Περίληψη Διακήρυξης Δημοπρασίας Αιγιαλού-Παραλίας

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡIΝΘIΑΣ                                                                         Κόρινθος, 16-06-2017

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡIΝΘIΩΝ                                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 26891

ΠΕΡIΛΗΨΗ ΔIΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΡIΝΘIΩΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ

Διακηρύσσει

τη διενέργεια ανοικτής, προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας παραχώρησης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού σε τρίτους, έναντι ανταλλάγματος, για τα έτη 2017-2019 (από την υπογραφή του μισθωτηρίου συμβολαίου μέχρι 31-12-2017 και δύναται να παραταθεί έως τις 31.12.2019) σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/08.06.2006), τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010), τον Ν. 2971/2001 (ΦΕΚ 285/Α΄/19.12.2001), το Π.Δ. 11/12.11.1929 (ΦΕΚ 399/Α΄), και την ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11.05.2017. Οι θέσεις, τα τμήματα αιγιαλού και παραλίας, η χρήση και τα ποσά εκκίνησης για την διενέργεια της δημοπρασίας έχουν ως εξής:

Α/Α

ΘΕΣΗ

ΕΚΤΑΣΗ

ΧΡΗΣΗ

ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

Δ.Ε. Κορινθίων.

Τ.Κ. Ξυλοκέριζας.

Παραλία Κεγχρεών.

Τμήμα αιγιαλού – παραλίας βόρεια στρατοπέδου και ανατολικά της Ε.Ο. Ισθμού – Επιδαύρου, εμβαδόν:

180 τ.μ.

 

ΔΕ ΑΣΣΟΥ-ΛΕΧΑΙΟΥ

Παραλία Κ. Άσσου

 

Δ.Ε. Κορινθίων.

Τ.Κ. Ξυλοκέριζας.

Παραλία Κεγχρεών.

Τμήμα αιγιαλού – παραλίας (πρώην ΒΑΒΑS)

 

 

ΔΕ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ

Παραλία Αλμυρής

 

 

180 τ.μ

 

 

 

 

 

 

 

237,30 τ. μ.

 

 

 

 

184,01+33=217,01 τ.μ.

 

 

 

 

120,56 τ.μ.

 

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι

 

 

Σετ ομπρέλες με ξαπλώστρες

 

 

 

1.800,00/ κατ’ έτος

 

 

 

 

 

 

2.373,00/ κατ’ έτος

 

 

 

 

2.170,10/ κατ’ έτος

 

 

 

 

1.205,60/ κατ’ έτος

Τα ανωτέρω ποσά επιβαρύνονται με χαρτόσημο και ΟΓΑ χαρτοσήμου (3,6%), καταβλητέα από τον πλειοδότη. Για να γίνει δεκτή η πρώτη προσφορά έκαστης θέσης, πρέπει να υπερβαίνει κατά 3% τον ελάχιστο όρο προσφοράς (τιμή εκκίνησης) και κάθε αντιπροσφορά ανώτερη τουλάχιστον 3% από την αμέσως προηγούμενη προσφορά.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Κορινθίων, Κολιάτσου 32 Κόρινθος, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, την 30η Ιουνίου 2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 έως 10:30 ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής του Δήμου. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις ή κοινοπραξίες αυτών.

Για την συμμετοχή στη δημοπρασία απαιτείται, μεταξύ άλλων, εγγύηση συμμετοχής ποσού ίσου με το ένα δέκατο (1/10) του ελαχίστου ορίου προσφοράς που έχει ορισθεί στην σχετική διακήρυξη, και θα βεβαιώvεται με εγγυητική επιστoλή αvαγvωρισμέvης Τράπεζας ή τoυ Ταμείου Παρακαταθηκώv και Δαvείωv.

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει τα πρακτικά της δημοπρασίας και στη συνέχεια το συμφωνητικό και θα είναι εξ’ ολοκλήρου αλληλέγγυος με αυτόν για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης. Σχετικές διατάξεις: Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/ 08.06.2006), Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07.06.2010), Ν. 2971/ 2001 (ΦΕΚ 285/Α΄/19.12.2001), Π.Δ. 11/12.11.1929 (ΦΕΚ 399/Α΄), και ΚΥΑ ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017 /11.05.2017.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των όρων της διακήρυξης στο Δημαρχείο Κορινθίων (Γραμματεία Οικονομικής Επιτροπής, Κολιάτσου 32, 20100 Κόρινθος, τηλ. 27413 61021, 61099), κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 10.00 – 14.00 ή από την ιστοσελίδα www.korinthos.gr. Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση μέχρι και την προηγούμενη μέρα των δημοπρασιών.

Ο Δήμαρχος Κορινθίων

 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Μ. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