Αναλυτική διακήρυξη διενέργειας διαγωνισμού προμήθειας

 Ορθή επανάληψη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης

       22565/24-05-2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αριθμ. Μελέτης:

02/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Προϋπολογισμός:

237.023,52 €

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΚΑ:

30/7135.0001-30/7135.0002-30/7135.0003-30/7135.0004-30/7135.0005

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. ΚΑΙ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

 

 

 

Για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο:

 

 

 

 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ»

 

 

 

Προϋπολογισμού 237.023,52 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)

 

 

 

 

Περιεχόμενα

1.1       Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής. 4

1.2       Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση. 5

1.3       Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. 5

1.4       Θεσμικό πλαίσιο. 7

1.5       Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού. 10

1.6       Δημοσιότητα. 10

1.7       Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης. 11

2.1       Γενικές Πληροφορίες. 12

2.1.1    Έγγραφα της σύμβασης. 12

2.1.2    Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης. 12

2.1.3    Παροχή Διευκρινίσεων. 12

2.1.4    Γλώσσα. 13

2.1.5    Εγγυήσεις. 14

2.2       Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής. 14

2.2.1    Δικαίωμα συμμετοχής. 14

2.2.2    Εγγύηση συμμετοχής. 15

2.2.3    Λόγοι αποκλεισμού. 15

2.2.4    Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας. 18

2.2.5    Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. 19

2.2.6    Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 19

2.2.7    Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 19

2.2.8    Στήριξη στην ικανότητα τρίτων. 20

2.2.9    Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής. 20

2.2.9.1       Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών. 20

2.2.9.2       Αποδεικτικά μέσα. 21

2.3       Κριτήρια Ανάθεσης. 24

2.3.1    Κριτήριο ανάθεσης. 24

2.3.2    24

2.3.3    24

2.4       Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών. 24

2.4.1    Γενικοί όροι υποβολής προσφορών. 24

2.4.2    Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών. 24

2.4.3    Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά». 26

2.4.4    Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών  27

2.4.5    Χρόνος ισχύος των προσφορών. 27

2.4.6    Λόγοι απόρριψης προσφορών. 27

3.1       Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών. 29

3.1.1    Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών. 29

3.1.2    Αξιολόγηση προσφορών. 29

3.2       Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης – Δικαιολογητικά κατακύρωσης. 30

3.3       Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης. 31

3.4       Ενστάσεις [Συμβάσεις κάτω των ορίων] 31

3.5       Ματαίωση Διαδικασίας. 32

4.1       Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης) 33

4.2       Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία. 33

4.3       Όροι εκτέλεσης της σύμβασης. 33

4.4       Υπεργολαβία. 33

4.5       Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της. 34

4.6       Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης. 34

5.1       Τρόπος πληρωμής. 36

5.2       Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις. 36

5.3       Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων. 37

6.1       Χρόνος παράδοσης υλικών. 38

6.2       Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών. 38

6.3       Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης – ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό. 39

6.4       Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση. 39

6.5       Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις. 40

6.6       Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας. 40

6.7       Αναπροσαρμογή τιμής. 40

 

1.           ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Επωνυμία

Δήμος Κορινθίων

Ταχυδρομική διεύθυνση

Κολιάτσου 32

Πόλη

Κόρινθος

Ταχυδρομικός Κωδικός

20131

Χώρα[1]

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS[2]

Τηλέφωνο

2741362806

Φαξ

2741362830

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

e.savanou@korinthos.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες[3]

Σαββανού Ελένη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)

http://www.korinthos.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)[4]

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι [5]  Δήμος  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας ΟΤΑ[6]

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.[7]

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας [8]

α)           Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.[9]

β)            Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr

γ)             Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή άλλη διεύθυνση http://www.korinthos.gr

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και τις προθεσμίες του άρθρου 121 του ν.4412/16.

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης[10]

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κορινθίων. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τις Κ.Α. : 30/7135.0001, 30/7135.0002, 30/7135.0003, 30/7135.0004, 30/7135.0005.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αστική και λειτουργική αναβάθμιση έντεκα (11) παιδικών χαρών του Δήμου Κορινθίων με στόχο τη βελτίωση και ασφαλή λειτουργία και χρήση των χώρων αυτών για το έτος 2017.

 

Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ειδών προμήθειας οργάνων παιδικών χαρών

(Τμήμα 1)

Α/Α

Περιγραφή

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Τιμή μονάδας

Μερική δαπάνη

1

Κούνια ξύλινη φωλιά

τεμ

2,00

2.750,00

5.500,00

2

Ξύλινη κούνια νηπίων δύο (2) θέσεων

τεμ

3,00

1000,00

3.000,00

3

Ξύλινη κούνια παίδων δύο (2) θέσεων

τεμ

3,00

800,00

2.400,00

4

Τραμπάλα ελατηρίου ζωάκι

τεμ

10,00

500,00

5.000,00

5

Τραμπάλα ελατηρίου λουλούδι δύο θέσεων

τεμ

3,00

650,00

1.950,00

6

Τραμπάλα ξύλινη ελατηρίου 2θεσια

τεμ

4,00

2.230,00

8.920,00

7

Σύνθετο όργανο νηπίων με μια τσουλήθρα  και δύο πατάρια

τεμ

1,00

3.300,00

3.300,00

8

Σύνθετο όργανο με δύο τσουλήθρες, μια σκάλα, δύο πύργους, δύο πατάρια, μια κατακόρυφη κλίμακα αναρρίχησης και κατακόρυφη αναρρίχηση με σχοινιά.

τεμ

2,00

6.700,00

13.400,00

9

Σύνθετο όργανο με δύο τσουλήθρες, μια σκάλα, έναν πύργο, δύο πατάρια, μια καμπύλη αναρρίχηση με σχοινιά.

τεμ

2,00

6.300,00

12.600,00

10

Σύνθετο όργανο με μια τσουλήθρα, μια σκάλα, ένα πατάρι και πύργο

τεμ

1,00

2000,00

2.000,00

11

Οκτάγωνη σύνθετη αναρρίχηση

τεμ

2,00

2.550,00

5.100,00

12

Μύλος αυτοκινούμενος μεταλλικός

τεμ

3,00

1250,00

3.750,00

13

Περίφραξη μεταλλική και πόρτα μεταλλική

μμ

445,00

34,00

15.130,00

14

Περίφραξη ξύλινη

μμ

154,00

52,00

8.008,00

15

Πόρτα ξύλινης περίφραξης

τεμ

2,00

300,00

600,00

16

Φωτιστικό δίφωτο

τεμ

4,00

900,00

3.600,00

17

Bρύση hpl

τεμ

5,00

350,00

1.750,00

18

Παγκάκι απλό

τεμ

8,00

190,00

1.520,00

19

Τραπεζοπάγκος

τεμ

1,00

450,00

450,00

20

Κάδος απορριμμάτων

τεμ

16,00

140,00

2.240,00

21

Πινακίδα εγχάρακτη σε hpl

τεμ

11,00

280,00

3.080,00

22

Δάπεδο ασφαλείας πάχους 45mm (συμπεριλαμβανομένης της υπόβασης από σκυρόδεμα)

m2

1.065,00

63,00

67.095,00

23

Δάπεδο ασφαλείας πάχους 70mm (συμπεριλαμβανομένης της υπόβασης από σκυρόδεμα)

m2

65,00

75,00

4.875,00

24

Δάπεδο ασφαλείας πάχους 80mm (συμπεριλαμβανομένης της υπόβασης από σκυρόδεμα)

m2

140,00

84,00

11.760,00

25

Διάφορες Εργασίες (επιδιόρθωση, συντήρηση ή αποξήλωση περίφραξης, πόρτας, συντήρηση υφισταμένων καθιστικών, αποξήλωση και επανατοποθέτηση καθιστικών, αποσυναρμολόγηση και επανατοποθέτηση οργάνων σε νέες θέσεις, συντήρηση οργάνων, βάψιμο, τρίψιμο, βερνίκωμα, πιστοποίηση από διαπιστευμένο φορέα κτλ)

κατ’ αποκοπή

1

4120,00

4.120,00

 

 

 

 

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

191.148,00

 

 

 

 

ΦΠΑ 24%

45.875,52

 

 

 

 

ΤΕΛΙΚΗ ΣΥΝΟΛΟ

237.023,52

 

Τα προς προμήθεια είδη κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 37535200-9 «Εξοπλισμός για παιδικές χαρές».

 

Η παρούσα σύμβαση αφορά στα κάτωθι τμήματα[11]:

ΤΜΗΜΑ 1: «Εξοπλισμός οργάνων παιδικών χαρών», εκτιμώμενης αξίας 191.148,00 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 45.875,52 ευρώ.

 

Προσφορές υποβάλλονται για το Τμήμα 1 της προμήθειας, δηλαδή για το σύνολο των ειδών[12].

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε ένα [1] [13].

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 237.023,52 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 191.148,00 ΦΠΑ : € 45.875,52).

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε έξι (6) μήνες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει [14] μόνο της τιμής αποκλειστικά.

 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως[15]:

του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

του ν. 4314/2014 (Α’ 265)[16],Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,[17]

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)[18]

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών[19]

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», [20],

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”[21]

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

του ν.2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

του ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

του π.δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”,

της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »[22]

της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β’ 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),[23]

της Υπουργικής Απόφασης 28492/11.05.2009 “Καθορισμός των προϋποθέσεων και των τεχνικών προδιαγραφών για την κατασκευή και τη λειτουργία των παιδικών χαρών των Δήμων και των Κοινοτήτων, τα όργανα και η διαδικασία αδειοδότησης και ελέγχου τους, τη διαδικασία συντήρησης αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια” (ΦΕΚ 931Β/18 -5- 2009), ), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’αρίθμ. 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014).

της Εγκυκλίου 44/30681/07-8-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών “Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β΄931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ.

των ευρωπαϊκών προτύπων ασφαλείας και πιστοποίησης EN1176:2008 και ΕΝ 1177:2008, για τα παιχνίδια Παιδικών Χαρών καθώς και κάθε άλλο ισοδύναμο/σχετικό πρότυπο που αφορά στον εξοπλισμό.

