Αναλυτική διακήρυξη διαγωνισμού προμήθειας

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αριθμός Πρωτ. Διακήρυξης

       27552/21-06-2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αριθμ. Μελέτης:

13/2017

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Προϋπολογισμός:

171.315,63 €

ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ

ΚΑ:

20/6662.0002-20/6661.0001-20/6662.0007

 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ. ΚΑΙ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗN ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ

ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ

 

 

 

Για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας με τίτλο:

 

 

 

 

 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ»

 

 

 

Προϋπολογισμού 171.315,63 € (συμπ. ΦΠΑ 24%)

 

 

 

Περιεχόμενα

1.1       Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής. 4

1.2       Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση. 5

1.3       Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης. 5

1.4       Θεσμικό πλαίσιο. 10

1.5       Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού. 12

1.6       Δημοσιότητα. 12

1.7       Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης. 13

2.1       Γενικές Πληροφορίες. 15

2.1.1    Έγγραφα της σύμβασης. 15

2.1.2    Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης. 15

2.1.3    Παροχή Διευκρινίσεων. 15

2.1.4    Γλώσσα. 16

2.1.5    Εγγυήσεις. 17

2.2       Δικαίωμα Συμμετοχής – Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής. 17

2.2.1    Δικαίωμα συμμετοχής. 17

2.2.2    Εγγύηση συμμετοχής. 18

2.2.3    Λόγοι αποκλεισμού. 21

2.2.4    Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας. 24

2.2.5    Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια. 25

2.2.6    Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. 25

2.2.7    Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης. 25

2.2.8    Στήριξη στην ικανότητα τρίτων. 25

2.2.9    Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής. 25

2.2.9.1       Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών. 25

2.2.9.2       Αποδεικτικά μέσα. 26

2.3       Κριτήρια Ανάθεσης. 28

2.3.1    Κριτήριο ανάθεσης. 28

2.3.2    29

2.3.3 – 29

2.4       Κατάρτιση – Περιεχόμενο Προσφορών. 29

2.4.1    Γενικοί όροι υποβολής προσφορών. 29

2.4.2    Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών. 29

2.4.3    Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά». 31

2.4.4    Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών  31

2.4.5    Χρόνος ισχύος των προσφορών. 32

2.4.6    Λόγοι απόρριψης προσφορών. 32

3.1       Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών. 34

3.1.1    Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών. 34

3.1.2    Αξιολόγηση προσφορών. 34

3.2       Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης – Δικαιολογητικά κατακύρωσης. 35

3.3       Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης. 36

[3.4]     Ενστάσεις [Συμβάσεις κάτω των ορίων] 37

3.5       Ματαίωση Διαδικασίας. 37

4.1       Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 38

4.2       Συμβατικό Πλαίσιο – Εφαρμοστέα Νομοθεσία. 38

4.3       Όροι εκτέλεσης της σύμβασης. 38

4.4       Υπεργολαβία. 38

4.5       Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της. 39

4.6       Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης. 39

5.1       Τρόπος πληρωμής. 40

5.2       Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις. 40

5.3       Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων. 41

6.1       Χρόνος παράδοσης υλικών. 42

6.2       Παραλαβή υλικών – Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών. 42

6.3       Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης – ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού ελέγχου στο εξωτερικό. 43

6.4            Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση. 43

6.5       Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις. 44

6.6       Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας. 44

6.7       Αναπροσαρμογή τιμής. 44

 

1.           ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Επωνυμία

Δήμος Κορινθίων

Ταχυδρομική διεύθυνση

Κολιάτσου 32

Πόλη

Κόρινθος

Ταχυδρομικός Κωδικός

20131

Χώρα[1]

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS[2]

Τηλέφωνο

2741362806

Φαξ

2741362830

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

e.savanou@korinthos.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες[3]

Σαββανού Ελένη

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)

http://www.korinthos.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)[4]

 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι [5] Δήμος και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέα ΟΤΑ[6]

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.[7]

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι: Γενικές δημόσιες υπηρεσίες.

