Απόφαση αριθμ. 7/97/2017

 Αριθμός Πρακτικού 7

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 22-03-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 22α Μαρτίου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 12099/17-03-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και απουσίαζαν δύο (2) και έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Καμπούρης Χαρ. (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Φαρμάκη Γ.), 6)Νανόπουλος Βασ., 7)Δημητρόπουλος Κων..

Α π ό ν τ ε ς

1)Μπάκουλης Δημ., 2)Κορδώσης Χρ..

 

       Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

  ΑΠΟΦΑΣΗ 97η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» υπενθυμίζει στα μέλη της Επιτροπής την αριθμ. 7/94/2017 απόφασή της, με την οποία ορίστηκαν πληρεξούσιοι δικηγόροι του Δήμου οι κ.κ. Βασίλειος Κουνέλης και Φλώρα Παρασκευά για να προβούν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου, δυνάμει της με αριθμό 1115/2017 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, να αποδοθούν στο Δήμο Κορινθίων τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά.  Ακολούθως, ο Πρόεδρος λέει πως σύμφωνα με το από 16-03-2017 ενημερωτικό σημείωμα του πληρεξούσιου δικηγόρου κ. Κουνέλη, θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να εκδοθεί δικαστικό πληρεξούσιο, που να αναθέτει στους ως άνω ορισμένους δικηγόρους την εξουσία να εισπράξουν για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων τα σχετικά ποσά.  Προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος συμβολαιογράφος, ο οποίος θα συντάξει ειδικό δικαστικό πληρεξούσιο, που θα εξουσιοδοτεί τους ανωτέρω πληρεξούσιους δικηγόρους του Δήμου να εμφανιστούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από κοινού ή ξεχωριστά ο καθένας να ενεργήσουν κάθε δυνατή πράξη προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναλήψεως των σχετικών χρηματικών ποσών για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων και για το λόγο αυτό ο Πρόεδρος προτείνει τη συμβολαιογράφο Κορίνθου κ. Τέσση – Σώκου Ευγενία.

 

   Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(Μειοψηφούντων των κ. Νανόπουλου Β. Και Δημητρόπουλου Κ.  διότι διαφωνούν  με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων κ.λπ. και ζητούν  να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

  Ορίζει πληρεξούσια συμβολαιογράφο του Δήμου Κορινθίων την συμβολαιογράφο Κορίνθου κ. Τέσση – Σώκου Ευγενία, στην οποία δίνει εντολή να συντάξει ειδικό δικαστικό πληρεξούσιο, προκειμένου οι πληρεξούσιοι δικηγόροι του Δήμου κ.κ. Βασίλειος Κουνέλης και Φλώρα Παρασκευά να εξουσιοδοτούνται όπως, δυνάμει της με αριθμό 1115/2017 απόφασης του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, που αποφαίνεται μεταξύ άλλων επί της αποδόσεως χρηματικών ποσών ύψους 79.208,40€ και 39.618,70€ στο Δήμο Κορινθίων, εμφανιστούν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από κοινού ή και ξεχωριστά ο καθένας ενεργήσουν κάθε δυνατή πράξη προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναλήψεως των άνω χρηματικών ποσών ή όποιου άλλου ποσού για λογαριασμό του Δήμου Κορινθίων, αποδοθεί στο Δήμο Κορινθίων.

  Η αμοιβή της ανωτέρω συμβολαιογράφου θα βασισθεί στα προβλεπόμενα από την Κ.Υ.Α.  111376/31.12.2011(ΦΕΚ13/11.01.2012 τεύχος Β’) “Καθορισμός δικαιωμάτων συμβολαιογράφων”, την υποπαρ. Γ.2 του άρθρου 2 του Ν. 4336/15 (ΦΕΚ 94/14.08.2015 τεύχος Α’) και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική νομοθεσία.

 

         Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 7/97/2017.-