 

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

της με αρ. 4/63/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί έγκρισης της διενέργειας του διαγωνισμού και καθορισμού του τρόπου ανάθεσης,

των με αρ. 638/639/640/641/642/18.4.2014 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης για την προμήθεια των υλικών του διαγωνισμού,

της με αρ. 9/134/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης της προμήθειας των υλικών του διαγωνισμού,

της με αρ. 9/134/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης της προμήθειας των υλικών του διαγωνισμού,

της με αρ. 13/169/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διαγωνισμού, έγκρισης τευχών δημοπράτησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών Δήμου Κορινθίων».

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 26/06/2017 και ώρα .14:00[24].

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 05-06-2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (έναρξη υποβολής προσφορών).

 

Α.            Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης[25]

Β.            Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο [26]

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) [27].

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.[28] http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό : 42544.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο [29] [30] [31], σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, σε δύο (2) τοπικές ημερήσιες εφημερίδες και σε μία (1) τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα (ημερομηνία δημοσίευσης: 02-06-2017 για τις ημερήσιες και 03-06-2017 για την εβδομαδιαία).

[συμπληρώνεται ο ελληνικός τύπος (αναφορά σε έντυπα, ημερομηνία αποστολής και δημοσίευσης, εφόσον η τελευταία είναι γνωστή) αναλόγως εάν η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του π.δ. 118/2007 ή του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ, τηρουμένων και των διατάξεων του ν. 3548/2007] .

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.korinthos.gr  στην διαδρομή :  O  Δήμος Ενημέρωση Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί, στις 02/06/2017[32].

 

Γ.             Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: τον κάθε ανάδοχο. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του [33] .

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους[34]

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

 

2.      ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1.1  Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης[35]  είναι τα ακόλουθα:

·               η παρούσα Διακήρυξη (Αρ. πρωτ.: 22565/24-05-2017σε ορθή επανάλ.) με τα Παραρτήματα[36]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: (02/2017)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙI – ΤΕΥΔ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής .

·                Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ][37]

·               οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2  Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος[38].

 

2.1.3  Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο[39]. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών[40].

2.1.4  Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.[41]

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.[42]

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).[43]

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα[44].

2.1.5  Εγγυήσεις[45]

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης (Bλ. Σχετικά υποδείγματα στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης).

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2.1  Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.[46]

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή[47] για την υποβολή προσφοράς[48].

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.[49]  

 

2.2.2  Εγγύηση συμμετοχής[50]

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής[51], που ανέρχεται στο ποσό των 3.822,00 ευρώ[52] (τρεις χιλιάδες οχτακόσια είκοσι δύο ευρώ). (Βλ. Σχετικό υπόδειγμα στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης).

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3  Λόγοι αποκλεισμού[53]

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους[54] :

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους[55].

2.2.3.3.[56]

2.2.3.4. Αποκλείεται[57] από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας[58],

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

2.2.3.5.[59].

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις

2.2.3.7.[60][61]

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

[Κριτήρια Επιλογής][62]

2.2.4  Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας[63]

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού[64].

2.2.5  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια[65]

2.2.6  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα[66]

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς

απαιτείται[67] :

α) κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών[68], να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον μια (1) σύμβαση  προμηθειών του συγκεκριμένου τύπου, ύψους 80.000 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

2.2.7  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης[69]

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται με:

α)το πρότυπο διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 (ή με ισοδύναμo) [70]

και

β) με το πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO 14001 (ή με ισοδύναμo) ή με το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης[71].

2.2.8  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς[72]. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.

Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης [73].

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων [74].

Η εκτέλεση όλων των εργασιών προετοιμασίας του εδάφους, των εργασιών κατασκευής της υπόβασης και των εργασιών τοποθέτησης του δαπέδου ασφαλείας των οργάνων, καθώς και των εργασιών τοποθέτησης των οργάνων γίνεται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή[75].

2.2.9  Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα II, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ[76] καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ).

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα[77]

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016[78].

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)[79].

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4[80].

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται

στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν[81].

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά[82]:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας Επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

γ)

δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.[83]

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού.

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Β.3.

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν σύμβαση και βεβαίωση καλής εκτέλεσης ή πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής [84].

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας κατά ISO9001 ή ισοδύναμο και πιστοποιητικό περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO 14001 ή ισοδύναμο ή κατά το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης, τα οποία έχουν εκδοθεί για τον ίδιο τον οικονομικό φορέα.[85]

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους[86] που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.[87]

2.3.1  Κριτήριο ανάθεσης[88]

Κριτήριο ανάθεσης[89] της Σύμβασης[90] είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:

 βάσει τιμής[91]

2.3.2  –

2.3.3  –

2.4.1  Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας για όλα τα είδη του Τμήματος 1.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές[92].  

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής[93].

2.4.2  Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών

Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών

[Ηλεκτρονική Διαδικασία]

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» [94] [95].

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής Απόφασης αριθμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)»

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της[96].

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα[97], σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.

2.4.2.5. Ο χρήστης – οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω:

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας[98].

 

2.4.3  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν[99]:

α) Tο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016[100], σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το  σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου doc, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα II),

β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “ΜΕΡΟΣ Α’ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ” του Παραρτήματος I της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων ειδών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα[101] [102].

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν[103].

2.4.4  Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης,  όπως ορίζεται κατωτέρω:

Α. Τιμές

Η τιμή του προς προμήθεια υλικού δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. [104]

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελλο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf.

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης[105].

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή[106] στο Μέρος Β του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5  Χρόνος ισχύος των προσφορών[107]

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6)  μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

2.4.6  Λόγοι απόρριψης προσφορών[108]

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,[109]

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές.

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

3.    ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1.1  Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών[110]

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:

·         Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία προσφορών και ώρα 10:00 π.μ.

·         Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

·         Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.1.2  Αξιολόγηση προσφορών

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.

Ειδικότερα :

α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου[111].

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή[112] απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές[113]. 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ[114].

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα πέντε (15) ημερών [116] από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτής.

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.

Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με

το Τ.Ε.Υ.Δ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με

το Τ.Ε.Υ.Δ.,

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του[117].

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.

 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. 

Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :

κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2.

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

[Συμπληρώνεται για συμβάσεις κάτω των ορίων[118]]

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης, η ένσταση υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών.

Η ένσταση υποβάλλεται ηλεκτρονικά[119], ενώπιον της αναθέτουσας αρχής[120], με τη συμπλήρωση της ειδικής φόρμας του Συστήματος και την επισύναψη του σχετικού εγγράφου σε μορφή αρχείου τύπου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης.

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται σε μορφή pdf[121]. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.

Οι οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της ένστασης μέσω της λειτουργίας του Συστήματος “Επικοινωνία”.

Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται μετά την 31η Μαρτίου 2017 διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016

 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

4.      ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εγγύηση καλής εκτέλεσης.  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙΙ της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. [122]

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύονται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υλικών  που παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.

Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της εκτέλεσης των εργασιών προετοιμασίας του εδάφους, των εργασιών κατασκευής της υπόβασης και των εργασιών τοποθέτησης του δαπέδου ασφαλείας των οργάνων, καθώς και των εργασιών τοποθέτησης των οργάνων, οι οποίες γίνονται υποχρεωτικά από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή.

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.[123]. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.

4.4.4.

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου [124] [125]

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

 

 

5.      ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ανά παιδική χαρά.

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος[127]  από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016.

Δεν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν:

α) το υλικό δεν φορτωθεί ή παραδοθεί ή αντικατασταθεί με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση.

β) συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

β) είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον ανάδοχο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός του αναδόχου από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί – παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο[128] 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα.

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών.

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης.

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας. [η περίπτωση αυτή συμπληρώνεται εφόσον προβλέπεται η χορήγηση προκαταβολής].

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης.

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.

 

6.        ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει και να τοποθετήσει τα όργανα των παιδικών χαρών στους επιμέρους χώρους, όπως αναφέρονται στο Παράρτημα Ι της παρούσης εντός έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που το αίτημα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και η παράταση χορηγείται χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρου 207 του ν. 4412/2016.

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος.

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας προσκομίστηκε.

6.2.1. H παραλαβή των υλικών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16[130]  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου. Κατά την διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. Ο ποιοτικός έλεγχος των υλικών γίνεται με τον/τους ακόλουθο τρόπο: Με μακροσκοπική Εξέταση.

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει τα είδη του αντικειμένου της προμήθειας ανά παιδική χαρά όπως περιγράφονται στους υποπίνακες στο Μέρος Α του Παραρτήματος Ι της παρούσας. Η παράδοση και η παραλαβή θα γίνει ανά παιδική χαρά, εφόσον παραδίδεται το μέρος των ειδών που αντιστοιχούν στην συγκεκριμένη κάθε φορά παιδική χαρά και εφόσον παραδίδεται από τον ανάδοχο το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης από τον διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης.

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο.

Η επιτροπή παραλαβής, μετά τους προβλεπόμενους ελέγχους συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης  των υλικών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16.

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές (πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες) κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους.

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχουή ή αυτεπάγγελτα σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον ανάδοχο.

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν από πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες επιτροπές παραλαβής μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ΄εφεση των οικείων αντιδειγμάτων, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16.

Το αποτέλεσμα  της κατ΄έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη.

Ο ανάδοχος δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής μετά τα αποτελέσματα της κατ΄έφεση εξέτασης.

6.2.2. Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται μέσα στον χρόνο διάρκειας της σύμβασης.

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου.

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων.[131]

 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή.

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  του άρθρου 213 του ν. 4412/2016.

 

.

 

 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

ΜΕΡΟΣ Α – ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αστική και λειτουργική αναβάθμιση έντεκα (11) παιδικών χαρών του Δήμου Κορινθίων με στόχο τη βελτίωση και ασφαλή λειτουργία και χρήση των χώρων αυτών για το έτος 2017.

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Σκοπός της παρούσας παρέμβασης είναι η αναβάθμιση της περιοχής και του αστικού περιβάλλοντος, ώστε οι χώροι μετά την ανάπλασή τους να συμβάλλουν στην αστική αναζωογόνηση της περιοχής και να αποτελέσουν πόλους ξεκούρασης, ψυχαγωγίας και αναψυχής για τα παιδιά και τους συνοδούς τους. Βασικός στόχος είναι η δημιουργία ασφαλών και λειτουργικών χώρων για μικρούς και μεγάλους.

