Συμμετοχή του Δήμου στην 6η και 7Η Εθνική Έκθεση μορφολογίας του Ομίλου Κυνοφίλων Κορινθίας

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 10/23.05.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 189/2017
 
Θέμα 13ο  Η.Δ.: «Συμμετοχή του Δήμου στην 6η και 7Η Εθνική Έκθεση μορφολογίας του Ομίλου Κυνοφίλων Κορινθίας» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Μαίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21777/19-5-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.    Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.    Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Κεφάλας Σταύρος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Καρασάββας Ιωάννης
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
1. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔ
2. Σταυρέλης Νικόλαος
3. Ζήμος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ
4. Παππάς Αντώνιος
5. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
6. Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ
7. Σούκουλης  Ανδρέας
8. Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
9. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
 
 
 
                         
 
 
   
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
3.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 13ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Συμμετοχής του Δήμου στην 6η και 7Η Εθνική Έκθεση μορφολογίας του Ομίλου Κυνοφίλων Κορινθίας» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθ. πρωτ. 21718/19-05-2017 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Παρτσινέβελου Κων/νου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Ο Όμιλος Κινοφίλων Κορινθίας αιτήθηκε με το υπ’ αριθ. πρωτ. 20587/12.05.2017 έγγραφo, τη συμμετοχή του Δήμου μας στην 6η και 7η Έκθεση μορφολογίας που διοργανώνει στο λιμάνι του Φλοίσβου στις 3 και 4 Ιουνίου 2017.
Ο Όμιλος Κυνοφίλων Κορινθίας (Ο.Κ.Κ.)ιδρύθηκε το 1994 και αποτελεί μη κερδοσκοπικό σύλλογο, αναγνωρισμένο από τον Κυνολογικό Όμιλο Ελλάδας. Σκοπός του συλλόγου είναι η ανάπτυξη, βελτίωση και ευζωία των καθαρόαιμων φυλών σκύλων στην Κορινθία, καθώς και η ανάπτυξη και προβολή των ελληνικών φυλών σκύλων με σκοπό τη διεθνή τους αναγνώριση.
Η 6ηη και 7ηη Έκθεση μορφολογίας που διοργανώνει ο Ο.Κ.Κ. στην πόλη μας, περιλαμβάνει την επιλογή και επιβράβευση των καλύτερων δειγμάτων κάθε φυλής σκύλου και την ενημέρωση του κοινού. Στόχος της Έκθεσης είναι η προώθηση της υπεύθυνης κυνοφιλίας αλλά και η ψυχαγωγία των συμμετεχόντων. Η Έκθεση αναμένεται να υποδεχτεί περίπου 2.000 επισκέπτες, όπως εκθέτες, κριτές και θεατές από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι εκδηλώσεις θα ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα της περιοχής μας, καθώς πολλοί από τους συμμετέχοντες στην Έκθεση θα συνδυάσουν την επίσκεψη τους με διακοπές στην πόλη μας. Επίσης, οι εν λόγω εκδηλώσεις θα διαφημίσουν την Κόρινθο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς μέσω του διαδικτύου και με αφορμή την Έκθεση, η πόλη μας και η ευρύτερη περιοχή της Κορινθίας θα γίνει γνωστή σε εκατοντάδες χιλιάδες κυνόφιλους ανά τον κόσμο.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω, προτείνουμε τη συμμετοχή του Δήμου μας στη διοργάνωση της 6ης και 7ης Εθνικής Έκθεσης μορφολογίας του Ομίλου Κυνοφίλων Κορινθίας, με την κάλυψη της δαπάνης για την προμήθεια επάθλων στους νικητές κάθε κατηγορίας, ήτοι 159 κύπελλα.
H ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού έως 1.360,00€ με Φ.Π.Α. θα βαρύνει την εγγεγραμμένη πίστωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017 με ΚΑ 15/6474.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων». Παρακαλούμε α) για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη συμμετοχή του Δήμου στην Έκθεση που διοργανώνει ο Όμιλος Κυνοφίλων Κορινθίας και β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 1.360,00€ σε βάρος του ΚΑ 15/6474.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την αριθμ. πρωτ. 21718/19-05-2017εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Παρτσινέβελου Κων/νου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006
 
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει δαπάνη ποσού 1.360,00 για την συμμετοχή του Δήμου στην διοργάνωση της 6ης και 7ης Εθνικής Έκθεσης μορφολογίας του Ομίλου Κυνοφίλων Κορινθίας,που θα πραγματοποιηθεί στην Κόρινθο στο λιμάνι του Φλοίσβου, το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Ιουνίου 2017.
        Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί δαπάνη για την προμήθεια επάθλων στους νικητές κάθε κατηγορίας, ήτοι 159 κύπελλα. 
Η ανωτέρω δαπάνη συνολικού ποσού έως 1.360,00€ θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στο Προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 15/6474.0001 και τίτλο «Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων»
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 1.360,00
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  10 / 189 / 2017.
 
 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 

Χρήστος Γ. Χασικίδης