Απόφαση αριθμ. 14/184/2017

 Αριθμός Πρακτικού 14

Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv

Της 23-05-2017

 

    Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχo Κoριvθίωv, ως Πρόεδρo, 2)Σταυρέλη Νικόλαο, 3)Βλάσση Δημήτριο, 4)Φαρμάκη Γεώργιο, 5)Ζώγκο Ανδρέα, 6)Μπάκουλη Δημήτριο, 7)Νανόπουλο Βασίλειο, 8)Δημητρόπουλο Κων/νο και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημ. Συμβoύλoυς, ως μέλη, συvεδρίασε σήμερα τηv 23η Μαΐου 2017,  ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ’ αριθμ. 21875/19-05-2017 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

     Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε vόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Πνευματικός Αλέξανδρος, Πρόεδρoς, 2)Βλάσσης Δημ., 3)Ζώγκος Ανδ., 4)Φαρμάκης Γεωργ., 5)Μπάκουλης Δημ.,  6)Νανόπουλος Βασ., 7)Κορδώσης Χρ.,

Α π ό ν τ ε ς

1)Σταυρέλης Νικ.(προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου Θέματος Ημερήσιας Διάταξης), 2) Δημητρόπουλος Κων..

 

         Ο  Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

ΑΠΟΦΑΣΗ 184η: Ο Πρόεδρος, εισηγούμενος τo 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Καθορισμός όρων διακήρυξης διενέργειας διαγωνισμού για την εκτέλεση της προμήθειας  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 171.315,63€», θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθμ. 13/2017 μελέτη, η οποία συντάχθηκε από την Ηλεκτρολόγο Μηχανικό του Δήμου κ. Ελ. Σαββανού και θεωρήθηκε από τον Δ/ντή της Τ.Υ. Δ. Κορινθίων κ. Σπ. Περόγαμβρο,  προτείνει δε  στη Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της ως άνω μελέτης και να καθορίσει τους όρους διακήρυξης του διαγωνισμού για την εν θέματι προμήθεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.

 

                           Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση κι έχοντας υπόψη της την αριθμ. 13/2017 μελέτη του Δήμου, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, του Ν. 3463/2006, του Ν. 4412/2016 και γενικότερα κάθε νομοθετικής διάταξης και ερμηνευτικής εγκυκλίου, που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προμήθειας της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω

 

                                                   ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

 

  Α.- Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές, τα τεύχη δημοπράτησης και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της υπ’ αριθμ. 13/2017 μελέτης και ορίζει την με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 171.315,63€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

  Β.- Καθορίζει του όρους διακήρυξης διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την εκτέλεση της προμήθειας ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ προϋπολογισμού μελέτης 171.315,63 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.) ως εξής:

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1     Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

 

Επωνυμία

Δήμος Κορινθίων

Ταχυδρομική διεύθυνση

Κολιάτσου 32

Πόλη

Κόρινθος

Ταχυδρομικός Κωδικός

20131

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

Τηλέφωνο

2741362806

Φαξ

2741362830

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

e.savanou@korinthos.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Σαββανού Ελένη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)

http://www.korinthos.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέα ΟΤΑ

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας

α)         Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β)         Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr

γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή από http://www.korinthos.gr

1.2     Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και τις προθεσμίες του άρθρου 121 του ν.4412/16.

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κορινθίων. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α.Ε : 20/6662.0002, 20/6661.0001, 20/6662.0007.

1.3     Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού που κρίνεται απαραίτητο για τη συντήρηση υφιστάμενων ηλεκτρολογικών δικτύων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, καθώς και σε δημοτικά κτίρια για το έτος 2017.

 

Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ειδών προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού και κατάταξη των ειδών σε κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV).

Τμήμα Α/Α

Είδος

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή (€)

