Διοργάνωση εκδήλωσης ληξης του προγράμματος «Έξω Μαζί» για την χρονική περίοδο 2016-2017

                                                                                                                                 

 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 10/23.05.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 190/2017
 
Θέμα 14ο  Η.Δ.: «Διοργάνωση εκδήλωσης ληξης του προγράμματος «Έξω Μαζί» για την χρονική περίοδο 2016-2017» 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Μαίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21777/19-5-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.    Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.    Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Κεφάλας Σταύρος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Καρασάββας Ιωάννης
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
1. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔ
2. Σταυρέλης Νικόλαος
3. Ζήμος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ
4. Παππάς Αντώνιος
5. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
6. Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ
7. Σούκουλης  Ανδρέας
8. Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
9. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
3.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης περί  «Διοργάνωσης εκδήλωσης λήξης του προγράμματος «Έξω Μαζί» για την χρονική περίοδο 2016-2017» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την αριθμ. πρωτ.  21721/19-05-2017 εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Παρτσινέβελου Κων/νου, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του προγράμματος Ψυχαγωγίας και Κοινωνικής Ενσωμάτωσης για άτομα με αναπηρίες «Έξω μαζί», περιόδου 2016-2017, προτείνουμε την πραγματοποίηση εκδήλωσης λήξης, τόσο για τον αποχαιρετισμό των παιδιών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, όσο και για την βράβευση και την απονομή φόρου τιμής στους φορείς που συνεισέφεραν στην υλοποίηση του προγράμματος αλλά και στους εθελοντές που στήριξαν με καταλυτικό τρόπο την λειτουργία του για άλλον ένα χρόνο.     
Η εκδήλωση, η οποία σχετίζεται με την εδαφική περιφέρεια του Δήμου και προάγει τα κοινωνικά συμφέροντα των κατοίκων του, θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 στην κατασκήνωση Σκούρας, στο Σοφικό Κορινθίας.
Για τη διοργάνωση της εκδήλωσης προτείνουμε ο Δήμος μας να καλύψει τις ακόλουθες δαπάνες:
1.       Μεταφορά με λεωφορείο των παιδιών και των εθελοντών του προγράμματος από την Κόρινθο στην κατασκήνωση με επιστροφή, την 14.06.2017, ποσού    έως 225,00 €  συμπ. Φ.Π.Α.
2.       Προμήθεια αναμνηστικών δώρων για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, ήτοι σαράντα (40) λευκά μπλουζάκια, ποσού έως 150,00 € συμπ. Φ.Π.Α.
Οι ανωτέρω δαπάνες, συνολικού ποσού έως 375,00θα βαρύνουν την εγγεγραμμένη στο προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 15/6473.0001 και τίτλο «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων». 
 
Παρακαλούμε για τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά α) με τη διοργάνωση της ανωτέρω εκδήλωσης και β) για την έγκριση της δαπάνης και την ψήφιση διάθεσης πίστωσης ποσού έως 375,00€ σε βάρος του ΚΑ 15/6473.0001 προϋπολογισμού τρέχοντος έτους >>.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. πρωτ. 21721/19-05-2017 εισήγηση του Αντιδημάρχου κ. Παρτσινέβελου Κων/νου και τις διατάξεις του άρθρου 158 § 3α του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει δαπάνη ποσού 375,00 για την διοργάνωση εκδήλωσης λήξης του προγράμματος ψυχαγωγίας και κοινωνικής ενσωμάτωσης για άτομα με αναπηρίες «Έξω μαζί», λόγω της ολοκλήρωσής του που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 στην κατασκήνωση Σκούρας, στο Σοφικό Κορινθίας.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται τόσο για τον αποχαιρετισμό των παιδιών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, όσο και για την  βράβευση και απονομή φόρου τιμής στους φορείς που συνέφεραν ο καθένας με τον τρόπο του στην πραγματοποίηση του προγράμματος καθώς και στους εθελοντές του προγράμματος που στήριξαν με καταλυτικό τρόπο τη λειτουργία του για άλλον ένα χρόνο.
       Με το ανωτέρω ποσό θα καλυφθούν οι ακόλουθες δαπάνες:
1.     Μεταφορά με λεωφορείο των παιδιών και των εθελοντών του προγράμματος από την Κόρινθο στην κατασκήνωση με επιστροφή, την 14.06.2017, ποσού  έως 225,00 €  συμπ. Φ.Π.Α.
2.   Προμήθεια αναμνηστικών δώρων για τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, ήτοι σαράντα (40) λευκά μπλουζάκια, ποσού έως 150,00 € συμπ. Φ.Π.Α.
    Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει την εγγεγραμμένη στον Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017 πίστωση με ΚΑ 15/6473.0001  και τίτλο  «Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων».
Ψηφίζει τη διάθεση της ανωτέρω σχετικής πίστωσης ποσού 375,00
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  10 / 190 / 2017.
 
 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 
Χρήστος Γ. Χασικίδης