Συμμετοχή του Δήμου στον αγώνα δεξιοτεχνίας αυτοκινήτων που διοργανώνει η Αγωνιστική Λέσχη

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 10/23.05.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 188/2017
 
Θέμα 12ο  Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στον αγώνα δεξιοτεχνίας αυτοκινήτων που διοργανώνει η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Μαίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21777/19-5-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.    Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.    Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Κεφάλας Σταύρος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Καρασάββας Ιωάννης
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
1. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔ
2. Σταυρέλης Νικόλαος
3. Ζήμος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ
4. Παππάς Αντώνιος
5. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
6. Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ
7. Σούκουλης  Ανδρέας
8. Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
9. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
3.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Συμμετοχής του Δήμου στον αγώνα δεξιοτεχνίας αυτοκινήτων που διοργανώνει η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου το αριθ. πρωτ. 2501/18/163-α/28.4.2017 έγγραφο του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου με θέμα «Δεξιοτεχνία DRIFT– Παραλία Αγίου Νικολάου» καθώς και την αριθ. πρωτ. 21723/19-05-2017 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Παρτσινέβελου Κων/νου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<<Η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας αιτήθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ.20700/15.05.2017 έγγραφο, τη συμμετοχή του του Δήμου μας στον αγώνα δεξιοτεχνίας αυτοκινήτων που διοργανώνει, με την κάλυψη μέρους των δαπανών που απαιτούνται για την πραγματοποίηση του. 
Η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας είναι ένα σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την προώθηση της ιδέας της αυτοκίνησης μέσω διοργάνωσης σεμιναρίων, ημερίδων, προβολής των κανόνων οδικής συμπεριφοράς, αγώνων αυτοκινήτων κλπ. Φέτος, η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας έχει αναλάβει τη διοργάνωση  αγώνα δεξιοτεχνίας αυτοκινήτων, ο οποίος θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 17 Ιουνίου 2017 στην περιοχή του Αγ. Νικολάου. Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων  παρουσίας  της Αγωνιστικής Λέσχης  Αυτοκινήτου Κορινθίας στον Ελληνικό Μηχανοκίνητο Αθλητισμό, διοργανώνει παράλληλα με τον αγώνα δεξιοτεχνίας αυτοκινήτων και έκθεση σύγχρονων αγωνιστικών αλλά και κλασικών οχημάτων.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε τη συμμετοχή του Δήμου μας στην ανωτέρω διοργάνωση με την κάλυψη των ακόλουθων δαπανών:
  1. Προμήθεια ενημερωτικού τρίπτυχου υλικού (1.000 τεμάχια) και αφισών (300 τεμάχια), ποσού έως 573,00€ με Φ.Π.Α.
  2. Προμήθεια αυτοκόλλητων με εκτύπωση και αρίθμηση (65 ζεύγη) και αυτοκόλλητων για τα οχήματα της διοργάνωσης (30 τεμάχια), ποσού έως 992,00€  με Φ.Π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες συνολικού ποσού έως 1.565,00€ θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων». Παρακαλούμε α)για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανωτέρω διοργάνωση και β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 1.565,00€ σε βάρος του ΚΑ 15/6472.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.
 >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 21718/19-05-2017εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Παρτσινέβελου Κων/νου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α) Εγκρίνει τη  διεξαγωγή του  «Αγώνα Δεξιοτεχνίας Αυτοκινήτων» που διοργανώνει η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορινθίας και θα πραγματοποιηθεί την 17.6.2017 στην Κόρινθο και στην περιοχή Αγίου Νικολάου, καθώς και τη  διέλευση από τις διαδρομές που καθορίζονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων.
 
Β) Εγκρίνει δαπάνη ποσού 1.565,00 για την συμμετοχή του Δήμου στον Αγώνα Δεξιοτεχνίας Αυτοκινήτων που διοργανώνει η Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου Κορίνθου(Α.Λ.Α.Κ.) και θα πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο στην περιοχή του Αγ. Νικολάου, το Σάββατο 17 Ιουνίου 2017.
        Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι κάτωθι δαπάνες :
  1. Προμήθεια ενημερωτικού τρίπτυχου υλικού (1.000 τεμάχια) και αφισών (300 τεμάχια), ποσού έως 573,00€ με Φ.Π.Α.
  2. Προμήθεια αυτοκόλλητων με εκτύπωση και αρίθμηση (65 ζεύγη) και αυτοκόλλητων για τα οχήματα της διοργάνωσης (30 τεμάχια), ποσού έως 992,00€  με Φ.Π.Α.
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού έως 1.565,00 θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 15/6472.0001 και τίτλο «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων»
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης συνολικού ποσού 1.565,00
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  10 / 188 / 2017.
 
 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 

Χρήστος Γ. Χασικίδης