Αναγκαιότητα εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 10/23.05.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 177/2017
 
Θέμα 2ο Η.Δ.: «Αναγκαιότητα εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού» 
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Μαίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21777/19-5-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.    Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.    Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Κεφάλας Σταύρος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Καρασάββας Ιωάννης
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
1. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔ
2. Σταυρέλης Νικόλαος
3. Ζήμος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ
4. Παππάς Αντώνιος
5. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
6. Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ
7. Σούκουλης  Ανδρέας
8. Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
9. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
  
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
3.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  για το  2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αναγκαιότητα εκμίσθωσης κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας η οποία καθ΄  όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1.      το άρθρο 4 της ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017, σύμφωνα με το οποίο οι χώροι που εκμισθώνονται κατόπιν δημοπρασίας από τους δήμους ακολουθούν τις διατάξεις του ΠΔ 270/81.
2.     το άρθρο 192 του Ν. 3463/2006 η εκμίσθωση ακινήτων των δήμων γίνεται με δημοπρασία με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
3.      την υπ΄ αριθμ. 21299/18/05/2017 αίτηση της κας ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, με την οποία ζητά να της παραχωρηθεί χώρος 180τ.μ. στην παραλία Κεχρεών, πέρα από την πρόσοψη του καταστήματος. Στην ανωτέρω αίτηση υπάρχει συνημμένο τοπογραφικό διάγραμμα όπου απεικονίζεται μέσα στον αιγιαλό χώρος επιφανείας 179,58τ.μ. για το χώρο αυτό, σύμφωνα με την ΚΥΑ  ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017, η μεταβίβαση του δικαιώματος της απλής χρήσης γίνεται αποκλειστικά και μόνο κατόπιν δημοπρασίας. Σε κάθε περίπτωση  για την περιοχή των Κεχρεών έχει γίνει οριστική οριοθέτηση αρχαιολογικού χώρου σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΑΡΧ/Α1/Φ43/100360/4301πε/9-1-12 (ΦΕΚ 53/ΑΑΠΠ/24-2-12), για την παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης χώρων αιγιαλού – παραλίας και απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των αρμοδίων Αρχαιολογικών Υπηρεσιών.
Με αφορμή την ανωτέρω αίτηση και με την πρόβλεψη εκδήλωσης ενδιαφέροντος και για άλλα τμήματα αιγιαλού παρακαλούμε να λάβετε απόφαση για παραχώρηση με δημοπρασία των χώρων που δεν παραχωρείται απ΄ ευθείας η χρήση τους, στις παραλίες του Δήμου, σύμφωνα με τα οριζόμενα κα της προϋποθέσεις της ανωτέρω ΚΥΑ».
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του και λαμβάνοντας υπόψη την ανωτέρω εισήγηση και τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Την αναγκαιότητα εκμίσθωσης τμημάτων αιγιαλού – παραλίας με δημοπρασία με τη διαδικασία του άρθρου 4 της Κ.Υ.Α. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών στις παραλίες «Καλάμια», «Κεχρεών», «Αλμυρής» και «Κάτω Άσσου».
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  10 / 177 / 2017.
 
 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 

Χρήστος Γ. Χασικίδης