Συγκεκριμένα, η προμήθεια πρόκειται να καλύψει τις ανάγκες των εξής παιδικών χαρών:

 

Δ.Ε. Κορίνθου

 1. Παιδική χαρά  στην Κόρινθο, στην Καλλιθέα (Χ=407506,621, Ψ=4198825,316): η παιδική χαρά βρίσκεται στην οδό Καλλιθέας, συνολικής έκτασης 500m2 περίπου.
 2. Παιδική χαρά στην Κόρινθο, έμπροσθεν 10ου Δημοτικού Σχολείου (Χ=404868,381, Ψ=41988823,653): η παιδική χαρά βρίσκεται στη συμβολή των οδών Ικτίνου και Δευκαλίωνος, συνολικής έκτασης 665m2 περίπου.
 3. Παιδική χαρά Οδού Αγ. Γεωργίου (Χ=404227,758, Υ=4198550.93): η παιδική χαρά βρίσκεται στην οδό Αγ Γεωργίου στην Κόρινθο, συνολικής έκτασης 377 m2 περίπου.
 4. Παιδική χαρά στην Κόρινθο, στην πλατεία Ηλιοπούλου (Χ=407418.973, Ψ=4199282.151): η παιδική χαρά βρίσκεται στη συμβολή των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Ερμουπόλεως, συνολικής έκτασης 232 m2 περίπου.
 5. Παιδική χαρά στην Τ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου (Χ=401260,123, Ψ=4195764,246): η παιδική χαρά βρίσκεται στο χώρο του ΞΕΝΙΑ, συνολικής έκτασης 565 m2 περίπου.

 

Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου

 1. Παιδική χαρά της Τ.Κ. Κάτω Άσσου (Χ=397296,743, Ψ=4200887,779): η παιδική χαρά βρίσκεται στην παραλία Κάτω Άσσου, συνολικής έκτασης 508 m2 περίπου.
 2. Παιδική χαρά της ΔΚ Λεχαίου (Χ=398914,053, Ψ=4199094,040): η παιδική χαρά βρίσκεται στην περιοχή «Ράχη», συνολικής έκτασης 972m2 περίπου

 

Δ.Ε. Τενέας

 1. Παιδική χαρά Δ.Κ. Χιλιομοδίου της ΔΕ Τενέας (Χ=400266,654, Ψ=4184421,34), συνολικής έκτασης 1844 m2 περίπου.

 

Δ.Ε. Σαρωνικού

 1. Παιδική χαρά Δ.Κ. Αθικίων της ΔΕ Σαρωνικού (Χ=405469,016, Ψ=4185956,747), συνολικής έκτασης 400m2 περίπου.
 2. Παιδική χαρά Αλμυρής της ΔΕ Σαρωνικού (Χ=412255,621, Ψ=4189075,192), συνολικής έκτασης 152m2 περίπου.

 

Δ.Ε. Σολυγείας

 1. Παιδική χαρά στο πρώην Δημοτικό Σχολείο της Τ.Κ. Κόρφου (Χ=422674,389, Ψ=4179851,755): συνολικής έκτασης 313m2 περίπου.

 

Οι παραπάνω παιδικές επιλέχτηκαν με κριτήριο, είτε γιατί ανήκουν στην έδρα των αντίστοιχων Δημοτικών Ενοτήτων, είτε γιατί εμφανίζουν μεγάλη επισκεψιμότητα, είτε γιατί απαιτούνται περιορισμένες παρεμβάσεις ώστε να καταστούν ικανές για πιστοποίηση και εν τέλει να λάβουν άδεια λειτουργίας.

 

Οι προαναφερόμενοι χώροι είναι χώροι όπου είτε θα δημιουργηθούν εκ νέου παιδικές χαρές είτε αφορούν υφιστάμενες παιδικές χαρές του Δήμου Κορινθίων, οι οποίες ωστόσο δεν πληρούν τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις έχουν σχεδιασθεί και μελετηθεί με βάση τις απαιτήσεις ασφαλείας, όπως αυτές ορίζονται στα ευρωπαϊκά πρότυπα ασφαλείας ΕΝ1176:2008, ΕΝ1177:2008 και τις προδιαγραφές που έχει ορίσει το Υπουργείο Εσωτερικών με την υπ’ αρίθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’αρίθμ. 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014).

Οι ανωτέρω υφιστάμενοι χώροι παιδικών χαρών παρουσιάζουν προβλήματα ποικίλης φύσεως, αναφορικά με την καταλληλότητά τους και άλλα χωροταξικά προβλήματα.

Τα σημαντικότερα προβλήματα αφορούν στον υφιστάμενο εξοπλισμό, ο οποίος είναι παλαιός, παρουσιάζει λειτουργικά προβλήματα, λόγω της λανθασμένης τοποθέτησής του η οποία δεν ικανοποιεί τις απαιτούμενες αποστάσεις ασφαλείας, της κακής ή και λανθασμένης χρήσης, της μεγάλης παλαιότητας, αλλά και των βανδαλισμών που έχουν υποστεί τα τελευταία χρόνια. Οι φθορές των οργάνων και του αστικού εξοπλισμού στους προαναφερόμενους χώρους, είτε από τους βανδαλισμούς, είτε από παλαιότητα, καθιστούν την πιστοποίησή τους αδύνατη, δεδομένης και της ανυπαρξίας δαπέδων ασφαλείας ή των εκτός προδιαγραφών ή κατεστραμμένων δαπέδων ασφαλείας όπου αυτά υπάρχουν. Επίσης απουσιάζει παντελώς ή μερικώς η περίφραξη των χώρων των Παιδικών Χαρών, η οποία είναι απαραίτητη για την ασφαλή χρήση της Παιδικής Χαράς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

Βάσει των παραπάνω διαπιστώσεων προκύπτει η ανάγκη μερικής αποξήλωσης του υφιστάμενου παλαιού και ακατάλληλου εξοπλισμού και η τοποθέτηση νέου ασφαλούς και πιστοποιημένου, με απώτερο στόχο την αναβάθμιση των κοινόχρηστων αυτών χώρων, την πιστοποίησή τους από την Επιτροπή Ελέγχου Παιδικών Χαρών του Νομού Κορινθίας, όπως αυτή έχει ορισθεί με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και την παράδοση για ασφαλή χρήση από το κοινό.

 

Όσον αφορά στο θέμα της καταλληλότητας χώρων των παιδικών χαρών της μελέτης, πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις και κριτήρια, όπως αυτά ορίζονται στην Εγκύκλιο 44 (Αρ.Πρωτ. 30681/7-8-2014) “Τροποποίηση και συμπλήρωση της 28492/2009 (Β΄931) απόφασής μας περί οργάνωσης και λειτουργίας των παιδικών χαρών των ΟΤΑ.”, μέρος Β. Υφιστάμενες παιδικές χαρές, δηλαδή δεν βρίσκονται δίπλα σε περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους (όπως για παράδειγμα κατολισθήσεις, κατακρημνίσεις, εστίες μολύνσεων κ.λπ.). Επιπλέον, πληρούνται

όλα τα κριτήρια του άρθρου 2 της νέας Υ.Α. 27934 (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014). Συγκεκριμένα:

α) δεν γειτνιάζουν με χρήσεις που προκαλούν ατμοσφαιρική και ηχητική ρύπανση και με δραστηριότητες που χρησιμοποιούν επικίνδυνα για την υγεία υλικά.

β) δεν γειτνιάζουν με δρόμους ταχείας κυκλοφορίας ή κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων.

γ) εξασφαλίζεται η τήρηση των προβλεπομένων ορίων ασφαλούς έκθεσης σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία ή σε ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, όπως αυτά ορίζονται από τις ισχύουσες διατάξεις για την εγκατάσταση των κεραιών και του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. (-όπως τροποποιήθηκε από την ΥΑ 48165-ΦΕΚ 1690-17-08-2014).

δ) δεν βρίσκονται δίπλα σε περιοχές που εγκυμονούν κινδύνους (όπως κατολισθήσεις, κατακρημνίσεις, καταρρεύσεις, εστίες μολύνσεων κ.λπ.).

στ) δεν είναι οπτικά απομονωμένοι χώροι.

ε) δεν υπάρχει οπτική επαφή με εγκαταστάσεις που μπορούν να βλάψουν την ψυχική υγεία των παιδιών (όπως νεκροταφεία, φυλακές κ.λπ.).

ζ) υπάρχει άνετη και ασφαλής πρόσβαση (πεζόδρομος, δρόμος ήπιας κυκλοφορίας, πεζοδρόμιο κ.λπ.).

 

Οι προτεινόμενες παιδικές χαρές στο Λέχαιο και στα Αθίκια συνιστούν νέες παιδικές χαρές σε χώρους όπου προϋπήρχαν παιδικές χαρές, ενώ στον Κόρφο δημιουργείται παιδική χαρά στον προαύλιο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου.

 

Η παρούσα προμήθεια αποτελείται από ένα (1) τμήμα, λόγω της ανάγκης για προμήθεια και τοποθέτηση από έναν ανάδοχο, ώστε να είναι εύκολα και με ενιαίο τρόπο διαχειρίσιμη όλη η διαδικασία της προμήθειας, τοποθέτησης και πιστοποίησης της κάθε παιδικής χαράς. Προσφορές υποβάλλονται υποχρεωτικά για το σύνολο των ειδών του τμήματος.

 

Αναλυτικότερα τα είδη της προμήθειας ανά Παιδική Χαρά καθορίζονται ως εξής:

 

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών ΔΕ Κορίνθου (ΚΑ 30/7135.0001)

Οι τοπογραφικές αποτυπώσεις και η προτεινόμενη διάταξη των οργάνων στις παιδικές χαρ της ΔΕ Κο

ρίνθου  φαίνονται στα Σχέδια 1, 2, 3, 4 και 5.