 

Στοιχεία Επικοινωνίας [8]

α)           Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.[9]

β)            Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr

γ)         Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr ή από http://www.korinthos.gr

Είδος διαδικασίας

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 και τις προθεσμίες του άρθρου 121 του ν.4412/16.

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης[10]

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Κορινθίων. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει τους Κ.Α.Ε : 20/6662.0002, 20/6661.0001, 20/6662.0007.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού που κρίνεται απαραίτητο για τη συντήρηση υφιστάμενων ηλεκτρολογικών δικτύων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου, καθώς και σε δημοτικά κτίρια για το έτος 2017.

 

Συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός ειδών προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού και κατάταξη των ειδών σε κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV).

Τμήμα Α/Α

Είδος

Μονάδα

Ποσότητα

Τιμή (€)

Μερική

CPV

Oνομασία

1

Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας  2Χ40Α

τεμ

10

33,00

330,00

31214130-9

Διακόπτες ασφαλείας

2

Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 4Χ40

τεμ

10

42,50

425,00

31214130-9

Διακόπτες ασφαλείας

3

Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 4Χ63

τεμ

10

50,00

500,00

31214130-9

Διακόπτες ασφαλείας

4

Ανιχνευτής κίνησης οροφής υπέρυθρων ακτίνων

τεμ

10

4,90

49,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

5

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 10Α

τεμ

100

4,50

450,00

31211300-1

Ασφάλειες

6

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 25Α

τεμ

20

5,00

100,00

31211300-1

Ασφάλειες

7

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 32Α

τεμ

30

5,00

150,00

31211300-1

Ασφάλειες

8

Δεματικά καλωδίου μεσαία – 300χιλ

τεμ

3000

0,24

720,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

9

Διακόπτης ράγας 2Χ40Α

τεμ

15

6,10

91,50

31214130-9

Διακόπτες ασφαλείας

10

Διακόπτης ράγας 3Χ40Α

τεμ

20

10,15

203,00

31214130-9

Διακόπτες ασφαλείας

11

Ενδεικτική λυχνία

τεμ

35

2,75

96,25

31532100-5

Λυχνίες

12

Ρελέ ισχύος τριπολικό 11 KW 220-230V

τεμ

10

14,15

141,50

31214100-0

Διακόπτες

13

Ρελέ ισχύος τριπολικός 15 KW 220-230V

τεμ

5

18,70

93,50

31214100-0

Διακόπτες

14

Ρελέ ισχύος τριπολικός 5,5 KW 220 -230V

τεμ

5

11,00

55,00

31214100-0

Διακόπτες

15

Ρευματοδότης (πρίζα) εξωτερικός στεγανός τύπου σούκο

τεμ

10

7,00

70,00

31224100-3

Ρευματολήπτες και ρευματοδότες

16

Σωλήνας εύκαμπτος δικτύου Φ29

μ

200

1,65

330,00

31531100-8

Σωλήνες φωτισμού

17

Εύκαμπτος σωλήνας Φ40 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

μ

100

0,70

70,00

31531100-8

Σωλήνες φωτισμού

18

Εύκαμπτος σωλήνας Φ50 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

μ

300

0,85

255,00

31531100-8

Σωλήνες φωτισμού

19

Εύκαμπτος σωλήνας Φ63 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

μ

100

1,10

110,00

31531100-8

Σωλήνες φωτισμού

20

Καλώδιο J1VV-U, 5X10 mm2, (NYY)

μ

900

7,39

6.651,00

31321210-7

Καλώδια χαμηλής τάσης

21

Καλώδιο J1VV-U, 5X16 mm2, (NYY)

μ

100

12,20

1.220,00

31321210-7

Καλώδια χαμηλής τάσης

22

Αγωγός χαλκού Cu 16mm2

kgr

103,00

16,29

1.677,87

14715000-6

Χαλκός

23

Κλέμμενς για καλώδια των 16mm2 (σε σειρές)

