Αναγκαιότητα μεταστέγασης του 4ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου

                                                                                                                                
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                   
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 10/23.05.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 180/2017
 
Θέμα 5ο Η.Δ.: «Αναγκαιότητα μεταστέγασης του 4ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου» 
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Μαίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21777/19-5-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.    Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.    Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Κεφάλας Σταύρος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Καρασάββας Ιωάννης
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
1. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔ
2. Σταυρέλης Νικόλαος
3. Ζήμος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ
4. Παππάς Αντώνιος
5. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
6. Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ
7. Σούκουλης  Ανδρέας
8. Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
9. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
 
 
 
                         
 
  
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
3.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  για το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Αναγκαιότητα μεταστέγασης του 4ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου» έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την εισήγηση του Τμήματος Παιδείας και δια βίου μάθησης της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισμού η οποία καθ΄ όλο το περιεχόμενό της έχει ως εξής:
«Σας γνωρίζουμε ότι το 4ο Νηπιαγωγείο Κορίνθου στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο επί της οδού Σίνα 70. 
Σύμφωνα με την αρ. 453/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, το πρώτο και τελευταίο μισθωτήριο μετά από δημοπρασία, υπογράφτηκε στις 31 Ιανουαρίου 1976, ήταν εξαετές και έχει λήξει από το 1982. Από τότε έως και σήμερα δεν έγινε νέος διαγωνισμός και δεν συστάθηκε νέο μισθωτήριο, αλλά αναπροσαρμόστηκε το μίσθωμα με δικαστική απόφαση (99/2008).
Επίσης, με την ανωτέρω απόφαση, αποφασίστηκε η λύση της μίσθωσης του εν λόγω Νηπιαγωγείου, χωρίς όμως στη συνέχεια, να έχουν γίνει ενέργειες για την μεταστέγαση του Νηπιαγωγείου, το οποίο συνεχίζει να στεγάζεται έως σήμερα στο κτίριο επί της οδού Σίνα 70.
Επειδή κρίνεται αναγκαία  η άμεση μεταστέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου, παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαιτούμενες ενέργειες, για τη μίσθωση νέου κτιρίου.
Σύμφωνα με στοιχεία που μας χορηγήθηκαν από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, το μίσθωμα έχει καθοριστεί σήμερα στο ποσό των 432€ μηνιαίως».
 
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ενημέρωσε το Σώμα ότι σύμφωνα με τα ανωτέρω πρέπει να λάβουμε απόφαση για την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου για την μεταστέγαση  του 4ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου, λόγω του ότι η μίσθωση έχει λήξει και  ο Δήμος δεν διαθέτει ιδιόκτητο ακίνητο. Η διαδικασία της μίσθωσης θα γίνει με δημοπρασία όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη την εισήγηση της  Υπηρεσίας και τις διατάξεις του άρθρου 194 του Ν. 3463/2006
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ
 
Α) Την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτουγια την στέγαση του 4ου Νηπιαγωγείου Κορίνθου, λόγω του ότι η μίσθωση έχει λήξει  και ο Δήμος δεν διαθέτει ιδιόκτητο ακίνητο.
Β) Η μίσθωση του ακινήτου θα γίνει με δημοπρασία. Ο καθορισμός των όρων διακήρυξης θα γίνει από την Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981 «περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών κλπ».
 
  
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  10 / 180 / 2017.
 
 
 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 

Χρήστος Γ. Χασικίδης