Απόφαση αριθμ. 2/32/2017

 Αριθμός Πρακτικού 2

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 24-04-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο, 4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασ. Νανόπουλο 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

Επειδή ο κ.Βασίλειος Πανταζής με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του Άρθρου 74 του Ν.3852/10, παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος κ.Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε σήμερα την 24η Απριλίου, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ.16753/20-04-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Γεώρ. Μουρούτσος, 4)Ανδ.Ζώγκος (αναπληρώνει το τακτικό μέλος Παν. Λαμπρινό), 5) Βασ. Νανόπουλος, 6)Μαρία Καραμαλίκη,

Α π ό ν τ ε ς

1)Κων. Ζήμος, 2) Στ. Κεφάλας, 3)Ανδρ. Σούκουλης.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Στην εν λόγω συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Κων.Δημητρόπουλος εκ της μειοψηφίας.

 

Απόφαση 32η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί αιτήματος χορήγησης άδειας απότμησης πεζοδρομίου στην οδό Ερμού με αρ. 61 στην πόλη της Κορίνθου» υπενθυμίζει στα μέλη την υπ’ αριθμ. 1/13/2017 Απόφαση της Επιτροπής, με την οποία είχε αναβληθεί η συζήτηση επί του αιτήματος χορήγησης άδειας απότμησης πεζοδρομίου για την είσοδο-έξοδο οχημάτων σε ακάλυπτο χώρο οικόπεδου επί της οδού Ερμού 61 και Αδειμάντου στην Κόρινθο, κατόπιν της υπ’ αρ. 32688/9-8-2106 αίτησης του κ.Μιχαήλ Αθ. Στεργιόπουλου, επειδή ο φάκελλος δικαιολογητικών ήταν ελλιπής, δεν περιείχε τα απαιτούμενα σχέδια, και στα υπάρχοντα σχέδια δεν ήταν εμφανής η θέση της αιτούμενης απότμησης πεζοδρομίου για είσοδο-έξοδο οχημάτων.

Ακολούθως ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν των μελών την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 15028/05-04-2017 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών, της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου Κορινθίων, που έχει ως εξής:

 

Θέμα: «Περί χορήγησης Άδειας απότμησης πεζοδρομίου στην οδό Ερμού με αρ. 61 στην Κόρινθο»

Σχετικό : Αρ.32688/5-9-2016 έγγραφο Δ.Τ.Υ

Σε συνέχεια του αρ.πρ.32688/5-9-2017 σχετικού του θέματος εγγράφου (γνωμοδότησης ) της υπηρεσίας μας και μετά την αρ.13/1-3-2017 σχετική απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σας αποστέλλουμε, συνημμένα, σχέδιο της αιτούμενης απότμησης πεζοδρομίου στην οδό Ερμού 61 στην Κόρινθο για την δημιουργία εισόδου-εξόδου σε χώρο στάθμευσης σε οικόπεδο μετά ισόγειας παλιάς οικοδομής που ευρίσκεται στην συμβολή των οδών Ερμού 61 και Αδειμάντου στην πόλη της Κορίνθου.

Κατόπιν τούτων, σας επιστρέφουμε συνημμένα τον φάκελο του θέματος, προκειμένου να προωθηθεί για συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

 

Συνημμένα :

  1. αρ. 32688/9-8-2106 αίτηση

  2. αρ. 15236/28-08-2014 συμβολαιογραφική πράξη

  3. τοπογραφικό σχέδιο

  4. διάγραμμα απότμησης της υπηρεσίας

  5. σχέδιο (απότμησης πεζοδρομίου)

 

Ο Πρόεδρος μετά από εξέταση του φακέλου, προτείνει θετική ως προς το ως άνω αίτημα, εισήγηση της Επιτροπής στο Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων.

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν την εισήγηση του Προέδρου, τις υπ’ αριθμ. Πρωτ. 15028/05-04-2017 και 32688/05-09-2016 εισηγήσεις του Τμήματος Τεχνικών Έργων & Μελετών και τα επισυναπτόμενα αυτών, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010, του Ν.3463/2006, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα, σχετική νομοθετική διάταξη,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την χορήγηση της αιτούμενης άδειας απότμησης πεζοδρομίου στην οδό Ερμού με αρ. 61 στην Κόρινθο, με τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

1. Η απότμηση να έχει μέγιστο πλάτος τριών μέτρων (3,0 μ.), επί της οδού Ερμού.

2. Να γίνει με απότμηση του κρασπέδου του πεζοδρομίου σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα της υπηρεσίας. Στην συνέχεια η πρώτη πλάκα να τοποθετηθεί με κλίση όπως φαίνεται στο συνημμένο σχεδιάγραμμα της υπηρεσίας. Στις δύο ακραίες θέσεις και προς αποφυγή “σκαλοπατιού” για τους πεζούς, να γίνει διαγώνια τομή πλακών και να προσαρμοστεί κατάλληλα, ώστε να αμβλύνεται η υψομετρική διαφορά κατά μήκος.

3. Η βάση της πλακόστρωσης να γίνει με αμμοχάλικο, κατάλληλα συμπυκνωμένο ή με σκυρόδεμα κατά προτίμηση. Επίσης μετά την τοποθέτηση, οι πλάκες να αρμολογηθούν κατάλληλα.

4.Απαγορεύεται ρητώς κάθε άλλη επέμβαση επί του πεζοδρομίου (π.χ. εκσκαφή, υπερύψωση) πλην της άνω απότμησης του πεζοδρομίου.

5.Η σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να διαβιβαστεί και στην Τροχαία Κορίνθου προς ενημέρωσή της.

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 2/32/2017.