1.              Παιδική Χαρά Πλατείας Καλλιθέας

Περιγραφή εξοπλισμού/εργασιών

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Περίφραξη ξύλινη

μμ

90

Πόρτα ξύλινης περίφραξης

τεμ

1

Κάδος απορριμμάτων

τεμ

2

Πληροφοριακή πινακίδα εγχάρακτη

τεμ

1

Διάφορες εργασίες (συντήρηση υφιστάμενων οργάνων, πιστοποίηση από φορέα ελέγχου

Κατ’ αποκοπή

1

 

 

2.         Παιδική Χαρά έμπροσθεν 10ου Δημοτικού Σχολείου

Περιγραφή εξοπλισμού/εργασιών

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Περίφραξη μεταλλική και πόρτα μεταλλική

μμ

37

Πληροφοριακή πινακίδα εγχάρακτη

τεμ

1

Διάφορες εργασίες (συντήρηση υφιστάμενου εξοπλισμού, βάψιμο, τρίψιμο, βερνίκωμα, συντήρηση δαπέδου ασφαλείας, πιστοποίηση από φορέα ελέγχου)

Κατ’ αποκοπή

1

 

3.         Παιδική Χαρά Οδού Αγ. Γεωργίου

Περιγραφή εξοπλισμού/εργασιών

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Πληροφοριακή πινακίδα εγχάρακτη

τεμ

1

Διάφορες εργασίες (συντήρηση υφιστάμενου εξοπλισμού, συντήρηση περίφραξης, πιστοποίηση από φορέα ελέγχου)

Κατ’ αποκοπή

1

 

4.         Παιδική Χαρά Πλατείας Ηλιοπούλου

Περιγραφή εξοπλισμού/εργασιών

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Τραμπάλα ελατηρίου λουλούδι δύο θέσεων

τεμ

1

Τραμπάλα ξύλινη ελατηρίου 2θεσια

τεμ

1

Σύνθετο όργανο με δύο τσουλήθρες, μια σκάλα, έναν πύργο, δύο πατάρια, μια καμπύλη  αναρρίχηση με σχοινιά.

τεμ

1

Μύλος αυτοκινούμενος μεταλλικός

τεμ

1

Περίφραξη μεταλλική και πόρτα μεταλλική

μμ

63

Bρύση hpl

τεμ

1

Παγκάκι απλό

τεμ

1

Κάδος απορριμμάτων

τεμ

1

Πινακιδα εγχάρακτη σε hpl

τεμ

1

Δάπεδο ασφαλείας πάχους 45mm (συμπεριλαμβανομένης της υπόβασης από σκυρόδεμα)

m2

152

Διάφορες Εργασίες (συντήρηση υφιστάμενων καθιστικών, αποξήλωση και επανατοποθέτηση καθιστικών, αποσυναρμολόγηση και επανατοποθέτηση οργάνων σε νέες θέσεις,  συντήρηση οργάνων, βάψιμο, τρίψιμο, βερνίκωμα, πιστοποίηση από φορέα ελέγχου)

κατ’ αποκοπή

1

 

 

 

5.         Παιδική Χαρά Ξενία Αρχαίας Κορίνθου

Περιγραφή εξοπλισμού/εργασιών

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Κούνια ξύλινη φωλιά

Τεμ

1

Ξύλινη κούνια νηπίων δύο (2) θέσεων

Τεμ

1

Ξύλινη κούνια παίδων δύο (2) θέσεων

τεμ

1

Τραμπάλα ελατηρίου ζωάκι

Τεμ

2

Τραμπάλα ελατηρίου λουλούδι δύο θέσεων

Τεμ

1

Τραμπάλα ξύλινη ελατηρίου 2θεσια

Τεμ

1

Μύλος αυτοκινούμενος μεταλλικός

Τεμ

1

Περίφραξη μεταλλική και πόρτα μεταλλική

Μμ

95

Φωτιστικό δίφωτο

Τεμ

4

Bρύση hpl

Τεμ

1

Παγκάκι απλό

Τεμ

3

Τραπεζοπάγκος

Τεμ

1

Κάδος απορριμμάτων

Τεμ

3

Πινακιδα εγχάρακτη σε hpl

Τεμ

1

Δάπεδο ασφαλείας πάχους 45mm (συμπεριλαμβανομένης της υπόβασης από σκυρόδεμα)

m2

140

Δάπεδο ασφαλείας πάχους 70mm (συμπεριλαμβανομένης της υπόβασης από σκυρόδεμα)

m2

65

Διάφορες Εργασίες (συντήρηση υφιστάμενου οργάνου, βάψιμο, τρίψιμο, βερνίκωμα, πιστοποίηση φορέα ελέγχου)

κατ’ αποκοπή

1

 

 

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών ΔΕ Άσσου – Λεχαίου (ΚΑ 30/7135.0002)

Οι τοπογραφικές αποτυπώσεις και η προτεινόμενη διάταξη των οργάνων στις παιδικές χαρές της ΔΕ Κορίνθου  φαίνονται στα Σχέδια 6 και 7

6.         Παιδική Χαρά Παραλίας Κάτω Άσσου

Περιγραφή εξοπλισμού/εργασιών

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Τραμπάλα ελατηρίου ζωάκι

Τεμ

2

Περίφραξη μεταλλική και πόρτα μεταλλική

Μμ

94

Bρύση hpl

Τεμ

1

Πινακιδα εγχάρακτη σε hpl

Τεμ

1

Δάπεδο ασφαλείας πάχους 45mm (συμπεριλαμβανομένης της υπόβασης από σκυρόδεμα)

m2

114

Δάπεδο ασφαλείας πάχους 80mm (συμπεριλαμβανομένης της υπόβασης από σκυρόδεμα)

m2

53

Διάφορες Εργασίες (Συντήρηση υφιστάμενων καθιστικών, πιστοποίηση από φορέα ελέγχου κτλ)

κατ’ αποκοπή

1

 

7.         Παιδική Χαρά Λεχαίου (Ράχη)

Περιγραφή εξοπλισμού/εργασιών

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Τραμπάλα ελατηρίου ζωάκι

Τεμ

2

Σύνθετο όργανο με μια τσουλήθρα, μια σκάλα, ένα πατάρι και πύργο

Τεμ

1

Μύλος αυτοκινούμενος μεταλλικός

Τεμ

1

Περίφραξη μεταλλική και πόρτα μεταλλική

Μμ

76

Bρύση hpl

Τεμ

1

Κάδος απορριμμάτων

Τεμ

3

Πινακίδα εγχάρακτη σε hpl

Τεμ

1

Δάπεδο ασφαλείας πάχους 45mm (συμπεριλαμβανομένης της υπόβασης από σκυρόδεμα)

m2

105

Διάφορες Εργασίες (Επιδιόρθωση, συντήρηση υφιστάμενης περίφραξης, υφισταμένων καθιστικών,  πιστοποίηση από φορέα ελέγχου, τοποθέτηση κούνιων χορηγούμενων από την Υπηρεσία κτλ)

κατ’ αποκοπή

1

 

 

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών ΔΕ Τενέας (ΚΑ 30/7135.0003)

Η τοπογραφική αποτύπωση και η προτεινόμενη διάταξη των οργάνων στις παιδικές χαρές της ΔΕ Τενέας  φαίνονται στο Σχέδιο 8.

 

8.         Παιδική Χαρά Χιλιομοδίου

Περιγραφή εξοπλισμού/εργασιών

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Κούνια ξύλινη φωλιά

Τεμ

1

Τραμπάλα ξύλινη ελατηρίου 2θεσια

Τεμ

1

Σύνθετο όργανο με δύο τσουλήθρες, μια σκάλα, δύο πύργους, δύο πατάρια, μια κατακόρυφη κλίμακα αναρρίχησης και κατακόρυφη αναρρίχηση με σχοινιά.

Τεμ

1

Οκτάγωνη σύνθετη αναρρίχηση

τεμ

1

Κάδος απορριμμάτων

Τεμ

2

Πινακίδα εγχάρακτη σε hpl

Τεμ

1

Δάπεδο ασφαλείας πάχους 45mm (συμπεριλαμβανομένης της υπόβασης από σκυρόδεμα)

m2

215

Δάπεδο ασφαλείας πάχους 80mm (συμπεριλαμβανομένης της υπόβασης από σκυρόδεμα)

m2

34

Διάφορες Εργασίες (Επιδιόρθωση, συντήρηση περίφραξης, συντήρηση υφισταμένων καθιστικών, συντήρηση οργάνων, βάψιμο, τρίψιμο, βερνίκωμα, πιστοποίηση από φορέα ελέγχου, τοποθέτηση κούνιων χορηγούμενων από την Υπηρεσία κτλ κτλ)

κατ’ αποκοπή

1

 

 

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών ΔΕ Σαρωνικού (ΚΑ 30/7135.0004)

Οι τοπογραφικές αποτυπώσεις και η προτεινόμενη διάταξη των οργάνων στις παιδικές χαρές της ΔΕ Σαρωνικού φαίνονται στα Σχέδια 9 και 10.

9.         Παιδική Χαρά Αθικίων

Περιγραφή εξοπλισμού/εργασιών

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Ξύλινη κούνια νηπίων δύο (2) θέσεων

Τεμ

1

Ξύλινη κούνια παίδων δύο (2) θέσεων

τεμ

1

Τραμπάλα ελατηρίου ζωάκι

Τεμ

2

Τραμπάλα ελατηρίου λουλούδι δύο θέσεων

Τεμ

1

Σύνθετο όργανο νηπίων με μια τσουλήθρα  και δύο πατάρια

Τεμ

1

Σύνθετο όργανο με δύο τσουλήθρες, μια σκάλα, έναν πύργο, δύο πατάρια, μια καμπύλη  αναρρίχηση με σχοινιά

Τεμ

1

Κάδος απορριμμάτων

Τεμ

2

Πινακίδα εγχάρακτη σε hpl

Τεμ

1

Δάπεδο ασφαλείας πάχους 45mm (συμπεριλαμβανομένης της υπόβασης από σκυρόδεμα)

m2

147

Διάφορες Εργασίες (Επιδιόρθωση υφιστάμενης περίφραξης, πόρτας, συντήρηση υφιστάμενων καθιστικών, τοποθέτηση προστατευτικού στην έξοδο, πιστοποίηση από φορέα ελέγχου κτλ)

κατ’ αποκοπή

1

 

 

 

 

 

10.       Παιδική Χαρά Αλμυρής

 

Περιγραφή εξοπλισμού/εργασιών

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Τραμπάλα ελατηρίου ζωάκι

Τεμ

1

Περίφραξη ξύλινη

Τεμ

64

Πόρτα ξύλινης περίφραξης

Τεμ

1

Παγκάκι απλό

Τεμ

1

Κάδος απορριμμάτων

Τεμ

1

Πινακίδα εγχάρακτη σε hpl

Τεμ

1

Δάπεδο ασφαλείας πάχους 45mm (συμπεριλαμβανομένης της υπόβασης από σκυρόδεμα)

m2

78

Διάφορες Εργασίες (Πιστοποίηση από φορέα ελέγχου κτλ)

κατ’ αποκοπή

1

 

 

Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών ΔΕ Σολυγείας (ΚΑ 30/7135.0005)

Η τοπογραφική αποτύπωση και η προτεινόμενη διάταξη των οργάνων στις παιδικές χαρές της ΔΕ Σολυγείας  φαίνονται στο Σχέδιο 11.

