Απόφαση αριθμ. 4/41/2017

 Αριθμός Πρακτικού 4

Της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων

Της 13-06-2017

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων, αποτελείται από τους: 1)Αλέξανδρο Μ. Πνευματικό, Δήμαρχο Κορινθίων, ως Πρόεδρο, και τους κ.κ. 2)Μιχάλη Χατζή, 3)Γεώργιο Μουρούτσο, 4)Παναγιώτη Λαμπρινό, 5)Κωνσταντίνο Ζήμο, 6)Σταύρο Κεφάλα, 7) Βασίλειο Νανόπουλο 8)Μαρία Καραμαλίκη, 9) Βασίλειο Πανταζή, Δημοτικούς Συμβούλους, ως μέλη.

Επειδή ο κ.Βασίλειος Πανταζής με το υπ’ αριθμ. 1399/30-03-2017 έγγραφό του, υπέβαλε την παραίτησή του από μέλος της εν λόγω Επιτροπής, σύμφωνα με την παρ. 7, του Άρθρου 74 του Ν.3852/10, παίρνει την θέση του με την σειρά εκλογής της υπ’ αριθμ.78/2017 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου, το αναπληρωματικό μέλος κ.Ανδρέας Σούκουλης, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Κορινθίων συνεδρίασε σήμερα την 13η Ιουνίου, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 09:00 σε τακτική συνεδρίαση και ύστερα από την υπ’ αριθμ.25621/09-06-2017 πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα κι εμπρόθεσμα σε κάθε ένα από τα μέλη της, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στην συνεδρίαση αυτή επί συνόλου εννέα (9) μελών ήταν παρόντα επτά (7) μέλη κι έτσι υπήρχε νόμιμη απαρτία.

Π α ρ ό ν τ ε ς

1)Αλεξ. Πνευματικός, Πρόεδρος, 2)Μιχ. Χατζής, 3)Γεώρ. Μουρούτσος, 4)Παν.Λαμπρινός 5)Κων. Ζήμος, 6)Βασ. Νανόπουλος, 7)Μαρία Καραμαλίκη,

Α π ό ν τ ε ς

1) Στ. Κεφάλας, 2)Ανδρ. Σούκουλης.

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Απόφαση 41η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Επί εισηγήσεως περί κοπής δέντρων λόγω επικινδυνότητας» θέτει υπ’ όψιν των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την υπ’ αριθμ. Πρωτ. 25112/07-06-2017 εισήγησή του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, η οποία έχει ως εξής:

 

Θέμα : Κοπή δέντρων (πεύκων) λόγω επικινδυνότητας

Στην Κόρινθο, επί της οδού Γ.Παπανδρέου, μέσα στα παρτέρια με τον χλοοτάπητα, βρίσκονται έξι δέντρα (πεύκα) των οποίων εισηγούμαστε την κοπή. Τα πεύκα αυτά έχουν πάρει μεγάλη κλίση σε σχέση με την νοητή κατακόρυφο από το σημείο του εδάφους που φύονται και είναι πολύ επικίνδυνα.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε όπως αποφασίσετε θετικά για την κοπή των προαναφερόμενων δέντρων, ώστε να εκδοθεί η απαιτούμενη από τον νόμο άδεια.

 

Συν. Σχετικές φωτογραφίες.

 

 

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπ’ όψιν την ανωτέρω εισήγηση του Προέδρου, την σχετική εισήγηση του Τμήματος Πρασίνου της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, το αρθ. 5 παρ. 2 του Ν. 998/79 περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας (ΦΕΚ 289/Α’/29-12-79) όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 4 του αρθ. 32 του ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α’/8-8-2014) και ισχύει, το με αριθμ.πρωτ. 46794/4-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Αρχιτεκτονικής, Οικοδομικών Κανονισμών & Αδειοδοτήσεων Τμήμα Γ’, καθώς και κάθε άλλη ισχύουσα σχετική διάταξη

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

την κοπή έξι δέντρων (πεύκων) που βρίσκονται εντός δημοσίου χώρου, στην Κόρινθο επί της οδού Γ.Παπανδρέου μέσα στα παρτέρια με τον χλοοτάπητα, λόγω επικινδυνότητας, σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας, στην οποία υπηρεσία δίνει εντολή, για την εν λόγω κοπή δέντρων να αιτηθεί την έκδοση Έγκρισης Εργασιών Μικρής Κλίµακας από την οικεία Υπηρεσία Δόµησης, προσκοµίζοντας τα ειδικά δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρ. 1η του αρθ. 2 της 55174/4-10-2013 Απόφασης (ΦΕΚ 2605/Β’/15-10-2013).

 

Αφού έγινε η σύνταξη του ανωτέρω πρακτικού υπογράφεται όπως ο Νόμος ορίζει.

Η ανωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 4/41/2017 .