τεμ

100

2,80

280,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

24

Μούφα χημική πλαστική για υπόγεια καλώδια (5Χ10mm2)

τεμ

35

22,50

787,50

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

25

Λαμπτήρας LED εξοικ. Ενέργειας ισχύος 20-23 W με κάλυμμα (Ε27)

τεμ

1500

5,30

7.950,00

31531000-7

Λαμπτήρες

26

Λαμπτήρας LED ισχύος 16 W  (Ε27)

τεμ

5181

5,00

25.905,00

31531000-7

Λαμπτήρες

27

Λαμπτήρας σκληρής υάλου πράσινος 20W, par28 (E27)

τεμ

50

4,80

240,00

31531000-7

Λαμπτήρες

28

Λαπτήρας LED GU10 5W, par16

τεμ

100

3,00

300,00

31531000-7

Λαμπτήρες

29

Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 250W (E40)

τεμ

50

16,50

825,00

31514000-2

Λαμπτήρες εκκένωσης

30

Λαμπτήρας ατμών Νa απιοειδής 70W (Ε27)

τεμ

1000

9,50

9.500,00

31514000-2

Λαμπτήρες εκκένωσης

31

Λαμπτήρας ατμών Νa απιοειδής 150W (Ε40)

τεμ

300

12,00

3.600,00

31514000-2

Λαμπτήρες εκκένωσης

32

Λαμπτήρας ατμών Na απιοειδής 250W (Ε40)

τεμ

700

14,00

9.800,00

31514000-2

Λαμπτήρες εκκένωσης

33

Λαμπτήρας ατμών Na σωληνωτός 250W (Ε40)

τεμ

50

14,00

700,00

31514000-2

Λαμπτήρες εκκένωσης

34

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 150W με βραχίονα

τεμ

80

70,00

5.600,00

34993000-4

Φωτιστικά οδών

35

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών νατρίου υψηλής πίεσης 250W με βραχίονα

τεμ

40

75,00

3.000,00

34993000-4

Φωτιστικά οδών

36

Φωτιστικό σώμα κατάλληλο για λαμπτήρα ατμών Νa απιοειδή 70W (Ε27) με βραχίονα

τεμ

250

65,00

16.250,00

34993000-4

Φωτιστικά οδών

37

Δίφωτη κεφαλή φωτιστικού σώματος

τεμ

20

88,00

1.760,00

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

38

Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λυχνίας (ατμών νατρίου υψηλών πιέσεων ή μεταλλικών αλογονιδίων), ισχύος 70-400 W

τεμ

350

4,07

1.424,50

31532500-9

Εκκινητές λυχνίας

39

Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ400 γαλακτόχρωμο

τεμ

100

18,00

1.800,00

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

40

Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ300 γαλακτόχρωμο

τεμ

70

16,50

1.155,00

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

41

Κάλυμμα σφαιρικό φωτιστικού σώματος κορυφής Φ250 γαλακτόχρωμο

τεμ

40

13,50

540,00

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

42

Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ400

τεμ

50

3,20

160,00

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

43

Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ300

τεμ

30

2,40

72,00

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

44

Πλαστική βάση (γρίφα) με ντουϊ, για πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ250

τεμ

30

2,10

63,00

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

45

Βάση αλουμινίου (γρίφα) πλήρης κατάλληλη για λαμπτήρα Na 70W και πλαστική μπάλλα φωτιστικού Φ400.