 

11.       Παιδική Χαρά πρώην Δημοτικού Σχολείου Κόρφου

 

Περιγραφή εξοπλισμού/εργασιών

Μονάδα μέτρησης

Ποσότητα

Ξύλινη κούνια νηπίων δύο (2) θέσεων

Τεμ

1

Ξύλινη κούνια παίδων δύο (2) θέσεων

τεμ

1

Τραμπάλα ελατηρίου ζωάκι

Τεμ

1

Τραμπάλα ελατηρίου λουλούδι δύο θέσεων

Τεμ

1

Τραμπάλα ξύλινη ελατηρίου 2θεσια

Τεμ

1

Σύνθετο όργανο με δύο τσουλήθρες, μια σκάλα, δύο πύργους, δύο πατάρια, μια κατακόρυφη κλίμακα αναρρίχησης και κατακόρυφη αναρρίχηση με σχοινιά.

Τεμ

1

Οκτάγωνη σύνθετη αναρρίχηση

τεμ

1

Περίφραξη μεταλλική και πόρτα μεταλλική

Τεμ

80

Bρύση hpl

Τεμ

1

Παγκάκι απλό

Τεμ

3

Κάδος απορριμμάτων

Τεμ

2

Πινακίδα εγχάρακτη σε hpl

Τεμ

1

Δάπεδο ασφαλείας πάχους 45mm (συμπεριλαμβανομένης της υπόβασης από σκυρόδεμα)

m2

114

Δαπεδο ασφαλείας πάχους 70mm (συμπεριλαμβανομένης της υπόβασης από σκυρόδεμα)

m2

53

Διάφορες Εργασίες (Πιστοποίηση από φορέα ελέγχου κτλ)

κατ’ αποκοπή

1

 

Για την εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας θα διεξαχθεί ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΧΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ με σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου.

 

1.            Απαιτήσεις ασφαλείας, Πρότυπα και Πιστοποιήσεις

Σε κάθε Παιδική Χαρά δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο η υγεία και η ασφάλεια των παιδιών. Ειδικότερα :

α)   Ο εξοπλισμός πρέπει να είναι ειδικά σχεδιασμένος για ατομικό ή ομαδικό παιχνίδι.

β)   Τα υλικά του εξοπλισμού πρέπει να έχουν ελεγχθεί, ώστε να ικανοποιούν τις απαιτήσεις ασφαλείας (π.χ. οι γωνίες να είναι στρογγυλεμένες, να μη γίνεται χρήση αμιάντου, τοξικών χρωμάτων, εύφλεκτων υλικών κ.λ.π.).

γ) Τα όργανα πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές που προβλέπονται στη σειρά προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176 (ΕΝ 1176) ή ισοδύναμα και να προσκομίζονται τα εν λόγω πιστοποιητικά, επί ποινή αποκλεισμού.

δ) Οι επιφάνειες πτώσης πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176-1, ΕΛΟΤ ΕΝ 1177 (ΕΝ 1177) και ΕΛΟΤ ΕΝ71-3 ή ισοδύναμα και να προσκομίζονται τα εν λόγω πιστοποιητικά, επί ποινή αποκλεισμού.  

ε) Επιτρέπεται η συμμόρφωση προς άλλα πρότυπα ή προδιαγραφές ασφαλείας πέραν των αναφερόμενων στην παρούσα, υπό τον όρο ότι αυτά θα είναι τουλάχιστον ισοδύναμα προς τα αναφερόμενα. Η ισοδυναμία αυτή θα τεκμαίρεται από αναλυτική τεχνική έκθεση, η οποία πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμοδίων αρχών και των αναφερόμενων στο άρθρο 11 της Υ.Α. 28492/2009 αναγνωρισμένων φορέων ελέγχου.

στ) Η εταιρεία κατασκευής του εξοπλισμού των παιχνιδιών, του αστικού εξοπλισμού και των πλακιδίων ασφαλείας, πρέπει να είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001:2008 ή ISO 9001:2015 και ISO 14001 (ή ισοδύναμα αυτών) και να προσκομίζεται το εν λόγω πιστοποιητικό, επί ποινή αποκλεισμού.

 

Να σημειωθεί ότι πριν την οριστική παραλαβή των προσφερομένων ειδών, θα πραγματοποιηθεί με ευθύνη και έξοδα του προμηθευτή, έλεγχος συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ασφαλείας των προτύπων από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου στο χώρο της εγκατάστασης και θα προσκομιστεί στην Υπηρεσία το αντίστοιχο πιστοποιητικό συμμόρφωσης.

O οικονομικός φορέας πρέπει να διαθέτει επί ποινή αποκλεισμού:

1.     Πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας κατά ISO9001 ή ισοδύναμο

2.       Πιστοποιητικό Περιβαλλοντικής Διαχείρισης κατά ISO14001 ή ισοδύναμο ή κατά το σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης.

 

 

2.            Απαιτήσεις από κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους

Δεν είναι επιτρεπτή η πώληση, η δωρεάν διάθεση ή η ενοικίαση εξοπλισμού παιδικής χαράς, σε Δήμους και κοινότητες, εφόσον δεν πληρούν τις διατάξεις της υπ’ αρίθμ. 28492/11-05-2009 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρίθμ. 27934/2014 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2029/ 25 -7- 2014).

Ο κατασκευαστής ή ο εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή ο εισαγωγέας ή ο διανομέας που θέτουν σε κυκλοφορία στην αγορά εξοπλισμούς παιδικών χαρών, πρέπει να διαθέτουν για καθένα από αυτούς πιστοποιητικό συμμόρφωσης που έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου, με το οποίο αποδεικνύεται η συμμόρφωση τους με τις απαιτήσεις ασφαλείας της σειράς προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 1176. Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης περιλαμβάνεται στις προκαταρτικές πληροφορίες αναφορικά με την ασφάλεια των εξοπλισμών και πρέπει να προσκομίζεται πριν την αποδοχή της προσφοράς, ήτοι με την κατάθεση του φακέλου προσφοράς στον εν λόγω διαγωνισμό, επί ποινή αποκλεισμού.

Στην περίπτωση εξοπλισμού ο οποίος έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις ασφαλείας άλλων προτύπων ή προδιαγραφών, το πιστοποιητικό συμμόρφωσης πρέπει να συνοδεύεται και από την αναφερόμενη στην παράγραφο στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 της Y.A. 28492/11-05-2009 (ΦΕΚ Β 931/18-05-2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), τεχνική έκθεση επικυρωμένη από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

Ο εξοπλισμός πρέπει να σημαίνεται ευκρινώς, μόνιμα σε θέση ορατή από το επίπεδο του εδάφους τουλάχιστον με τα ακόλουθα:

α) Όνομα και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου ή του εισαγωγέα ή του διανομέα, έτος κατασκευής και αριθμό σειράς παραγωγής του κάθε οργάνου.

β) Στοιχεία αναγνώρισης εξοπλισμού (π.χ. κωδικός αριθμός) και έτος κατασκευής.

γ) Τον αριθμό και τη χρονολογία του εφαρμοζόμενου ευρωπαϊκού προτύπου ή ισοδύναμού του.

δ) Για κάθε εξοπλισμό πρέπει να παραδίδονται από τον κατασκευαστή/ προμηθευτή όσα αναφέρονται στην παράγραφο 6 του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ1176-1.

 

3.            Πιστοποίηση παιδικών χαρών

Όσον αφορά στην πιστοποίηση συμμόρφωσης των παιδικών χαρών, αυτή γίνεται από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου και πιστοποίησης, όπως ορίζεται στο άρθρο 11 της υπ’ αριθμ. 28492/2009 Υ.Α.. Ο σχετικός έλεγχος περιλαμβάνει τον έλεγχο της συμμόρφωσης κάθε παιδικής χαράς με τις απαιτήσεις των προτύπων και των προδιαγραφών ασφαλείας για τις παιδικές χαρές (Άρθρο 4 υπ’ αριθμ. 28492/2009 Υ.Α και Εγκύκλιος 44/30681/07-8-2014 του Υπουργείου Εσωτερικών).

 

4.         Απαιτήσεις υλικών του υπό προμήθεια εξοπλισμού

ΓΕΝΙΚΑ

Μια απόκλιση της τάξης του 10% στις επιμέρους διαστάσεις των οργάνων, καθώς και στις συνολικές διαστάσεις αυτών ή άλλων χαρακτηριστικών τιμών, όπως αυτές αναφέρονται στην παρούσα μελέτη, είναι αποδεκτή με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι διατάξεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ1176 και ΕΛΟΤ ΕΝ1177 ή ισοδύναμων και ειδικά για το δάπεδο ασφαλείας, η επιφάνεια αυτού θα πρέπει να καλύπτει το απαιτούμενο εμβαδόν από τον κατασκευαστή του τοποθετούμενου επί του δαπέδου οργάνου.

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα φέροντα ξύλινα στοιχεία θα πρέπει να είναι κατασκευασμένα από εμποτισμένη πεύκη με κατάλληλη περιεκτικότητα σε υγρασία. Η ξυλεία θα είναι υλοτομημένη σύμφωνα με ισχύοντες κανονισμούς. Το ξύλο θα πρέπει να έχει υποστεί ειδική επεξεργασία με σύγχρονες τεχνικές εμποτισμού με υλικά μη τοξικά και αβλαβή για τον χρήστη και για το φυσικό περιβάλλον. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την προστασία του ξύλου δεν θα περιέχουν αρσενικό, κάδμιο και χρώμιο.

Η επιφάνεια του ξύλου θα πρέπει να έχει βαφτεί με στρώσεις κατάλληλης βαφής που

προστατεύουν το ξύλο από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες, τους μύκητες και τις καιρικές συνθήκες. Τα χρώματα θα είναι αβλαβή για τα παιδιά, μη τοξικά, φιλικά προς το περιβάλλον.

