Απόφαση αριθμ. 10/157/2017

 Αριθμός Πρακτικού 10

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 03-05-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 3η Μαΐου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Τετάρτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 18072/28-04-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα εννέα (9) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Ζώγκος Ανδ., 5)Φαρμάκης Γεωργ., 6)Μπάκουλης Δημ., 7)Νανόπουλος Βασ., 8)Κορδώσης Χρ., 9)Δημητρόπουλος Κων..

Α π ό ν τ ε ς

Ουδείς.

 

       Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 157η: Ο Πρόεδρος συνεχίζοντας την εισήγησή του για το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Ορισμός πληρεξούσιων δικηγόρων, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών» λέει πως ο Δήμος Κορινθίων έχει υποβάλει στο Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου και στην Κτηματική Υπηρεσία Νομού Κορινθίας τον απαιτούμενο φάκελο δικαιολογητικών με περίληψη καταχώρηση της πράξης “Επανακαθορισμού – Καθορισμού ορίων Αιγιαλού – Παραλίας & Παλαιού Αιγιαλού στη θέση Αγ. Νικόλαος” και του ακινήτου που προέκυψε μετά τον επανακαθορισμό του παλαιού αιγιαλού (ΦΕΚ 382/31-7-2013).  Μετά από συνεννόηση με το Κτηματολογικό Γραφείο Κορίνθου, προέκυψε ότι πρέπει να γίνουν κάποιες διορθώσεις στην ως άνω αναφερόμενη περίληψη καταχώρησης του ακινήτου, προκειμένου να προχωρήσει η μεταγραφή του ακινήτου στο κτηματολόγιο.  Προκειμένου να υποστηριχθούν τα συμφέροντα του Δήμου θα πρέπει να ορισθεί πληρεξούσιος δικηγόρος ο οποίος θα αναλάβει την διόρθωση – συμπλήρωση της περίληψης καταχώρησης της πράξης “Επανακαθορισμού – Καθορισμού ορίων Αιγιαλού – Παραλίας & Παλαιού Αιγιαλού στη θέση Αγ. Νικόλαος” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2664/1998 και γενικά θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως και για το λόγο αυτό προτείνει το δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Κονδύλη Μαρίνο.

  Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη

 

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

(μειοψηφούντων των κ.κ. Νανόπουλου Β., Κορδώση Χ. και Δημητρόπουλου Κ., διότι διαφωνούν με τον τρόπο ορισμού των δικηγόρων και ζητούν να γίνεται σε συνεργασία με το Δικηγορικό Σύλλογο, όπως η μειοψηφία έχει προτείνει)

 

  Ορίζει πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου Κορινθίων στην ανωτέρω υπόθεση το δικηγόρο στο Πρωτοδικείο Κορίνθου κ. Κονδύλη Μαρίνο, στον οποίο δίνει εντολή να αναλάβει την διόρθωση – συμπλήρωση της περίληψης καταχώρησης της πράξης “Επανακαθορισμού – Καθορισμού ορίων Αιγιαλού – Παραλίας & Παλαιού Αιγιαλού στη θέση Αγ. Νικόλαος” σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2664/1998 και γενικά να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες μέχρι πέρατος της εν λόγω υποθέσεως.

   Η αμοιβή του ανωτέρω δικηγόρου θα βασισθεί στις ελάχιστες αμοιβές που προβλέπονται από τον Νέο Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013 – ΦΕΚ Α΄208/2013, όπως ισχύει με τον Ν. 4205/2013 – ΦΕΚ Α΄ 242/2013), καθώς και από τα Παραρτήματα που τον συνοδεύουν.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

     Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 10/157/2017.-