Απόφαση αριθμ. 2/29/2017

 Αριθμός Πρακτικού 2

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 24-04-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο, 4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασ. Νανόπουλο 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

Επειδή ο κ.Βασίλειος Πανταζής με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του Άρθρου 74 του Ν.3852/10, παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος κ.Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε σήμερα την 24η Απριλίου, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ.16753/20-04-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Γεώρ. Μουρούτσος, 4)Ανδ.Ζώγκος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παν. Λαμπρινό), 5) Βασ. Νανόπουλος, 6)Μαρία Καραμαλίκη,

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Ζήμος, 2) Στ. Κεφάλας, 3)Ανδρ. Σούκουλης.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην εν λόγω συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κων.Δημητρόπουλος εκ της μειοψηφίας.

Απόφαση 29η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτήματος χορήγησης άδειας διέλευσης οχήματος στα πεζοδρομημένα τμήματα του πολεοδομικού κέντρου της πόλης της Κορίνθου » θέτει υπ’ όψιν των μελών το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 7437/17-02-2017 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, που απεστάλη και στον αιτούντα κ. Ραυτόπουλο Β. Βασίλειο και έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: Περί χορήγησης άδειας διέλευσης οχήματος στα πεζοδρομημένα τμήματα του πολεοδομικού κέντρου της πόλης της Κορίνθου

Σχετ.: 1.Η υπ’ αριθ. 5018/3-2-2017 αίτησή σας

Σε απάντηση της άνω σχετικής του θέματος αίτησής σας, σας γνωστοποιούμε τα εξής:

Σύμφωνα με το άρθρο 7ο της ισχύουσας κανονιστικής απόφασης με αριθ. 407/14-12-21009 περί Καθορισμού όρων χρήσης πεζοδρομημένων τμημάτων Εμπορικού Κέντρου Κορίνθου:

 

«Απαγορεύεται η κυκλοφορία ΙΧ οχημάτων και μοτοποδηλάτων καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου με εξαίρεση τους κατοίκους της ως άνω περιοχής των πεζοδρόμων οι οποίοι διαθέτουν νόμιμη θέση στάθμευσης του οχήματός τους. Στην περίπτωση αυτή θα χορηγείται από την ΔΤΥ του Δ. Κορινθίων έγγραφο το οποίο θα κοινοποιείται στην Δ. Αστυνομία όπου θα εκδίδει και άδεια για την διέλευση συγκεκριμένου τμήματος του πεζοδρόμου, από την είσοδο ως την θέση στάθμευσης.

Τα εμπορικά οχήματα τα οποία εξυπηρετούν τον εφοδιασμό των καταστημάτων του πεζοδρομημένου κέντρου θα έχουν την δυνατότητα να πραγματοποιούν τροφοδοσία και εφοδιασμό από τις 05:30 το πρωί ως τις 9:30 το πρωί και 15:00 ως 17:00 το μεσημέρι καθημερινά και 05:30 το πρωί ως τις 9:30 το πρωί το Σάββατο, αργίες και εορτές.

Σε περιπτώσεις που θα πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες οικοδομικές ή μετακομίσεις θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος με αίτησή του να ζητά την χρήση του πεζόδρομου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και έκταση και οι Τ.Υ. του Δήμου θα χορηγούν την αντίστοιχη άδεια. Για τις οικοδομικές εργασίες θα υπάρχει καταβολή εγγυητικής επιστολής 30€/τ.μ.

Επιτρέπεται η κυκλοφορία ειδικών οχημάτων (χωρίς μηχανή) μεταφοράς προϊόντων ή ατόμων με άδεια της ΔΤΥ.»

Λαμβάνοντας υπ’ όψη το άνω ισχύον κανονιστικό πλαίσιο για την κυκλοφορία οχημάτων στους πεζόδρομους της πόλης της Κορίνθου, θεωρούμε ότι, επειδή δεν προβλέπεται ρητώς η χορήγηση άδειων διέλευσης για περιπτώσεις μεταφοράς ατόμων με αναπηρία , δεν είναι δυνατό να εξετασθεί μεμονωμένα το αίτημά σας για τη χορήγηση άδειας διέλευσης οχήματος για την μεταφορά αναπηρικού ατόμου στα πλαίσια ενιαίας αντιμετώπισης αναλόγων αιτημάτων .

Το παρόν αποστέλλεται και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων για λήψη απόφασης σχετικά με το θέμα.

Συνημμένα: αρ. πρωτ. 5018/3-2-2017 αίτηση.

 

Ο Πρόεδρος προτείνει αρνητική ως προς το ως άνω αίτημα, εισήγηση της Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση του Τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών και Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, το υπ’ αριθμ. Πρωτ. 7437/17-02-2017 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών και τα επισυναπτόμενα αυτού, το άρθρο 7ο της ισχύουσας κανονιστικής απόφασης με αριθ. 407/14-12-21009 περί “Καθορισμού όρων χρήσης πεζοδρομημένων τμημάτων Εμπορικού Κέντρου Κορίνθου” και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την μη αποδοχή της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 5018/03-02-2017 αιτήσεως του κ.Ραυτόπουλου Β. Βασιλείου περί χορήγησης άδειας διέλευσης οχήματος στα πεζοδρομημένα τμήματα του πολεοδομικού κέντρου της πόλης της Κορίνθου, σύμφωνα με το άρθρο 7ο της ισχύουσας κανονιστικής απόφασης με αριθ. 407/14-12-21009 περί “Καθορισμού όρων χρήσης πεζοδρομημένων τμημάτων Εμπορικού Κέντρου Κορίνθου”, καθώς και όσα αναλυτικά και ακριβώς αναφέρονται στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 7437/17-02-2017 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων.

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/29/2017.