τεμ

70

23,90

1.673,00

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

46

Λυχνιολαβή πορσελάνης Ε27 διαιρούμενη

τεμ

400

1,80

720,00

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

47

Λυχνιολαβή πορσελάνης GU10

τεμ

100

0,42

42,00

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

48

Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 250W

τεμ

60

18,00

1.080,00

31532600-0

Πηνία λαμπτήρων

49

Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία HQI ή Νa ισχύος 150W

τεμ

140

12,50

1.750,00

31532600-0

Πηνία λαμπτήρων

50

Στραγγαλιστικό πηνίο (ballast) για λυχνία Νa ισχύος 70W

τεμ

280

8,70

2.436,00

31532600-0

Πηνία λαμπτήρων

51

Φωτοσωλήνας συμπαγής LED διαφανής (λευκή)

m

130

6,20

806,00

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

52

Σετ σύνδεσης φωτοσωλήνα (1 Χ τερματικό/τάπα +1 Χ φις σύνδεσης παροχής + 1 Χ φις σύνδεσης ενδιάμεσο)

τεμ

10

2,15

21,50

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

53

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 16Α

τεμ

50

4,50

225,00

31211300-1

Ασφάλειες

54

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 20Α

τεμ

80

4,50

360,00

31211300-1

Ασφάλειες

55

Βάση ασφάλειας πλήρης 35Α τύπου NEOZED

τεμ

30

5,50

165,00

31211300-1

Ασφάλειες

56

Διακόπτης απλός χωνευτός από βακελίτη

τεμ

15

6,40

96,00

31214100-0

Διακόπτες

57

Διακόπτης κομμιτατέρ χωνευτός από βακελίτη

τεμ

15

7,10

106,50

31214100-0

Διακόπτες

58

Διακόπτης ράγας 3Χ63Α

τεμ

10

13,50

135,00

31214130-9

Διακόπτες ασφαλείας

59

Κλέμμενς για καλώδια των 4mm2 (σε σειρές)