Μερική

CPV

Oνομασία

1

Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας  2Χ40Α

τεμ

10

33,00

330,00

31214130-9

Διακόπτες ασφαλείας

2

Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 4Χ40

τεμ

10

42,50

425,00

31214130-9

Διακόπτες ασφαλείας

3

Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 4Χ63

τεμ

10

50,00

500,00

31214130-9

Διακόπτες ασφαλείας

4

Ανιχνευτής κίνησης οροφής υπέρυθρων ακτίνων

τεμ

10

4,90

49,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

5

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 10Α

τεμ

100

4,50

450,00

31211300-1

Ασφάλειες

6

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 25Α

τεμ

20

5,00

100,00

31211300-1

Ασφάλειες

7

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 32Α

τεμ

30

5,00

150,00

31211300-1

Ασφάλειες

8

Δεματικά καλωδίου μεσαία – 300χιλ

τεμ

3000

0,24

720,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

9

Διακόπτης ράγας 2Χ40Α

τεμ

15

6,10

91,50

31214130-9

Διακόπτες ασφαλείας

10

Διακόπτης ράγας 3Χ40Α

τεμ

20

10,15

203,00

31214130-9

Διακόπτες ασφαλείας

11

Ενδεικτική λυχνία

τεμ

35

2,75

96,25

31532100-5

Λυχνίες

12

Ρελέ ισχύος τριπολικό 11 KW 220-230V

τεμ

10

14,15

141,50

31214100-0

Διακόπτες

13

Ρελέ ισχύος τριπολικός 15 KW 220-230V

τεμ

5

18,70

93,50

31214100-0

Διακόπτες

14

Ρελέ ισχύος τριπολικός 5,5 KW 220 -230V

τεμ

5

11,00

55,00

31214100-0

Διακόπτες

15

Ρευματοδότης (πρίζα) εξωτερικός στεγανός τύπου σούκο

τεμ

10

7,00

70,00

31224100-3

Ρευματολήπτες και ρευματοδότες

16

Σωλήνας εύκαμπτος δικτύου Φ29

μ

200

1,65

330,00

31531100-8

Σωλήνες φωτισμού

17

Εύκαμπτος σωλήνας Φ40 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

μ

100

0,70

70,00

31531100-8

Σωλήνες φωτισμού

18

Εύκαμπτος σωλήνας Φ50 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

μ

300

0,85

255,00

31531100-8

Σωλήνες φωτισμού

19

Εύκαμπτος σωλήνας Φ63 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

μ

100

1,10

110,00

31531100-8

Σωλήνες φωτισμού

20

Καλώδιο J1VV-U, 5X10 mm2, (NYY)

μ

900

7,39

6.651,00

31321210-7

Καλώδια χαμηλής τάσης

21

Καλώδιο J1VV-U, 5X16 mm2, (NYY)

μ

100

12,20

1.220,00

31321210-7

Καλώδια χαμηλής τάσης

22

Αγωγός χαλκού Cu 16mm2

kgr

103,00

16,29

1.677,87

14715000-6

Χαλκός

23

Κλέμμενς για καλώδια των 16mm2 (σε σειρές)

τεμ

100

2,80

280,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

24

Μούφα χημική πλαστική για υπόγεια καλώδια (5Χ10mm2)

τεμ

35

22,50

787,50

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

25

Λαμπτήρας LED εξοικ. Ενέργειας ισχύος 20-23 W με κάλυμμα (Ε27)

τεμ

1500

5,30

7.950,00

31531000-7

Λαμπτήρες

26

Λαμπτήρας LED ισχύος 16 W  (Ε27)

τεμ

5181

5,00

25.905,00

31531000-7

Λαμπτήρες

27

Λαμπτήρας σκληρής υάλου πράσινος 20W, par28 (E27)

τεμ

50

4,80

240,00

31531000-7

Λαμπτήρες

28

Λαπτήρας LED GU10 5W, par16

τεμ

100

3,00

300,00

31531000-7

Λαμπτήρες

29

Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 250W (E40)

τεμ

50

16,50

825,00

31514000-2

Λαμπτήρες εκκένωσης

30

Λαμπτήρας ατμών Νa απιοειδής 70W (Ε27)

τεμ

1000

9,50

9.500,00

31514000-2

Λαμπτήρες εκκένωσης

31

Λαμπτήρας ατμών Νa απιοειδής 150W (Ε40)

τεμ

300

12,00

3.600,00

31514000-2

Λαμπτήρες εκκένωσης

32

Λαμπτήρας ατμών Na απιοειδής 250W (Ε40)

τεμ

700

14,00

9.800,00

31514000-2

Λαμπτήρες εκκένωσης

33

Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 250W (Ε40)

τεμ

50

14,00

700,00

31514000-2

Λαμπτήρες εκκένωσης

34

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150W με βραχίονα

τεμ

80

70,00

5.600,00

34993000-4

Φωτιστικά οδών

35

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 250W με βραχίονα

τεμ

40

75,00

3.000,00

34993000-4

Φωτιστικά οδών

36

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών Νa απιοειδή 70W (Ε27) με βραχίονα

τεμ

250

65,00

16.250,00

34993000-4

Φωτιστικά οδών

37

Δίφωτη κεφαλή φωτιστικού σώματος

τεμ

20

88,00

1.760,00

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

38

Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λυχνίας (ατμών νατρίου υψηλών πιέσεων ή μεταλλικών αλογονιδίων), ισχύος 70-400 W

τεμ

350

4,07

1.424,50

31532500-9

Εκκινητές λυχνίας

39

Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ400 γαλακτόχρωμο

τεμ

100

18,00

1.800,00

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

40

Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ300 γαλακτόχρωμο

τεμ

70

16,50

1.155,00

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

41

Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ250 γαλακτόχρωμο

τεμ

40

13,50

540,00

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

42

Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ400

τεμ

50

3,20

160,00

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

43

Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ300

τεμ

30

2,40

72,00

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

44

Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ250

τεμ

30

2,10

63,00

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

45

Βάση αλουμινίου (γρίφα) πλήρης κατάλληλη για λαμπτήρα Na 70W και πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ400.