 

Όλα τα ξύλινα μέρη θα πρέπει να είναι εμποτισμένα για αντοχή σε εξωτερικό χώρο, βαμμένα με χρώματα υδατοδιαλυτά και ασφαλή για τους χρήστες για τους οποίους προορίζονται. Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη και υποχρέωση να εξασφαλίζει την χρήση υλικών τα οποία έχουν χαρακτηριστικά ποιότητας, ανάλογα με αυτά, που προβλέπονται από τα εγκεκριμένα πρότυπα.

 

ΕΓΧΡΩΜΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ HPL (High Pressure Laminate)

Οι έγχρωμες επιφάνειες θα είναι κατασκευασμένες από HPL. Όλες οι εκτεθειμένες άκρες να είναι στρογγυλεμένες, ώστε να μην υπάρχουν αιχμηρά άκρα.

Το HPL (High Pressure Laminate), υλικό ανθεκτικό στις πιο ακραίες κλιματολογικές συνθήκες θα αποτελείται από κυτταρινικές ίνες εμποτισμένες σε φαινολικές ρητίνες, συγκολλημένες σε συνθήκες υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας. Η εξωτερική επιφάνεια θα συγκροτείται από έγχρωμο διακοσμητικό φύλλο εμποτισμένο σε αμινοπλαστικές ρητίνες, και αδιάβροχο επικάλυμμα ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία. Το HPL θα συνοδεύεται από εργοσταστιακή εγγύηση διατήρησης αρχικού χρώματος διάρκειας 10 ετών και 15 ετών για την μηχανική αντοχή, επί ποινή αποκλεισμού.

 

ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα πλαστικά στοιχεία που απαιτούνται για την κατασκευή του εξοπλισμού πρέπει να έχουν μεγάλη αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες. Για τα παραπάνω θα χρησιμοποιούνται υλικά που έχουν και τη δυνατότητα ανακύκλωσης [όπως το πολυαιθυλένιο (PE) ή ανάλογο] και τα οποία θα φέρουν σταθεροποιητές για την προστασία από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες του ήλιου.

          HDPE (High Density Polyethylene)

Το HDPE (High Density Polyethylene – Υψηλής Πυκνότητας Πολυαιθυλένιο) είναι υλικό που αναγνωρίζεται παγκόσμια για τις αξιόλογες θερμομηχανικές, ηλεκτρικές και χημικές του ιδιότητες. Ανήκει στις κατηγορίες του πολυαιθυλενίου (τον κυριότερο εκπρόσωπο της οικογένειας των πολυολεφινών), το οποίο παράγεται μετά από πολυμερισμό του αιθυλενίου. Έχει αξιοσημείωτα μεγάλη αντοχή στη διάβρωση και την ηλιακή ακτινοβολία, ανεξάρτητα από τις γεωλογικές συνθήκες.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΛΟΓΙΑ

Όλες οι βίδες στήριξης θα καλύπτονται από στρογγυλεμένα πλαστικά προστατευτικά, τα οποία παρέχουν ασφάλεια, ενώ συγχρόνως θα αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία του εξοπλισμού.

 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Τα μεταλλικά μη ανοξείδωτα στοιχεία που θα χρησιμοποιηθούν για την κατασκευή του εξοπλισμού (αλυσίδες, βίδες, σύνδεσμοι κ.λ.π.) θα είναι από χάλυβα θερμογαλβανισμένο, όπου έχει προηγηθεί προετοιμασία της επιφάνειας με αμμοβολή.

Οι διαστάσεις και διατομές των μεταλλικών στοιχείων πρέπει να είναι επαρκείς για να παραλάβουν τα φορτία για τα οποία έχουν μελετηθεί, σύμφωνα με τις σχετικές νόρμες, ώστε να αντέχουν στη διάβρωση και σε αντίξοες καιρικές συνθήκες.

 

ΧΡΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΒΑΦΗΣ

Τα βερνίκια και τα χρώματα με τα οποία προστατεύονται τα ξύλινα μέρη θα είναι κατάλληλα για εξωτερική χρήση και δεν θα περιέχουν μόλυβδο, χρώμιο, κάδμιο ή άλλα βαρέα μέταλλα. Τα βερνίκια και τα χρώματα θα έχουν βάση το νερό ώστε να τα καθιστά κατάλληλα και ασφαλή για τα παιδιά. Η διαδικασία χρωματισμού των ξύλινων εμποτισμένων μερών, θα γίνεται με διαδικασία εμβαπτισμού.

 

ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΣ – ΠΑΚΤΩΣΗ

Πραγματοποιείται από τον προμηθευτή ο εγκιβωτισμός-πάκτωση όλων των  βάσεων, των στύλων ή σωλήνων έδρασης των οργάνων, εξοπλισμών & πινακίδων σήμανσης  σε ειδικά θεμέλια από σκυρόδεμα τουλάχιστον 40Χ30Χ30 cm σύμφωνα με το ΕΝ 1176-1  ή μεγαλύτερα αν έτσι ορίζεται  στην τεχνική περιγραφή εκάστου οργάνου.

 

 1. Τεχνικές προδιαγραφές του υπό προμήθεια εξοπλισμού

 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ

Τα όργανα πρέπει να είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Προδιαγραφές του EN 1176:2008 και να φέρουν βεβαίωση ελέγχου – πιστοποιητικό συμμόρφωσης, με το οποίο να πιστοποιείται η καταλληλότητα και η συμμόρφωση τους με τις προαναφερόμενες προδιαγραφές από εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, επί ποινή αποκλεισμού.

Τα είδη που περιλαμβάνονται στην παρούσα μελέτη χρειάζεται να είναι απολύτως σύμφωνα με τις ισχύουσες Τεχνικές Προδιαγραφές, ως προς τον τύπο των δραστηριοτήτων που προσφέρουν, τα χρησιμοποιούμενα υλικά, καθώς και τις ηλικιακές ομάδες στις οποίες απευθύνονται, επί ποινή αποκλεισμού.

Οι διαστάσεις των παιχνιδιών είναι οι προτεινόμενες, με περιθώριο απόκλισης ±10% στις συνολικές διαστάσεις καθώς και ±10% στις διαστάσεις των επί μέρους στοιχείων, ενώ δεν επιτρέπεται ο χώρος ασφαλείας να υπερβαίνει τα μέγιστα οριζόμενα στη μελέτη, ώστε να μην παρουσιασθεί έλλειψη στις προϋπολογισθείσες ποσότητες των δαπέδων ασφαλείας. Αποκλίσεις στο μέγιστο ύψος πτώσης των παιχνιδιών επιτρέπονται σε ποσοστό ±10%, αντιστοίχως, αρκεί να καλύπτεται από τα προσφερόμενα δάπεδα ασφαλείας. Αποκλίσεις πέραν των αναφερόμενων επιτρεπτών ορίων δεν θα γίνονται αποδεκτές και οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

 

5.1   Κούνια ξύλινη φωλιά

 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου

Πλάτος

1500 mm

Μήκος

2900 mm

Ύψος πτώσης

1300 mm

 

Ενδεικτική επιφάνεια δαπέδου ασφαλείας: 3000 mm X 7000 mm

Ηλικιακή ομάδα: από 2 ετών και άνω.

Η κατασκευή απαρτίζεται από:

          οριζόντιο άξονα

          σύστημα διπλών υποστυλωμάτων υπό γωνία

          κάθισμα “φωλιά” με αλυσίδες

 

Ο οριζόντιος άξονας θα κατασκευάζεται από χαλύβδινο σωλήνα ή κοιλοδοκό ή ξύλο που θα στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων υποστυλωμάτων υπό γωνία από ξύλο.

Οι διατομές και η ποιότητα του υλικού των τεσσάρων υποστυλωμάτων και του οριζόντιου άξονα θα εξασφαλίζουν την στατική επάρκεια της κούνιας. Το κάθισμα της κούνιας θα αναρτάται από τον οριζόντιο άξονα. Η ανάρτηση του καθίσματος θα υλοποιείται με χαλύβδινη γαλβανισμένη ειδική διάταξη (κουζινέτο ή ρουλεμάν) που θα εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία της κούνιας. Από την ειδική διάταξη ξεκινούν αλυσίδες (DIN 766) γαλβανισμένες εν θερμώ που απολήγουν στο κάθισμα-φωλιά.

Ο σκελετός του καθίσματος κατασκευάζεται από κυκλικό σωλήνα διαμέτρου 1000mm περίπου και καλύπτεται περιμετρικά με σκοινί από πολυαιθυλένιο. Στο εσωτερικό του κυκλικού σχήματος, υπάρχει ειδική διάταξη-δίχτυ από πολυαιθυλένιο με μέγιστα ανοίγματα 120 x 120mm. Το κάθισμα-φωλιά πρέπει να πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176:2008.

Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και το μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.

 

5.2    Ξύλινη κούνια νηπίων δύο (2) θέσεων

Γενικές διαστάσεις

Ύψος:    2400mm

Μήκος: 2900mm

Πλάτος:                1700mm

 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας:

Μήκος: 7000mm

Πλάτος:                3000mm

Ύψος πτώσης:    1300mm

 

Γενική τεχνική περιγραφή

Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων υποστυλωμάτων υπό γωνία και δύο καθίσματα νηπίων και απευθύνεται για παιδιά ηλικίας από 1 έτους έως 3 ετών.

Η κούνια θα αποτελείται από οριζόντιο άξονα από χαλύβδινο σωλήνα ή κοιλοδοκό ή ξύλο που θα στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων υποστυλωμάτων υπό γωνία από ξύλο και δύο καθίσματα νηπίων. 

Οι διατομές και η ποιότητα του υλικού των τεσσάρων υποστυλωμάτων και του οριζόντιου άξονα θα εξασφαλίζουν την στατική επάρκεια της κούνιας . Τα καθίσματα της κούνιας θα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα. Η ανάρτηση των καθισμάτων θα υλοποιείται με χαλύβδινη γαλβανισμένη ειδική διάταξη (κουζινέτο ή ρουλεμάν) που θα εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία της κούνιας. Οι αλυσίδες των καθισμάτων θα είναι γαλβανισμένες εν θερμώ με άνοιγμα κρίκου μικρότερο ή ίσο των 5 mm.