τεμ

100

1,00

100,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

60

Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 10,00Χ10,00

τεμ

30

2,90

87,00

31682100-1

Κυτία ηλεκτρικού ρεύματος

61

Κουτιά ανθυγρού εξωτερικά στεγανά 11,00Χ15,00

τεμ

20

3,90

78,00

31682100-1

Κυτία ηλεκτρικού ρεύματος

62

Μήτρες κοινών ασφαλειών 50 Α

τεμ

50

0,25

12,50

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

63

Μήτρες κοινών ασφαλειών 63 Α

τεμ

50

0,25

12,50

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

64

Πολύπριζο 5 θέσεων από βακελίτη ασφαλείας με προστασία υπερτάσεων

τεμ

10

22,00

220,00

31224100-3

Ρευματολήπτες και ρευματοδότες

65

Πολύπριζο 4 θέσεων 16Α με καλώδιο μήκους 1,5m

τεμ

10

5,50

55,00

31224100-3

Ρευματολήπτες και ρευματοδότες

66

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 36 θέσεων 3 σειρών

τεμ

8

40,00

320,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

67

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 24 θέσεων 2 σειρών

τεμ

8

30,50

244,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

68

Πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65 12 θέσεων 1 σειράς

τεμ

8

20,00

160,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

69

Προβολέας LED 20 W

τεμ

10

15,00

150,00

31518600-6

Προβολείς φωτισμού

70

Προβολέας LED 50 W

τεμ

10

33,00

330,00

31518600-6

Προβολείς φωτισμού

71

Ρευματοδότης (πρίζα) από βακελίτη χωνευτός τύπου σούκο

τεμ

10

5,50

55,00

31224100-3

Ρευματολήπτες και ρευματοδότες

72

Ρευματοδότης σούκο ράγας πλαστικός

τεμ

20

4,00

80,00

31224100-3

Ρευματολήπτες και ρευματοδότες

73

Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5Χ16Α

τεμ

10

4,10

41,00

31224100-3

Ρευματολήπτες και ρευματοδότες

74

Ρευματοδότης βιομηχανικού τύπου 5Χ32Α

τεμ

10

6,50

65,00

31224100-3

Ρευματολήπτες και ρευματοδότες

75

Ρευματολήπτης (Φις) αρσενικός από βακελίτη τύπου σούκο

τεμ

30

2,50

75,00

31224100-3

Ρευματολήπτες και ρευματοδότες

76

Ρευματολήπτης (Φις) θηλυκός από βακελίτη τύπου σούκο

τεμ

30

2,00

60,00

31224100-3

Ρευματολήπτες και ρευματοδότες

77

Σωλήνα τύπου courbi Φ13,50 mm

μ

200

0,90

180,00

31531100-8

Σωλήνες φωτισμού

78

Σωλήνα τύπου courbi Φ16 mm

μ

200

1,40

280,00

31531100-8

Σωλήνες φωτισμού

79

Τηλεφωνικό κλιπ RJ11

τεμ

100

0,10

10,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

80

Τηλεφωνικό κλιπ RJ45

τεμ

100

0,12

12,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

81

Φυσίγγια ασφαλειών 35 Α

τεμ

80

0,40

32,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

82

Φυσίγγια ασφαλειών 50 Α

τεμ

70

0,45

31,50

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

83

Φυσίγγια ασφαλειών 63 Α

τεμ

80

0,50

40,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

84

Φυσίγγια ασφαλειών NEOZED 35 Α

τεμ

60

0,40

24,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

85

Φυσίγγιο ασφάλειας γυάλινο κυλινδρικό των 5Α (5Χ20mm)

τεμ

1000

0,13

130,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

86

Ταινία μονωτική

τεμ

1250

0,60

750,00

31681410-0

Ηλεκτρολογικό υλικό

87

Καλώδιο J1VV-U, 3X1,5 mm2, (NYY)

μ

800

0,87

696,00

31321210-7

Καλώδια χαμηλής τάσης

88

Καλώδιο J1VV-U, 3X2,5 mm2, (NYY)

μ

400

1,31

524,00

31321210-7

Καλώδια χαμηλής τάσης

89

Καλώδιο J1VV-U, 3X10 mm2, (NYY)

μ

400

4,82

1.928,00

31321210-7

Καλώδια χαμηλής τάσης

90

Καλώδιο J1VV-U, 5X2,5 mm2, (NYY)

μ

400

2,12

848,00

31321210-7

Καλώδια χαμηλής τάσης

91

Καλώδιο Η05VV-F, 3X1,5 mm2 (ΝΥΜΗΥ, εύκαμπτο)

μ

900

0,87

783,00

31321210-7

Καλώδια χαμηλής τάσης

92

Καλώδιο Η03VV-F, 2X0,75 mm2 (NYLHY, εύκαμπτο)

μ

900

0,40

360,00

31321210-7

Καλώδια χαμηλής τάσης

93

Καλώδιο Α05VV-U, 3X2,5 mm2 (ΝΥΜ)

μ

500

1,28

640,00

31321210-7

Καλώδια χαμηλής τάσης

94

Καλώδιο Α05VV-U, 4X2,5mm2 (ΝΥΜ)

μ

400

1,60

640,00

31321210-7

Καλώδια χαμηλής τάσης

95

Καλώδιο J1VV-U, 3X16 mm2, (NYY)

μ

100

7,37

737,00

31321210-7

Καλώδια χαμηλής τάσης

96

Καλώδιο J1VV-U, 4X2,5 mm2, (NYY)

μ

300

1,69

507,00

31321210-7

Καλώδια χαμηλής τάσης

97

Καλώδιο J1VV-U, 5X1,5 mm2, (NYY)

μ

400

1,35

540,00

31321210-7

Καλώδια χαμηλής τάσης

98

Καλώδιο UTP cat5e

μ

300

0,40

120,00

32581100-0

Καλώδια διαβίβασης δεδομένων

99

Λαμπτήρας συμπαγής αλογόνου 205W (E27)

τεμ

51

5,90

300,90

31531000-7

Λαμπτήρες

100

Λαμπτήρας φθορισμού T8 18W, 600mm.

τεμ

60

0,85

51,00

31532910-6

Λαμπτήρες φθορισμού

101

Λαμπτήρας φθορισμού T8 36W, 1200mm.