τεμ

70

23,90

1.673,00

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

46

Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε27 διαιρούμενη

τεμ

400

1,80

720,00

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

47

Λυχνιολαβή πορσελάνης GU10

τεμ

100

0,42

42,00

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

48

Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 250W

τεμ

60

18,00

1.080,00

31532600-0

Πηνία λαμπτήρων

49

Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 150W

τεμ

140

12,50

1.750,00

31532600-0

Πηνία λαμπτήρων

50

Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία Νa ισχύος 70W

τεμ

280

8,70

2.436,00

31532600-0

Πηνία λαμπτήρων

51

Φωτοσωλήνας συμπαγής LED διαφανής (λευκή)

m

130

6,20

806,00

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

52

Σετ σύνδεσης φωτοσωλήνα (1 Χ τερματικό/τάπα +1 Χ φις σύνδεσης παροχής + 1 Χ φις σύνδεσης ενδιάμεσο)

τεμ

10

2,15

21,50

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

53

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 16Α

τεμ

50

4,50

225,00

31211300-1

Ασφάλειες

54

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 20Α

τεμ

80

4,50

360,00

31211300-1

Ασφάλειες

55

Βάση ασφάλειας πλήρης 35Α τύπου NEOZED

τεμ

30

5,50

165,00

31211300-1

Ασφάλειες

56

Διακόπτης απλός χωνευτός από βακελίτη

τεμ

15

6,40

96,00

31214100-0

Διακόπτες

57

Διακόπτης κομμιτατέρ χωνευτός από βακελίτη

τεμ

15

7,10

106,50

31214100-0

Διακόπτες

58

Διακόπτης ράγας 3Χ63Α

τεμ

10

13,50

135,00

31214130-9

Διακόπτες ασφαλείας

59

Κλέμμενς για καλώδια των 4mm2 (σε σειρές)

τεμ

100

1,00

100,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

60

Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 10,00Χ10,00

τεμ

30

2,90

87,00

31682100-1

Κυτία ηλεκτρικού ρεύματος

61

Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 11,00Χ15,00

τεμ

20

3,90

78,00

31682100-1

Κυτία ηλεκτρικού ρεύματος

62

Μήτρες κοινών ασφαλειών 50 Α

τεμ

50

0,25

12,50

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

63

Μήτρες κοινών ασφαλειών 63 Α

τεμ

50

0,25

12,50

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

64

Πολύπριζο 5 θέσεων από βακελίτη ασφαλείας με προστασία υπερτάσεων

τεμ

10

22,00

220,00

31224100-3

Ρευματολήπτες και ρευματοδότες

65

Πολύπριζο 4 θέσεων 16Α με καλώδιο μήκους 1,5m

τεμ

10

5,50

55,00

31224100-3

Ρευματολήπτες και ρευματοδότες

66

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 36 θέσεων 3 σειρών

τεμ

8

40,00

320,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

67

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 24 θέσεων 2 σειρών

τεμ

8

30,50

244,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

68

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 12 θέσεων 1 σειράς

τεμ

8

20,00

160,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

69

Προβολέας LED 20 W

τεμ

10

15,00

150,00

31518600-6

Προβολείς φωτισμού

70

Προβολέας LED 50 W

τεμ

10

33,00

330,00

31518600-6

Προβολείς φωτισμού

71

Ρευματοδότης (πρίζα) από βακελίτη χωνευτός τύπου σούκο

τεμ

10

5,50

55,00

31224100-3

Ρευματολήπτες και ρευματοδότες

72

Ρευματοδότης σούκο ράγας πλαστικός

τεμ

20

4,00

80,00

31224100-3

Ρευματολήπτες και ρευματοδότες

73

Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5Χ16Α

τεμ

10

4,10

41,00

31224100-3

Ρευματολήπτες και ρευματοδότες

74

Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5Χ32Α

τεμ

10

6,50

65,00

31224100-3

Ρευματολήπτες και ρευματοδότες

75

Ρευματολήπτης (Φις) αρσενικός από βακελίτη τύπου σούκο

τεμ

30

2,50

75,00

31224100-3

Ρευματολήπτες και ρευματοδότες

76

Ρευματολήπτης (Φις) θηλυκός από βακελίτη τύπου σούκο

τεμ

30

2,00

60,00

31224100-3

Ρευματολήπτες και ρευματοδότες

77

Σωλήνα τύπου courbi Φ13,50 mm

μ

200

0,90

180,00

31531100-8

Σωλήνες φωτισμού

78

Σωλήνα τύπου courbi Φ16 mm

μ

200

1,40

280,00

31531100-8

Σωλήνες φωτισμού

79

Τηλεφωνικό κλιπ RJ11

τεμ

100

0,10

10,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

80

Τηλεφωνικό κλιπ RJ45

τεμ

100

0,12

12,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

81

Φυσίγγια ασφαλειών 35 Α

τεμ

80

0,40

32,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

82

Φυσίγγια ασφαλειών 50 Α

τεμ

70

0,45

31,50

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

83

Φυσίγγια ασφαλειών 63 Α

τεμ

80

0,50

40,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

84

Φυσίγγια ασφαλειών NEOZED 35 Α

τεμ

60

0,40

24,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

85

Φυσίγγιο ασφάλειας γυάλινο κυλινδρικό των 5Α (5Χ20mm)