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και το μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.

Τα καθίσματα νηπίων πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένα από λάμα αλουμινίου που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ και φέρουν πλαστικό κλωβό περιμετρικά για την αποφυγή πτώσεων.

 

5.3    Ξύλινη κούνια παίδων δύο (2) θέσεων

Γενικές διαστάσεις    

Ύψος:    2400mm

Μήκος: 2900mm

Πλάτος:                1700mm

 

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας:

Μήκος: 7000mm

Πλάτος:                3000mm

Ύψος πτώσης:    1300mm

 

Γενική τεχνική περιγραφή

Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από οριζόντιο άξονα που στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων υποστυλωμάτων υπό γωνία και δύο καθίσματα παιδιών και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας άνω των 3 ετών.

Η κούνια θα αποτελείται από οριζόντιο άξονα από χαλύβδινο σωλήνα ή κοιλοδοκό ή ξύλο που θα στηρίζεται σε σύστημα τεσσάρων υποστυλωμάτων υπό γωνία από ξύλο και δύο καθίσματα νηπίων. 

Οι διατομές και η ποιότητα του υλικού των τεσσάρων υποστυλωμάτων και του οριζόντιου άξονα θα εξασφαλίζουν την στατική επάρκεια της κούνιας. Τα καθίσματα της κούνιας θα αναρτώνται από τον οριζόντιο άξονα. Η ανάρτηση των καθισμάτων θα υλοποιείται με χαλύβδινη γαλβανισμένη ειδική διάταξη (κουζινέτο ή ρουλεμάν) που θα εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία της κούνιας. Οι αλυσίδες των καθισμάτων θα είναι γαλβανισμένες εν θερμώ με άνοιγμα κρίκου μικρότερο ή ίσο των 5 mm.

Η όλη κατασκευή πακτώνεται στο έδαφος σε βάση από σκυρόδεμα, μέσω ειδικών γαλβανιζέ μεταλλικών βάσεων. Οι βάσεις πάκτωσης τοποθετούνται στο πέλμα (κάτω πλευρά) των υποστυλωμάτων προς αποφυγή της δημιουργίας υγρασίας ανάμεσα στο ξύλο και το μέταλλο. Συνολικά η κατασκευή είναι γαλβανισμένη εν θερμώ ώστε να είναι ανθεκτική σε υγρασία και λοιπές καιρικές συνθήκες.

Τα καθίσματα παιδιών πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176 κατασκευασμένα από λάμα αλουμινίου διαστάσεων 400×125 που περιβάλλεται πλήρως από καουτσούκ ώστε να είναι αναπαυτικό και άνετο στη χρήση.

 

5.4          Τραμπάλα ελατηρίου ζωάκι

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ                   / ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ύψος                          840mm         Ύψος πτώσης   <600mm
Μήκος                        975
mm                         2900mm

Πλάτος                       500mm                         2400mm

 

Το ταλαντευόμενο παιχνίδι αποτελείται από:

          φορέα,

          κάθισμα

          βάση

Ο φορέας κατασκευάζεται από HPL πάχους 18mm περίπου, σε μορφή ζώου (π.χ. αλογάκι, ελεφαντάκι, καμηλοπάρδαλη, κλπ). Σε κατάλληλες θέσεις τοποθετούνται πλαστικές χειρολαβές και αναβολείς για την ορθή χρήση του οργάνου. Για την σύνδεση του φορέα με την βάση χρησιμοποιείται κατάλληλα διαμορφωμένο μεταλλικό έλασμα (στραντζαριστό) πάχους 3mm περίπου. Το έλασμα έχει διπλή διαμόρφωση σχήματος ‘Π’ με εξωτερικές προεξοχές. Στο εσωτερικού του ‘Π’ τοποθετείται ο φορέας καθώς και τέσσερις αποστάτες. Στις τέσσερις ειδικά διαμορφωμένες προεξοχές του ελάσματος στερεώνεται το κάθισμα του οργάνου.

Το κάθισμα κατασκευάζεται από HPL πάχους 12mm περίπου, διαστάσεων 325 x 300mm περίπου. Στερεώνεται στο μεταλλικό έλασμα διαμέσω τεσσάρων κοχλιών Μ8x25 ειδικά διαμορφωμένης κεφαλής (φρεζάτη) ώστε να μην προεξέχει από την επιφάνεια του καθίσματος.

Η βάση αποτελείται από ελατήριο ύψους 400mm, διαμέτρου 200mm και πάχους σπείρας 20mm περίπου, δύο μεταλλικά καπάκια σύσφιξης (άνω και κάτω καπάκι) και πλάκα αγκύρωσης. Το ελατήριο κατασκευάζεται από χάλυβα και είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο έτσι ώστε να αποτρέπει τη στρέψη και τη δίπλωση, καθώς και τον εγκλωβισμό των δακτύλων των παιδιών – χρηστών. Η άνω πλάκα σύσφιξης αποτελεί και το στοιχείο σύνδεσης με το κάθισμα και τον φορέα. Η κάτω πλάκα αγκύρωσης, είτε τοποθετείται εντός του εδάφους, μέσα σε σκυρόδεμα ικανού βάθους, το οποίο αφήνεται να στερεοποιηθεί πριν τη συναρμολόγηση, είτε βιδώνεται στην επιφάνεια ικανού οπλισμένου σκυροδέματος.

 

5.5        Τραμπάλα ελατηρίου λουλούδι δύο θέσεων

 

Γενικές διαστάσεις  

Ύψος:

800mm

Μήκος:

820mm

Πλάτος

500mm

Διαστάσεις χώρου ασφαλείας

Μέγιστο ύψος πτώσης:

600mm

Μήκος:

2825mm

Πλάτος

2520mm

Γενικά Χαρακτηριστικά

Χρήστες:

2 παιδιά

Δραστηριότητες:

Ταλάντωση 

Ηλικιακή ομάδα:

≥ 1 ετών

Καταλληλότητα για ΑΜΕΑ:

ΝΑΙ

 

 

 

 

 

 

 

Γενικά η κατασκευή απαρτίζεται από μια ευρύχωρη οβάλ πλατφόρμα, ένα διπλό κάθισμα, στοπ ποδιών, αντιολισθητικά χερούλια δεξιά και αριστερά και διπλό ελατήριο. Όλες οι επιφάνειες κατασκευάζονται από ολόσωμα χρωματισμένα πανέλα HPL πάχους 18mm. Το διπλό ελατήριο κατασκευάζεται από χάλυβα.

Το εν λόγω παιχνίδι δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να τραμπαλιστούν (ανά δύο) και να ισορροπήσουν. Επίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από ένα μόνο παιδί. 

Το παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 1-3 ετών και είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει, με τις κατάλληλες προσβάσεις και διατάξεις ασφαλούς χρήσης, την συμμετοχή παιδιών με ειδικές ανάγκες (ΑΜΕΑ), σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στις ευρωπαϊκές και διεθνείς προδιαγραφές

 

5.6          Τραμπάλα ξύλινη ελατηρίου 2θεσια

Γενικές διαστάσεις  

Ύψος:    80cm

Μήκος: 340cm

Πλάτος 40cm

Χρήστες:              2 παιδιά

Δραστηριότητες:             Ταλάντωση 

Ηλικιακή ομάδα:             ≥ 3 ετών

Γενικά η κατασκευή θα απαρτίζεται από κινητό οριζόντιο άξονα που θα στηρίζεται σε σύνθετη βάση. Ο κύριος άξονας θα κατασκευάζεται από δοκό κατάλληλης διατομής και μήκους 3400 mm περίπου. Στα άκρα του, στο κάτω μέρος, θα φέρει κομμάτια ελαστικού, που θα χρησιμεύουν στην απορρόφηση των κραδασμών κατά την επαφή με το έδαφος. Η σύνθετη βάση θα κατασκευάζεται από δύο κολωνάκια κατάλληλης διατομής και ύψους 600 mm περίπου, τα οποία θα συνδέονται μεταξύ τους με δύο ειδικά μεταλλικά τεμάχια. Ο κύριος άξονας της τραμπάλας θα φέρει στα δύο άκρα του ξύλινο κάθισμα από σύνθετο ξύλο πάχους 20 mm και χειρολαβή από σωλήνα Φ21 mm πάχους 2 mm περίπου.

Το συγκεκριμένο παιχνίδι απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας άνω των 3 ετών, για χρήση 2 ατόμων.

Προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176:2008.

 

5.7   Σύνθετο όργανο νηπίων με μια τσουλήθρα και δυο πατάρια

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου

Πλάτος 3500 mm

Μήκος  4500 mm

Ύψος     3300 mm

 

Ενδεικτική επιφάνεια δαπέδου ασφαλείας: 6.700mm X 6.200mm

Το σύνθετο όργανο θα περιλαμβάνει:

•      Ένα τετράγωνο πατάρι με σκεπή

•      Ένα τετράγωνο πατάρι χωρίς σκεπή

•      Μία σκάλα ανόδου για πατάρι

•      Μια γέφυρα τούνελ που ενώνει τα δύο πατάρια

•      Προστατευτικά πάνελ

•      Μία τσουλήθρα

 

Τετράγωνο πατάρι

Το πατάρι θα αποτελείται από:

• 4 ξύλινες κολώνες διαστάσεων κατ΄ ελάχιστον 9Χ9 εκ.

•  1 κόντρα πλακέ αντιολισθητικό του οποίου η μία πλευρά διαθέτει ανάγλυφο αντιολισθητικό δάπεδο, χρώματος καφέ σκούρο. Το πάχος του θα είναι κατ’ ελάχιστο 20mm. Το δάπεδο θα ενώνεται με τις κάθετες κολώνες μέσω  μεταλλικών πύρων-δοκίδων και διαμπερών περικόχλιων. Όλα το ανοίγματα των οπών του ξύλου θα σφραγίζονται με τάπα πολυπροπυλενίου (ΡΡ).

• 1 σκέπαστρο με σχήμα αψίδας που  θα εφαρμόζει στο πάνω μέρος των  4 κολώνων στο ένα τετράγωνο πατάρι.

 

Γέφυρα τούνελ

Το τούνελ θα έχει μήκος 100 εκ. και εσωτερικό άνοιγμα τουλάχιστον Ø770 χιλ. Θα φέρει δύο πάνελ για τη σύνδεσή του με τα πατάρια.

Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από πολυαιθυλένη (polyethylene) και με προσθήκη υλικών που παρέχουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και κατά της δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού.

Το χρώμα, θα είναι μη τοξικό. Θα είναι ενιαίο και φέρει επίσης ενιαίο κάλυμμα προστασίας από το ίδιο υλικό, για την αποφυγή τραυματισμών.

 

Τσουλήθρα

Η ευθεία τσουλήθρα έχει ύψος περίπου 90 εκ. και μήκος προβολής από το πατάρι περίπου 2m. Θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και τα πλαϊνά μέρη από HPL (High Pressure Laminate) εξωτερικής χρήσης, είτε από πολυαιθυλένιο ικανού πάχους για να αντέχει στα φορτία που αναπτύσσονται κατά την ολίσθηση.

Στις δύο πλευρές, κατά μήκος της ζώνης ολίσθησης και στο επάνω μέρος τους θα τοποθετούνται ειδικά πλαϊνά για να προστατεύονται τα παιδιά από πτώση. Όλα τα υλικά της τσουλήθρας θα παρέχουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και θα αποτρέπουν τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού. Το χρώμα θα είναι μη τοξικό. Η τσουλήθρα θα είναι μονοκόμματη. 

Στην ένωση της με τον πύργο θα υπάρχουν προστατευτικά ασφαλείας και μια μεταλλική χειρολαβή για ασφαλή ολίσθηση. Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων θα προσαρμόζονται κατάλληλα προστατευτικά στοιχεία. Η τσουλήθρα θα φέρει στην κορυφή της προστατευτικό εισόδου ώστε τα παιδιά  να φεύγουν σε καθιστή θέση για την αποφυγή ατυχημάτων, με τη χρήση πχ. μπάρας κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα.

Σκάλα ανόδου

Η σκάλα ανόδου θα αποτελείται από τις πλευρικές ξύλινες προστατευτικές κουπαστές. Τα πλαϊνά φέροντα μέρη θα είναι ξύλινα και θα στηρίζονται με ειδικούς συνδέσμους τα σκαλοπάτια και δύο κάθετες δοκοί που θα συγκρατούν τις κουπαστές.

Βάσεις πάκτωσης

Για τη στερέωση του οργάνου στο έδαφος με πάκτωση κάθε ξύλινη κολώνα θα διαθέτει ένα σύστημα βάσης πάκτωσης.

Οι βάσεις πάκτωσης θα αποτελούνται από δύο μεταλλικά ελάσματα γαλβανισμένα και στη συνέχεια βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή, σχήματος «Π» πάχους τουλάχιστον 0,5εκ., τα οποία θα “αγκαλιάζουν” την κολώνα και θα ενώνονται μεταξύ τους με περαστές βίδες. Στο κάτω μέρος τους θα υπάρχει μεταλλική φλάντζα για τη συγκράτησή τους στο λάκκο από μπετό.

Στο έδαφος θα πακτώνονται μόνο τα σίδερα πάκτωσης, τα οποία θα συγκρατούν την κολώνα σε απόσταση τουλάχιστον 5 εκ. πάνω από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση του ξύλου από την υγρασία του εδάφους.

Προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176:2008.

 

5.8   Σύνθετο όργανο με δύο τσουλήθρες, μια σκάλα, δύο πύργους, δύο πατάρια, μια κεκλιμένη γέφυρα, μια κατακόρυφη κλίμακα αναρρίχησης και κατακόρυφη αναρρίχηση με σχοινιά.

 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου

Πλάτος: 3300mm

Μήκος: 6600mm

Ύψος: 3300mm

 

Ενδεικτική επιφάνεια δαπέδου ασφαλείας: 9.900mm X 6.500mm

Το σύνθετο όργανο θα περιλαμβάνει:

1.       Δύο πατάρια

2.       Μία σκάλα ανόδου για πατάρι

3.       Δύο τσουλήθρες

4.       Μια κατακόρυφη κλίμακα αναρρίχησης

5.       Μια κατακόρυφη αναρρίχηση με πλέγμα από σχοινιά

6.       Προστατευτικά πάνελ

7.       Δύο πύργους

8.       Χειρολαβές ασφαλείας

 

Πατάρια

Το πατάρι θα αποτελείται από:

•  4 ξύλινες κολώνες διαστάσεων κατ΄ ελάχιστον 9Χ9 εκ.

•  1 κόντρα πλακέ του οποίου η μία πλευρά θα διαθέτει ανάγλυφο αντιολισθητικό δάπεδο. Το πάχος του θα είναι κατ’ ελάχιστο 20mm. Το δάπεδο θα ενώνεται με τις κάθετες κολώνες μέσω  μεταλλικών πύρων-δοκίδων και διαμπερών περικόχλιων. Όλα το ανοίγματα των οπών του ξύλου θα σφραγίζονται με τάπα πολυπροπυλενίου (ΡΡ).

• 1 σκέπαστρο με σχήμα αψίδας από που  θα εφαρμόζει στο πάνω μέρος των 4 κολώνων.

Τσουλήθρες

Η μια τσουλήθρα θα έχει ύψος περίπου 9500mm και μήκος προβολής από το πατάρι περίπου 2m. Η δεύτερη τσουλήθρα θα έχει ύψος περίπου 1250mm και μήκος προβολής από το πατάρι περίπου 2,5m.

Κάθε τσουλήθρα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένη από ανοξείδωτο χάλυβα και τα πλαϊνά μέρη από HPL (High Pressure Laminate) εξωτερικής χρήσης, είτε από πολυαιθυλένιο ικανού πάχους για να αντέχει στα φορτία που αναπτύσσονται κατά την ολίσθηση.

Στις δύο πλευρές, κατά μήκος της ζώνης ολίσθησης και στο επάνω μέρος τους θα τοποθετούνται ειδικά πλαϊνά για να προστατεύονται τα παιδιά από πτώση. Όλα τα υλικά της τσουλήθρας θα παρέχουν προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία και θα αποτρέπουν τη δημιουργία στατικού ηλεκτρισμού. Το χρώμα θα είναι μη τοξικό. Η τσουλήθρα θα είναι μονοκόμματη. 

Στην ένωση της με τον πύργο θα υπάρχουν προστατευτικά ασφαλείας και μια μεταλλική χειρολαβή για ασφαλή ολίσθηση. Στο κενό μεταξύ των πλαϊνών ασφαλείας και των υποστυλωμάτων θα προσαρμόζονται κατάλληλα προστατευτικά στοιχεία. Η τσουλήθρα θα φέρει στην κορυφή της προστατευτικό εισόδου ώστε τα παιδιά  να φεύγουν σε καθιστή θέση για την αποφυγή ατυχημάτων, με τη χρήση πχ. μπάρας κρατήματος κατασκευασμένη από σωλήνα.

Σκάλα ανόδου

Η σκάλα ανόδου θα αποτελείται από τις πλευρικές ξύλινες προστατευτικές κουπαστές. Τα πλαϊνά φέροντα μέρη θα είναι ξύλινα και θα στηρίζονται με ειδικούς συνδέσμους τα σκαλοπάτια και δύο κάθετες δοκοί που θα συγκρατούν τις κουπαστές.

 

Κατακόρυφες αναρριχήσεις

Οι κατακόρυφες αναρριχήσεις θα είναι δύο ειδών. Η μια θα αποτελείται από πλέγμα με σχοινιά στερεωμένο σε πλαίσιο ορθογωνίου σχήματος και εν συνεχεία η επόμενη που θα κατακόρυφη κλίμακα με 4 σκαλοπάτια.

Χειρολαβές ασφαλείας

Οι χειρολαβές ασφαλείας θα είναι μεταλλικές ηλεκτροστατικής βαφής κάθετης στοίχισης ανά δύο. Θα φέρουν μεταλλική λάμα στήριξης στο κάτω σημείο της και σημείο στήριξης στο άνωθεν τμήμα. Θα είναι κατασκευασμένες από σωλήνα Ø 32 χιλ. με ύψος 80 εκ. περίπου και διάκενα μεταξύ τους σύμφωνα με τα ΕΝ 1176. Οι χειρολαβές ασφαλείας θα τοποθετούνται σε σημεία των παταριών που δεν υπάρχουν προστατευτικά (πάνελ, κάγκελα κλπ) εισόδου – εξόδου.

Βάσεις πάκτωσης

Για τη στερέωση του οργάνου στο έδαφος με πάκτωση κάθε ξύλινη κολώνα θα διαθέτει ένα σύστημα βάσης πάκτωσης.

Οι βάσεις πάκτωσης θα αποτελούνται από δύο μεταλλικά ελάσματα γαλβανισμένα και στη συνέχεια βαμμένα με ηλεκτροστατική βαφή, σχήματος «Π» πάχους τουλάχιστον 0,5εκ., τα οποία θα “αγκαλιάζουν” την κολώνα και θα ενώνονται μεταξύ τους με περαστές βίδες. Στο κάτω μέρος τους θα υπάρχει μεταλλική φλάντζα για τη συγκράτησή τους στο λάκκο από μπετό.

Στο έδαφος θα πακτώνονται μόνο τα σίδερα πάκτωσης, τα οποία θα συγκρατούν την κολώνα σε απόσταση τουλάχιστον 5 εκ. πάνω από το έδαφος προκειμένου να αποφευχθεί η διάβρωση του ξύλου από την υγρασία του εδάφους.

 

Προδιαγραφές ασφαλείας κατά ΕΝ 1176:2008.

 

5.9   Σύνθετο όργανο με δυο τσουλήθρες, μια σκάλα, έναν πύργο, δύο πατάρια, μια σκάλα ανόδου, μια καμπύλη αναρρίχηση με σχοινί.

 

Ενδεικτικές διαστάσεις οργάνου

Πλάτος: 4500mm

Μήκος: 4700mm

Ύψος: 3300mm

 

Ενδεικτική επιφάνεια δαπέδου ασφαλείας:7000mm X 6.500mm

Το σύνθετο όργανο θα περιλαμβάνει:

1.       Δύο πατάρια

2.       Μία σκάλα ανόδου για πατάρι

3.       Δύο τσουλήθρες

4.       Μια καμπύλη αναρρίχηση με σχοινί

5.       Προστατευτικά πάνελ

6.       Έναν πύργο

7.       Χειρολαβές ασφαλείας

 </