τεμ

60

0,85

51,00

31532910-6

Λαμπτήρες φθορισμού

102

Λαμπτήρας LED τύπου φθορίου T8 9W, 600mm

τεμ

90

5,80

522,00

31532910-6

Λαμπτήρες φθορισμού

103

Λαμπτήρας LED  τύπου φθορίου T8 18W, 1200mm

τεμ

90

7,00

630,00

31532910-6

Λαμπτήρες φθορισμού

104

Λαμπτήρας καθρέπτου 40W, Ε14

τεμ

100

0,95

95,00

31514000-2

Λαμπτήρες εκκένωσης

105

Φωτιστικό led panel ψευδοροφής 42W (60cm X 60cm)

τεμ

17

68,25

1.160,25

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

106

Φωτιστικό σώμα φθορισμού χωνευτό (4Χ18W)

τεμ

10

19,50

195,00

31500000-1

Φωτιστικός εξοπλισμός και ηλεκτρικοί λαμπτήρες

107

Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-22W

τεμ

70

0,55

38,50

31532510-2

Εκκινητές λαμπτήρων φθορισμού

108

Εκκινητής για φωτιστικό σώμα λαμπτήρα φθορίου 4-80W

τεμ

100

0,40

40,00

31532510-2

Εκκινητές λαμπτήρων φθορισμού

109

Φωτιστικός ιστός παραδοσιακού τύπου από γαλβανισμένο σίδηρο

τεμ

32

250,00

8.000,00

31527200-8

Φωτιστικά εξωτερικών χώρων

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

 

 

 

138.157,77

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

 

33.157,86

 

 

 

ΦΠΑ 24%

 

 

 

171.315,63

 

 

 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε 109 τμήματα[11] , όπως φαίνεται στον παραπάνω πίνακα.

Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή για περισσότερα ή για όλα τα τμήματα.[12]

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΉΜΑΤΏΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε 109.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 171.315,53 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 138.157,77  ΦΠΑ : 33.157,86).

Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης κατά την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα ή μέρος αυτής ή για μεγαλύτερη ποσότητα κατά 10% που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος[13].

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε δώδεκα (12) μήνες.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης.

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει [14] μόνο της τιμής αποκλειστικά.

 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως[15]:

του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

του ν. 4314/2014 (Α’ 265)[16],Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013»,

του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

του ν. 4250/2014 (Α’ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»

του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,[17]

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις”,

του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)[18]

του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών[19]

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», [20],

του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”[21]

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

του ν.2690/1999 (Α’ 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

του ν. 2121/1993 (Α’ 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,

του π.δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,

του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”

της με αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων »[22]

της με αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β’ 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.),[23]

του ν. 2939/2001 (Α’ 179) «Συσκευασίες και εναλλακτική διαχείριση των συσκευασιών και άλλων προϊόντων – Ίδρυση Εθνικού Οργανισμού Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσκευασιών και Άλλων Προϊόντων (Ε.Ο.Ε.Δ.Σ.Α.Π.) και άλλες διατάξεις»

του π.δ 117/2014 (Α’ 82) “ Μέτρα, όροι και πρόγραμμα για την εναλλακτική διαχείριση των αποβλήτων ειδών ηλεκτρικού και ηλε­κτρονικού εξοπλισμού, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της Οδηγίας 2002/96/ΕΚ σχετικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού του Συμβου­λίου της 27ης Ιανουαρίου 2003”

του π.δ 117/2014 (Α’ 147) “Για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου”

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

 

της με αρ. 158/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί έγκρισης της διενέργειας του διαγωνισμού και καθορισμού του τρόπου ανάθεσης,

της με αρ. 165/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης της προμήθειας των υλικών του διαγωνισμού,

της με αρ. 165/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης της προμήθειας των υλικών του διαγωνισμού,

τις με αρ. 716, 717, 718/2017 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης για την προμήθεια των υλικών του διαγωνισμού,

της με αρ. 184/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί καθορισμού όρων διαγωνισμού, έγκρισης τευχών δημοπράτησης, ενδεικτικού προϋπολογισμού και τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού».