τεμ

1000

0,13

130,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

86

Ταινία μονωτική

τεμ

1250

0,60

750,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

87

Καλώδιο J1VV-U, 3X1,5 mm2, (NYY)

μ

800

0,87

696,00

31321210-7

Καλώδια χαμηλής τάσης

88

Καλώδιο J1VV-U, 3X2,5 mm2, (NYY)

μ

400

1,31

524,00

31321210-7

Καλώδια χαμηλής τάσης

89

Καλώδιο J1VV-U, 3X10 mm2, (NYY)

μ

400

4,82

1.928,00

31321210-7

Καλώδια χαμηλής τάσης

90

Καλώδιο J1VV-U, 5X2,5 mm2, (NYY)

μ

400

2,12

848,00

31321210-7

Καλώδια χαμηλής τάσης

91

Καλώδιο Η05VV-F, 3X1,5 mm2 (ΝΥΜΗΥ, εύκαμπτο)

μ

900

0,87

783,00

31321210-7

Καλώδια χαμηλής τάσης

92

Καλώδιο Η03VV-F, 2X0,75 mm2 (NYLHY, εύκαμπτο)

μ

900

0,40

360,00

31321210-7

Καλώδια χαμηλής τάσης

93

Καλώδιο Α05VV-U, 3X2,5 mm2 (ΝΥΜ)

μ

500

1,28

640,00

31321210-7

Καλώδια χαμηλής τάσης

94

Καλώδιο Α05VV-U, 4X2,5mm2 (ΝΥΜ)

μ

400

1,60

640,00

31321210-7

Καλώδια χαμηλής τάσης

95

Καλώδιο J1VV-U, 3X16 mm2, (NYY)

μ

100

7,37

737,00

31321210-7

Καλώδια χαμηλής τάσης

96

Καλώδιο J1VV-U, 4X2,5 mm2, (NYY)

μ

300

1,69

507,00

31321210-7

Καλώδια χαμηλής τάσης

97

Καλώδιο J1VV-U, 5X1,5 mm2, (NYY)

μ

400

1,35

540,00

31321210-7

Καλώδια χαμηλής τάσης

98

Καλώδιο UTP cat5e

μ

300

0,40

120,00

32581100-0

Καλώδια διαβίβασης δεδομένων

99

Λαμπτήρας συμπαγής αλογόνου 205W (E27)

τεμ

51

5,90

300,90

31531000-7

Λαμπτήρες

100

Λαμπτήρας φθορισμού T8 18W, 600mm.

τεμ

60

0,85

51,00

31532910-6

Λαμπτήρες φθορισμού

101

Λαμπτήρας φθορισμού T8 36W, 1200mm.

τεμ

60

0,85

51,00

31532910-6

Λαμπτήρες φθορισμού

102

Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 9W, 600mm

τεμ

90

5,80

522,00

31532910-6

Λαμπτήρες φθορισμού

103

Λαμπτήρας LED  τύπου φθορίου T8 18W, 1200mm

τεμ

90

7,00

630,00

31532910-6

Λαμπτήρες φθορισμού

104

Λαμπτήρας καθρέπτου 40W, Ε14

τεμ

100

0,95

95,00

31514000-2

Λαμπτήρες εκκένωσης

105

Φωτιστικό led panel ψευδοροφής 42W (60cm X 60cm)

τεμ

17

68,25

1.160,25

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

106

Φωτιστικό σώμα φθορισμού χωνευτό (4Χ18W)

τεμ

10

19,50

195,00

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

107

Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-22W

τεμ

70

0,55

38,50

31532510-2

Εκκινητές λαμπτήρων φθορισμού

108

Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-80W

τεμ

100

0,40

40,00

31532510-2

Εκκινητές λαμπτήρων φθορισμού

109

Φωτιστικός ιστός παραδοσιακού τύπου από γαλβανισμένο σίδηρο

τεμ

32

250,00

8.000,00

31527200-8

Φωτιστικά εξωτερικών χώρων

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

 

 

 

138.157,77

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

33.157,86

 

 

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

171.315,63

 

 

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 109 τμήματα , όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή για περισσότερα ή για όλα τα τμήματα.

