ Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών διατάσσεται το Ταμείο Παρακαταθηκών προς τούτο.

  Το Δήμο Κορινθίων βαρύνει μόνο η αμοιβή του δικηγόρου Βασιλείου Κουνέλη, η οποία θα καθοριστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, καθώς θα απαιτηθούν αρκετές μεταβάσεις στο Εφετείο Αθηνών και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, καθώς και αντίστοιχες ενέργειες των απαιτούμενων πράξεων προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάληψης των ως άνω χρηματικών ποσών για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων, και έξοδα φωτοαντιγράφων δικογραφίας, πράξεων κ.λπ.

 

        Αφoύ  έγιvε η  σύvταξη τoυ  αvωτέρω  πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

        Η αvωτέρω  απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/94/2017.-