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 17/07/2017 και ώρα 14:00[24].

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 26/06/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 (έναρξη υποβολής προσφορών).

Α.            Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης[25]

Β.            Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο [26]

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) [27].

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.[28] http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 39521.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο [29] [30] [31], σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 : σε δύο (2) ημερήσιες εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, σε δύο (2) τοπικές ημερήσιες εφημερίδες και σε μία (1) τοπική εβδομαδιαία εφημερίδα (ημερομηνία δημοσίευσης: 23-06-2017 για τις ημερήσιες και 22-06-2017 για την εβδομαδιαία)

[συμπληρώνεται ο ελληνικός τύπος (αναφορά σε έντυπα, ημερομηνία αποστολής και δημοσίευσης, εφόσον η τελευταία είναι γνωστή) αναλόγως εάν η Α.Α. υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4 του π.δ. 118/2007 ή του άρθρου 5 του ΕΚΠΟΤΑ, τηρουμένων και των διατάξεων του ν. 3548/2007] .

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε [ή θα καταχωρηθεί] στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.korinthos.gr  στην διαδρομή :  O  Δήμος Ενημέρωση Προκηρύξεις – Διαγωνισμοί στις 23/06/2017[32].[συμπληρώνεται αναλόγως κατά περίπτωση]

 

Γ.             Έξοδα δημοσιεύσεων

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει: τον κάθε ανάδοχο. Σε περίπτωση άρνησής του παρακρατούνται από τον πρώτο λογαριασμό του [33].

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους[34]

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

 

2.      ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1.1  Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης[35]είναι τα ακόλουθα:

·               η παρούσα Διακήρυξη (Αρ.πρωτ.: 27552/21-6-2017) με τα Παραρτήματα[36]
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ: (13/2017) Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΤΥΠΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙIΙ – ΤΕΥΔ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών
που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής .

·                Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ][37]

·               οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2  Επικοινωνία – Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος[38].

 

2.1.3  Παροχή Διευκρινίσεων

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο[39]. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών.

β) Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών[40].

2.1.4  Γλώσσα

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.[41]

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.[42]

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).[43]

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία.

Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα[44].

2.1.5  Εγγυήσεις[45]

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη – μέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης (Bλ. Σχετικά υποδείγματα στο Παράρτημα ΙV της Διακήρυξης).

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2.1  Δικαίωμα συμμετοχής

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.[46]

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή[47] για την υποβολή προσφοράς[48].

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.[49]  

 

2.2.2  Εγγύηση συμμετοχής[50]

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής[51], που ανέρχεται σε ποσοστό 2% του εκτιμώμενου ποσού κάθε προσφερόμενου τμήματος χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή[52].

Α/Α

Είδος

Απαιτούμενη εγγυητική επιστολή (€)