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΉΜΑΤΏΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 109.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 171.315,53 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 138.157,77  ΦΠΑ : 33.157,86).

Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης κατά την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής ή για μεγαλύτερη ποσότητα κατά 10% που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  μόνο της τιμής αποκλειστικά.

 

1.4     Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:

του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

του ν. 4314/2014 (Α’ 265),Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

του ν.2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

του ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

του π.δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »

της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β’ 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),

του ν. 2939/2001 (Α’ 179) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις»

του π.δ 117/2014 (Α’ 82) “ Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλε­κτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Συμβου­λίου της 27ης Ιανουαρίου 2003”

του π.δ 117/2014 (Α’ 147) “Για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

 

της με αρ. 158/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί έγκρισης της διενέργειας του διαγωνισμού και καθορισμού του τρόπου ανάθεσης,

της με αρ. 165/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης της προμήθειας των υλικών του διαγωνισμού,

της με αρ. 165/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης της προμήθειας των υλικών του διαγωνισμού,

τις με αρ. 716, 717, 718/2017 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης για την προμήθεια των υλικών του διαγωνισμού,

της με αρ. 184/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διαγωνισμού, έγκρισης τευχών δημοπράτησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».

 

1.5     Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 17/07/2017 και ώρα 14:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 26/06/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (έναρξη υποβολής προσφορών).

1.6     Δημοσιότητα

Α.         Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Β.        Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 39521.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, σε δύο (2) τοπικές ημερήσιες εφημερίδες και σε μία (1) τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα (ημερομηνία δημοσίευσης: 23-06-2017 για τις ημερήσιες και 22-06-2017 για την εβδομαδιαία)

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε [ή θα καταχωρηθεί] στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.korinthos.gr  στην διαδρομή :  O  Δήμος Ενημέρωση Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί στις 23/06/2017.

 

Γ.         Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: τον κάθε ανάδοχο. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του.

1.7     Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

 

2.       ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1     Γενικές Πληροφορίες

2.1.1    Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:

·               η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: (13/2017) Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
IΙ – ΤΕΥΔ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
IV – Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής .

·                Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]

·               οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2    Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.

 

2.1.3    Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.

2.1.4    Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5    Εγγυήσεις

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης (Bλ. Σχετικά υποδείγματα στο Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης).

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2     Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1    Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς.

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.

 

2.2.2    Εγγύηση συμμετοχής

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του εκτιμώμενου ποσού κάθε προσφερόμενου τμήματος χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή.

Α/Α

Είδος

Απαιτούμενη εγγυητική επιστολή (€)

Ολογράφως

Τμήμα -1

Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας  2Χ40Α

6,60

Έξι ευρώ και εξήντα λεπτά

Τμήμα -2

Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 4Χ40

8,50

Οχτώ ευρώ και πενήντα λεπτά

Τμήμα -3

Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 4Χ63

10,00

Δέκα ευρώ

Τμήμα -4

Ανιχνευτής κίνησης οροφής υπέρυθρων ακτίνων

0,98

Μηδέν ευρώ και ενενήντα οχτώ λεπτά

Τμήμα -5

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 10Α

9,00

Εννέα ευρώ

Τμήμα -6

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 25Α

2,00

Δύο ευρώ

Τμήμα -7

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 32Α

3,00

Τρία ευρώ

Τμήμα -8

Δεματικά καλωδίου μεσαία – 300χιλ

14,40

Δέκα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά

Τμήμα -9

Διακόπτης ράγας 2Χ40Α

1,83

Ένα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά

Τμήμα -10

Διακόπτης ράγας 3Χ40Α

4,06

Τέσσερα ευρώ και έξι λεπτά

Τμήμα -11

Ενδεικτική λυχνία

1,93

Ένα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά

Τμήμα -12

Ρελέ ισχύος τριπολικό 11 KW 220-230V

2,83

Δύο ευρώ και ογδόντα τρία λεπτα

Τμήμα -13

Ρελέ ισχύος τριπολικός 15 KW 220-230V

1,87

Ένα ευρώ και ογδόντα εφτά λεπτά

Τμήμα -14

Ρελέ ισχύος τριπολικός 5,5 KW 220 -230V

1,10

Ένα ευρώ και δέκα λεπτά

Τμήμα -15

Ρευματοδότης (πρίζα) εξωτερικός στεγανός τύπου σούκο

1,40

Ένα ευρώ και σαράντα λεπτά

Τμήμα -16

Σωλήνας εύκαμπτος δικτύου Φ29

6,60

Έξι ευρώ και εξήντα λεπτά

Τμήμα -17

Εύκαμπτος σωλήνας Φ40 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

1,40

Ένα ευρώ και σαράντα λεπτά

Τμήμα -18

Εύκαμπτος σωλήνας Φ50 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

5,10

Πέντε ευρώ και δέκα λεπτά

Τμήμα -19

Εύκαμπτος σωλήνας Φ63 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

2,20

Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά

Τμήμα -20

Καλώδιο J1VV-U, 5X10 mm2, (NYY)

