Απόφαση αριθμ. 2/30/2017

 Αριθμός Πρακτικού 2

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 24-04-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο, 4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασ. Νανόπουλο 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

Επειδή ο κ.Βασίλειος Πανταζής με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του Άρθρου 74 του Ν.3852/10, παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος κ.Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε σήμερα την 24η Απριλίου, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ.16753/20-04-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Γεώρ. Μουρούτσος, 4)Ανδ.Ζώγκος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παν. Λαμπρινό), 5) Βασ. Νανόπουλος, 6)Μαρία Καραμαλίκη,

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Ζήμος, 2) Στ. Κεφάλας, 3)Ανδρ. Σούκουλης.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην εν λόγω συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κων.Δημητρόπουλος εκ της μειοψηφίας.

 

Απόφαση 30η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτήματος χορήγησης άδειας διαγράμμισης – σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν ιδιωτικών χώρων στάθμευσης στην οδό Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου («Λεωφ. Ιωνίας») με αρ. 26 και 28 στην πόλη της Κορίνθου » θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 49082/29-11-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, που έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «Άδεια διαγράμμισης- σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν ιδιωτικών χώρων στάθμευσης στην οδό Λ. Ανδρέα Παπανδρέου (‘Λ. Ιωνίας’) με αρ. 26 και 28 στην Κόρινθο»

 

Κατόπιν της αρ. 44508/31-10-2016 κοινής αίτησης των Κων/νου και Μαρίας συζ. Ιωάννη Τσάτσαρη κατοίκων Κορίνθου, μετά από εξέταση των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών και επί τόπου αυτοψία μηχανικών της υπηρεσίας μας επί της οδού Λ. Ανδρέα Παπανδρέου (‘Λ. Ιωνίας’) με αρ. 26 και αρ. 28 στον Συνοικισμό Κορίνθου, διαπιστώθηκε η ύπαρξη δύο ραμπών εισόδου –εξόδου, στο πεζοδρόμιο της άνω οδού πλάτους οδοστρώματος επτά μέτρων και έμπροσθεν ιδιωτικού χώρου στάθμευσης στις όμορες ιδιοκτησίες στις προαναφερόμενες διευθύνσεις.

Γνώμη της υπηρεσίας είναι ότι, είναι δυνατή η χορήγηση άδειας διαγράμμισης-σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν των δύο χώρων στάθμευσης που βρίσκονται σε όμορα ακίνητα επί της οδού Λ.Ανδρέα Παπανδρέου (“Λ.Ιωνίας”) με αρ. 26 και 28 στον Συνοικισμό Κορίνθου με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1.Θα διαγραμμισθεί με κίτρινη διαγράμμιση το οδόστρωμα στο πλάτος των υφιστάμενων ραμπών εισόδου-εξόδου των δύο όμορων ιδιοκτησιών καθώς και μεταξύ αυτών, με τις υποδείξεις και την επίβλεψη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, αποκλειόμενης της χρήσης οποιαδήποτε μορφής εμποδίων στο πεζοδρόμιο της οδού με έξοδα των ιδιοκτητών.

2.Θα τοποθετηθούν ταμπέλες (Ρ – 40), μεταξύ της πρώτης και δεύτερης πλάκας με πρόσοψη προς την κατεύθυνση της οδού με την επιγραφή «Είσοδος Πάρκιν Αυτοκινήτων» και του αριθμού της άδειας της Δημοτικής Αρχής με έξοδα των ιδιοκτητών και με τις υποδείξεις και την επίβλεψη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου

3.Η απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της.

Κατόπιν τούτων, προτείνουμε τη λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την έγκριση της αιτούμενης άδειας σύμφωνα με τα παραπάνω.

Συνημμένα :

  1. Αρ. 44508/31-10-2016 αίτηση

  2. Δύο σε αριθμό υπ. δηλώσεις

  3. Αρ. 714/1966, 60/1965 και 242/1963 άδειες οικοδομής

  4. Θεωρημένο τοπογραφικό σχέδιο

 

Ο Πρόεδρος προτείνει θετική ως προς το ως άνω αίτημα, εισήγηση της Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, διαφωνεί όμως με το προτεινόμενο πλάτος διαγράμμισης καθώς θεωρεί ότι το πλάτος μεταξύ των δύο ραμπών εισόδου-εξόδου πρέπει να εξαιρεθεί.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 49082/29-11-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών και τα επισυναπτόμενα αυτής, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την χορήγηση της αιτούμενης άδειας διαγράμμισης-σήμανσης απαγόρευσης στάθμευσης έμπροσθεν ιδιωτικών χώρων στάθμευσης στην οδό Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου («Λεωφ. Ιωνίας») με αρ. 26 και 28 στην πόλη της Κορίνθου, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1.Να διαγραμμισθεί με κίτρινη διαγράμμιση το οδόστρωμα σε πλάτος αυστηρά τριών μέτρων έμπροσθεν εκάστης ράμπας εισόδου-εξόδου, των δύο ιδιοκτησιών, εξαιρουμένου του πλάτους μεταξύ αυτών, με τις υποδείξεις και την επίβλεψη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, αποκλειόμενης της χρήσης οποιασδήποτε μορφής εμποδίων στο πεζοδρόμιο της οδού, με έξοδα των ιδιοκτητών.

2.Εκατέρωθεν εκάστης εισόδου-εξόδου να τοποθετηθούν ταμπέλες (Ρ-40), μεταξύ της πρώτης και δεύτερης πλάκας με πρόσοψη προς την κατεύθυνση της οδού με την επιγραφή «Είσοδος Πάρκιν Αυτοκινήτων» και του αριθμού της άδειας της Δημοτικής Αρχής, με έξοδα των ιδιοκτητών και με τις υποδείξεις και την επίβλεψη της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.

3.Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου προς ενημέρωσή της.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/30/2017.