Πρόσκληση 19ης Ιουνίου 2017

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

Γενική Δ/νση

Δ/νση Δ/κών Υπηρεσιών

Τμημ. Αιρετών Οργάνων

Οικονομική Επιτροπή                                                       Κόρινθος, 15-06-2017

Κολιάτσου 32 – 20131 Κόρινθος                                         Αριθμ. Πρωτ.: 26721  

Τηλ. 27413 61021

Fax  27413 61038

Πληρ. Χουρσαλά Ειρήνη, Κότσαλου Βενετία

 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Π ρ ο ς τους κ.κ.  

1]Νικ. Σταυρέλη

2]Δημ. Βλάσση

3]Γεωργ. Φαρμάκη

4]Ανδρ. Ζώγκο

5]Δημ. Μπάκουλη

6]Χρ. Κορδώση

7]Βασ. Νανόπουλο

8]Κων. Δημητρόπουλο

Μέλη Οικονομικής Επιτροπής

Ε Ν Τ Α Υ Θ Α

 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής την  19η Ιουνίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:30 στο Δημοτικό Κατάστημα Κορίνθου με θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

1.      Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισμό του Δήμου Κορινθίων οικονομικού έτους 2017.

2.      Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος και δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.

3.      Επικαιροποίηση της με αριθμό 23/485/2013 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί επικύρωσης πρακτικών δημοπρασίας για μίσθωση χώρου για υλοποίηση του έργου: Προστασία εδαφικών συστημάτων και διαχείριση στερεών αποβλήτων.

4.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων στον οικισμό Σπαθοβουνίου Τοπικής Κοινότητας Κουταλά Δήμου Κορινθίων.

5.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ προϋπολογισμού μελέτης 73.271,60€.

6.      Έγκριση πρακτικού επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΣΟΦΙΚΟΥ προϋπολογισμού 190.674,60€.

7.      Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΚΛΕΝΙΑΣ προϋπολογισμού 20.000,00€.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Δήμαρχος Κορινθίων