133,02

Εκατόν τριάντα τρία ευρώ και δύο λεπτά

Τμήμα -21

Καλώδιο J1VV-U, 5X16 mm2, (NYY)

24,40

Είκοσι τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά

Τμήμα -22

Αγωγός χαλκού Cu 16mm2

33,56

Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα έξι λεπτά

Τμήμα -23

Κλέμμενς για καλώδια των 16mm2 (σε σειρές)

5,60

Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά

Τμήμα -24

Μούφα χημική πλαστική για υπόγεια καλώδια (5Χ10mm2)

15,75

Δέκα πέντε ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά

Τμήμα -25

Λαμπτήρας LED εξοικ. Ενέργειας ισχύος 20-23 W με κάλυμμα (Ε27)

159,00

Εκατόν πενήντα εννέα ευρώ

Τμήμα -26

Λαμπτήρας LED ισχύος 16 W  (Ε27)

518,10

Πεντακόσια δέκα οχτώ ευρώ και δέκα λεπτά

Τμήμα -27

Λαμπτήρας σκληρής υάλου πράσινος 20W, par28 (E27)

4,80

Τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά

Τμήμα -28

Λαπτήρας LED GU10 5W, par16

6,00

Έξι ευρώ

Τμήμα -29

Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 250W (E40)

16,50

Δεκαέξι ευρώ και πενήντα λεπτά

Τμήμα -30

Λαμπτήρας ατμών Νa απιοειδής 70W (Ε27)

190,00

Εκατόν ενενήντα ευρώ

Τμήμα -31

Λαμπτήρας ατμών Νa απιοειδής 150W (Ε40)

72,00

Εβδομήντα δύο ευρώ

Τμήμα -32

Λαμπτήρας ατμών Na απιοειδής 250W (Ε40)

196,00

Εκατόν ενενήντα έξι ευρώ

Τμήμα -33

Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 250W (Ε40)

14,00

Δεκατέσσερα ευρώ

Τμήμα -34

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150W με βραχίονα

112,00

Εκατόν δώδεκα ευρώ

Τμήμα -35

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 250W με βραχίονα

60,00

Εξήντα ευρώ

Τμήμα -36

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών Νa απιοειδή 70W (Ε27) με βραχίονα

325,00

Τριακόσια είκοσι πέντε ευρώ

Τμήμα -37

Δίφωτη κεφαλή φωτιστικού σώματος

35,20

Τριάντα πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά

Τμήμα -38

Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λυχνίας (ατμών νατρίου υψηλών πιέσεων ή μεταλλικών αλογονιδίων), ισχύος 70-400 W

28,49

Είκοσι οχτώ ευρώ και σαράντα εννέα λεπτά

Τμήμα -39

Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ400 γαλακτόχρωμο

36,00

Τριάντα έξι ευρώ

Τμήμα -40

Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ300 γαλακτόχρωμο

23,10

Είκοσι τρία ευρώ και δέκα λεπτά

Τμήμα -41

Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ250 γαλακτόχρωμο

10,80

Δέκα ευρώ και ογδόντα λεπτά

Τμήμα -42

Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ400

3,20

Τρία ευρώ και είκοσι λεπτά

Τμήμα -43

Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ300

1,44

Ένα ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά

Τμήμα -44

Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ250

1,26

Ένα ευρώ και είκοσι έξι λεπτά

Τμήμα -45

Βάση αλουμινίου (γρίφα) πλήρης κατάλληλη για λαμπτήρα Na 70W και πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ400.

33,46

Τριάντα τρία ευρώ και σαράντα έξι λεπτά

Τμήμα -46

Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε27 διαιρούμενη

14,40

Δέκα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά

Τμήμα -47

Λυχνιολαβή πορσελάνης GU10

0,84

Μηδέν ευρώ και ογδόντα τέσσερα λεπτά

Τμήμα -48

Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 250W

21,60

Είκοσι ένα ευρώ και εξήντα λεπτά

Τμήμα -49

Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 150W

35,00

Τριάντα πέντε ευρώ

Τμήμα -50

Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία Νa ισχύος 70W

48,72

Σαράντα οχτώ ευρώ και εβδομήντα δύο λεπτά

Τμήμα -51

Φωτοσωλήνας συμπαγής LED διαφανής (λευκή)

16,12

Δέκα έξι ευρώ και δώδεκα λεπτά

Τμήμα -52

Σετ σύνδεσης φωτοσωλήνα (1 Χ τερματικό/τάπα +1 Χ φις σύνδεσης παροχής + 1 Χ φις σύνδεσης ενδιάμεσο)

