Απόφαση αριθμ. 2/31/2017

 Αριθμός Πρακτικού 2

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 24-04-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο, 4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασ. Νανόπουλο 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

Επειδή ο κ.Βασίλειος Πανταζής με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του Άρθρου 74 του Ν.3852/10, παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος κ.Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε σήμερα την 24η Απριλίου, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ.16753/20-04-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Γεώρ. Μουρούτσος, 4)Ανδ.Ζώγκος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παν. Λαμπρινό), 5) Βασ. Νανόπουλος, 6)Μαρία Καραμαλίκη,

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Ζήμος, 2) Στ. Κεφάλας, 3)Ανδρ. Σούκουλης.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην εν λόγω συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κων.Δημητρόπουλος εκ της μειοψηφίας.

 

Απόφαση 31η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτήματος χορήγησης άδειας εισόδου-εξόδου επί της οδού Κ. Παλαμά με αρ. 63 (Α) στην πόλη της Κορίνθου » θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 10603/09-03-2017 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, που έχει ως εξής:

 

ΘΕΜΑ: «ΠΕΡΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ Κ.ΠΑΛΑΜΑ ΜΕ ΑΡ. 63 (Α) ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ»

 

Με την αριθμ. 2536/20-1-2017 αίτηση προς το Δήμο, η εταιρεία με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΪΝΗΣ &ΣΙΑ Ε.Ε» αιτείται την χορήγηση άδειας εισόδου-εξόδου γκαράζ επί της οδού Κ.Παλαμά με αρ. 63 (Α), σύμφωνα με τα συνημμένα στοιχεία του φακέλου της αίτησης.

Έπειτα από αυτοψία της τεχνικής υπηρεσίας στην ανωτέρω οδό, διαπιστώθηκε ότι, έμπροσθεν της πρόσοψης του καταστήματος (αρ. 34/1976) στην άνω διεύθυνση, υπάρχει απότμηση του κράσπεδου με υποβιβασμό της στάθμης του διαμορφωμένου πεζοδρομίου της άνω οδού καθώς και έχει τοποθετηθεί κατακόρυφη σήμανση (δύο πινακίδες απαγόρευσης στάσης –στάθμευσης : (Ρ-40) και δύο πρόσθετες :(Πρ-4α) και (Πρ-4γ)) καθώς και οριζόντια διαγράμμιση στο οδόστρωμα της οδού .

Η Τεχνική Υπηρεσία γνωμοδοτεί:

1. Να χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια εισόδου-εξόδου σε εύρος συνολικού πλάτους τεσσάρων (4,00) μέτρων στην υπόψη θέση, για την εξυπηρέτηση ενός σε αριθμό αυτοκίνητου, σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική έκθεση και σχεδιάγραμμα λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι, η δημιουργούμενη είσοδος-έξοδος δεν θα προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των διερχόμενων στην οδό οχημάτων.

2. Οι υφιστάμενες δύο πινακίδες απαγόρευσης στάσης–στάθμευσης (Ρ-40) στην οδό θα αποψιλωθούν και θα τοποθετηθούν εκατέρωθεν της δημιουργούμενης εισόδου-εξόδου, με πρόσοψη προς την κατεύθυνση της οδού καθώς και θα επαναδιαγραμμιστεί με οριζόντια διαγράμμιση το οδόστρωμα κατόπιν υπόδειξης από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου με έξοδα του ενδιαφερομένου.

Στις δύο άνω πινακίδες απαγόρευσης στάσης –στάθμευσης (Ρ-40) θα αναγράφεται ο αριθμός της χορηγούμενης άδειας από τη Δημοτική Αρχή.

3. Η χορηγούμενη άδεια θα αφορά αποκλειστικά την είσοδο και έξοδο του με αριθμό άδειας κυκλοφορίας ΚΡΤ 3347 αυτοκίνητου της επιχείρησης και δεν θα επιτρέπεται με την ευθύνη και επιμέλεια της υπ’ όψη επιχείρησης η είσοδος –έξοδος άλλων αυτοκινήτων καθώς και η στάση-στάθμευση έμπροσθεν της δημιουργούμενης εισόδου-εξόδου.

4. Η απόφαση του Δ.Σ. θα διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της .

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010 η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο για θέματα πολεοδομικών επεμβάσεων.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης από την Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σύμφωνα με τα παραπάνω.

Συνημμένα :

1.αρ. 2536/20-1-2017 αίτηση με τα συνημμένα.

 

 

Ο Πρόεδρος προτείνει θετική ως προς το ως άνω αίτημα, εισήγηση της Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, την υπ’ αριθμ. 10603/09-03-2017 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών και τα επισυναπτόμενα αυτής, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την χορήγηση της αιτούμενης άδειας εισόδου-εξόδου, στην εταιρεία με την επωνυμία «ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΪΝΗΣ &ΣΙΑ Ε.Ε», επί της οδού Κ. Παλαμά με αρ. 63 (Α) στην πόλη της Κορίνθου, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

 

1. Η χορηγούμενη άδεια εισόδου-εξόδου σε εύρος συνολικού πλάτους τεσσάρων (4,00) μέτρων στην υπ’ όψιν θέση, να αφορά την εξυπηρέτηση ενός σε αριθμό αυτοκίνητου, σύμφωνα με τη συνημμένη τεχνική έκθεση και σχεδιάγραμμα, λαμβανομένου υπ’ όψιν, η δημιουργούμενη είσοδος-έξοδος να μην προκαλέσει προβλήματα στην κυκλοφορία των διερχόμενων στην οδό οχημάτων.

2. Οι υφιστάμενες δύο πινακίδες απαγόρευσης στάσης–στάθμευσης (Ρ-40) στην οδό, να αποψιλωθούν και να τοποθετηθούν εκατέρωθεν της δημιουργούμενης εισόδου-εξόδου, με πρόσοψη προς την κατεύθυνση της οδού καθώς και να επαναδιαγραμμιστεί με οριζόντια διαγράμμιση το οδόστρωμα κατόπιν υπόδειξης από υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου, με έξοδα του ενδιαφερομένου.

Στις δύο άνω πινακίδες απαγόρευσης στάσης-στάθμευσης (Ρ-40), να αναγραφεί ο αριθμός της χορηγούμενης από την Δημοτική Αρχή, άδειας.

3. Η χορηγούμενη άδεια να αφορά αποκλειστικά την είσοδο και έξοδο του με αριθμό άδειας κυκλοφορίας ΚΡΤ 3347 αυτοκίνητου της επιχείρησης και να μην επιτρέπεται με την ευθύνη και επιμέλεια της υπ’ όψιν επιχείρησης, η είσοδος-έξοδος άλλων αυτοκινήτων, ούτε η στάση-στάθμευση έμπροσθεν της δημιουργούμενης εισόδου-εξόδου.

4. Η απόφαση του Δ.Σ. να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου για ενημέρωσή της .

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/31/2017.