Έγκριση του 2ου Α. Π. Ε. του έργου “Ανακατασκευή περιβάλλοντα χώρου Πολυκέντρου Ξυλοκέριζας”

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 10/23.05.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 179/2017
 
Θέμα 4ο Η.Δ.: «Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Ανακατασκευή περιβάλλοντα χώρου Πολυκέντρου Ξυλοκέριζας”» 
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Μαίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21777/19-5-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.    Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.    Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Κεφάλας Σταύρος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Καρασάββας Ιωάννης
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
1. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔ
2. Σταυρέλης Νικόλαος
3. Ζήμος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ
4. Παππάς Αντώνιος
5. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
6. Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ
7. Σούκουλης  Ανδρέας
8. Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
9. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
 
 
 
                         
 
  
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
3.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  για το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου “Ανακατασκευή περιβάλλοντα χώρου Πολυκέντρου Ξυλοκέριζας”» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τα παρακάτω στοιχεία του σχετικού φακέλου:
1.      την αριθμ. 16/2016 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κορινθίων για την εκτέλεση του έργου «Ανακατασκευή περιβάλλοντα χώρου Πολυκέντρου Ξυλοκέριζας» προϋπολογισμού 50.000,00 € με Φ.Π.Α.,
2.  την αριθμ. 14/141/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, περί καθορισμού όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του εν λόγω έργου,
3.       τα από 24-05-2016 και 06-06-2016 πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού του έργου,
4.   την αριθ. 16/181/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κορινθίων, η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2507/61632/27-07-2016 όμοια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, περί επικύρωσης των πρακτικών της επιτροπής διαγωνισμού για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου και ανάδειξης της εταιρείας «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» ως αναδόχου του έργου,
5.       το υπ’ αριθ. πρωτ. 42545/2016 συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου  ποσού 32 520,32€ πλέον ΦΠΑ.,
6.    την υπ’ αριθ. πρωτ. 5248/06-02-2017 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες,
7.     Την αριθμ. 31/13-02-2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. και την παράταση προθεσμίας του ανωτέρω έργου.
8.    την από 19-04-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, που  συντάχθηκε από τον υπάλληλο κ. Νικόλαο Κουϊνη, η οποία καθ’ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
<< Η ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε., δυνάμει της με Αριθμ. Πρωτοκόλλου 42545/2016 συμβάσεως ανέλαβε την εκτέλεση των εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ» για την οποία έχει συνταχθεί η υπ΄ αριθμ. 16/2016 μελέτη από την Δ/νση Τεχν. Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δ. Κορινθίων.
Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (2ος ΑΠΕ) συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις απαιτούμενες αυξομειώσεις των ποσοτήτων και τις νέες εργασίες με διάθεση του κονδυλίου των απροβλέπτων,   σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 1, 2 του Ν. 1418/84 και πληροί τις προϋποθέσεις του αρ. 57 παρ. 4 του Ν. 3669/08 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016 τεύχος Α΄) σε ότι αφορά την χρησιμοποίηση των επί έλασσον δαπανών.
Ο 2ος ΑΠΕ τακτοποιεί τις ποσότητες σύμφωνα με τις επιμετρήσεις του έργου και δεν παρουσιάζει αύξηση ή μείωση σε σχέση με την συμβατική δαπάνη.
Επίσης δεν παρουσιάζει αύξηση ή μείωση σε σχέση με την συμβατική δαπάνη.
Παρακαλούμε για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και την παράταση προθεσμίας του έργου από το Δημοτικό Συμβούλιο.>>
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του και αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω εκτεθέντα και τις διατάξεις των Π.Δ. 609/85 και 171/87 και των Ν. 1418/84, 2576/98, 3669/08 και 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟΥ ΞΥΛΟΚΕΡΙΖΑΣ» ποσού 40.325.18€, εργολαβίας της εταιρείας «ΠΙΣΤΕΥΟΣ Α.Ε.» ο οποίος έχει συνταχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κορινθίων σύμφωνα με την αριθμ. 16/2016 μελέτη και έχει θεωρηθεί από τον Δ/ντή της Τεχνικής Υπηρεσίας.
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  10 / 179 / 2017.
 
 
 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 

Χρήστος Γ. Χασικίδης