Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017

                                                                                                                                
 
 
           
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                 
   ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
   ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ
 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 10/23.05.2017 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Αριθμός Απόφασης 183/2017
 
Θέμα 8ο Η.Δ.: «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017» 
 
 
Στην Κόρινθο και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 23η του μηνός Μαίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη καιώρα 18:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Κορινθίων, σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το Ν. 3852/2010 άρθρο 67, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 21777/19-5-2017 πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Χρήστου Χασικίδη, που επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3852/10, άρθρο 67 § 1 σε κάθε έναν των Συμβούλων χωριστά  καθώς και στο Δήμαρχο Αλέξανδρο Πνευματικό, ο οποίος  ήταν παρών.
Διαπιστώθηκε κατά την έναρξη της συνεδρίασης ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24) μέλη, δηλαδή:
 
                  ΠΑΡΟΝΤΑ
                         ΑΠΟΝΤΑ
1.       Χασικίδης Χρήστος – Πρόεδρος
2.    Καμπούρης Χαράλαμπος – Αντιδήμαρχος,
3.    Χατζής Μιχαήλ – Αντιδήμαρχος
4.       Δράκος Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
5.       Φαρμάκης Γεώργιος
6.       Ντιγκιρλάκης Χαράλαμπος
7.       Οικονόμου Γεώργιος
8.       Κεφάλας Σταύρος
9.       Λύτρα-Ανδρουτσοπούλου Κων/να
10.    Λαμπρινός Παναγιώτης – Αντιδήμαρχος
11.    Ζώγκος Ανδρέας – Αντιδήμαρχος
12.    Παρτσινέβελος Κων/νος -Αντιδήμαρχος
13.     Μουρούτσος Γεώργιος – Αντιδήμαρχος
14.    Βλάσσης Δημήτριος
15.    Μπάκουλης  Δημήτριος
16.    Κοντογιώργος Αναστάσιος
17.    Νανόπουλος Βασίλειος
18.    Ζαχαριάς Σπυρίδων – Αντιπρόεδρος
19.    Πανταζής Βασίλειος
20.    Γκουργιώτης Αλέξανδρος
21.    Κουτσογκίλας Θεμιστοκλής
22.    Καραμαλίκη Μαρία (Έρρικα)
23.    Καρασάββας Ιωάννης
24.    Ψηλογιαννόπουλος Παναγιώτης
 
 
1. Μελέτης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔ
2. Σταυρέλης Νικόλαος
3. Ζήμος Κωνσταντίνος, προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ
4. Παππάς Αντώνιος
5. Δημητρόπουλος Κωνσταντίνος
6. Κορδώσης Χρήστος, προσήλθε στο τέλος του  ΕΗΔΘ
7. Σούκουλης  Ανδρέας
8. Δημητριάδη–Κακούρου Μαρία
9. Πιέτρης Τιμολέων -Γραμματέας
 
 
 
 
 
                          
 
  
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν, επίσης, οκτώ (08) Πρόεδροι Τοπικών Συμβουλίων, που κλήθηκαν με την ανωτέρω πρόσκληση. 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.       Ανδριανόπουλος Βασίλειος-Τ.Κ. Κάτω Άσσου
2.       Καλλιμάνης Βασίλης – Τ.Κ.  Αγιονορίου
3.       Κίννας Νικόλαος –Τ.Κ. Ξυλοκέριζας
4.       Κουλούκης Χαράλαμπος – Δ.Κ.  Λεχαίου
5.       Μιχαλόπουλος Παναγιώτης – Τ.Κ. Κουταλά
6.       Μπακλώρης Παναγιώτης – Τ.Κ. Κλένιας
7.       Παπαϊωάννου Κων/νος – Δ.Κ. Αρχαίας Κορίνθου
8.       Στέφης Αναστάσιος – Τ.Κ. Αγίου Ιωάννη
 
 
 
 
 
 
 
1.       Βορτελίνος  Σπυρίδων – Δ.Κ. Κορίνθου
2.       Βλάσσης Αλέξανδρος – Δ.Κ.  Εξαμιλίων
3.       Γιαννακουλόπουλος Ναπολέων – Δ.Κ. Άσσου
4.       Γκούμας Γεώργιος – Τ.Κ. Κόρφου 
5.       Ζούζας Γεώργιος – Τ.Κ. Στεφανίου
6.       Καρσιώτης Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγγελοκάστρου
7.       Καψάσκης Παναγιώτης – Τ.Κ. Περιγιαλίου
8.       Κούτρας  Παναγιώτης – Δ.Κ. Σοφικού
9.       Κυριαζής  Αναστάσιος  – Δ.Κ. Γαλατακίου
10.    Μαρινός Αναστάσιος – Δ.Κ. Αθικίων
11.    Μπέκου Ελένη – Τ.Κ.  Σολομού
12.    Μπίτζιος Δημήτριος – Τ.Κ. Χιλιομοδίου
13.    Παρασκευάς Παναγιώτης – Τ.Κ. Αγίου Βασιλείου
14.   Φίλης Αναστάσιος – Τ.Κ. Κατακαλίου
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
 
Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και  εισηγούμενος το 8ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης «Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017»έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 166/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο τροποποίησης του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017 και την από 12-05-2017 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και ζήτησε την έγκρισή τους.
Ο κ. Βασίλειος Νανόπουλος  ανέφερε ότι  διαφωνούμε: α) με την μείωση του κονδυλίου για κάδους απορριμμάτων , θεωρούμε ότι υπάρχει ανάγκη αύξησης του αριθμού των κάδων και β) με την αύξηση των εξόδων μεταφοράς  αποβλήτων  επειδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι μείωσης του κόστους , όπως αυτοί της συμπίεσης. Για τους λόγους αυτούς  καταψηφίζουμε το θέμα.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη την αριθμ. 166/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, την εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις των άρθρων από 158 έως και 162 του Ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και του άρθρου 77 του ν. 4071/2012, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ. 1. Βασιλείου Νανόπουλου, 2. Σπύρου Ζαχαριά, 3.Χρήστου Κορδώση, 4. Αλέξανδρου Γκουργιώτη, 5. Θεμιστοκλή Κουτσογκίλα, 6. Μαρίας (Έρρικας) Καραμαλίκη και 7. Βασιλείου Πανταζή)
 
Την τροποποίηση του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2017, όπως αναφέρεται στην  υπ΄ αριθμ. 166/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ως εξής:
 
ΜΕΡΟΣ Α’
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
 
ΜΕΙΩΝΕΙ:
 
1. τον Κ.Α 60/6474.0002 με τίτλο:«Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016», προϋπολογισμού 14.378,45€ κατά το ποσό των 1000€ καιη πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 13.378,45€
2.  τον Κ.Α 20/7135.0001 με τίτλο:«Προμήθεια κάδων απορριμμάτων», προϋπολογισμού 334.101,66€ κατά το ποσό των 159.216,00€ καιη πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 174.885,66€
3.                   τον Κ.Α 35/6262.0010 με τίτλο:«Προληπτικοί και θεραπευτικοί ψεκασμοί εντομοκτονίας και ζιζανοκτονίας»,
προϋπολογισμού 24.800,00€ κατά το ποσό των 15.000,00 € καιη πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 9.800,00€
4. τον Κ.Α 35/6262.0004 με τίτλο:«Κλάδεμα ψηλών δέντρων», προϋπολογισμού 20.000,00€ κατά το ποσό των 5.000,00 € καιη πίστωση διαμορφώνεται τελικά σε 15.000,00€
 
Μεταφέρει ποσό 180.216,00 € από τις ανωτέρω μειώσεις στο αποθεματικό και από το αποθεματικό λαμβάνει ισόποσα για τη δημιουργία –ενίσχυση των  κάτωθι πιστώσεων:
 
Ενισχύειτον Κ.Α 20/6277.0001 με τίτλο:«Σύναψη σύμβασης για μεταφορά προδιαλεγμένων δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας», προϋπολογισμού 49.600,00€ με  το ποσό των 159.216,00€ και τελική πίστωση   208.816,00 €
 
Δημιουργεί:
 
1.       Τον Κ.Α  60/6222.0002  με  τίτλο:«Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και λοιπά τέλη εσωτερικού για την υλοποίηση του προγράμματος ΤΕΒΑ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 2015-2016», με το ποσό των 1.000,00 €
2.       Τον Κ.Α  35/6162.0001 με τίτλο:«Αστική επίγεια καταπολέμηση κουνουπιών στο Δήμο Κορινθίων», με  το ποσό των 20.000,00€
 
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Τροποποιεί τον τίτλο του Κ.Α. 45/7132.0002 από “Προμήθεια φορτηγού αυτοκινήτου”  σε “προμήθεια μεταχειρισμένων  οχημάτων” προϋπολογισμού 40.000,00€
 
ΜΕΡΟΣ B
Αποδέχεται χρηματοδότηση ποσού 350.000,00 € από το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 571)  για τη υλοποίηση του έργου «Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου – Άργους, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων», σύμφωνα με το με  αριθμ. ΔΟΥ/1814/25-4-2017 (ΑΔΑ: ΩΜ12465ΧΘΞ-ΔΡ2) έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2017 ως εξής:
Εντάσσει στο τεχνικό πρόγραμμα έτους 2017 το έργο  με τίτλο «Εργασίες συντήρησης της ΠΕΟ Κορίνθου – Άργους, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων»  με πίστωση 350.000,00 ευρώ και πηγή χρηματοδότησης το Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 571) .
Τροποποιεί  το Δημοτικό Προϋπολογισμό έτους 2017,ως εξής:
Ως προς το μέρος των εσόδων:
Δημιουργεί  τον κ.α 1322.0003  με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης της ΠΕO Κορίνθου – Άργους, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων» από το  Π.Δ.Ε. (ΣΑΕ 571)  με το ποσό του 350.000,00€
Ως προς το μέρος των εξόδων:
Μεταφέρει από τα έσοδα το ποσό των 350.000,00€ από την παραπάνω ενίσχυση στο αποθεματικό  και μέσω αυτού δημιουργεί τον Κ.Α.  64/7333.0002 με τίτλο: «Εργασίες συντήρησης της ΠΕO Κορίνθου – Άργους, εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων», , με το ποσό του 350.000,00€ και με πηγή χρηματοδότησης το ΠΔΕ
 
Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται  όπως ο Νόμος ορίζει.
Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  10 / 183 / 2017.
 
 
 
Ο  Πρόεδρος του Δ.Σ.
 
 
 

Χρήστος Γ. Χασικίδης 

Leave a Comment