0,43

Μηδέν ευρώ και σαράντα τρία λεπτά

Τμήμα -53

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 16Α

4,50

Τέσσερα ευρώ και πενήντα λεπτά

Τμήμα -54

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 20Α

7,20

Επτά ευρώ και είκοσι λεπτά

Τμήμα -55

Βάση ασφάλειας πλήρης 35Α τύπου NEOZED

3,30

Τρία ευρώ και τριάντα λεπτά

Τμήμα -56

Διακόπτης απλός χωνευτός από βακελίτη

1,92

Ένα ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά

Τμήμα -57

Διακόπτης κομμιτατέρ χωνευτός από βακελίτη

2,13

Δύο ευρώ και δεκατρία λεπτά

Τμήμα -58

Διακόπτης ράγας 3Χ63Α

2,70

Δύο ευρώ και εβδομήντα λεπτά

Τμήμα -59

Κλέμμενς για καλώδια των 4mm2 (σε σειρές)

2,00

Δύο ευρώ

Τμήμα -60

Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 10,00Χ10,00

1,74

Ένα ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

Τμήμα -61

Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 11,00Χ15,00

1,56

Ένα ευρώ και πενήντα έξι ευρώ

Τμήμα -62

Μήτρες κοινών ασφαλειών 50 Α

0,25

Μηδέν ευρώ και είκοσι πέντε ευρώ

Τμήμα -63

Μήτρες κοινών ασφαλειών 63 Α

0,25

Μηδέν ευρώ και είκοσι πέντε ευρώ

Τμήμα -64

Πολύπριζο 5 θέσεων από βακελίτη ασφαλείας με προστασία υπερτάσεων

4,40

Τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά

Τμήμα -65

Πολύπριζο 4 θέσεων 16Α με καλώδιο μήκους 1,5m

1,10

Ένα ευρώ και δέκα λεπτά

Τμήμα -66

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 36 θέσεων 3 σειρών

6,40

Έξι ευρώ και σαράντα λεπτά

Τμήμα -67

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 24 θέσεων 2 σειρών

4,88

Τέσσερα ευρώ και ογδόντα οχτώ λεπτά

Τμήμα -68

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 12 θέσεων 1 σειράς

3,20

Τρία ευρώ και είκοσι λεπτά

Τμήμα -69

Προβολέας LED 20 W

3,00

Τρία ευρώ

Τμήμα -70

Προβολέας LED 50 W

6,60

Έξι ευρώ και εξήντα λεπτά

Τμήμα -71

Ρευματοδότης (πρίζα) από βακελίτη χωνευτός τύπου σούκο

1,10

Ένα ευρώ και δέκα λεπτά

Τμήμα -72

Ρευματοδότης σούκο ράγας πλαστικός

1,60

Ένα ευρώ και εξήντα λεπτά

Τμήμα -73

Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5Χ16Α

0,82

Μηδέν ευρώ και ογδόντα δύο λεπτά

Τμήμα -74

Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5Χ32Α

1,30

Ένα ευρώ και τριάντα λεπτά

Τμήμα -75

Ρευματολήπτης (Φις) αρσενικός από βακελίτη τύπου σούκο

1,50

Ένα ευρώ και πενήντα λεπτά

Τμήμα -76

Ρευματολήπτης (Φις) θηλυκός από βακελίτη τύπου σούκο

1,20

Ένα ευρώ και είκοσι λεπτά

Τμήμα -77

Σωλήνα τύπου courbi Φ13,50 mm

3,60

Τρία ευρώ και εξήντα λεπτά

Τμήμα -78

Σωλήνα τύπου courbi Φ16 mm

5,60

Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά

Τμήμα -79

Τηλεφωνικό κλιπ RJ11

0,20

Μηδέν ευρώ και είκοσι λεπτά

Τμήμα -80

Τηλεφωνικό κλιπ RJ45

0,24

Μηδέν ευρώ και είκοσι τέσσερα λεπτά

Τμήμα -81

Φυσίγγια ασφαλειών 35 Α

0,64

Μηδέν ευρώ και εξήντα τέσερα λεπτά

Τμήμα -82

Φυσίγγια ασφαλειών 50 Α

0,63

Μηδέν ευρώ και εξήντα τρία λεπτά

Τμήμα -83

Φυσίγγια ασφαλειών 63 Α

0,80

Μηδέν ευρώ και ογδόντα λεπτά

Τμήμα -84

Φυσίγγια ασφαλειών NEOZED 35 Α

0,48

Μηδέν ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτά

Τμήμα -85

Φυσίγγιο ασφάλειας γυάλινο κυλινδρικό των 5Α (5Χ20mm)

2,60

Δύο ευρώ και εξήντα λεπτά

Τμήμα -86

Ταινία μονωτική

15,00

Δεκαπέντε ευρώ

Τμήμα -87

Καλώδιο J1VV-U, 3X1,5 mm2, (NYY)