Ολογράφως

Τμήμα -1

Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας  2Χ40Α

6,60

Έξι ευρώ και εξήντα λεπτά

Τμήμα -2

Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 4Χ40

8,50

Οχτώ ευρώ και πενήντα λεπτά

Τμήμα -3

Αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης τύπου βάσης ράγας 4Χ63

10,00

Δέκα ευρώ

Τμήμα -4

Ανιχνευτής κίνησης οροφής υπέρυθρων ακτίνων

0,98

Μηδέν ευρώ και ενενήντα οχτώ λεπτά

Τμήμα -5

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 10Α

9,00

Εννέα ευρώ

Τμήμα -6

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 25Α

2,00

Δύο ευρώ

Τμήμα -7

Ασφάλεια αυτόματη ράγας 32Α

3,00

Τρία ευρώ

Τμήμα -8

Δεματικά καλωδίου μεσαία – 300χιλ

14,40

Δέκα τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά

Τμήμα -9

Διακόπτης ράγας 2Χ40Α

1,83

Ένα ευρώ και ογδόντα τρία λεπτά

Τμήμα -10

Διακόπτης ράγας 3Χ40Α

4,06

Τέσσερα ευρώ και έξι λεπτά

Τμήμα -11

Ενδεικτική λυχνία

1,93

Ένα ευρώ και ενενήντα τρία λεπτά

Τμήμα -12

Ρελέ ισχύος τριπολικό 11 KW 220-230V

2,83

Δύο ευρώ και ογδόντα τρία λεπτα

Τμήμα -13

Ρελέ ισχύος τριπολικός 15 KW 220-230V

1,87

Ένα ευρώ και ογδόντα εφτά λεπτά

Τμήμα -14

Ρελέ ισχύος τριπολικός 5,5 KW 220 -230V

1,10

Ένα ευρώ και δέκα λεπτά

Τμήμα -15

Ρευματοδότης (πρίζα) εξωτερικός στεγανός τύπου σούκο

1,40

Ένα ευρώ και σαράντα λεπτά

Τμήμα -16

Σωλήνας εύκαμπτος δικτύου Φ29

6,60

Έξι ευρώ και εξήντα λεπτά

Τμήμα -17

Εύκαμπτος σωλήνας Φ40 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

1,40

Ένα ευρώ και σαράντα λεπτά

Τμήμα -18

Εύκαμπτος σωλήνας Φ50 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

5,10

Πέντε ευρώ και δέκα λεπτά

Τμήμα -19

Εύκαμπτος σωλήνας Φ63 σπιράλ διπλού δομημένου τοιχώματος από HDPE για υπόγεια ηλεκτρικά δίκτυα

2,20

Δύο ευρώ και είκοσι λεπτά

Τμήμα -20

Καλώδιο J1VV-U, 5X10 mm2, (NYY)

133,02

Εκατόν τριάντα τρία ευρώ και δύο λεπτά

Τμήμα -21

Καλώδιο J1VV-U, 5X16 mm2, (NYY)

24,40

Είκοσι τέσσερα ευρώ και σαράντα λεπτά

Τμήμα -22

Αγωγός χαλκού Cu 16mm2

33,56

Τριάντα τρία ευρώ και πενήντα έξι λεπτά

Τμήμα -23

Κλέμμενς για καλώδια των 16mm2 (σε σειρές)

5,60

Πέντε ευρώ και εξήντα λεπτά

Τμήμα -24

Μούφα χημική πλαστική για υπόγεια καλώδια (5Χ10mm2)

15,75

Δέκα πέντε ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτά

Τμήμα -25

Λαμπτήρας LED εξοικ. Ενέργειας ισχύος 20-23 W με κάλυμμα (Ε27)

159,00

Εκατόν πενήντα εννέα ευρώ

Τμήμα -26

Λαμπτήρας LED ισχύος 16 W  (Ε27)

518,10

Πεντακόσια δέκα οχτώ ευρώ και δέκα λεπτά

Τμήμα -27

Λαμπτήρας σκληρής υάλου πράσινος 20W, par28 (E27)

4,80

Τέσσερα ευρώ και ογδόντα λεπτά

Τμήμα -28

Λαπτήρας LED GU10 5W, par16

6,00

Έξι ευρώ

Τμήμα -29

Λαμπτήρας HQI σωληνωτός 250W (E40)

16,50

Δεκαέξι ευρώ και πενήντα λεπτά

Τμήμα -30

Λαμπτήρας ατμών Νa απιοειδής 70W (Ε27)

190,00

Εκατόν ενενήντα ευρώ

Τμήμα -31

Λαμπτήρας ατμών Νa απιοειδής 150W (Ε40)

72,00

Εβδομήντα δύο ευρώ

Τμήμα -32

Λαμπτήρας ατμών Na απιοειδής 250W (Ε40)

196,00

Εκατόν ενενήντα έξι ευρώ