Απόφαση αριθμ. 17/222/2017

 Αριθμός Πρακτικού 17

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 19-06-2017

 

Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 19η Ιουνίου 2017, ημέρα της εβδoμάδας Δευτέρα και ώρα 08:30 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 26721/15-06-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα έξι (6) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Σταυρέλης Νικ., 3)Βλάσσης Δημ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Ζώγκος Ανδ., 6)Νανόπουλος Βασ.,

Α π ό ν τ ε ς

1)Κορδώσης Χρ. (προσήλθε κατά την συζήτηση του 3ου Θέματος ημερήσιας διάταξης), 2)Δημητρόπουλος Κων.(προσήλθε κατά την συζήτηση του 5ου Θέματος ημερήσιας διάταξης),

3)Μπάκουλης Δημ.(προσήλθε κατά την συζήτηση του 6ου Θέματος ημερήσιας διάταξης).

 

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 222η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικού επιτροπής διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων στον οικισμό Σπαθοβουνίου Τοπικής Κοινότητας Κουταλά Δήμου Κορινθίων», υπενθυμίζει στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι με την υπ’ αριθμ. 4/42/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την διενέργεια της εν θέματι δημοπρασίας. Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. Πρωτ. 13504/28-03-2017 αναλυτική Διακήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος, περίληψη της οποίας με αριθμ. Πρωτ. 13505/28-03-2017 τοιχοκολλήθηκε νόμιμα.

Ακολούθησε η υπ’ αριθμ. 15280/06-04-2017 αίτηση-προσφορά του κ.Στεργιόπουλου Χαράλαμπου του Δημητρίου και στην συνέχεια η Επιτροπή Καταλληλότητας συνέταξε το από 08 -05-2017 Πρακτικό της σύμφωνα με το οποίο κρίνει κατάλληλο για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων στον οικισμό Σπαθοβουνίου Τοπικής Κοινότητας Κουταλά Δήμου Κορινθίων, το προσφερόμενο ακίνητο ιδιοκτησίας κ.Στεργιόπουλου Χαράλαμπου του Δημητρίου συνολικού εμβαδού 60,00 μ2, ως προς τους όρους της υπ’ αριθμ. 13504/28-03-2017 Διακήρυξης του Δήμου Κορινθίων.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/81, ορίσθηκε ημερομηνία διενέργειας της ως άνω δημοπρασίας η 13η Ιουνίου 2017 και με την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 25623/09-06-2017 πρόσκληση του Δημάρχου Κορινθίων κλήθηκε ο ανωτέρω προσφέρων κ.Στεργιόπουλος Χαράλαμπος του Δημητρίου.

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπ’ όψιν της Οικονομικής Επιτροπής το από 13-06-2017 πρακτικό της φανερής, μειοδοτικής, προφορικής Δημοπρασίας, σύμφωνα με το οποίο μειοδότης ανακηρύχθηκε ο κ.Στεργιόπουλος Χαράλαμπος του Δημητρίου, ο οποίος δέχθηκε να μισθώσει το ακίνητό του για την στέγαση υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων στον οικισμό Σπαθοβουνίου Τοπικής Κοινότητας Κουταλά Δήμου Κορινθίων, για πέντε έτη (5) έτη χωρίς αναπροσαρμογή, αρχής γενομένης από την υπογραφή του συμφωνητικού, με μηνιαίο μίσθωμα το ποσό των τριακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (324,00€).

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπ’ όψιν το από 08-05-2017 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Καταλληλότητας, το από 13-06-2017 πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού, τον πρωτότυπο φάκελο της δημοπρασίας, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006 και του Π.Δ. 270/81,

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ


 

Εγκρίνει το από 13-06-2017 πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για την στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Κορινθίων, στον οικισμό Σπαθοβουνίου Τοπικής Κοινότητας Κουταλά Δήμου Κορινθίων, συνολικού εμβαδού 60,00 μ2, ιδιοκτησίας κ.Στεργιόπουλου Χαράλαμπου του Δημητρίου.

Ανακηρύσσει μειοδότη-εκμισθωτή τον κ.Στεργιόπουλο Χαράλαμπο του Δημητρίου, ιδιοκτήτη, νομέα και κάτοχο του ανωτέρου ακινήτου, στον οποίο θα καταβάλλεται από τον Δήμο Κορινθίων ως μηνιαίο μίσθωμα για το ανωτέρω ακίνητό του, το ποσό των τριακοσίων είκοσι τεσσάρων ευρώ (324,00€) για τα πέντε (5) έτη της μίσθωσης χωρίς αναπροσαρμογή, αρχής γενομένης από την υπογραφή του συμφωνητικού.

Η δαπάνη για την ανωτέρω μίσθωση θα καλυφθεί από την πίστωση δημοτικού προϋπολογισμού έτους 2017, με ΚΑ 10.6232.0001 ποσού 8.328,00 € και τίτλο “Μισθώματα κτιρίων” (Π.Α.Υ. 145/2017 και Α.Ο.Ε.2/3/2017)

 

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.

Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 17/222/2017.-