13,92

Δέκα τρία ευρώ και ενενήντα δύο λεπτά

Τμήμα -88

Καλώδιο J1VV-U, 3X2,5 mm2, (NYY)

10,48

Δέκα ευρώ και σαράντα οχτώ λεπτά

Τμήμα -89

Καλώδιο J1VV-U, 3X10 mm2, (NYY)

38,56

Τριάντα οχτώ ευρώ και πενήντα έξι λεπτά

Τμήμα -90

Καλώδιο J1VV-U, 5X2,5 mm2, (NYY)

16,96

Δέκα έξι ευρώ και ενενήντα έξι λεπτά

Τμήμα -91

Καλώδιο Η05VV-F, 3X1,5 mm2 (ΝΥΜΗΥ, εύκαμπτο)

15,66

Δέκα πέντε ευρώ και εξήντα έξι λεπτά

Τμήμα -92

Καλώδιο Η03VV-F, 2X0,75 mm2 (NYLHY, εύκαμπτο)

7,20

Επτά ευρώ και είκοσι λεπτά

Τμήμα -93

Καλώδιο Α05VV-U, 3X2,5 mm2 (ΝΥΜ)

12,80

Δώδεκα ευρώ και ογδόντα λεπτα

Τμήμα -94

Καλώδιο Α05VV-U, 4X2,5mm2 (ΝΥΜ)

12,80

Δώδεκα ευρώ και ογδόντα λεπτα

Τμήμα -95

Καλώδιο J1VV-U, 3X16 mm2, (NYY)

14,74

Δέκα τέσσερα ευρώ και εβδομήντα τέσσερα λεπτά

Τμήμα -96

Καλώδιο J1VV-U, 4X2,5 mm2, (NYY)

10,14

Δέκα ευρώ και δέκα τέσσερα λεπτά

Τμήμα -97

Καλώδιο J1VV-U, 5X1,5 mm2, (NYY)

10,80

Δέκα ευρώ και ογδόντα λεπτά

Τμήμα -98

Καλώδιο UTP cat5e

2,40

Δύο λεπτά και σαράντα λεπτά

Τμήμα -99

Λαμπτήρας συμπαγής αλογόνου 205W (E27)

6,02

Έξι ευρώ και δύο λεπτά

Τμήμα -100

Λαμπτήρας φθορισμού T8 18W, 600mm.

1,02

Ένα ευρώ και δύο λεπτά

Τμήμα -101

Λαμπτήρας φθορισμού T8 36W, 1200mm.

1,02

Ένα ευρώ και δύο λεπτά

Τμήμα -102

Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 9W, 600mm

10,44

Δέκα ευρώ και σαράντα τέσσερα λεπτά

Τμήμα -103

Λαμπτήρας LED  τύπου φθορίου T8 18W, 1200mm

12,60

Δώδεκα ευρώ και εξήντα λεπτά

Τμήμα -104

Λαμπτήρας καθρέπτου 40W, Ε14

1,90

Ένα ευρώ και ενενήντα λεπτά

Τμήμα -105

Φωτιστικό led panel ψευδοροφής 42W (60cm X 60cm)

23,21

Είκοσι τρία ευρώ και είκοσι ένα λεπτά

Τμήμα -106

Φωτιστικό σώμα φθορισμού χωνευτό (4Χ18W)

3,90

Τρία ευρώ και ενενήντα λεπτά

Τμήμα -107

Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-22W

0,77

Μηδέν ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά

Τμήμα -108

Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-80W

0,80

Μηδέν ευρώ και ογδόντα λεπτά

Τμήμα -109

Φωτιστικός ιστός παραδοσιακού τύπου από γαλβανισμένο σίδηρο

160,00

Εκατόν εξήντα ευρώ

 

Παράδειγμα: Εφόσον ο οικονομικός φορέας καταθέτει προσφορά για τα Τμήματα 20 -25 -26, το ποσό της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής που αντιστοιχεί στα Τμήματα αυτά είναι: 133,02 + 159,00 + 518,10 = 810,12 €

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:

α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και

β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

2.2.3    Λόγοι αποκλεισμού

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους :

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.

2.2.3.3.

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 23 της παρούσας,

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

2.2.3.5..

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

[Κριτήρια Επιλογής]

2.2.4    Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

2.2.5    Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια

2.2.6    Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα

2.2.7    Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης

2.2.8    Στήριξη στην ικανότητα τρίτων

2.2.9    Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα III, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ).

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8).

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος – μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο,

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους – μέλους ή χώρας υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές].

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.

γ)

δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους – μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη – μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Β.3.

Β.4.

Β.5.

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.

2.3     Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1    Κριτήριο ανάθεσης

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά:

βάσει τιμής ανά τμήμα (ανά είδος) .

2.3.2    –

2.3.3 –

 

2.4     Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1    Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.<